Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKO DEBATA 2013 NA ILE JESTE Ś MY EKOLOGICZNI?. Zasady kulturalnej dyskusji: Jedna osoba mówi, reszta słucha - nie przekrzykujemy się; Słowo moderatora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKO DEBATA 2013 NA ILE JESTE Ś MY EKOLOGICZNI?. Zasady kulturalnej dyskusji: Jedna osoba mówi, reszta słucha - nie przekrzykujemy się; Słowo moderatora."— Zapis prezentacji:

1 EKO DEBATA 2013 NA ILE JESTE Ś MY EKOLOGICZNI?

2 Zasady kulturalnej dyskusji: Jedna osoba mówi, reszta słucha - nie przekrzykujemy się; Słowo moderatora jest ostateczne; Mówimy za siebie, nie przypisujemy innym własnych opinii; Krytykujemy wypowiedzi nie osobę; Nie mówimy o sprawach osobistych; Nie traktujemy krytyki osobiście; Szanujemy siebie nawzajem; Mówimy krótko i na temat.

3 EKOLOGIA W NASZYM GIMNAZJUM Nasze gimnazjum czynnie popiera ekorozwój. Uczniowie naszej szko ł y, s ą ś wiadomi zagro ż e ń jakie niesie za sob ą nieprzestrzeganie zasad segregacji ś mieci, marnowania wody, czy niszczenia naturalnego ś rodowiska w naszym otoczeniu. Ś wiadomo ść ta powoduje, ż e ch ę tnie i czynnie bierzmy udzia ł w wielu ekologicznych akcjach m.in.: Sadzenie drzewek na terenie naszej szko ł y -Coroczne sprz ą tanie ś wiata z Okazji Mi ę dzynarodowego Dnia Ziemi -Wspó ł praca z Cementowni ą Warta -Zbiórki makulatury, puszek, baterii oraz nakr ę tek po napojach -Organizowanie mi ę dzy klasowych konkursów na temat wiedzy o ekologii -Promowanie ekologicznego stylu ż ycia w ś ród cz ł onków GZ, ZHP, OSP, ZMW, MOD, Caritas -Ekologiczne jedzenie i picie w naszym sklepiku szkolnym -Lekcje techniki oraz godziny z wychowawc ą dotycz ą ce recyklingu -Szkolne wycieczki po Jurze Krakowsko – Cz ę stochowskiej oraz wycieczki rowerowe do Rezerwatu Murowaniec, Z ł otego Potoku itd. -Akademie o tematyce ekologicznej - Realizowanie projektów edukacyjnych o ekorozwoju np. Szko ł a Pe ł na Zasobów, -Od ż ywiamy si ę zdrowo.

4

5

6

7

8

9

10 EKOLOGIA W NASZEJ GMINIE Mamy szcz ęś cie ż y ć w gminie, dla której sprawy ekologii s ą tak samo wa ż ne jak inne. Stara si ę stosowa ć wiele ekologicznych rozwi ą za ń i dba ć ekologiczne ż ycie jej mieszka ń ców. St ą d u nas: -Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ś cieków socjalno – bytowych -Wiatraki energetyczne -Kompleksowa termomodernizacja budynku o ś wiatowego w Strzelcach Wielkich (szko ł a podstawowa, gimnazjum, przedszkole) -Podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez programy szkoleniowe -Wsparcie gospodarstw, produkuj ą cych ż ywno ść ekologiczn ą - Systematyczne uaktualnianie Regulaminu utrzymania czysto ś ci i porz ą dku w Gminie Strzelce Wielkie -Przestrzeganie zasad prawid ł owego wywozu ś mieci - Propagowanie eko rozwi ą za ń w ś ród spo ł eczno ś ci gminy (solarów s ł onecznych, koszy do segregacji ś mieci)

11 Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Oczyszczalnia Ś cieków zosta ł a wybudowana w 2010 roku przy wsparciu udzielonym przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysoko ś ci 83,7%. Pozosta ł e ś rodki, w wysoko ś ci 16,3 % to po ż yczka z wojewódzkiego F.O. Ś i GW. w Ł odzi oraz ś rodki w ł asne z bud ż etu. Obecnie obiekt oczyszczalni jest po wst ę pnym rozruchu i uzyska ł pozytywne wyniki oczyszczania. Pracuje na ś ciekach, które dop ł ywaj ą do oczyszczalni istniej ą c ą kanalizacj ą oraz dowo ż onych z terenu Gminy.

