Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła wzrostu gospodarczego Omówienie podstawowych strategii – teoria, a praktyka 1Tomasz Formański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła wzrostu gospodarczego Omówienie podstawowych strategii – teoria, a praktyka 1Tomasz Formański."— Zapis prezentacji:

1 Źródła wzrostu gospodarczego Omówienie podstawowych strategii – teoria, a praktyka 1Tomasz Formański

2 Plan prezentacji Tomasz Formański2 Wstęp Co to jest wzrost gospodarczy? Model Solowa Teoria Rzeczywistość Strategie wzrostu Konsensus Waszyngtoński Przykłady

3 Wstęp, czyli co to jest wzrost Tomasz Formański3 Wzrost gospodarczy: stałe zwiększanie zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług pożądanych przez ludzi. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki

4 Funkcja produkcji, czynniki Tomasz Formański4 Funkcja produkcji określona wzorem: Y=A*f(K,L) Produkt Poziom technologi czny PracaKapitał

5 Model Solowa, teoria Tomasz Formański5 Model Solowa ilustruje zależność pomiędzy kapitałem per capita, a poziomem produkcji per capita Zależność ta opisana jest wzorem: y=A*f(k) Hipoteza konwergencji i doganiania

6 Model Solowa; Skąd wynikają różnice w poziomie rozwoju krajów? Tomasz Formański6 Kraje dysponują różnym poziomem zaawansowania technologicznego Różna ilość kapitału w gospodarce Różna postać funkcji produkcji Wniosek: Kraje zbiegają do różnych stanów ustalonych – nie zachodzi konwergencja do jednego S.S.

7 Strategie wzrostu gospodarczego Tomasz Formański7 Pobudzenie wzrostu gospodarczego, a jego utrzymanie Pobudzenie wzrostu: Reformy w sektorze finansów, podatków Prywatyzacja, wzmocnienie prawa do własności prywatnej Itp. Metoda zastępowania importu przemysłem Strategie podtrzymania wzrostu gospodarczego: Reformy muszą być pogłębiane w czasie w celu podtrzymania wzrostu. W przeciwnym razie wzrost może być gwałtowny ale krótkotrwały Wzmacnianie wsparcia instytucjonalnego ekonomii rynkowej

8 Konsensus Waszyngtoński Tomasz Formański8 Dokument przedstawiony przez amerykańskiego ekonomistę Johna Williamsona pod koniec lat osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych Początkowo był opracowany w celu zastosowania w krajach Ameryki Łacińskiej Rozszerzono na inne kraje (w tym Polskę) Zawiera założenia poprawnej polityki gospodarczej państwa Składa się z 10 punktów

9 Konsensus Waszyngtoński – punkty Tomasz Formański9 1. Utrzymanie dyscypliny finansowej 2. Ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność poniesionych nakładów i przyczyniają się do poprawy struktury podziału dochodów 3. Reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podatkowych i poszerzanie bazy podatkowej 4. Liberalizacja rynków finansowych w celu ujednolicenia stóp procentowych 5. Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność 6. Liberalizacja handlu 7. Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich 8. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 9. Deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji 10. Gwarancja praw własności

10 Dane statystyczne, cz. I Tomasz Formański10 Średni światowy wzrost gospodarczy per capita w latach 1960-2000 wyniósł 2,3% Pozwala to na podwojenie dochodu w ciągu ok. 30 lat

11 Zmiany poziomu PKB per capita Tomasz Formański11 Źródło: D. Redrik, GROWTH STRATEGIES

12 Dane statystyczne, cz. II Tomasz Formański12 RegionWzrostWzrost per capita KapitałEdukacjaProduktyw ność Świat3.92.31.00.40.9 Chiny6.94.81.70.42.7 Daleki Wschód 6.73.92.30.51.1 Kraje rozwinięte 3.52.20.90.31.0 Ameryka Łacińska 4.01.10.50.40.2 Źródło: D. Redrik, GROWTH STRATEGIES

13 Przykład I – Korea Południowa i Tajwan Tomasz Formański13 Żaden kraj nie wprowadził deregulacji ani liberalizacji swojego systemu finansowego aż do późnych lat 80 Znikoma prywatyzacja przedsiębiorstw W Korei brak bezpośrednich inwestycji zagranicznych Rządy koordynowały prywatne inwestycje w wybranych sektorach Oba kraje rozwinęły rozległy zestaw polityk przemysłowych, takich jak kredyty bezpośrednie, ochrona handlu, subsydiowanie eksportu, zachęty podatkowe oraz niejednorodne interwencje Zbieżność w zaledwie 5-6 elementach z modelem Konsensusu Waszyngtońskiego

