Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30."— Zapis prezentacji:

1 1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30 marca 2007 r.

2 2 Finansowanie rozwoju Polski Wyzwania - 2007 - 2013 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009) Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UE Budżet UE Współfinansowanie krajowe RAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne 11,9 85,6 Środki prywatne 6,4 EFR - ROW 13,2 x 3,917,1 EF Rybacki 0,7 x 0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3* x x RAZEM 85,5108

3 3 Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro; razem z wkładem krajowym 108 mld Euro Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej Tworzenie warunków dla inwestycji - infrastruktura techniczna i społeczna - ponad 40% środków (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności Polski i regionów - 11% środków (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz średnio 25% środków w Regionalnych Programach Operacyjnych na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poprawa jakości kapitału ludzkiego - 13% środków (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego Sprawny system realizacji – nowoczesna polityka rozwoju Szanseiwyzwania dla Polski Szanse i wyzwania dla Polski Polityka spójności 2007 - 2013

4 Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013 Cele i programy operacyjne 85, 6 mld euro (środki UE + wkład krajowy) na cele określone w Narodowej Strategii Spójności (NSRO)

5 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (NSRO) przedsiębiorczość innowacje, ICT 36% infrastruktura 43% zrównoważone wykorzystanie zasobów 8% zatrudnienie adaptacyjność inwestycje w KL 13% 62% środków na realizację Strategii Lizbońskiej w tym:

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 43% środków na tworzenie warunków dla inwestycji: infrastruktura techniczna i społeczna Priorytety

7 11% środków na wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności Polski Beneficjenci Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8 8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety 13% środków na poprawę jakości kapitału ludzkiego Komponent krajowy - 39% (4,5 mld euro) - działania horyzontalne: Zatrudnienie i integracja społecznaZatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwRozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Wysoka jakość systemu oświatyWysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i naukaSzkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenieDobre rządzenie Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wiekuProfilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym produkcyjnym Komponent regionalny - 61% (7 mld euro) Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznejRynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarkiRegionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskichPartnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

9 9 Regionalne Programy Operacyjne Podział środków unijnych 15,9 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski

10 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwo Wkład EFSWkład krajowyRazem Dolnośląskie386 422 41768 192 191454 614 608 Kujawsko-Pomorskie318 820 49056 262 439375 082 929 Lubelskie407 588 70371 927 418479 516 121 Lubuskie142 376 12625 125 199167 501 325 Łódzkie401 335 57370 823 925472 159 498 Małopolskie470 199 14182 976 319553 175 460 Mazowieckie722 159 516127 439 915849 599 431 Opolskie138 795 74424 493 367163 289 111 Podkarpackie344 181 41960 737 897404 919 316 Podlaskie207 316 89036 585 334243 902 224 Pomorskie298 952 88552 756 391351 709 276 Śląskie587 600 752103 694 250691 295 002 Świętokrzyskie252 767 24644 605 985297 373 231 Warmińsko-Mazurskie249 026 86643 945 918292 972 784 Wielkopolskie482 406 27085 130 518567 536 788 Zachodniopomorskie244 029 22743 063 981287 093 208 P O L S K A5 653 979 265997 761 0476 651 740 312

11 11 Działania w sferze produkcyjnej – min. 40 % całkowitej przyznanej alokacji Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) Małe projekty infrastrukturalne – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji Zapewnienie spójności celów RPO z celami Narodowej Strategii Spójności i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Komplementarność podejmowanych działań w ramach RPO z krajowymi Programami Operacyjnymi oraz z PO Rozwój Polski Wschodniej R Regionalne Programy Operacyjne Zalecenia MRR

12 12 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Podstawowe cele RPO: wzrost konkurencyjności regionów, promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju, Podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów. Cele szczegółowe: poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno- gospodarczym, budowa społeczeństwa informacyjnego, tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki, odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych. Regionalne Programy Operacyjne Cele

13 13 Regionalne Programy operacyjne Alokacja środków wg priorytetów (w %)

14 14 Z analizy planów inwestycyjnych wynika, że regiony uznały za ważne dla rozwoju województw przedsięwzięcia w zakresie: dróg, transportu miejskiego kolei lotnisk ochrony środowiska społeczeństwa informacyjnego centrów technologii i innowacji infrastruktury naukowo-badawczej przedsiębiorczości turystyki/rekreacji, kultury edukacji, pomocy społecznej, zdrowia rewitalizacji Regionalne Programy Operacyjne Indykatywny Plan Inwestycyjny

15 15 koordynacja i komplementarność ważnych projektów pomiędzy programami (strategia województw/Strategia Rozwoju Kraju, programy krajowe/RPO, pomiędzy RPO), partnerstwo – kluczowe projekty poddane zostają ocenie społecznej, ułatwienie programowania, możliwość stałego monitorowania realizacji projektów i szybkiej reakcji na zidentyfikowane problemy, przyspieszenie przygotowania projektów o znaczeniu strategicznym i zwiększenie absorpcji, racjonalizacja kosztów przygotowania projektów przez beneficjentów, wsparcie projektów w przygotowaniu dokumentacji ze środków PO PT na początku okresu programowania (w latach 2007 – 2008). Indykatywny Plan Inwestycyjny Korzyści

