Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Krzysztof Nyczaj Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Krzysztof Nyczaj Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Krzysztof Nyczaj Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

2 Przykładowy tekst

3 Cele VII osi priorytetowej POIG Główny celem VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług cyfrowych dla obywateli i przedsiębiorstw.

4 Przykładowy tekst

5

6 Kluczowe Projekty w Ochronie Zdrowia realizowane przez MZ/CSIOZ Łączna wartość dofinansowania projektów PIOZ wynosi 656 mln zł Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów kluczowych w ramach Priorytetu VII wynosi 1 835 mln zł

7 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia Usługi Produkty Korzyści Rezultaty

8 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia - usługi usługobiorca –> usługodawca usługodawca –> usługobiorca usługodawca –> usługodawca usługodawca –> podmiot publiczny/płatnik podmiot publiczny/płatnik –> usługodawca

9 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – podstawowe usługi Dostęp usługobiorców do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) Wymiana EDM pomiędzy usługodawcami Elektroniczne rozliczenia Sprawozdawczość i statystyka Aktualizacja rejestrów

10 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – podstawowe produkty Platforma wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Modelowe oprogramowanie EDM Centralne Rejestry Usługobiorców, Usługodawców, pracowników medycznych Centralna Baza Danych Medycznych Modelowe oprogramowanie rejestru medycznego Platforma wymiany danych rejestrowych (rejestry podmiotowe, rejestry przedmiotowe) Internetowe Konto Pacjenta Elektroniczna Recepta Elektroniczne Rozliczenia Informacyjny System Statystyki Medycznej

11 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – podstawowe produkty Informacyjny System Wspomagania Ratownictwa Medycznego System Monitorowania Zagrożeń System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej ZOZ System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zapisy do lekarza on-line

12 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – Korzyści Wzrost świadomości pacjentów i personelu medycznego w zakresie ochrony zdrowia Poprawa jakości kontaktów między personelem medycznym a pacjentami Przyspieszenie obsługi administracyjnej usługodawców i zmniejszenie związanych z tym kosztów Uprawnienie wymiany EDM pomiędzy personelem medycznym Zmniejszenie kosztów archiwizacji danych medycznych Ułatwienie prognozowania zapotrzebowania na usługi medyczne Podniesienie jakości informacji strategicznej i operacyjnej w ochronie zdrowia Ułatwienie i zmniejszenie kosztów związanych z rozliczaniem świadczeń

13 Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia – rezultaty Możliwość planowania efektywnej i wydolnej opieki zdrowotnej Powszechna i swobodna dostępność (dla osób uprawnionych) do elektronicznej dokumentacji medycznej Możliwość szybkiego i łatwego rozliczenia usługi zdrowotnej Możliwość szybkiego i łatwego przeprowadzenia procedury administracyjnej Podniesienie jakości danych w rejestrach medycznych Wdrożenie jednolitego identyfikatora zgodnie z zaleceniami UE i wytycznymi MSWiA

14 Przykładowy tekst Metoda realizacji Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) (zgodna z metodyką Managing Successful Programmes)

15 Przykładowy tekst Projekty informatyczne mające wpływ na informatyzację sektora ochrony zdrowia Plan Informatyzacji Państwa 2007 – 2013 E-PUAP –ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – MSWiA pl.ID - polska ID karta – MSWiA PESEL2 – PRZEBUDOWA REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH - MSWiA TERYT2 – KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU - GUGiK System Informacyjny Statystyki Publicznej - GUS

16 Przykładowy tekst

17 Realizacja Projektów w CSIOZ

18 Przykładowy tekst Realizacja Projektów – przygotowane w ostatnim okresie opracowania Szczegółowe założenia do projektów ujętych w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 oraz w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych; Opracowanie dotyczące interoperacyjności i modeli danych Opracowanie Założenia techniczne do Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia Opracowanie Centralne Elektroniczne Rejestry Ochrony Zdrowia

