Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Klub Ekologiczny Ko ł o Miejskie w Gliwicach Aleksandra Józewicz koordynator regionalny ul. Ziemowita 1 44-100 Gliwice 032/231-85-91 www.pkegliwice.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Klub Ekologiczny Ko ł o Miejskie w Gliwicach Aleksandra Józewicz koordynator regionalny ul. Ziemowita 1 44-100 Gliwice 032/231-85-91 www.pkegliwice.pl."— Zapis prezentacji:

1 Polski Klub Ekologiczny Ko ł o Miejskie w Gliwicach Aleksandra Józewicz koordynator regionalny ul. Ziemowita Gliwice 032/

2 Program aktywnej edukacji obywatelskiej promuj ą cy ochron ę walorów przyrodniczo cennych regionów Polski w woj. ś l ą skim PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/

3 Zadania: og ł oszenie konkursu i zach ę cenie gmin, nadle ś nictw i szkó ł do udzia ł u przeprowadzenie zaj ęć z dzie ć mi promocja projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/

4 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Konkurs og ł oszony we wszystkich gminach i nadle ś nictwach w województwie informacja wysy ł ana drog ą do gmin i nadle ś nictw z pro ś b ą o umieszczenie na stronach www informacja przekazana do CODN bezpo ś rednia informacja do szkó ł

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Powiedz mi, a zapomn ę. Poka ż mi, a zapami ę tam. Pozwól mi wzi ąć udzia ł, a zrozumiem.

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ scenariusze wp ł yn ęł o 7 interdyscyplinarno ść – wiedza obejmuj ą ca zakres kilku przedmiotów: przyrody, geografii, matematyki, chemii, historii

7 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ dzieci nabywaj ą praktycznych umiej ę tno ś ci jak: orientacja w terenie, pos ł ugiwanie si ę map ą, rozpoznawanie gatunków poznaj ą walory przyrodnicze i kulturowe regionu ucz ą si ę pracy w grupie i ewaluacji swojej pracy

8 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Wyniki konkursu Komisja w sk ł adzie 1.Halina Olbi ń ska – Przewodnicz ą ca 2.Barbara Migurska - Cz ł onek Komisji 3.Halina Stolarczyk – Cz ł onek Komisji

9 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ zdecydowa ł a o przyznaniu: I miejsca ex aequo za scenariusze – w poszukiwaniu zielonej przygody: – Staw i las uczy nas! autorstwa Ireny Szramowskiej i Anny Kie ś ze Szko ł y Podstawowej nr 1 w Rydu ł towach – Na Brzoz ę autorstwa Anny Maruszczyk z Zespo ł u Szkó ł w Lubecku

10 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ II miejsc e za scenariusz W poszukiwaniu zielonej przygody – ś cie ż ka ekologiczno-dydaktyczna Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu autorstwa Katarzyny Lampki ze Szko ł y Podstawowej w Specjalnym O ś rodku Szkolno- Wychowawczym dla Nies ł ysz ą cych i S ł abos ł ysz ą cych w Raciborzu

11 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ III miejsce za scenariusz W poszukiwaniu zielonej przygody – Dolina Brynicy w Czeladzi autorstwa Ewy Tarnówki i Joanny Bojczuk ze Szko ł y Podstawowej nr 7 w Czeladzi

12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ ze wzgl ę du na wysoki poziom nades ł anych prac Komisja dodatkowo przyzna ł a wyró ż nienie za scenariusz – Las i jego dary-zasady zachowania si ę w lesie - autorstwa Lucjana Bugajskiego ze Szko ł y Podstawowej im. Jana Paw ł a II w Boruszowicach

13 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Fina ł konkursu – etap regionalny 26 czerwca 2008 siedziba PKE w Gliwicach zaproszeni go ś cie: laureaci, uczestnicy konkursu, przedstawiciele gmin i nadle ś nictw, dziennikarze mediów lokalnych

14 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Program wr ę czenie nagród laureatom prezentacja szkolnych inicjatyw ekologicznych prezentacja projektów edukacyjnych PKE

15 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/

16 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Zielone Podchody Klas III inicjatywa SP nr 2 w Gliwicach impreza cykliczna (12 lat) uczniowie gliwickich szkó ł

17 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/

18 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Zaj ę cia z dzie ć mi 10 szkó ł w województwie 1 klasa w przedziale IV-VI 250 uczniów 1 godzina lekcyjna intensywnej pracy i zabawy

19 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/

20 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/

21 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/

22 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Ewaluacja zaj ęć - uczniowie

23 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Ewaluacja zaj ęć - nauczyciele

24 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Promocja projektu strona internetowa PKE w Gliwicach informowanie dziennikarzy lokalnych za po ś rednictwem umieszczenie informacji na stronach www gmin, powiatów, nadle ś nictw, CODN, szkó ł materia ł y przekazane podczas spotkania fina ł owego

25 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE PL2005/ Dzi ę kuj ę za uwag ę.


Pobierz ppt "Polski Klub Ekologiczny Ko ł o Miejskie w Gliwicach Aleksandra Józewicz koordynator regionalny ul. Ziemowita 1 44-100 Gliwice 032/231-85-91 www.pkegliwice.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google