Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 1 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

2 2 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR Część I. WPROWADZENIE

3 3 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR FUNKCJE OCENY SYTUACJI KADROWEJ INFORMACYJNA KONTROLNA PROGNOSTYCZNA Wnioski z działalności kadrowej w danym roku. Kompleksowa ocena sytuacji kadrowej. Monitoring i analiza zjawisk w działalności kadrowej. Zebranie danych do oceny sytuacji kadrowej. Wytyczne do działalności kadrowej na kolejny rok. Kierunki polityki kadrowej na rok następny. SIŁY ZBROJNE RP

4 4 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR OCENA SYTUACJI KADROWEJ ma umożliwić: ZDEFINIOWANIE STANU AKTUALNEGO ZDEFINIOWANIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ OKREŚLENIE PROGNOZ WSKAZANIE KIERUNKÓW DALSZYCH DZIAŁAŃ

5 5 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR ZASADNICZE CELE OCENY SYTUACJI KADROWEJ 1.Ocena: a.Realizacji głównych zamierzeń polityki kadrowej określonych w Planie rozwoju polityki kadrowej i systemu szkolnictwa wojskowego w Siłach Zbrojnych RP w latach ….... b.Praktycznego funkcjonowania i przestrzegania przepisów ustawy pragmatycznej oraz aktów prawnych wykonawczych. c.przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców wojskowych. 2.Zdefiniowanie niepożądanych zjawisk oraz rekomendowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych lub prawnych. 3.Określenie głównych kierunków działalności kadrowej na kolejny rok.

6 6 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR CELE OCENY SYTUACJI KADROWEJ CZY PLANOWANE POTRZEBY UZUPE Ł NIENIOWE B Ę D Ą WYSTARCZAJ Ą CE? CZY NIEPLANOWANE ZMIANY ORG.-ETAT. I DYSLOKACYJNE MIA Ł Y WP Ł YW NA WYKONYWANIE ZADA Ń PRZEZ JEDNOSTK Ę ? CZY POWINNY BY Ć DOKONANE ZMIANY W POLITYCE KADROWEJ? JAKI JEST ODP Ł YW KADRY? MO Ż LIWE DZIA Ł ANIA MO Ż LIWE ZAGRO Ż ENIA JAKI JEST POZIOM STABILIZACJI ZAWODOWEJ? JAKI JEST POZIOM TO Ż SAMO Ś CI? JAKI JEST ZAKRES ROTACJI NA STANOWISKACH? CZY ISTNIEJE POTRZEBA INICJOWANIA ZMIAN W PRAGMATYCE S Ł U Ż BOWEJ? JAK WZMOCNI Ć SYSTEM MOTYWACYJNY? CZY NALE Ż Y DOSKONALI Ć SYSTEM ZARZ Ą DZANIA ZASOBAMI KADROWYMI? JAKICH DOKONA Ć ZMIAN PERSONALNYCH? CZY SYTUACJA NA CYWILNYM RYNKU PRACY MA WP Ł YW NA UKOMPLETOWANIE JEDNOSTKI? OCENA SYTUACJI KADROWEJ PE Ł NA WIEDZA O STANIE KADR NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH DOWODZENIA DIAGNOZA PROGNOZA

7 7 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR Część II. WYTYCZNE

8 8 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR OCENA SYTUACJI KADROWEJ polega na: 1. Porównaniu stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej z jej stanem etatowym 2. Porównaniu wymagań kwalifikacyjnych posiadanych przez żołnierzy i pracowników wojska z wymaganiami zawartymi w opisach zajmowanych przez nich stanowisk służbowych (pracy) 3. Wskazaniu ewentualnych różnic i nieprawidłowości między stanem rzeczywistym a stanem określonym w odrębnych przepisach, w szczególności w decyzjach, wytycznych, programach oraz planach, w sprawach kadrowych i personalnych 4. Przedstawieniu innych, nie wymienionych w ppkt. 1 – 3 zagadnień dotyczących spraw kadrowych i personalnych

9 9 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEMOWY CHARAKTER OCENY SYTUACJI KADROWEJ Podstawa prawna: Decyzja Nr 317/MON z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (D.Urz. MON nr 14 z 2008r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426) Organizacja Wydanie wytycznych Szkolenie podległych organów (na kolejnych szczeblach dowodzenia) Harmonogram Koordynacja na kolejnych szczeblach dowodzenia Określenie nieprzekraczalnych terminów Treść Uwzględnienie specyfiki jednostki organizacyjnej Decyzja i wytyczne do oceny sytuacji kadrowej Zakres Szczeblowe zasilanie i przetwarzanie informacji Na każdym szczeblu dowodzenia (od pułku wzwyż)

