Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Jarosław Orliński

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego2 Odnowa Miasta n (...) Zespół działań przywracających wartość ekonomiczną i społeczną zdegradowanym obszarom miasta*. n Nie może być zrealizowana za pomocą jednorazowej akcji (jednego projektu) obejmującej jednocześnie różne działania. Jest to kilkuletni proces, rozłożony w czasie. * Zygmunt Ziobrowski,Instrumenty i narzędzia operacyjne, [w:] Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja - odnowa miast, pod red. Z. Ziobrowskiego, D. Ptaszyckiej-Jackowskiej, A. Rębowskiej, A. Geisslera, Kraków 2000, s. 23.

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego3 Trzy, główne dziedziny Odnowy Miast n Rewitalizacja, n Rehabilitacja, n Restrukturyzacja.

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego4 Definicja terminu Rewitalizacja (...) Kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych - jak remonty - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej*. * Krzysztof Skalski, Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach, kopia maszynopisu, s.1.

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego5 Działania, które mogą wystąpić w procesie rewitalizacji n Rewaloryzacja, n Restauracja, n Rekonstrukcja, n Renowacja, n Remonty i konserwacja, n Przebudowa niesprawnych układów komunikacyjnych, w tym linii transportu publicznego, n Inwestycje o charakterze uzupełniającym, w takich dziedzinach jak infrastruktura techniczna, usługi, miejsca pracy, itd.

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego6 Trzy elementy procesu rewitalizacji n Rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, stref aktywności gospodarczej oraz poprawa warunków mieszkaniowych* i infrastruktury publicznej w dzielnicach, n Kwestie społeczne, czyli włączenie społeczne osób bezrobotnych na rynek pracy, w tym prewencja społeczna, n Działania infrastrukturalne, w tym poprawiające stan środowiska naturalnego. *EFRR nie finansuje substancji mieszkaniowej

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego7 Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w ramach ZPORR Składa się z dwóch Poddziałań: n n Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich, n n Poddziałanie Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego8 Główny cel procesu rewitalizacji w ramach ZPORR n n Zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego9 Pośrednie cele rewitalizacji w ramach ZPORR n n Ożywienie gospodarcze i społeczne, n n Zwiększenie potencjału turystycznego rewitalizowanych obszarów poprzez wsparcie kompleksowych projektów dotyczących działań technicznych, n n Rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), n n Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych (w tym bezpieczeństwa). n n Poza tym w ramach Poddziałania zamiana dotychczasowych funkcji terenów poprzemysłowych i powojskowych na nowe.

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego10 Należy pamiętać o tym, że... n n projekty realizowane w ramach rewitalizacji muszą przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. n n szczególna uwaga powinna być zwrócona na osoby bezrobotne. n n projekty muszą być zgodne z polityką równych szans. n n EFRR może finansować działania społeczne, ale wyłącznie takie, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. n n niewłaściwym jest mówić o rewitalizacji jednego budynku, czy rewitalizacji placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków.

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego11 Wymogi przeprowadzenia procesu rewitalizacji n Lokalny Program Rewitalizacji - zintegrowany, interdyscyplinarny, kilkuletni, program operacyjny bazujący na współpracy różnych podmiotów: –program rewitalizacji powinien obejmować równocześnie działania infrastrukturalne wraz z działaniami przygotowanymi na rzecz rozwoju handlu i usług oraz kwestii społecznych dla mieszkańców wyznaczonego obszaru, tzw. mikroprogramy. n Stworzenie Partnerstwa podczas opracowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego12 Granice obszaru rewitalizacji Obszary powinny spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: n n stopa bezrobocia wyższa od średniej dla kraju, n n wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, n n wysoki poziom przestępczości, n n niski poziom wykształcenia mieszkańców, n n szczególnie zanieczyszczone środowisko.

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego13 Rodzaje beneficjentów w ramach Poddziałania n Gmina, miasto na prawach powiatu lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, n Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: –spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd województwa, –podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,

14 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego14 –podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych - dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych, –organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe, –spółdzielnie mieszkaniowe, –jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna, –szkoły wyższe, –wspólnoty mieszkaniowe.

15 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego15 Rodzaje beneficjentów w ramach Poddziałania n Gmina, miasto na prawach powiatu, powiat lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, n Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, n Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: –spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 i 2 lub samorząd województwa, –podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat,

16 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego16 –podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych - dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych, –organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe, –spółdzielnie mieszkaniowe, –jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna, –szkoły wyższe, –wspólnoty mieszkaniowe.

17 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego17 Przypadek szczególny - wspólnoty mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać wsparcie po spełnieniu następujących kryteriów: n projekt dotyczy konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej lub zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia (np. remont, budowa tzw. małej architektury, n projekt nie dotyczy substancji mieszkaniowej (nie obejmuje prac w indywidualnych mieszkaniach), n budynek znajduje się w rejestrze zabytków, n projekt przyczyni się do utworzenia stałych miejsc pracy na rewitalizowanym obszarze.

18 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego18 Wysokość wsparcia projektów ze środków EFRR n Do 75% kwalifikowanych wydatków publicznych w ramach Poddziałania i Poddziałania n Projekty z zakresu kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Poddziałania mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 75% kwalifikowanych wydatków publicznych lub do 50% kwalifikowanych wydatków publicznych - jeśli spełniają definicję znaczącego zysku netto*. * Sposób liczenia znajduje się [w]: MGiP, Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego19 Zasady kwalifikowalności projektów Beneficjenci mogą ubiegać się o środki z EFRR jeżeli zostaną spełnione m.in. następujące kryteria: n Wnioskowane projekty wynikają z zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy/Powiatu Lokalnych Programów Rewitalizacji (projekty są tam wymienione - stanowią ich integralny element, została uzasadniona ich realizacja) - znajdują się w granicach obszaru rewitalizacji, n Wnioskowane projekty przyczyniają się do realizacji celów działania, np.: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zamieszkującej rewitalizowany obszar ludności, tworzą nowe miejsca pracy, zmieniają dotychczasowe funkcje tych terenów.

20 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego20 Przykładowe koszty niekwalifikowane Przygotowując projekt w ramach Działania 3.3. należy pamiętać między innymi o tym, że: n Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego nie finansuje substancji i celów mieszkaniowych, n Nie mogą być finansowane projekty, nie ujęte w programie rewitalizacji (nie znajdują się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), nie przyczyniające się do realizacji celów działania, n Nie może być finansowana rewitalizacja obiektów na cele związane z klasyczną administracją.

21 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego21 Niektóre niezbędne załączniki: n Lokalny Program Rewitalizacji, n Studium Wykonalności, n Ocena Wpływu na Środowisko - raport z oceny (o ile jest wymagany prawem).

22 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego22 Pozostałe załączniki n Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: -kopia decyzji o warunkach zabudowy, -kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, -wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. n Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy n Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) n Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt n Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane n Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego n Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach n Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych

23 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego23 Pozostałe załączniki c.d. n Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni n Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.) n Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR n Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej - (nie dotyczy JST) n Oświadczenie Beneficjenta o możliwości zwrotu podatku VAT n Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent nie działa w celu osiągania zysku n Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorię projektu.

24 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego24 Ważne dokumenty Dokumenty dostępne są na stronie: oraz n MGiP, Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. n MGiP, Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. n MGiP, Wytyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności obiektów kubaturowych w ramach III Priorytetu ZPORR.

25 Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego25 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Kontakt: Jarosław Orliński - Główny Specjalista Telefon: (+48) Fax: (+48) 22 Fax: (+48)


Pobierz ppt "Finansowanie projektów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google