Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE:"— Zapis prezentacji:

1 ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE:
UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: zasiłek na zagospodarowanie dodatkowe uposażenie roczne UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: specjalny, służbowy, za długoletnią służbę wojskową, motywacyjny, wyrównawczy dla sędziów i prokurator ów nagrody i zapomogi nagrody jubileuszowe należności za podróże i przeniesienia gratyfikacja urlopowa dodatkowe wynagrodzenie należności zwolnieniowe należności pośmiertne należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa świadczenia socjalno - bytowe

2 TABELA UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH
Przede wszystkim zwraca się uwagę, że stawki w poszczególnych grupach uposażenia wzrastają wraz ze wzrostem stopni etatowych i grup uposażenia, występujących w poszczególnych stopniach etatowych.

3 MOTYWACYJNY CHARAKTER SYSTEMU UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
UPOSAŻENIE ZASADNICZE SPECJALNY za szczególne warunki i właściwości służby wojskowej motywuje do podejmowania służby w warunkach niebezpiecznych motywuje do zajmowania określonych stanowisk lub pełnienia służby w wybranych jednostkach SŁUŻBOWY za pełnienie służby na stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo w określonych j.w. - w wysokości zróżnicowanej od: rangi stanowiska zakresu wykonywanych zadań służbowych ponoszonej odpowiedzialności wymaganych kwalifikacji PODSTAWOWY ELEMENT WYNAGRADZANIA MOTYWUJĄCY DO PODEJMOWANIA SŁUŻBY I ZAJMOWANIA WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ motywacja do pozostawania w służbie wojskowej DODATKI Slajd przedstawia strukturę uposażeń żołnierzy zawodowych. Podstawowym elementem wynagradzania żołnierzy zawodowych jest uposażenie zasadnicze. Wysokość tego uposażenia jest uzależniona od grupy uposażenia do której zaszeregowano stanowisko służbowe zajmowane przez żołnierza zawodowego. Stanowiska służbowe zaszeregowywane są do 20 grup uposażenia. Ponadto żołnierze zawodowi mogą otrzymywać dodatki: specjalne - za szczególne warunki i właściwości pełnienia służby wojskowej (np. piloci, saperzy, nurkowie, skoczkowie spadochronowi), służbowe – za pełnienie służby na określonych stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo określonych jednostkach wojskowych za długoletnią służbę wojskową – odpowiednik funkcjonujących powszechnie dodatków stażowych. MOTYWACYJNY dla szeregowych i podoficerów którzy uzyskają klasę kwalifikacyjną i ocenę bardzo dobrą z opiniowania motywacja podnoszenia kwalifikacji i wzorowego wykonywania obowiązków WYRÓWNAWCZY dla sędziów i prokuratorów pomiędzy uposażeniem wojskowym a wynagrodzeniem cywilnym

4 DODATEK SPECJALNY PILOCI PERSONEL SIL MARYNARZE NURKOWIE GROM SKW, SWW
wykonywanie lotów od 750 do zł + zwiększenie za F-16 do zł POZOSTAŁY PERSONEL LATAJĄCY od 450 do zł PERSONEL SIL wykonywanie bezpośredniej obsługi statków powietrznych do 600 zł MARYNARZE pełnienie służby na morzu od 225 do 900 zł NURKOWIE wykonywanie zadań pod wodą od 450 do zł SPADOCHRONIARZE wykonywanie skoków ze spadochronem od 300 do 675 zł Dodatek specjalny został wprowadzony w związku z potrzebą stworzenia dodatkowych motywacji do zajmowania stanowisk, na których występują szczególne warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej. Dodatek podwyższono od dnia 1 lipca 2008 r. - ok. 7%. Nastąpiło to poprzez zwiększenie kwoty bazowej, od której oblicza się wysokość tych dodatków (z 1400 zł do 1500 zł). Szacuje się, że z tego tytułu ok. 19,5 tys. żołnierzy zawodowych otrzymało wyższe dodatki specjalne i służbowe. Dodatkowo podwyższono również od dnia 1 lipca 2008 r. stawki dodatku specjalnego za pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych od 75 zł do 180 zł (dotychczasowe stawki wynosiły od 42 zł do 126 zł) GROM zwalczanie terroryzmu i szkolenie w tym zakresie od do zł SKW, SWW od 60 zł do zł ŻW wykonywanie zadań: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych, do 750 zł SAPERZY rozminowywanie terenu do 900 zł od 75 do 180 zł WARUNKI SZKODLIWE

5 DODATEK SŁUŻBOWY STANOWISKA SŁUŻBOWE dowódca batalionu (równorzędny)
w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym RP od 150 do 750 dowódca batalionu (równorzędny) główny księgowy od 150 do 450 dowódca kompanii (równorzędny) od 75 do 150 szef kompanii (równorzędny) bosman okrętowy od 45 do 75 kontroler ruchu lotniczego: od 450 do 750 W wyniku podwyższenia kwoty bazowej (od dnia 1 lipca 2008 r. - z 1400 zł do 1500 zł.) wzrosły również stawki dodatku służbowego. - posiadający uprawnie instruktorskie: - posiadający uprawnienie uzupełniające, operacyjne, informacji powietrznej 750 150 lekarz, lekarz dentysta - w wojskowej komisji lekarskiej* od 1050 do 1500 lekarz, lekarz dentysta - w jednostkach wojskowych podległych RSZ, szpitalach polowych od 450 do 750 lekarz, lekarz dentysta - w dowództwach OW i RSZ od 150 do 450

6 DODATEK SŁUŻBOWY JEDNOSTKI WOJSKOWE GROM, 1psk, FORMOZA, 450 zł
Oddział Specjalny ŻW w Warszawie KOMPANIA I ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WP 225 zł W wyniku podwyższenia kwoty bazowej (od dnia 1 lipca 2008 r. - z 1400 zł do 1500 zł.) wzrosły również stawki dodatku służbowego.