10 10 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR TRYB PRZYGOTOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ 1. Przygotowanie przez dowódców wymienionych w art. 44 ust.1pkt 2 ustawy szczegółowych harmonogramów opracowania i przeprowadzenia oceny sytuacji kadrowej w podległych JW 2. Wydanie wytycznych 3. Szkolenia podległych dowódców i organów kadrowych z uwzględnieniem zakresu oceny i specyfiki JW 4. Monitoring i bieżący nadzór nad wykonaniem oceny 5. Ocena sytuacji kadrowej JW z udziałem szczebla nadzorującego

11 11 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR ORGANIZACJA PRZEBIEGU OCENY SYTUACJI KADROWEJ OCENA SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ OCENA SYTUACJI KADROWEJ pułk, brygada (równorzędne) OCENA SYTUACJI KADROWEJ dywizja, skrzydło, flotylla, OW, korpus OCENA SYTUACJI KADROWEJ RSZ, IWsp. SZ ŻW, DGW, IWSłZdr, AW JO i KO podporządkowane MON… MINISTER OBRONY NARODOWEJ Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej DEPARTAMENT KADR Odprawa z szefami organów kadrowych Część analityczno - decyzyjna Część sprawozdawczo - wykonawcza SG WP do

12 12 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR HARMONOGRAM PRZEBIEGU OCENY SYTUACJI KADROWEJ pułk, brygada (równorzędne) JO i KO podporządkowane MON, Sekretarzowi i podsekretarzom w MON, Dyrektorowi Generalnemu MON oraz dyrektorom KO MON JO i KO podporządkowane MON, Sekretarzowi i podsekretarzom w MON, Dyrektorowi Generalnemu MON oraz dyrektorom KO MON MINISTER OBRONY NARODOWEJ Departament Kadr SG WP ŻW, DGW pułk, brygada (równorzędne) Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej Departament Kadr Odprawa z szefami organów kadrowych OW, korpus, dywizja, skrzydło, flotylla, AW, WSO (równorzędnych) JO i KO podporządkowane Szefowi SG WP i szefom KO tworzącym SG WP RSZ, DO, IWsp. SZ, IWSłZdr

13 13 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR OCENA SYTUACJI KADROWEJ zawiera: 1. INFORMACJA O ZASADNICZYCH CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ KADROWYCH 2. SYTUACJA KADROWA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ 3. SYTUACJA KADROWA PRACOWNIKÓW WOJSKA 4. ZASADNICZE PRZYCZYNY WYSTĘPUJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 5. WNIOSKI I ZADANIA 6. ZESTAWIENIA ANALITYCZNE

14 14 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR METODYKA OCENY SYTUACJI KADROWEJ zawiera:

15 15 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR PRZYGOTOWANIE OCENY SYTUACJI KADROWEJ WYTYCZNE METODYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ WYTYCZNE OGÓLNE WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WYTYCZNE DO OCENY PERSONALNEJ PRACOWNIKÓW WOJSKA

16 16 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE OGÓLNE ZAKRES OCENY SYTUACJI KADROWEJ OCENA SYTUACJI PERSONALNEJ PRACOWNIKÓW WOJSKA ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE PRZYGOTOWANIE OSÓB FUNKCYJNYCH ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM OCENY SPOSÓB PROWADZENIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ WNIOSKI Z OCENY SYTUACJI KADROWEJ

17 17 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH USYTUOWANIE JEDNOSTKI W NADRZĘDNEJ STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ GŁÓWNE ZADANIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ KADROWĄ LICZBA STANOWISK POZOSTAJĄCYCH W KOMPETENCJI KADROWEJ ORGANÓW WYMIENIONYCH W ART.44 ZASADNICZE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE JW ZMIANY ORGANIZACYJNO – ETATOWE; WPŁYW POSIADANYCH ZASOBÓW KADROWYCH NA ZDOLNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ W KRAJU I POZA GRANICAMI KRAJU ZADANIA REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z PROFESJONALIZACJĄ SZ RP REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SZKOLNICTWO WOJSKOWE STAN REALIZACJI ZAMIERZEŃ KADROWYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE ROZWOJU SZ RP …… SYTUACJA NA RYNKU PRACY MIEJSCE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ (ORGANIZACYJNEJ) W STRUKTURZE SIŁ ZBROJNYCH LUB RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH (RÓWNORZĘDNYM)

