Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze A Nabór wniosków 2010 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrument Finansowy LIFE+ Formularze A Nabór wniosków 2010 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."— Zapis prezentacji:

1 Instrument Finansowy LIFE+ Formularze A Nabór wniosków 2010 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE

2 Pierwsze kroki Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami LIFE+: Zaproszenie do składania wniosków w ramach naboru 2010, Postanowienia Wspólne (Common Provisions), Przewodnik do wypełniania wniosków do odpowiedniego komponentu, Przewodnik oceny wniosków, Formularze wniosków do odpowiedniego komponentu. Znaleźć je można na stronie: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm www.nfosigw.gov.pl/life

3 Pierwsze kroki Przed rozpoczęciem pisania wniosku: Upewnić się, że projekt nie może być finansowany z innych środków Komisji Europejskiej (np.: 7 PR, POIiŚ), Zapoznać się z Krajowymi priorytetami LIFE+ (Wniosek niekoniecznie musi się wpisywać w krajowe priorytety, lecz wpisując się w nie może uzyskać dodatkowe punkty w ocenie – uwzględniane tylko przy porównywaniu wniosków w ramach alokacji krajowej).

4 Wskazówki dotyczące pisania wniosku INFORMACJE OGÓLNE

5 Formularze wniosku do LIFE+ Wniosek do LIFE+ składa się z pięciu części: Część A – informacje administracyjne Część B – cele projektu i oczekiwane rezultaty Część C – szczegółowy opis techniczny planowanych działań Część F – część finansowa wniosku + Załączniki w zależności od statusu Beneficjenta koordynującego

6 Załączniki Beneficjenci koordynujący będący Podmiotami publicznymi Do wniosku powinni dołączyć wypełnioną i podpisaną Deklarację podmiotu publicznego (Public body declaration)

7 Przygotowanie wniosków do LIFE+ Wniosek powinien być nagrany na płycie CD lub DVD. Prawidłowo przygotowany wniosek powinien mieć postać dwóch czarno-białych plików.pdf, pliku.xls oraz załączników. Formularze Części A powinny być zeskanowane z rozdzielczością 300 dpi do pliku.pdf, natomiast Części B, C, D powinny być skonwertowane do drugiego pliku.pdf, formularze F stanowią plik.xls. Załączniki do wniosku, np. mapy, raport audytora, dokumenty finansowe powinny być umieszczone w oddzielnych plikach.pdf, za wyjątkiem uproszczonego oświadczenia finansowego, które ma mieć format xls.

8 Wyjątkowo do wniosku załączyć można mapy, jako odrębne pliki pdf, oznaczone w nazwie słowem mapy. Plik może zawierać kolorowe strony w formacie A3 lub A4. Załączone mapy powinny mieć opisaną skalę, tytuł oraz czytelne oznaczenia topograficzne. Należy sprawdzić czy wszystkie formularze są czytelne po zeskanowaniu oraz czy dają się wydrukować. W szczególności istotna jest czytelność podpisów i pieczątek w formularzach A oraz w Oświadczeniu Podmiotu Publicznego. Każdy wniosek do LIFE+ musi zawierać działania informacyjne i rozpowszechniające wyniki projektu (przedstawienie zakresu projektu i jego wyników do wiadomości społecznej i zainteresowanych stron). Działania te nie stanowią łączenia komponentów!! Przygotowanie wniosków do LIFE+

9 Wypełnianie wniosku do LIFE+ Zachęcamy do wypełniania wniosku w języku polskim! Wniosek należy wypełnić na komputerze, za wyjątkiem podpisów, Wszystkie pola we wniosku MUSZĄ być wypełnione - nie należy zostawiać pustych pól, Jeżeli wymagane w formularzu informacje nie dotyczą Państwa projektu lub nie posiadają Państwo danych na ten temat, należy wpisać nie dotyczy lub równoważne określenie.

10 Wypełnianie wniosku do LIFE+ Nazwy beneficjentów powinny być zgodne z nazwami na pieczątkach (nie należy tłumaczyć oryginalnych nazw), Podpisy i pieczątki powinny być czytelne po zeskanowaniu (rozdzielczość 300 dpi), Opisując szczegółowo zarządzanie projektem należy pamiętać o zamieszczeniu schematu organizacyjnego realizatorów projektu.

11 Wkład własny beneficjentów, posiadających status podmiotu publicznego, musi przekroczyć o co najmniej 2% kwotę kosztów z tytułu wynagrodzenia stałych pracowników, którzy zostaną oddelegowani do realizacji projektu. Koszty Pomocy zewnętrznej zawierającej koszty prac zlecanych na zewnątrz oraz wynajmu sprzętu lub infrastruktury nie powinny przekroczyć 35% całkowitego budżetu projektu. Wypełnianie wniosku do LIFE+

12 Kwalifikowalność kosztów zakupu Dóbr trwałych Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych w trakcie realizacji projektu, pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Art. 25.5-25.9 Postanowień Wspólnych. Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych: Infrastruktura – 25% kosztu rzeczywistego Wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu rzeczywistego

13 Wypełnianie wniosku do LIFE+ Kwalifikowalność zakupu Dóbr trwałych WYJĄTKI Koszty wykonania prototypów są kosztami kwalifikowanymi w 100% tylko w przypadku projektów z komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska oraz komponentu I Różnorodność biologiczna (Art. 25.7 CP), W przypadku komponentu LIFE+ Przyroda i Różnorodność Biologiczna wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się za kwalifikowane w całości (Art. 25.9 CP).