7 DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ LATA SŁUŻBY WYSOKOŚĆ DODATKU * od 3 lat 3 % od 6 lat 6 % od 9 lat 9 % od 12 lat 12 % od 15 lat 15% od 20 lat 20% od 25 lat 25% od 30 lat 30% * KWOTY NALEŻNEGO ŻOŁNIERZOWI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

8 DODATEK MOTYWACYJNY PRZYZNAWANY ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ W KORPUSIE PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH - za uzyskanie bardzo dobrej oceny z opiniowania służbowego oraz uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty wojskowego OCENA BARDZO DOBRA I POSIADANA KLASA SPECJALISTY WYSOKOŚĆ DODATKU III klasa SW 30 zł W końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej nowelizującego rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. W przepisach projektu przewidziano wprowadzenie do sytemu uposażeń żołnierzy nowego stałego dodatku motywacyjnego, którym zostaliby objęci podoficerowie i szeregowi. Proponowany dodatek połączy w sobie zarówno możliwość bodźcowego oddziaływania na żołnierzy zawodowych w kierunku bardzo dobrego wykonywania obowiązków służbowych oraz podnoszenia posiadanych przez żołnierzy zawodowych kwalifikacji - co spowoduje otrzymywanie wyższych uposażeń, bez konieczności zmiany stanowiska służbowego (tzw. awans poziomy). Zakłada się określenie wysokości tego dodatku od 30 zł do 300 zł miesięcznie. II klasa SW 90 zł I klasa SW 180 zł klasa M 300 zł

9 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE
- wypłacane corocznie DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE przysługuje w wysokości jednomiesięcznego uposażenia. GRATYFIKACJA URLOPOWA wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza (w 2012 r zł) dla żołnierza, jego małżonka oraz dzieci 9

10 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie
ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE przysługuje po powołaniu do służby wojskowej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego NGRODY UZNANIOWE I ZAPOMOGI wypłacane w ramach funduszu wynoszącego 1% dla MON i 1,5% dla dowódców j.w. planowanych środków na uposażenia w danym roku kalendarzowym NAGRODY JUBILEUSZOWE wypłacane są po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej 10

11 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie
NALEŻNOŚCI ZA PRZENIESIENIA SŁUŻBOWE zwrot kosztów przejazdu żołnierza i członków jego rodziny, zasiłki do kwoty 7500 zł zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do 5000 zł NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegów, DODATKOWE WYNAGRODZENIE wypłacane za czasowe pełnienie obowiązków na innym stanowisku służbowym (od 75 zł do 350 zł miesięcznie), za wykonywanie dodatkowych czynności, np. za pełnienie służb dyżurnych (50 zł za każdą służbę) 11

12 NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA
UPOSAŻENIE ZASADNICZE WRAZ Z DODATKAMI O CHARAKTERZE STAŁYM należne na zajmowanym w kraju stanowisku służbowym JEDNORAZOWA NALEŻNOŚĆ PIENIĘŻNA w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (w 2010 r. – 2500,0 zł) NALEŻNOŚĆ ZAGRANICZNA w wysokości uzależnionej od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na które żołnierz został skierowany, np. szer: 3750 zł, kpr: 3875 zł, chor: 4750, por: 5750 zł, mjr: 7750 zł, płk: 9500 zł; należność zagraniczna może być zwiększona przez dowódcę j.w. od 250 zł do 750 zł miesięcznie; należność zagraniczna może być również zwiększona przez MON od 500 zł do 1750 zł miesięcznie, DODATEK WOJENNY za przebywanie w strefie działań wojennych od 75 zł do 125 zł dziennie

13 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
ODPRAWA - w wysokości: - po roku służby 100%, - po 5 latach służby 200 % - po 10 latach - 300% i wrasta o 20% za każdy dalszy rok służby do 600% (po 25 latach służby) - miesięcznego uposażenia żołnierza. EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA URLOP WYPOCZYNKOWY – przysługuje za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia oraz za max. 3 lata poprzednie. Za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent w wysokości 1/22 części uposażenia żołnierza. DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE – w wysokości 1/12 za każdy miesiąc służby w roku zwolnienia. GRATYFIKACJA URLOPOWA – za rok zwolnienia ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - wypłacane co miesiąc w wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby w wysokości ostatniego miesięcznego uposażenia. Przysługuje żołnierzom, którzy pełnili służbę wojskową przez okres co najmniej 15 lat. Może być wypłacone jednorazowo z góry.


Pobierz ppt "ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google