Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla przemysłu lotniczego w obecnym okresie programowania Elżbieta Wojnicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla przemysłu lotniczego w obecnym okresie programowania Elżbieta Wojnicka."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla przemysłu lotniczego w obecnym okresie programowania Elżbieta Wojnicka

2 2 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet II BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW

3 3 Struktura SPO - WKP CEL: poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 przedsiębiorstwa Działanie 1 instytucje wspierające Działanie 2 instytucje finansujące Działanie 3 parki i inkubatory Działanie 4 sfera badawczo-rozwojowa Działanie 5 usługi publiczne on-line Działanie 1 doradztwo specjalistyczne Działanie 2 nowe inwestycje, internacjonalizacja Działanie 3 inwestycje, promocja Działanie 4 ochrona środowiska

4 4 Instytucje wdrażające: INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Ministerstwo Gospodarki Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 przedsiębiorstwa Działanie 1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 3 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Działanie 4 Ministerstwo Edukacji i Nauki Działanie 5 Ministerstwo Edukacji i Nauki Działanie 1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 2 Ministerstwo Gospodarki Działanie 3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 5 1.Wspieranie rozwoju i poprawa oferty instytucji oraz ponadregionalnych sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców (w tym projekty inwestycyjne oraz promocyjne) 2.Projekty ponadregionalne, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu 3.Budowa i/lub rozwój baz danych BAT (Best Available Technology) 4.Studia i ekspertyzy związane z problematyką działania PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

6 6 1.Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych 2.Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych 3.Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

7 7 1.Studia wykonalności, biznes plany, oceny oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych, w tym akademickich 2.Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo– technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym akademickich) 3.Usługi doradcze dla instytucji zarządzających w/w parkami i inkubatorami PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

8 8 1.Programy badawcze w priorytetowych z punktu widzenia polskiej gospodarki dziedzinach badawczych 2.Projekty badawczo-wdrożeniowe związane z wprowadzaniem innowacji (w tym szczególnie zaawansowanych technologii oraz BAT), realizowane wspólnie przez instytucje naukowo-badawcze i firmy foresightu 3.Projekty badawczo-rozwojowe, w tym dotyczące foresightu technologicznego 4.Projekty inwestycyjne w zakresie niezbędnej infrastruktury badawczej do realizacji projektów w/w kategorii PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

9 9 1.Stworzenie elektronicznej platformy powszechnego dostępu osób i firm do informacji i usług publicznych 2.Granty dla instytucji publicznych na wdrożenie, rozpowszechnienie i wykorzystywanie w/w platformy 3.Zwiększenie bezpieczeństwa wymiany danych przesyłanych do administracji publicznej 4.Integracja referencyjnych rejestrów osób i firm PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

10 10 W ZAKRESIE: Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego Wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń oraz personelu Wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakre-sie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

11 11 Wsparcie NOWYCH inwestycji: utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego w istniejących przedsiębiorstwach Internacjonalizacja przedsiębiorstw: pokrycie części kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz w przedsięwzięciach targowo–wystawienniczych PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakre-sie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

12 12 1.Inwestycje w nowoczesne technologie produkcyjne, technologie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dostosowanie do wymagań unijnych (zwłaszcza norm zharmonizowanych) 2.Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz modernizacja przedsiębiorstw 3.Zakup wyników prac badawczo– rozwojowych oraz praw własności przemysłowej 4.Projekty promocyjne PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię-biorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakre-sie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

13 13 1.Gospodarka wodno-ściekowa 2.Ochrona powietrza 3.Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi 4.Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

14 14 Preferowane są projekty w sektorach: wysokiej techniki jak lotnictwo oraz mikroelektronicznym, informatycznym i teletechnicznym w części tradycyjnych branż (np. maszynowej, chemicznej, spożywczej) w sektorach o wysokim tempie wzrostu popytu rynkowego, mających szansę na opłacalny eksport i wejście do międzynarodowych sieci dystrybucyjnych