19 Przykładowy tekst Realizacja Projektów – przygotowane w ostatnim okresie opracowania Opracowanie Bezpieczeństwo danych Medycznych w Systemie Informacji Medycznej Opracowanie Potrzeby doskonalenia infrastruktury teleinformatycznej w procesie rozwoju usług w ochronie zdrowia Opracowanie Analiza, przegląd i zastosowanie światowych koncepcji rejestrów i ich zastosowanie w ramach Platformy udostępniania on-line….. Opracowanie Analiza, przegląd i zastosowanie standardów elektronicznych dokumentów medycznych w Programie Informatyzacji Ochrony Zdrowia Opracowanie Zastosowanie i wykorzystanie European Community Health Indicators Opracowanie Plan implementacji normy EN1068 w polskim systemie prawnym oraz praktyce działania systemu ochrony zdrowia

20 Przykładowy tekst Działania w najbliższej perspektywie (1) Przygotowanie do oceny przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Studium Wykonalności dotyczącego projektów z POIG obejmujących m.in.: elektroniczne rozliczanie, autoryzacja usług medycznych, planowanie opieki zdrowotnej, internetowe konta pacjenta – do 30 czerwca 2008

21 Przykładowy tekst Elementy Studium Wykonalności dla PIOZ Analiza technologiczna wraz z analizą opcji dla systemów informatycznych w ochronie zdrowia - Kluczowe cele: Wykonalność pod względem technologicznym Zgodność z najlepszą praktyką w danej dziedzinie Optymalność pod względem osiągania zaplanowanych celów Optymalizacja stosunków jakości do kosztów

22 Przykładowy tekst Elementy Studium Wykonalności dla PIOZ Alternatywne drogi realizacji projektów Powiązanie tematyki z realizacjami na świecie i zaleceniami norm i standardów Wykorzystanie najlepszych rozwiązań i technologii w skali świata

23 Przykładowy tekst Harmonogram Prac nad PIOZ w 2008

24 Przykładowy tekst Działania w najbliższej perspektywie (2) Zakończenie prac nad informatyzacją statystyki w ochronie zdrowia (Plan Informatyzacji Państwa 2007 – 2010) Wdrożenie Systemu Rejestracji Systemów Kodowania (zgodnego z normą EN1068) Wdrożenie profesjonalnej metodologii analizy kosztów w ochronie zdrowia (Business Intelligence) Informatyzacja rejestrów w ochronie zdrowia, w tym opracowanie modelu rejestru Informatyczne wspomaganie zarządzania ratownictwem medycznym Modelowe rozwiązanie umożliwiające zapisy do lekarza on-line (Plan Informatyzacji Państwa 2007 – 2010)

25 Przykładowy tekst Działania wspomagające Prace nad projektem Ustawy o Informacji w Ochronie Zdrowia uwzględniającej projekty ustaw przekazanych w ostatnim okresie do Sejmu RP.

26 Przykładowy tekst Doświadczenie CSIOZ w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line SPO WKP 2004 – 2006

27 Przykładowy tekst e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, wartość projektu 26 mln zł

28 Przykładowy tekst e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, wartość projektu 26 mln zł Platforma e- RZOZ System Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej System Statystyki Zakładów Opieki Zdrowotnej Informacyjny System Wspomagania Ratownictwa Medycznego

29 Przykładowy tekst e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, Cele Projektu Elektroniczne aktualizowania danych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Udzielania informacji o stanie sprawy Wydawania wypisów z ksiąg rejestrowych udzielanie informacji o obowiązkach statystycznych realizacja obowiązków statystycznych drogą elektroniczną obsługa procesów rejestracji on-line pacjentów aktualizowanie klasyfikacji resortowej (m.in. kody resortowe dla ZOZ, ICD 9, ICD 10 ) Informacyjne Wsparcie dla Ratownictwa Medycznego

30 Przykładowy tekst Wybrane systemy informatyczne realizowane w CSIOZ e-RZOZ platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej Informacyjny System Statystyki Medycznej System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Resortowej System Rejestrów Regionalnych (MZ/Szp11) Informacyjny System Wspomagania Ratownictwa Medycznego System Liczenia Kosztów

31 Przykładowy tekst Dziękuję za uwagę k.nyczaj@csioz.gov.pl


Pobierz ppt "Przykładowy tekst Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Krzysztof Nyczaj Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google