Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWE SIŁY REZERWOWE I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA cel, przeznaczenie, zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWE SIŁY REZERWOWE I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA cel, przeznaczenie, zadania."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWE SIŁY REZERWOWE I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA cel, przeznaczenie, zadania

2 1.Podstawy prawne. 2.Definicja NSR. 3.Ogólne uwarunkowania NSR. 4.Służba przygotowawcza. 5.Ćwiczenia wojskowe. 6.Okresowa służba wojskowa. 7.Uprawnienia żołnierzy NSR. PLAN PREZENTACJI

3 PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa szefa SG WP o gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP z 2009 r.; Rozkaz Nr 09/Oper./P3 szefa SG WP z r. w sprawie zaszeregowania do kategorii gotowości dowództw i JW. SZ RP; Projekt Programu rozwoju Sił Zbrojnych na lata ; Rozkaz dowódcy MW Nr 0-85/N3 z r. w sprawie zaszeregowania do kategorii gotowości dowództw i JW. MW; Projekt koncepcji utworzenia i wykorzystania NSR; Decyzja Nr 401/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia NSR. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r. (po zmianach w 2009 roku)

4

5 NARODOWE SIŁY REZERWOWE Narodowe Siły Rezerwowe – wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. NSR

6

7 ZASOBY NSR ŻOŁNIERZ REZERWY OCHOTNIK DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KONTRAKT WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY KARTA PRZYDZIAŁU KRYZYS. UWAGA! ODMOWA PRZYJĘCIA KARTY PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO OZNACZA REZYGNACJĘ ŻOŁNIERZA REZERWY Z ZAWARTEGO KONTRAKTU. od 2 do 6 lat Łącznie do 15 lat

8 WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA NSR spełnienie warunków zdrowotnych do pełnienia czynnej służby wojskowej wiek dla oficerów i podoficerów do 60 lat, a dla szeregowych do 50 lat niekaralność za przestępstwa z winy umyślnej i wykroczenia nie licujące z honorem i godnością żołnierza wystąpienie z wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu do wykonywania obowiązków i pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR posiadanie statusu żołnierza rezerwy *

9 WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA NSR cd. zaliczenie z oceną pozytywną sprawdzianu z wychowania fizycznego organizowanego przez dowódcę jednostki wojskowej posiadanie przygotowania zawodowego oraz kwalifikacji i umiejętności przydatnych w służbie wojskowej posiadanie wykształcenia odpowiedniego do korpusu w ramach, którego ma być wyznaczony na stanowisko służbowe pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, jeżeli wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej

10 BAZA NABORU DO NSR POZOSTALI ŻOŁNIERZE REZERWY POŻĄDANI PRZEZ SZ RP ZE WZGLĘDU NA ICH KWALIFIKACJE LUB WYKONYWANY ZAWÓD. ŻOŁNIERZE REZERWY BĘDĄCY PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI SFERY BUDŻETOWEJ BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

11 KATALOG ZADAŃ NSR PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNE Z PLANAMI UŻYCIA SIŁ W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM OBRONA BAZ WOJSKOWYCH (LOTNICZYCH I MORSKICH) UZUPEŁNIANIE DOWÓDZTW, SZTABÓW I KOMEND, SZCZEGÓLNIE W DEFICYTOWYCH SPECJALNOŚCIACH WZMOCNIENIE PKW UDZIAŁ W ZWALCZANIU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJI ICH SKUTKÓW

12 Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe 100 PLN Ulgi dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe UPRAWNIENIA

13 UNIEWAŻNIENIE PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO - obligatoryjnie zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; osiągnięcie wieku określonego odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego; wybranie na Posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego; uznanie ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; utraty stopnia wojskowego albo degradacji; zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby; prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;

14 UNIEWAŻNIENIE PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO - obligatoryjnie – c.d. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego; niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy; niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.

15

16 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Źródłem zasobów osobowych NSR w pierwszym etapie ich tworzenia będą byli żołnierze zawodowi, a także żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej i dotychczasowi żołnierze rezerwy. Docelowo możliwość służby w NSR obejmie również tych ochotników, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego. Służba takich osób w NSR będzie możliwa po odbyciu służby przygotowawczej, stosownie do posiadanego wykształcenia.

17 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA ZASADY ODBYWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ZASADY ODBYWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OCHOTNICY NIE PEŁNI SIĘ W OKRESIE TRWANIA ZSW ORAZ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO NIE PEŁNI SIĘ W OKRESIE TRWANIA ZSW ORAZ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO DOBROWOLNE ZGŁOSZENIE KTO KIEDY JAK

18 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZAKSZTAŁCENIE NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW DO 6 MIESIĘCY DO 5 MIESIĘCY DO 4 MIESIĘCY KSZTAŁCENIE NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW KSZTAŁCENIE NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH PODCHORĄŻY WYŻSZE KADET ŚREDNIE ELEW GIMNAZJALNE

19 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Przypadki zwalniania ze służby przygotowawczej 1)zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 2)wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora; 3)uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej; 4)utraty stopnia wojskowego albo degradacji; 5)prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej; 6)prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza; 7)skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności; 8)złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza.