18 18 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSADY STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH CHARAKTERYSTYKA OPISOWO- LICZBOWA STRUKTURA WIEKOWA ŻOŁNIERZ ZAWODOWYCH STRUKTURA KWALIFIKACJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - wykształcenie wojskowe; - wykształcenie cywilne; - znajomość języków obcych; - uprawnienia specjalistyczne. KADENCYJNOŚĆ NA STANOWISKACH, W TYM POWTARZANIE KADENCJI ZOŁNIERZE ZNAJDUJĄCY SIĘ W INNYM STANIE NIŻ OKREŚLONYM W ART. 19 ZGODNOŚĆ KWALIFIKACJI Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W CZĘŚCI III KOSS

19 19 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR STRUKTURA I LICZBA STANOWISK SŁUŻBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH KADRY ORAZ KORPUSACH I GRUPACH OSOBOWYCH CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY WSKAŻNIK UKOMPLETOWANIA W KO UKOMPLETOWANIE STANOWISK DOWÓDCZYCH, W TYM PROGNOZA ZMIAN WSKAŹNIKA UKOMPLETOWANIA PRZYCZYNY NISKIEGO UKOMPLETOWANIA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH PIONACH FUNKCJONALNYCH ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA KOBIET (STAN, UWARUNKOWANIA, PROBLEMY) PODJĘTE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PRAWNE W CELU ZWIEKSZENIA UKOMPLETOWANIA OCENA PROCESU ADAPTACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ POTRZEBY UZUPEŁNIENIA STANOWISK I PROGNOZA ICH REALIZACJI W ROKU NASTĘPNYM OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH UKOMPLETOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH WNIOSKI I ZAGROŻENIA WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

20 20 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU TOŻSAMOŚCI STOPNIA WOJSKOWEGO POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA ZE STOPNIEM ETATOWYM ZAJMOWANEGO STANOWISKA WSKAZANIE OBSZARU W POLITYCE KADROWEJ, W KTÓRYM ISTNIEJE REALNA MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ WSKAŹNIK POZIOMU TOŻSAMOŚCI STOPNIA WOJSKOWEGO POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA ZE STOPNIEM ETATOWYM W KO OCENA ROZMIESZCZENIA PODOFICERÓW NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY POZIOM TOŻSAMOŚCI LICZBA OFICERÓW I PODOFICERÓW ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA NIŻSZE NIŻ POSIADANY STOPIEŃ WOJSKOWY (ANALIZA TEGO STANU) PODJĘTE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE, PRAWNE I KADROWE REALNA PROGNOZA ZWIĘKSZENIA WSKAŹNIKA W KORPUSIE PODOFICERÓW WNIOSKI I ZAGROŻENIA WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

21 21 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ Ż O Ł NIERZY ZAWODOWYCH OPINIOWANIE SŁUŻBOWE OGÓLNA OCENA UZYSKANA PRZEZ KADRĘ PODLEGAJĄCĄ OPINIOWANIU UMIEJĘTNOŚĆ OCENIANIA PRZEZ PODLEGŁĄ KADRĘ SWOICH PODWŁADNYCH OBSZARY WYMAGAJĄCE POPRAWY LICZBA KADRY PODLEGAJĄCEJ OPINIOWANIU (w poszczególnych korpusach kadry) WG PODSTAW OPINIOWANIA OGÓLNE OCENY UZYSKANE PODCZAS OPINIOWANIA W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM KADENCJI OGÓLNE OCENY UZYSKANE PODCZAS OPINIOWANIA KADRY ZWOLNIONEJ W TRAKCIE KADENCJI WPŁYW OCEN NA DECYZJE KADROWE: liczba żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej liczba i realizacja wniosków o pozostawienie w służbie W CZĘŚCI OPISOWEJ PRZEDSTAWIĆ: LICZBĘ I SPOSÓB ROZPATRZENIA ODWOŁAŃ LICZBĘ KADRY, KTÓRA W WYNIKU OPINIOWANIA ZOSTAŁA WYZNACZONA NA: WYŻSZE, TE SAME LUB RÓWNORZĘDNE STANOWISKA ALBO PRZENIESIONA DO REZERWY KADROWEJ PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCE WNIOSKI O POZOSTAWIENIE W SŁUŻBIE (ocena dostateczna) OCENĘ ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIA PRZEZ OPINIUJĄCYCH PRAGMATYCZNYCH AKTÓW PRAWNYCH NAJCZĘŚĆIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY FORMALNO – PRAWNE W PROCESIE OPINIOWANIA WNIOSKI

