Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jacek Skwierczyński Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jacek Skwierczyński Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Jacek Skwierczyński Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej

2 2 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LI/865/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

3 3 Idea Duopolu zawarta w Strategii Centralne położenie województwa łódzkiego sprzyja dyfuzji aktywności i postępu na obszar całego kraju. Ukształtowanie polskiego bieguna Europy Środkowej koncentrującego w regionie krajową aktywność społeczno – gospodarczą w skali gospodarki europejskiej. Głównym centrum tej polaryzacji może być w przyszłości wielki układ bipolarny Warszawsko – Łódzki. Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

4 4

5 5 Architektura dokumentów programowych Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Krajowy Program Reform 2005 - 2008 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 – 2015 NSS 2007 - 2013 16 RPO PO Infrastrukturaśrodowisko PO Kapitał ludzki PO KonkurencyjnaGospodarka PO Pomoc techniczna PO program Rozwoju Polski Wschodniej PO Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Krajowy Plan Strategiczny Obszarów wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa Program konwergencji Inne PO Zrównoważony rozwój Sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich STRATEGIE SEKTOROWE I REGIONALNE

6 6 Przyjęcie RPO Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 62/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

7 7 Konsultacje W dniach 13 – 16 lutego br. odbyły się konsultacje społeczne RPO w podregionach województwa łódzkiego (siedziby podregionów w Sieradzu, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Brzezinach). W dniu 17 lutego konsultacje RPO z przedstawicielami sektora przedsiębiorstw, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Dnia 3 i 4 kwietnia br. dokument został zaprezentowany przedstawicielom Komisji Europejskiej. Dnia 5 kwietnia br. dokument konsultowano z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

8 8 Konsultacje i uwagi do RPO – c.d. W dniach od 18 maja do 5 czerwca br. przeprowadzono konsultacje dokumentu z ekspertami regionalnymi - m.in. z: - ŁZE S.A., - Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej, - Regionalną Organizacją Turystyczną, - Muzeum Sztuki w Łodzi, - Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, - PK Wzniesień Łódzkich, - Łódzką Izba Przemysłową Handlową. Przedstawione uwagi i sugestie zostały wykorzystane w dalszych pracach nad dokumentem. Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

9 9 Przyjęcie RPO Poprawiona wersja dokumentu została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 523/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

10 10 Struktura graficzna RPO Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 1. Priorytety 2. Cele szczegółowe 3. Cele operacyjne 4. Wskaźniki 5. Kategorie interwencji

11 11 PRIORYTET I RPO PriorytetCel szczegółowy I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGII, INNOWACJI ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej bazy gospodarczej w województwie Kategorie interwencji 01 - Działalność B+RT w centrach badań 02 - Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie, oprzyrządowanie i sieci informatyczne dużej szybkości pomiędzy centrami badań) i centrów 03 - Transfer technologii i ulepszenie sieci współpracy między MŚP i centrami badań 04 - Wspieranie B+RT, w szczególności w MŚP (przez dostęp do usług B+RT w centrach badań) 05 - Usługi zaawansowanego wsparcia w przedsiębiorstwach i ich grupach 06 - Integracja czystych technologii w przedsiębiorstwach 07 - Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związanych z innowacjami (technologie innowacyjne, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uniwersytety, centra B+RT i istniejące już przedsiębiorstwa) 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 09 - Inne działania służące stymulowaniu innowacji i ducha przedsiębiorczości w MŚP Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

12 12 PRIORYTET II RPO PriorytetCel szczegółowy II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNERozwój społeczeństwa informacyjnego Kategorie interwencji 10 - Infrastruktura ICT (w tym sieci szerokopasmowe) 11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie ryzyku, badania, innowacje, ) 12 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-TIC) 13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) 14 - Usługi i aplikacje dla MŚP (handel drogą elektroniczną, edukacja/szkolenia, tworzenie sieci) 15 - Inne działania służące dostępowi do TIC dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

13 13 PRIORYTET III RPO PriorytetCel szczegółowy III. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz tworzenie warunków do rozwijania nowych form aktywności na obszarach problemowych/zdegradowanych społecznie, ekonomicznie lub środowiskowo Kategorie interwencji 61 - Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

14 14 PRIORYTET IV RPO PriorytetCel szczegółowy IV. OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM PRZYRODNICZYM I TECHNOLOGICZNYM ORAZ ICH ZWALCZANIE Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa Kategorie interwencji 44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 - Woda pitna (gospodarka i dystrybucja) 46 - Gospodarka wodno-ściekowa 47 - Jakość powietrza 48 - Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń 49 - Rekultywacja terenów przemysłowych i zdegradowanych 50 - Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody 51 - Pomoc dla MŚP w celu promowania zrównoważonych standardów produkcji 53 - Zapobieganie ryzyku 54 - Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku 55 - Promocja zasobów naturalnych Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