20 ĆWICZENIA WOJSKOWE Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

21 ĆWICZENIA WOJSKOWE Na ćwiczenia wojskowe można powołać: 1)żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe; 2)żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych; 3)osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych. Na ćwiczenia wojskowe można powołać: 1)żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe; 2)żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych; 3)osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

22 ĆWICZENIA WOJSKOWE Proces szkolenia żołnierzy NSR i kandydatów do służby w NSR będzie realizowany głównie w czasie ćwiczeń wojskowych: jednodniowych; krótkotrwałych – trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni; długotrwałych – trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni; rotacyjnych – trwających łącznie do trzydziestu dni i odbywanych z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego. Proces szkolenia żołnierzy NSR i kandydatów do służby w NSR będzie realizowany głównie w czasie ćwiczeń wojskowych: jednodniowych; krótkotrwałych – trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni; długotrwałych – trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni; rotacyjnych – trwających łącznie do trzydziestu dni i odbywanych z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

23 ĆWICZENIA WOJSKOWE Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie wniosku jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie wniosku jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

24 ĆWICZENIA ROTACYJNE zbiorowy wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane rotacyjne ćwiczenia wojskowe. DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ do 30 dni przed końcem roku poprzedzającego ŻOŁNIERZ NSR OCHOTNIK WKU Za pisemnym potwierdzeniem PRACODAWCA

25 ĆWICZENIA WOJSKOWE Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać: 1.dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy; 2.dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy; 3.dla podoficerów - osiemnastu miesięcy; 4.dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać: 1.dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy; 2.dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy; 3.dla podoficerów - osiemnastu miesięcy; 4.dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy. nie więcej niż 90 dni w ciągu roku ćwiczenia jednodniowedo 3 razy w roku pozostałeraz w roku sprawdzenie gotowości bojowejraz w roku RADA MINISTRÓWdo 6 miesięcy w roku

26 OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA potrzeby obronne państwa, potrzeby Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, wykonywanie zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. potrzeby obronne państwa, potrzeby Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, wykonywanie zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. czas trwania służby okresowej do 24 miesięcy w okresie posiadania przydziału kryzysowego DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Za zgodą żołnierza do 36 miesięcy w okresie posiadania przydziału kryzysowego

27 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.); wliczanie do wysługi pracowniczej czasu służby; doliczanie emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstawy jej wymiaru, czasu czynnej służby w NSR do tej podstawy; opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

28 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR W zakresie pomocy edukacyjnej możliwość kierowania żołnierzy do udziału w różnorodnych formach szkolenia i kształcenia na koszt wojska; prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskami o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego; możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

29 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR Świadczenia zdrowotne w czasie czynnej służby na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych (opieka medyczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze i świadczenia zdrowotne); bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej; turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami.

30 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR Należności finansowe uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu: odbywania ćwiczeń wojskowych; pełnienia okresowej służby wojskowej; pełnienia służby przygotowawczej; zwrot kosztów dojazdów żołnierzy zamieszkujących poza miejscem pełnienia służby z ich miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem; dodatek motywacyjny za uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty przy posiadaniu co najmniej oceny dobrej w opinii służbowej; prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych; zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie wypłacane jest w niższej wysokości.

31 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR Świadczenia w naturze (podczas czynnej służby) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe; bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny; bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.

32 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR W zakresie budowy prestiżu w rezerwie uwzględnianie czasu służby w NSR jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie; prawo do wyróżnień za wzorową służbę (dyplomy, certyfikaty udziału w ćwiczeniach, odznaki); prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy zawodowych odznaczeń państwowych i resortowych; prawo do publicznego występowania w mundurze NSR; prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera i oficera – rezerwisty oraz noszenia związanych z nimi odznak po zakończeniu nienagannej służby; prawo do udziału w uroczystościach państwowych i lokalnych; prawo do zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach, w szczególności tych, których celem byłoby popularyzowanie spraw obronności Państwa i służby w NSR

33 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR Urlopy wypoczynkowy – żołnierzom odbywającym okresową służbę wojskową, służbę przygotowawczą; dodatkowy – żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową; zdrowotny – żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową oraz służbę przygotowawczą; okolicznościowy; nagrodowy.


Pobierz ppt "NARODOWE SIŁY REZERWOWE I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA cel, przeznaczenie, zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google