Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Kraków, 18 września 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Kraków, 18 września 2010."— Zapis prezentacji:

1 UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Kraków, 18 września 2010 r. SZTAB GENERALNY WP ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP Na podstawie materiałów ZPSZ oraz ZOiU P1 SG WP opracował płk Leszek Laszczak

2 NOWY MODEL UZUPEŁNIANIA SIŁ ZBROJNYCH SZ RP W PRZENIESIENIE DO REZERWY ZASOBY SZ RP ZASOBY SZ RP ŻOŁNIERZE REZERWY - OCHOTNICY W RAMACH NSR GROMADZENIE REZERW OSOBOWYCH SZ RP P SZ RP K UZUPEŁNIENIE MOB. UZUPEŁNIENIE WOJENNE UZUPEŁNIANIE KRYZYSOWE (SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA) SŁUŻBA KANDYDACKA SŁUŻBA ZAWODOWA OCHOTN ICYOCHOTN ICY KWALFIKACJA WOJSKOWA NIEZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZASOBY REZERW OSOBOWYCH OSOBY PRZENIESIONE DO REZERWY BEZ ODBYCIA SŁUŻBY 5

3 UWARUNKOWANIA TWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH NSR UTRZYMYWANE BĘDĄ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, WZMACNIANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SYTUACJACH POTRZEBY ICH UŻYCIA DO DZIAŁAŃ W KRAJU I POZA GRANICAMI PAŃSTWA STWORZENIE MATERIALNYCH REKOMPENSAT I ZACHĘT DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W RAMACH NSR ORAZ DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY NSR RZĄDOWY PROGRAM z dnia 5 sierpnia 2008 r. Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010 OKREŚLIŁ

4 PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE LICZEBNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH RP: 4 Liczebność etatowa SZ RP na koniec 2012 roku na poziomie 120.000 stanowisk etatowych. Liczba żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych - do 10.000 w 2010 roku oraz do 20.000 w 2011 i 2012 roku Zmniejszanie stanu etatowego SZ RP zgodnie z Planami zamierzeń organizacyjnych… na kolejne lata. Stan ewidencyjny oficerów oraz podoficerów będzie pochodną ich naturalnego odpływu (odejście do rezerwy) oraz dopływu ze szkół wojskowych. Zrównanie stanu etatowego i ewidencyjnego (służba czynna i NSR) nastąpi w 2012 roku. Liczba stanowisk etatowych żołnierzy na koniec 2012 roku zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów. Stan ewidencyjny żołnierzy w latach 2009-2012 na poziomie 100.000 żołnierzy służby czynnej oraz kandydatów.

5 ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU OCZYSZCZANIE TERENU Z MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH AKCJE POSZUKIWAWCZE I RATOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO UZUPEŁNIANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH KIEROWANYCH DO MISJI POZA GRANICAMI KRAJU PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

6 REGULACJE USTAWOWE DOTYCZĄCE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ZASADY ADMINISTROWANIA ZASOBAMI ŻOŁNIERZY NSR ZASADY ZAWIERANIA KONTRAKTÓW DO NSR ZASADY NADAWANIA PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH ZASADY PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAMACH NSR ŚWIADCZENIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY NA PRZYDZIAŁACH KRYZYSOWYCH ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY REZERWY ZMIANĘ ZADAŃ TOAW W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM I WYKORZYSTANIEM NSR USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.) OKREŚLA

7 7 DEFINICJE ZASADNICZYCH POJĘĆ Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia Żołnierzami rezerwy Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej

8 ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA OFICEROWIE REZERWY PODOFICEROWIE REZERWY SZEREGOWI REZERWY ZASOBY OSOBOWE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DOTYCHCZASOWE ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA STAŁA KONTRAKTOWA SŁUŻBA KANDYDACKA PRZESZKOLENIE WOJSKOWE GŁÓWNE ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY

9 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 497) AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP DOTYCZĄCE NSR ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE ZAWIERANIA KONTRAKTÓW NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 562) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PRACODAWCOM ZATRUDNIAJĄCYM ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH NADANY PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ZA OKRES ODBYWANIA PRZEZ TYCH ŻOŁNIERZY ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH LUB PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 509) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY (Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 974 ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE ODBYWANIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 563) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ŻOŁNIERZOM REZERWY POSIADAJĄCYM PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE (Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 971) WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144 ) WESZŁO W ŻYCIE WEJDZIE W ŻYCIE 23.09

10 DECYZJA Nr 401/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych ROZKAZ Nr 47/SG/P1 SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych zadań dla osób funkcyjnych resortu Obrony Narodowej dotyczących zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających wdrożenie rozwiązań dotyczących tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych. zadań i terminów ich realizacji dla Kierownictwa i komórek organizacyjnych Sztabu Generalnego WP oraz dla Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) w zakresie naboru i obsadzania stanowisk służbowych żołnierzami NSR, procesu ich szkolenia oraz wdrożenia rozwiązań dotyczących służby przygotowawczej. OKREŚLENIE OKREŚLENIE URUCHOMIENIE PROCESU TWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