15 15 Jeszcze można aplikować do: Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna runda naboru dla projektów z działania 2.3. (być może z przesunięcia z 2.1.) Będą 4 rundy naboru do 2.1. (doradztwo – 25 mln Euro) 3 rundy do 2.4. – ochrona środowiska 1 runda 1.4. – współpraca ze sferą B+R na – w badania przemysłowe i przedkonkurencyjne – około czerwca Wsparcie na wyjazdy na misje gospodarcze (ciągły konkurs – wnioski można składać do sierpnia) Ponadto środki ze ZPORR 2.5. promocja przedsiębiorczości i 3.4. mikroprzedsiębiorstwa

16 16 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.1. Niewystarczająco wykazana trwałość rezultatów projektu w czasie Niska efektywność kosztowa (wysokość przewidywanych wydatków jest niewystarczająco uzasadniona w kontekście zaplanowanych celów projektu oraz działań, szczególnie w przypadku, gdy oszacowane wydatki wyraźnie przewyższają średnie ceny rynkowe lub średnie stawki wynagrodzenia ekspertów).

17 17 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.1. Projekt nie prezentuje wyników szczegółowej analizy potrzeb wnioskodawcy oraz analizy problemów lub barier stojących na drodze rozwoju wnioskodawcy, jako uzasadnionej podstawy do jego realizacji; projekt nie prezentuje tego, w jaki sposób realizacja projektu będzie mieć pozytywny wpływ na rozwiązanie określonej wyżej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie; projekt opiera się na zbyt ogólnikowych i szablonowych opisach oraz uzasadnieniach, w zbyt małym stopniu odnoszących się do specyfiki oraz faktycznych potrzeb wnioskodawcy.

18 18 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.1. Zbyt oszczędnie przedstawiona rola doradztwa, oraz jego uzasadnienie (potrzeba) na poszczególnych etapach projektu / w ramach poszczególnych działań (wydatków) kwalifikowanych, w tym także zbyt oszczędne uzasadnienie w projekcie dla zaproponowanej metodologii oraz czasu trwania usług doradczych. Opis planowanego projektu nie przedstawia szczegółowych etapów / działań wchodzących w jego skład lub zamiast prezentuje etapy formalno- proceduralne towarzyszące realizacji projektu (np.: złożenie wniosku, umieszczenie zaproszenia do składania ofert przez wykonawców, podpisanie umowy o dofinansowanie, wybór wykonawcy, podpisanie umowy o świadczenie usług doradczych, realizacja projektu, złożenie wniosku o płatność, itd.).

19 19 Główne błędy formalne popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.1. wniosek nie jest kompletny (kopia i/lub oryginał nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub zawiera niepoprawne załączniki) wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją, w tym niewypełnione wymagane pola wniosku kopia niepoprawnie potwierdzona za zgodność z oryginałem lub brak wersji elektronicznej lub wersja elektroniczna nietożsama z wersję wdrukowaną wniosku wydatki kwalifikowane projektu nie mieszczą się w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 2.1 SPO-WKP Braki w załącznikach

20 20 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.3. Projekty dotyczą głównie zakupu samych robót i materiałów budowlanych oraz zakupu nieruchomości. Wydatki te nie powinny w żadnym wypadku stanowić głównego celu i przedmiotu projektu. Projekty dotyczą między innymi zakupu środka transportu a brak w nich uzasadnienia tego wydatku lub brak określonej metody weryfikacji jego wykorzystania dla celów projektu Nowe inwestycje, zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku

21 21 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.3. ·brak spójności projektu – opisywane przez wnioskodawców projekty stanowiłą niespójne listy zadań inwestycyjnych wynikających z bieżących potrzeb wnioskodawcy ·nieprecyzyjne i lakoniczne opisy projektów – opisy, z których nie wynika co jest przedmiotem projektu, jak wnioskodawca zamierza projekt zrealizować oraz co w wyniku realizacji projektu osiągnie ·błędy i niespójności w dokumentach – informacje zawarte we wniosku muszą pokrywać się z informacjami zawartymi w pozostałych dokumentach

