Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Uzupełnienie Programu PRIORYTET 3 Alokacja dla Dolnego Śląska: 60 301 150 euro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Uzupełnienie Programu PRIORYTET 3 Alokacja dla Dolnego Śląska: 60 301 150 euro."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Uzupełnienie Programu PRIORYTET 3 Alokacja dla Dolnego Śląska: 60 301 150 euro

2 CEL PRIORYTETU 3: aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy.

3 Działania w ramach priorytetu 3 ZPORR: DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji DZIAŁANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

4 DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie Alokacja 26 271 605 euro dla Dolnego Śląska Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych na poziomie działania 75,00% 50% wydatków publicznych - tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto

5 Środki przeznaczone na realizację projektów, które: mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzące warunki dla wzrostu zatrudnienia zlokalizowane są na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, wynikają z Planów/Programów Rozwoju Lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie

6 samorządy gminne i powiatowe lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zgodnej z prawem Wspólnot Europejskich) wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe inne instytucje publiczne Beneficjenci w działaniu 3.1 Obszary wiejskie

7 Rodzaj projektów w działaniu 3.1 Obszary wiejskie BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI PRZECIWDZIAŁANIE POWODZIOM BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH O ZNACZENIU LOKALNYM KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ (dla miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców, poniżej tylko jeśli stanowią lokalne ośrodki rozwoju np. dla całej gminy) UWAGA: Wartość projektów z zakresu infrastruktury środowiskowej nie może przekraczać 1 mln euro

8 Alokacja 10 929 387 euro dla Dolnego Śląska DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych na poziomie działania 75,00% 50% wydatków publicznych - tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto

9 DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Środki przeznaczone na realizację projektów, które: mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia wynikające z Planów/Programów Rozwoju Lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. inwestycje realizowane na obszarach podlegających restrukturyzacji (lista powiatów znajduje się w załączniku Uzupełnienia ZPORR)

10 Zakwalifikowano powiaty spełniające jednocześnie minimum dwa z następujących kryteriów: średnia stopa bezrobocia w latach 1999-2001 równa lub większa od 15 % średni udział pracujących w przemyśle w latach 1999 – 2001 powyżej 30 % spadek liczby pracujących w przemyśle w relacji do spadku pracujących ogółem w latach 1999 – 2001 powyżej 50 % Na Dolnym Śląsku nie zakwalifikowano powiatu wrocławskiego i miasta Jelenia Góra

11 gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe inne publiczne instytucje i osoby prawne świadczące usługi pożytku publicznego Beneficjenci w działaniu 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

12 BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA GOSPODARKA ODPADAMI BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH O ZNACZENIU LOKALNYM (tylko dla miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców) KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ Rodzaj projektów w działaniu 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji UWAGA: Wartość projektów z zakresu infrastruktury środowiskowej nie może przekraczać 1 mln euro

13 Alokacja 9 496 578 euro dla Dolnego Śląska PODDZIAŁANIA 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich, 3.3.2. Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych, DZIAŁANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.3.1.3.3.2. Max. udział środków EFRR (%) w kwalifikujących się kosztach publicznych na poziomie projektu 75% kwalifikujących się kosztów publicznych 50% tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego zagospodarowania terenu, gdy projekt generuje znaczący dochód netto.

14 DZIAŁANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe CEL: ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno- gospodarczych poprzez: - rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach; - rewitalizację obiektów i terenów po-przemysłowych, przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne, - rewitalizację obiektów i terenów po-wojskowych, przez zmianę z przeważającej, dotychczas funkcji zabudowy po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną.

15 1.miasta lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych), 2. niżej wymienione podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: a) podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto, b) podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych, Beneficjenci w poddziałaniach 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, i 3.3.2. Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych

16 c) organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit), d) instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna, f) szkoły wyższe, g) spółdzielnie mieszkaniowe, h) wspólnoty mieszkaniowe wyłącznie dla projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy. i) dodatkowo w poddziałaniu 3.3.2. beneficjentami mogą być zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego Beneficjenci w poddziałaniach 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, i 3.3.2. Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych c.d. UWAGA: Fundusze strukturalne nie finansują celów mieszkaniowych ani infrastruktury administracji publicznej.