22 22 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ Ż O Ł NIERZY ZAWODOWYCH ZGODNOŚĆ WYZNACZEŃ Z PROPOZYCJĄ DOWÓDCY JW W ZAKRESIE DALSZEGO PRZEBIEGU SŁUŻBY OFICERÓW I PODOFICERÓW WYNIKI OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO LICZBA PROPOZYCJI W ZAKRESIE WYZNACZEŃ: NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE NA RÓWNORZĘDNE LUB TO SAMO STANOWISKO SŁUŻBOWE PRZENIESIENIA DO REZERWY KADROWEJ NP. W ZWIĄZKU ZE SKIEROWANIEM NA STUDIA PODYPLOMOWE, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH (W TYM % REALIZACJI) LICZBA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, KTÓRYM W PROGNOZIE BLIŻSZEJ OKREŚLONO SKIEROWANIE NA STUDIA PODYPL. I KURSY (STAŻE), W TYM LICZBA I PRZYCZYNY ICH NIEZREALIZOWANIA PRZEBIEG PROCESU OKREŚLANIA INDYWIDUALNYCH PROGNOZ (LICZBA I PRZYCZYNY ZMIANY LUB WERYFIKACJI INDYWIDUALNEJ PROGNOZY) % REALIZACJI

23 23 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ Ż O Ł NIERZY ZAWODOWYCH ZWOLNIENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZE STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZIDENTYFIKOWANIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ W KONTEKŚCIE ZWOLNIEŃ KADRY PRZED UPŁYWEM KADENCJI LICZBA I PROCENT ZWOLNIONYCH PRZED UPŁYWEM KADENCJI W STOSUNKU DO OGÓŁU ZWOLNIONYCH ORAZ PRZYCZYNY TYCH ZWOLNIEŃ (DOT. ZWOLNIONYCH ZE STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ Z ZAWODWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ)

24 24 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WSKAZAĆ EWENTUALNE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z KIEROWANIA KADRY DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA DLA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ Ż O Ł NIERZY ZAWODOWYCH KIEROWANIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA ZGODNOŚĆ REALIZOWANYCH ZADAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA Z ZADANIAMI NA STANOWISKU ZAJMOWANYM W KRAJU UDZIAŁ KADRY DOWÓDCZEJ I SZTABOWEJ W OGÓLNEJ GRUPIE KADRY KIEROWANEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA ŚREDNI OKRES NIEOBECNOŚCI KADRY NA ZAJMOWANYM STANOWISKU W MACIERZYSTEJ JEDNOSTCE OCENA DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANYCH PRZEZ KADRĘ PODCZAS SŁUŻBY POZA GRANICAMI (w tym decyzje personalne wynikające z tej oceny) LICZBA KADRY SKIEROWANEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA wg. KO i GO, PKW OCENY UZYSKANE PODCZAS OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO ZA OKRES SKIEROWANIA DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

25 25 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH POWIERZANIE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA LICZBA ŻOŁNIERZY, KTÓRYM POWIERZONO CZ. P. O. W MACIERZYSTEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM: -liczby podoficerów zawodowych, którym powierzono cz. p. o. na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera -liczby żołnierzy zawodowych, którym powierzono cz. p. o. na stanowisku przewidzianym dla pracownika wojska LICZBA ŻOŁNIERZY POZOSTAJĄCYCH W REZERWIE KADROWEJ LUB DYSPOZYCJI I SKIEROWANYCH DO JEDNOSTKI W CELU CZASOWEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH PRZYCZYNY POWIERZENIA CZ. P. O. ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM OCENY POZIOMU WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, KTÓRYM POWIERZONO CZ. P. O. WNIOSKI: Zasadność powierzania cz. p. o. żołnierzom jednostki Możliwe rozwiązania w działalności służbowej

26 26 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DOPŁYW ŻOŁNIERZY DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NA PODSTAWIE KONTRAKTU NA PEŁNIENIE SŁUŻBY STAŁEJ I TERMINOWEJ CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA DOPŁYW ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KORPUSÓW KADRY OCENA PRZYGOTOWANIA OGÓLNEGO I SPECJALISTYCZNEGO DO WYKONYWANIA ZADAŃ NA PIERWSZYM STANOWISKU SŁUŻBOWYM REALIZACJA PROCESU POWOŁYWANIA KANDYDATÓW DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH OCENA ZASOBÓW KADROWYCH I ICH WPŁYW NA POZIOM UKOMPLETOWANIA PROGNOZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA (KO, GO, SW, ITP.) POTRZEB W ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA PIERWSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE KADRY W ROKU NASTĘPNYM I NA KOLEJNE LATA. WNIOSKI: Priorytetowe potrzeby kadrowe mające zasadniczy wpływ na wykonywanie zadań przez daną jednostkę organizacyjną Możliwe kierunki doskonalenia działalności służbowej zapewniające dopływ szeregowych zawodowych