14 Wypełnianie wniosku do LIFE+ W projektach LIFE+ Przyroda i Różnorodność Biologiczna co najmniej 25% budżetu projektu musi dotyczyć twardych (konkretnych) działań ochronnych. Koszty ogólne (overheads) są kwalifikowalne do 7% kosztów kwalifikowanych projektu, z wyłączeniem kosztów zakupu lub dzierżawy gruntów. Koszty ogólne nie muszą być poparte dokumentami księgowymi. W kategorii tej należy uwzględnić np. koszty wynajmu biura, prąd, wodę, gaz, materiały biurowe, koszty połączeń telefonicznych, kopiowania itp.

15 Część A Informacje administracyjne Informacje administracyjne

16 Formularz A1 Datę rozpoczęcia i zakończenia projektu należy podać w formacie DD/MM/RRR Nazwy beneficjentów powinny być zgodne z nazwami na pieczątkach (nie należy tłumaczyć oryginalnych nazw) Kwoty podane w rubrykach Total project budget, Total eligible project budget, EC financial contribution requested powinny być zgodne z kwotami podanymi w formularzach finansowych (część F wniosku),

17 Formularz A2 W przypadku braku danej informacji nie należy pozostawiać pustych pól, należy wpisać nie dotyczy lub równorzędne sformułowanie, Należy określić przynależność beneficjenta do jednej z trzech grup podmiotów (public body, private commercial lub private non commercial), Podane dane dotyczące osoby kontaktowej powinny być poprawne i aktualne.

18 Formularz A3 W punkcie 2 należy wpisać nazwę organizacji zgodnie z formularzami A1 i A2. W punkcie 3 należy podać: Kwotę wkładu własnego (+ koszty niekwalifikowane ponoszone przez beneficjenta), Numery działań, w których beneficjent będzie brał udział, Szacowany całkowity koszt działań, za wdrażanie których odpowiadać będzie beneficjent. Deklaracja musi być podpisana, opatrzona datą i miejscowością. Prosimy zwrócić uwagę na to, by pieczątka była czytelna. Należy podać stanowisko osoby podpisującej.

19 Formularz A4 W przypadku braku beneficjentów towarzyszących formularz nie powinien pozostać pusty, należy wpisać nie dotyczy lub równorzędne sformułowanie, W punkcie 2 należy podać: Kwotę wkładu własnego (+ koszty niekwalifikowane ponoszone przez Współbeneficjenta), Numery działań, w których Współbeneficjent będzie brał udział, Szacowany całkowity koszt działań, za wdrażanie których odpowiadać będzie beneficjent. Prosimy zwrócić uwagę na to, by pieczątka była czytelna, W przypadku większej liczby beneficjentów towarzyszących, należy wprowadzić dodatkową numerację (A4/1, A4/2, A4/3 itp.), Należy podać stanowisko osoby podpisującej,

20 Formularz A5 W przypadku braku beneficjentów towarzyszących formularz nie powinien pozostać pusty, należy wpisać nie dotyczy lub równorzędne sformułowanie, W przypadku większej liczby beneficjentów towarzyszących, należy wprowadzić dodatkową numerację (A5/1, A5/2, A5/3 itp.), W każdym przypadku należy określić przynależność beneficjenta do jednej z trzech grup podmiotów (public body, private commercial lub private non-commercial),

21 Formularz A6 W przypadku braku współfinansujących formularz nie powinien pozostać pusty, należy wpisać nie dotyczy lub równorzędne sformułowanie, W zaznaczonym miejscu należy wpisać nazwę projektu W przypadku większej liczby współfinansujących, należy wprowadzić dodatkową numerację (A6/1, A6/2, A6/3 itp.), Należy podać nazwisko i funkcję osoby podpisującej i datę

22 Formularz A7 Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, W punkcie trzecim należy wyjaśnić, dlaczego projekt nie kwalifikuje się do finansowania w ramach innych instrumentów finansowych Wspólnoty

23 Formularz A8 – Komponent I Prosimy zwrócić uwagę na to, by pieczątka była czytelna, W przypadku większej ilości deklaracji poparcia, należy wprowadzić dodatkową numerację (A8/1, A8/2, A8/3 itp.), Należy pamiętać o dacie

24 24 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) 459 04 86/396/543 fax. (22) 459 01 93 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Jesienna aleja kolo Swignajna http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Instrument Finansowy LIFE+ Formularze A Nabór wniosków 2010 Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google