17 izolacja, remonty i/lub przebudowa budynków, instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń przeznaczonych lub pełniących funkcje gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne, inkubatory przedsiębiorczości i inne usługowe - za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach - wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, prace konserwatorskie i remonty budynków znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy, porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, w tym wyburzenia dla uzyskania nowych funkcji użytkowych i poprawa estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: remonty i/lub przebudowa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, w tym szczególnie w zakresie ochrony środowiska, Ogólne rodzaje projektów w działaniu 3.3

18 Alokacja 5 158 417 euro dla Dolnego Śląska DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Max. udział środków EFRR (%) w kwalifikujących się kosztach na poziomie projektu: 35% Ponadto do 15% można uzyskać z krajowych środków publicznych z wyjątkiem Wrocławia gdzie maksymalna pomoc ze środków publicznych unijnych i krajowych może wynosić 40% W przypadku projektów inwestycyjnych o wartości przekraczającej 10 tysięcy euro przedsiębiorca jest zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty. Maksymalny dofinansowanie projektu wynosi 50 tys. euro

19 DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Działanie jest ukierunkowane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także podniesienie zdolności inwestycyjnej nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych. Projekty dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim.

20 Beneficjentami Ostatecznymi są mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 3 lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego, a ponadto, w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, i 2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający 2 milionów euro, lub 3) wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła 2 milionów euro, Z pomocy nie może jednak skorzystać przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają: 1) 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji, 2) prawa do 25% i więcej udziału w zysku, 3) 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Beneficjenci w działaniu 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

21 Rodzaj projektów w działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw Doradztwo w zakresie m.in. - opracowania strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, - wprowadzenie na rynek nowego produktu, zdobyciem nowej grupy klientów, - racjonalizacji przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, -komputeryzacji, racjonalizacji logistyki sprzedaży towarów i usług, -poprawy zarządzania wewnątrz firmy, itp. Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

22 Rodzaj projektów w działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa c.d. TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw -utworzenie, rozbudowa lub nabycie przedsiębiorstwa, -rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, -rozpoczęcie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego -zmiana wyrobu lub usługi, w tym także zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, -modernizacją środków produkcji (trwałych),

23 Alokacja 8 445 163 euro dla Dolnego Śląska PODDZIAŁANIA 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna Max. udział środków EFRR (%) w kwalifikujących się kosztach publicznych na poziomie projektu: 75%

24 PODDZIAŁANIE 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa W ramach poddziałania przewidziana jest budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury społeczno - edukacyjnej i sportowej o znaczeniu lokalnym (gminnym i powiatowym). PODDZIAŁANIE 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Niniejsze poddziałanie jest skierowane na: przebudowę, modernizację i wyposażenie w sprzęt obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu lokalnym. W ramach poddziałania będą realizowane projekty, które przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, z wyłączeniem tych, które wiążą się z bieżącą eksploatacją budynków i aparatury medycznej.

25 Beneficjenci poddziałania 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 1. Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty 4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1 i 2 prowadzące działalność o charakterze sportowym 5. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania lub sportu

26 Rodzaje projektów w poddziałaniu 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych Budowa nowych, przebudowa i rozbudowa istniejących bibliotek, obiektów sportowych obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej, infrastruktury technicznej i sanitarnej Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów realizowanych w ramach poddziałania.

27 Beneficjenci poddziałania 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 1. Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i ich jednostki organizacyjne 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t. 3. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach 1 i 2 prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia 4. Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty. 5. Ośrodki zdrowia (w tym przychodnie i poradnie), tj. zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd powiatowy lub gminny 6. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia 7. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w ochronie zdrowia

28 Rodzaje projektów w poddziałaniu 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 1. przebudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa 2. wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne 3. termoizolacja budynków; 4. przebudowa i wyposażenie sal zabiegowych; 5. dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych; 6. zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie w tym: zakup sprzętu komputerowego 7. modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych m. in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Uzupełnienie Programu PRIORYTET 3 Alokacja dla Dolnego Śląska: 60 301 150 euro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google