14 Przykład II – Chiny; jak powinno być wg teorii? Tomasz Formański14 Rok 78: Sytuacja początkowa Większość ludzi mieszka na wsi Konsekwencje Liberalizacja rynku rolnego Odrzucenie gospodarki centralnego planowania Brak odpowiedniej ilości dóbr na rynku Prywatyzacja ziemi Państwo nie ma dostępu do taniego ziarna Reforma podatkowa – wyższe ceny dla pracowników miejskich Wzrost płac w miastach – pojawiają się korporacje Gospodarka zamknięta - monopole Liberalizacja handlu – import dyscypliny cenowej Reforma sektora finansowego

15 Przykład II – Chiny; rzeczywistość Tomasz Formański15 Podejście teoretyczne skazane na porażkę – brak odpowiednich instytucji (np. banków) Chiny wprowadzały reformy w sposób eksperymentalny Gwałtowny wzrost od późnych lat 70 Chiny nie zaadoptowały w pełni prawa do własności prywatnej Dostosowały system rynkowy do szkieletu gospodarki planowanej: Rolnicy ciągle dostarczają dóbr ale mogą sprzedawać nadwyżki na wolnym rynku Podejście dwutorowe również w innych gałęziach

16 Przykład II – Chiny, cd. Tomasz Formański16 Prawa własności – utworzenie Systemu Odpowiedzialności Gospodarstw Domowych (ziemia dzielona proporcjonalnie do rozmiaru gospodarstwa) oraz Przedsiębiorstw Wiejskich i Okręgów Miejskich Kontrakty finansowe między rządem centralnym, a rządami lokalnymi Specjalne Strefy Ekonomiczne

17 Przykład III - Indie Tomasz Formański17 Przykład podobny do Chin Niższy obserwowany wzrost Powolne zmiany do lat 90 Do początków lat 90 w zasadzie brak prywatyzacji

18 Przykład IV – Hong Kong Tomasz Formański18 Zasada braku ingerencji w gospodarkę w zdecydowanej większości sektorów (poza sektorem nieruchomości) Najbardziej liberalna polityka ze wszystkich krajów Znaczny wpływ uwarunkowań zewnętrznych i historycznych

19 Anomalie Dalekiego Wschodu Tomasz Formański19 DomenaZałożenia idealneDaleki Wschód Prawa własnościPrywatne, chronione prawem Prywatne, ale rząd czasem nagina przepisy Zarządzanie korporacjamiAkcjonariusze (zewnętrzni). Ochrona praw akcjonariuszy Kontrola wewnętrzna Relacje biznes – rządNiewielka ingerencjaBliskie interakcje Organizacja przemysłuZdecentralizowane, konkurencyjne rynki Pozioma i pionowa integracja w produkcję, powoływanie karteli System finansowyBezpieczny, z wolnym wejściem System bankowy, ograniczone wejście, słaba regulacja Rynek pracyZdecentralizowany, elastyczny Związanie z korporacją w niektórych sektorach (praca na całe życie w Japonii) Międzynarodowe przepływy kapitału DowolneOgraniczone (do lat 90) WspółwłasnośćBrak w sektorach produkcyjnych Wiele

20 Przykład V – Kraje Ameryki Łacińskiej Tomasz Formański20 Kraje tego regionu najsilniej dostosowały się do wytycznych Konsensusu Waszyngtońskiego Kraje tego regionu dokonały więcej reform wspierających prywatyzację oraz liberalizację rynku w ciągu kilku lat niż kraje Dalekiego Wschodu w ciągu czterech dekad Rada walutowa w Argentynie – usztywnienie kursu peso w stosunku do dolara. Rozwiązanie spowodowało wzrost zadłużenia, co w konsekwencji przy polityce zerowego deficytu i uwarunkowaniach zewnętrznych przełożyło się na kryzys

21 Ciekawostki Tomasz Formański21 W latach 1820 – 1870 wzrost w GB wynosił 1,3% rocznie Zasada 70 Największe roczne skoki wzrostu gospodarczego: Haiti (rok 1990) – 15% Jordania (1973) – 12,7%

22 Podsumowanie Tomasz Formański22 Wzrost może zostać spowodowane nawet przez niewielkie reformy Podtrzymanie długotrwałego wzrostu wymaga wykształcenia silnych instytucji wspomagających oraz pogłębiania dokonywanych reform Reformy muszą być prowadzone z silnym uwzględnieniem uwarunkowań charakterystycznych dla danego kraju Rządy muszą uważać aby nie pozostawić zbyt wielkiej swobody Problem słabych instytucji państwowych

23 Tomasz Formański23 Koniec


Pobierz ppt "Źródła wzrostu gospodarczego Omówienie podstawowych strategii – teoria, a praktyka 1Tomasz Formański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google