22 22 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.3. brak właściwych informacji o wnioskodawcy – jeśli ma udziałowców lub posiada udziały w innych podmiotach powinna się znaleźć wyczerpująca informacja zgodnie z Rozporządzeniem KE 364/2004 podawanie wskaźników rezultatu, które są niemożliwe do osiągnięcia, ponieważ ich osiągnięcie jest całkowicie niezależne od wnioskodawcy umieszczanie wydatków kwalifikowanych, których nie da się zidentyfikować ani określić – lakoniczne opisy np. ekspertyza finansowa błędy w obliczaniu pomocy uzyskanej na realizację projektu

23 23 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.3. brak pokrycia zakładanych zewnętrznych źródeł finansowania w promesie kredytowej, leasingowej bądź w dokumencie potwierdzającym korzystanie z funduszy inwestycyjnych (dotyczy jeśli wnioskowane wsparcie jest większe niż 125 tyś PLN) projekty wielokrotnie przekraczające możliwości wnioskodawcy – wnioskodawcy często składali wnioski dotyczące projektów, których nie są w stanie zrealizować, ponieważ np. wartość wydatków kwalifikowanych kilkakrotnie przekracza wartość rocznych przychodów brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia – niewypełnione, nieprawidłowo lub lakonicznie wypełnione tabele w Biznes Planie, w których należy opisywać umiejętności, wiedzę i zasoby niezbędne dla zrealizowania projektu.

24 24 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.3. brak uzasadnienia wydatków kwalifikowanych – wydatki zgodnie z założeniami Programu powinny być niezbędne dla realizacji celów projektu a więc z dokumentów złożonych przez wnioskodawcę (wniosek oraz biznes plan) takie uzasadnienie powinno jednoznacznie wynikać. nakłady na realizację projektu niewspółmierne do planowanych rezultatów wydatki zbędne dla realizacji projektu lub niezwiązane z jego realizacją brak źródeł finansowania projektów – wnioskodawca nie może zapominać, iż wsparcie jest refundacją poniesionych wydatków. Tak więc musi on zapewnić wystarczające źródła finansowania dla swojego projektu. Takie finansowanie musi być widoczne w sprawozdaniach finansowych (środki własne, kredyt, leasing, inne źródła finansowania).

25 25 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.3. wydatki niekwalifikowane – wnioskodawcy często umieszczali wydatki niekwalifikowane w wydatkach kwalifikowanych. Wydatki niekwalifikowane to nie tylko te, które znajdują się poza katalogiem wydatków określonym dokumentami Działania ale także wydatki zbędne dla realizacji i osiągnięcia celów projektu brak ważnych dokumentów dotyczących gotowości projektu do realizacji takich jak pozwolenie na budowę. podawanie przez wnioskodawców nieprawdziwych informacji o tym, iż pozwolenie na budowę nie jest wymagane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego. nieważne pozwolenia na budowę. projekt niegotowy do realizacji – uwarunkowany spełnieniem warunków niezależnych od wnioskodawcy takich jak uzyskanie dofinansowania w innym programie pomocowym

26 26 Główne błędy popełniane przy aplikowaniu wg PARP działanie 2.3. wpisanie nie dotyczy w miejscu, gdzie określa się np. posiadane nagrody/wyróżnienia krajowe lub międzynarodowe, czy informacje na temat realizacji polityk horyzontalnych, zastosowania technologii ICT w realizowanym projekcie. lakoniczny opis uzyskanych nagród lub wyróżnień. lakoniczny opis posiadanych certyfikatów ISO, za które można uzyskać punkty. niezgodność danych we wniosku pomiędzy np. liczbą nowych miejsc pracy a tymi danymi zawartymi w Biznes Planie. nierealne założenia dla poprawy konkurencyjności. brak informacji lub informacje lakoniczne o poprawie BHP. nieprawidłowe opinie o innowacyjności technologii będącej przedmiotem projektu – brak opinii w ogóle, opinia bez informacji o zakresie i okresie stosowania technologii, opinia dotycząca niewielkiego wycinka projektu a więc nie dotycząca przedmiotu projektu


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla przemysłu lotniczego w obecnym okresie programowania Elżbieta Wojnicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google