12 WIATRAKI ENERGETYCZNE W NASZEJ GMINIE Wiatraki energetyczne s ą jednym z alternatywnych ź róde ł energii w naszym otoczeniu. Na terenie naszej gminy posiadamy ich 6. Wi ę cej ju ż istniej ą cych wiatraków nale ż y do osób prywatnych. Gmina posiada 2 wiatraki o wys. 110m produkuj ą ce po 2MV energii.

13 Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego Gmina Strzelce Wielkie zrealizowa ł a z Funduszy Europejskich dla rozwoju regionu ł ódzkiego projekt: Termomodernizacja budynku o ś wiatowego w Strzelcach Wielkich ( szko ł a podstawowa, gimnazjum, przedszkole). Zadanie zrealizowane zosta ł o tak ż e z udzia ł em ś rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej w Ł odzi. Ca ł kowita warto ść projektu: 2 089 389, 76 Pomoc bezzwrotna: 1 704 390,85 W ramach Projektu zosta ł a przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynku polegaj ą ca na dociepleniu ś cian, modernizacji instalacji c.o, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowie kot ł owni na biomas ę, monta ż u dwóch pomp ciep ł a i monta ż u czterech kolektorów solarnych. Ciekawostk ą jest zastosowana technologia ogrzewania budynków. Pompy ciep ł a pozyskiwa ć b ę d ą energi ę z dolnego ź ród ł a ciep ł a, które stanowi ą 22 odwierty w ziemi po 100 metrów g łę boko ś ci ka ż dy i w efekcie ogrzewa ć budynki szkolne. Efektem realizacji inwestycji b ę dzie zmniejszenie niemal ż e o 100 % zanieczyszcze ń powietrza.

14 Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Wielkie Ze wzgl ę du na wprowadzenie w ż ycie nowych zasad dotycz ą cych wywozu ś mieci na terenie naszej gminy, przyszed ł czas na uaktualnienie zasad dotycz ą cych czysto ś ci. Wst ę pny projekt regulaminu zosta ł ju ż przes ł any do Ł odzi i po uzyskaniu pozytywnej oceny b ę dzie móg ł wej ść w ż ycie. Z regulaminem powinien zapozna ć si ę ka ż dy mieszkaniec naszej gminy, co na pewno podniesie poziom czysto ś ci i usprawni ekorozwój naszego ś rodowiska.

15 EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WO Ł CZY Ń SCY Pa ń stwo Wo ł czy ń scy prac ą na roli zajmuj ą si ę od 30 lat natomiast Gospodarstwo Ekologiczne prowadz ą od 2004 roku. Obszar ziemi, który przeznaczaj ą pod upraw ę nie jest "fabryk ą ż ywno ś ci, d ążą c ą do ci ą g ł ego wzrostu wydajno ś ci poprzez chemizacj ę oraz nadmiar azotanów. Ziemi ę traktuj ą jak organizm nie eroduj ą c jej nawozami sztucznymi

16 Przestrzeganie zasad prawidłowego wywozu śmieci W trosce o utrzymywanie porz ą dku na teranie naszej gminy Wójt postanowi ł zadba ć o poprawny wywóz ś mieci. Reformacja dotychczasowego systemu wywozu ś mieci zobowi ą zuje ka ż dego mieszka ń ca do posiadania w ł asnego kosza na odpady.

17 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę !


Pobierz ppt "EKO DEBATA 2013 NA ILE JESTE Ś MY EKOLOGICZNI?. Zasady kulturalnej dyskusji: Jedna osoba mówi, reszta słucha - nie przekrzykujemy się; Słowo moderatora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google