27 27 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH POTENCJAŁ KANDYDATÓW DO WYZNACZENIA NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE ZESTAWIENIE IMIENNE ZESTAWIENIE WYKONANE NA PODSTAWIE: OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO ŻOŁNIERZY DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PROPOZYCJI DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W ZAKRESIE DALSZEGO PRZEBIEGU SŁUŻBY ŻOŁNIERZY POSZCZEGÓLNYCH KORPUSÓW OSOBOWYCH; OCENY DOŚWIADCZENIA UZYSKANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZY W RAMACH PEŁNIENIA SŁUŻBY W KRAJU I POZA GRANICAMI PAŃSTWA OCENY WYPEŁNIANIA ZADAŃ W RAMACH CZ. P. O.

28 28 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OCENY SYTUACJI KADROWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH REALIZACJA ZAMIERZEŃ ZWIĄZANYCH Z WNIOSKOWANIEM O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH ORAZ MEDALI RESORTOWYCH CHARAKTERYSTYKA OPISOWO-LICZBOWA LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA ZREALIZOWANYCH WNIOSKÓW WNIOSKI: Zasadnicze powody nie zrealizowania wniosków przygotowywanych w jednostce wojskowej (podległych jednostkach)

29 29 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WNIOSKI: 1. MOŻLIWE ZAGROŻENIA DLA WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ JW W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIAMI KADRY 2. PROPOZYCJE NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH FLUKTUACJĘ KADRY ANALIZA ZWOLNIEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ LICZBA ZWOLNIONYCH ŻOŁNIERZY WG KORPUSÓW KADRY I KORPUSÓW OSOBOWYCH STRUKTURA ZWOLNIEŃ WG PODSTAW ZWOLNIENIA Z PODZIAŁEM NA KORPUSY KADRY I KORPUSY OSOBOWE STRUKTURA ZWOLNIEŃ WG NABYTYCH UPRAWNIEŃ DO ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO (bez uprawnień, częściowe, pełne uprawnienia) POTRZEBY NABORU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PLANOWANIE EWENTUALNYCH PRZESUNIĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH KADRY I KORPUSACH OSOBOWYCH PRZYCZYNY WYPOWIADANIA STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PODJĘTE DZIAŁANIA W ZAKRESIE UZUPEŁNIANIA WAKATÓW

30 30 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ ZAWODOWĄ WNIOSKI: 1. OCENA ADEKWATNOŚCI STRUKTURY ORGANIZACYJNO-ETATOWEJ KOMÓRKI PERSONALNEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA KADRAMI 2. POTRZEBY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PERSONELU KADROWEGO 3. PROPOZYCJE ZMIAN PERSONALNYCH NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KADROWĄ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA OSÓB I STRUKTUR KADROWYCH W PROCESIE ZARĄDZANIA ZASOBAMI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA OCENA UKOMPLETOWANIA I OBSADY PERSONALNEJ KOMÓREK KADROWYCH POD WZGLĘDEM ILOŚCIOWYM I JAK0ŚCIOWYM ORAZ POTRZEBY W ZAKRESIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO KADRY I PRACOWNIKÓW TEGO PIONU FUNKCJONALNEGO OCENY UZYSKANE PODCZAS KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI LUB INNE UPOWAŻNIONE ORGANY WOJSKOWE ORAZ ZASADNICZE UWAGI I STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI OCENY FUNKCJONOWANIA SI SPIRALA

31 31 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WNIOSKI I ZADANIA OCENA SYTUACJI KADROWEJ WNIOSKI SZCEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH PROBLEMÓW NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY W DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ DANEJ JEDNOSTKI ZASADNICZE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KADROWYMI ELEMENTY DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ (OD PLANOWANIA POTRZEB KADROWYCH DO ZWOLNIENIA KADRY Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) ZAKOŃCZENIE WNIOSKÓW NAJWAŻNIEJSZYMI ZADANIAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KADROWEJ DO REALIZACJI W NADCHODZĄCYM ROKU


Pobierz ppt "1 / 34 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR WYTYCZNE DO OPRACOWANIA OCENY SYTUACJI KADROWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google