11 DOKUMENTY USZCZEGÓŁAWIAJĄCE PROCES TWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH WPROWADZONO WPROWADZONO ROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 416/SG/P1 z dnia 8 czerwca 2010 r. do użytku służbowego opracowanie pt.: SYSTEM UZUPEŁNIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP ŻOŁNIERZAMI NSR WPROWADZONO WPROWADZONO ROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 214/SG/P1 z dnia 24 marca 2010 r. do użytku służbowego informator pt.: NARODOWE SIŁY REZERWOWE. VADEMECUM WYDANO WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przygotowania jednostek wojskowych i terenowych organów administracji wojskowej do wdrożenia nowego podsystemu uzupełniania stanowisk służbowych żołnierzami NSR WYDANO WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpoczęcia procesu kwalifikowania i naboru ochotników w celu uzupełnienia stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR

12 ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA (STAŁA I KONTRAKTOWA) SŁUŻBA KANDYDACKA SŁUŻBA PRZYGOTO- WAWCZA ZASOBY OSOBOWE NA POTRZEBY NSR - OFICEROWIE - PODOFICEROWIE - SZEREGOWI

13 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 R. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP (Dz.U z 2004 r. Nr 241, poz 2416, z późn. zm.) (Dz.U z 2004 r. Nr 241, poz 2416, z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144 Rozkaz Nr 768/SG/P1/ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 r. Decyzja MON Nr 340/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających uruchomienie i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 r.

14 14 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA OFICERA ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA PODOFICERA ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA SZEREGOWEGO Do 6 miesięcy Do 5 miesięcy Do 4 miesięcy ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR

15 KOMPETENCJE ORGANÓW WOJSKOWYCH W PROCESIE PLANOWANIA UZUPEŁNIENIA NSR PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I ZUPEŁNIEŃ – P1 DOWÓDZTWA RSZ (RÓWNORZĘDNE) INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH MINISTER OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY MON

16 Jak zostać żołnierzem NSR ? Dołączenie życiorysu, odpisu skróconego aktu urodzenia, świadectwa pracy, informacji z KRK, zaświadczenia o zatrudnieniu, inne dokumenty. - Sprawdzenie czy jest wakujące stanowisko i spełnianie kryteriów doboru przez ochotnika, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i służby poza granicami państwa, wystąpienie o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa, przesyła dokumenty do dowódcy JW. OCHOTNIK DO SŁUŻBY W NSR Złożenie wniosku do WKU Skompletowanie wymaganych dokumentów Przeprowadzenie sprawdzianu ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego, a w przypadku akceptacji kandydata: -określenie stanowiska dla żołnierza, -określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków w ramach NSR, -podpisanie kontraktu. Postępowanie kwalifikacyjne i podpisanie kontraktu WOJSKOWY KOMENDAT UZUPEŁNIEŃ DOWÓDCA JW PODSTAWA: Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

17 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NSR NALEŻNOŚCI FINANSOWE ŚWIADCZENIA RZECZOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH - uposażenie za każdy dzień czynnej służby; - dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi; - zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby. - zakwaterowanie zbiorowe; - umundurowanie i wyekwipowanie; - bezpłatne wyżywienie. -opieka medyczna; -opieka stomatologiczna; - zaopatrzenie w produkty lecznicze. - gwarancja stabilności zawodowej; - zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.; - ograniczenie możliwości rozwiązywania stosunku pracy. np.

18 wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W RAMACH ROZWOJU SŁUŻBOWEGO SZEREGOWI PODOFICEROWIE KURS PODOFICERSKI do 2 miesięcy KURS OFICERSKI do 3 miesięcy Po określonym czasie służby w NSR Podwyższenie wykształcenia Dobra opinia służbowa Odpowiednie predyspozycje Możliwość ubiegania się o przyjęcie do wyższego korpusu kadry MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO: PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, AWANSOWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH, PRZECHODZENIE DO WYŻSZYCH KORPUSÓW KADRY.

19 19 KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z PRACODAWCAMI I ŻOŁNIERZAMI NSR Wypracowanie modelowych rozwiązań w relacjach pracownik pracodawca, tworzenie atmosfery zrozumienia Uświadamianie znaczenia ochotniczej służby w NSR i zachęcanie pracodawców do jej wsparcia Organizowanie szkoleń i seminariów oraz wizyt w jednostkach wojskowych Dostarczanie pracodawcom wiedzy na temat wpływu służby w NSR na wzrost kompetencji i dyscypliny pracowników Współpraca z instytucjami państwowymi i publicznymi na rzecz budowy społecznego prestiżu służby w rezerwie Rozpatrywanie wniosków i skarg pracodawców i żołnierzy rezerwy Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzującej dobre przykłady współpracy

20 PODSUMOWANIE – od 1 lipca 2010 r. Nabór ochotników – żołnierzy rezerwy do służby w NSR – od 1 lipca 2010 r. – od 1 lipca 2010 r. Rozpoczęcie procesu obsadzania stanowisk żołnierzami NSR – od 1 lipca 2010 r. – od 1 lipca 2010 r. Rozpoczęcie naboru ochotników bez przeszkolenia wojskowego do służby przygotowawczej – od 1 lipca 2010 r. – od jesieni 2010 r. Rozpoczęcie procesu szkolenia żołnierzy NSR w ramach ćwiczeń rotacyjnych – od jesieni 2010 r. 2010 r.2011 r. Opracowanie programów szkolenia w ramach służby przygotowawczej – do czerwca 2010 r. – od października 2010 r. Rozpoczęcie szkolenia w ramach służby przygotowawczej – od października 2010 r. 2010 ROK 2011 ROK

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Kraków, 18 września 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google