15 15 PRIORYTET V RPO PriorytetCel szczegółowy V. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SFERY GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE KULTURY I TURYSTYKI Podniesienie turystycznej atrakcyjności walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w regionie Kategorie interwencji 55 - Promocja zasobów naturalnych 56 - Ochrona i waloryzacja dziedzictwa naturalnego 57 - Pomoc w poprawie usług turystycznych 58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej 60 - Pomoc w poprawie usług kulturalnych Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

16 16 PRIORYTET VI RPO PriorytetCel szczegółowy VI. REGIONALNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Poprawa dostępności komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej województwa łódzkiego Kategorie interwencji 16 - trasy kolejowe 19 - tabory kolejowe 22 - tabory kolejowe 23 - drogi regionalne/krajowe 24 - ścieżki rowerowe 25 - transport miejski 27 - transport intermodalny 28 - inteligentne systemy transportowe 29 - lotniska 53 - promocja czystego miejskiego transportu publicznego Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

17 17 PRIORYTET VII RPO PriorytetCel szczegółowy VII. INWESTYCJE ENERGETYCZNE Dostosowanie infrastruktury energetycznej do dynamicznie rozwijającej się gospodarki w warunkach konkurencyjnego rynku Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego województwa Kategorie interwencji 33 – energia elektryczna 35 – gaz ziemny 39 – OZE: energia wiatrowa 40 – OZE: energia słoneczna 41 – OZE: biomasa 42 – OZE: energia wodna, geotermalna i inne 43 – efektywność energetyczna, kogeneracja, zarządzanie energią Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

18 18 PRIORYTET VIII RPO PriorytetCel szczegółowy VIII. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA I W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ Poprawa jakości życia społeczeństwa województwa łódzkiego Kategorie interwencji 74 –Infrastruktura edukacyjna 75 - Infrastruktura zdrowotna 77 - Inne rodzaje infrastruktury społecznej Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

19 19 Beneficjenci 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne 2. Instytucje z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej 3. Przedsiębiorstwa 4. Organizacje pozarządowe 5. Kościoły i związki wyznaniowe Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013

20 20 System realizacji Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 Instytucja Zarządzająca – poziom Zarządu Województwa Łódzkiego (poziom ZWŁ) Instytucja Certyfikująca – poziom ZWŁ Instytucja Audytująca – poziom Urzędu Kontroli Skarbowej Instytucja Płatnicza - (kompetentny organ dla otrzymywania płatności dokonywanych przez KE) – Ministerstwo Finansów Instytucja Finansująca - (organ odpowiedzialny za realizowanie płatności na rzecz beneficjentów) – poziom ZWŁ Instytucja koordynująca Regionalne Programy Operacyjne – Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego Instytucje Wdrażające – powołane wg potrzeb przez Instytucję Zarządzającą Komitet Monitorujący RPO WŁ 2007-2013

21 21 Ścieżka wyboru projektów (1) KONKURS Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Proces Ogłoszenie naboru Weryfikacja kompletności i poprawności formalnej wniosku Ocena merytoryczna i techniczna wniosku Rekomendacja wyboru Zarządowi Województwa Zatwierdzenie wniosku Podpisanie umowy realizacyjnej z beneficjentem Nazwa Nabórwybórpodpisanie umowy Podmiot ZWŁUM ZMŁ Rozpoczęcie realizacji

22 22 Ścieżka wyboru projektów (2) PRESELEKCJA Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Proces Ogłoszenie naboru Ocena wniosku Przyznanie promesy Przygotowanie dokumentacji wniosku Weryfikacja dokumentacji Podpisanie umowy realizacyjnej Nazwa NabórWybórPrzygotowanie wniosku do akceptacji Podmiot ZWŁ Podregiony, ZWŁ ZWŁBeneficjent Urząd Marszałkowski ZMŁ Rozpoczęcie realizacji

23 23 Finansowanie Tabela szacunkowa Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 [mln. Euro] Lata Ogółem Ogółem środki publiczne Środki publiczne (UE + współfinan sowanie krajowe) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia EuropejskaKrajowy wkład publiczny NSS W tym Krajowy wkład publiczny Budżet państwa Budżet jednostki samorządu terytorialnego Prywatne EFRREFSFS 1=2+132=3+143=4+94=55=6+7+86789101113 Alokacja ogółem 2007 – 2013 Obecna alokacja 1021,2978,4 868,0 0,0 110,40,0110,442,8

24 24 Finansowanie 85% dofinansowania projektów na poziomie priorytetów (z EFRR) możliwość cross-financingu do 10% w ramach priorytetu kwalifikowalność VAT do roku 2010 zasada n+3 Założenie: 60% alokacji na realizację Strategii Lizbońskiej Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

25 25 Obszary problemowe 1. Obszary wiejskie 2. Obszary metropolitalne 3. Mieszkalnictwo Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013

26 26 Jacek Skwierczyński Dziękuję Państwu za uwagę. Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

27 27 Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi strona internetowa www.lodzkie.pl Uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres: strategia@lodzkie.pl Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013


Pobierz ppt "1 Jacek Skwierczyński Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google