16 16 Warunkiem wykorzystania szansy wsparcia przemian gospodarczych i społecznych w Polsce ze środków Unii Europejskiej jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce, w tym zwłaszcza: Umocnienie systemu instytucjonalnego oraz utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, a także lokalnym Przygotowanie pracowników administracji publicznej do zarządzania i wdrażania programów operacyjnych Wykorzystanie informatyki w procesach zarządzania i realizacji programów i projektów Polityka spójności w Polsce 2007 - 2013

17 17 Polityka spójności w Polsce 2007 – 2015 Diagnoza Diagnoza funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce Ocena efektywności rządzenia w Polsce i stosowania zasad państwa prawa jest w porównaniu z innymi krajami UE bardzo niska. Niestabilne i nieprzejrzyste prawo. Niska efektywność w tworzeniu i egzekwowaniu prawa oraz dostarczaniu usług publicznych. Niska jakość funkcjonowania administracji publicznej i jej niski status społeczny. Niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Niska aktywność społeczna i zaangażowanie obywatelskie.

18 18 Unia Europejska stworzyła w ramach polityki spójności odpowiednie mechanizmy dla finansowego wsparcia zdolności administracyjnych w krajach członkowskich tak, by możliwe było stosowanie się do zasad DOBREGO RZĄDZENIA. W zakresie polityki spójności, która daje Polsce szanse na wszechstronny i dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy, na zniwelowanie dużych dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami tak wewnątrz kraju, jak i w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dąży do stosowania zasad DOBREGO RZĄDZENIA. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania państwem opartego na zasadach DOBREGO RZĄDZENIA na poziomie kraju, regionu i w skali lokalnej jest warunkiem wykorzystania przyznanych Polsce na lata 2007 - 2013 funduszy unijnych i związanych z tym szans rozwojowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego DOBRE RZĄDZENIE

19 19 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia skala ogólnopolska skala regionalna skala lokalna spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju Art. 2: Przez politykę rozwoju rozumie się

20 20 Sejm i Senat Podmioty polityki rozwoju Rada Ministrów Samorząd województwa Samorząd lokalny Partnerzy społeczni i gospodarczy: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Wojewódzkie stałe konferencje współpracy organizacje pracodawców, organizacje związkowe, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, samorządy zawodowe, jednostki naukowe Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - podmioty Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - podmioty

21 21 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Strategie rozwoju województw Regionalne Programy Operacyjne Umowy i poroz. międzynar., inne instrumenty prawne i finansowe Programy Operacyjne NSS (NSRO) 2007 - 2013 (plan wykonawczy) Krajowe Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne Strategie sektorowe Strategie rozwoju lokalnego Plany wykonawcze Inne instrumenty prawne i fin. System programowania strategicznego w Polsce

22 22 Cel strategiczny SRK Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel strategiczny SRK Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel strategiczny NSRO Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów wzrost konkurencyjnośc i regionów promowanie trwałego i zrównoważoneg o rozwoju Podstawowe cele RPO: Cele dokumentów strategicznych krajowych i regionalnych

23 23 Tryb przyjmowania Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych Krajowy Program Operacyjny właściwy minister lub MRR we współpracy opinia MRR o zgodności PO z SRK (oraz planem wykonawczym) Regionalny Program Operacyjny Zarząd województwa we współpracy z MRR decyzja RM w sprawie zgodności Akceptacja RM uchwała Zarządu województwa MRR zawiera z Zarządem województwa kontrakt regionalny MRR może przekazać wojewodzie nadzór nad wykorzystaniem środków Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju polityki rozwoju

24 24 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. określa Podmioty zaangażowane i ich obowiązki Rodzaje projektów Wybór projektów w trybie konkursu instytucja zarządzająca instytucja pośrednicząca instytucja wdrażająca Art. 35 Zadania MRR Art. 36 Komitet Monitorujący indywidualne systemowe z konkursu powyżej 25 mln EUR sposób przeprowadzania konkursów powołanie ekspertów do oceny projektów tryb odwoławczy nadzór wojewody Rozdz. 5 Art. 28 Art. 28 ust. 3, art. 29-31 Realizacja Programów Operacyjnych 2007 - 2013

25 25 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. zapewnia Przepływ informacji między poszczególnymi podmiotami Łatwy dostęp do informacji Jawność i przejrzystość wszelkich procesów Jasne kryteria i procedury Włączenie w proces przygotowań i wdrażania ekspertów, różnych instytucji rządowych i pozarządowych, a także organizacji społecznych Dobre zarządzanie funduszami unijnymi

26 26 Polityka regionalna Polski Zasady Polityka regionalna państwa - jeden z najważniejszych elementów polityki gospodarczej Zasada subsydiarności rozwoju regionalnego, Zasada równych szans, Zasada wspierania rozwoju endogenicznego województw, Zasada inicjowania długofalowego rozwoju regionalnego, Zasada koordynacji instrumentów polityki regionalnej i innych publicznych polityk rozwojowych, Zasada koncentracji na priorytetowych problemach rozwoju regionalnego, Zasada zapewnienia efektywności i najwyższej jakości polityki regionalnej.

27 27 Instytucja Koordynująca – Departament Koordynacji Programów Regionalnych w MRR; przygotowanie wspólnych ram dla przygotowania i wdrażania 16 RPO. Instytucje Zarządzające – Zarządy Województw odpowiadają za zarządzanie programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Instytucja Zarządzająca może być bezpośrednio odpowiedzialna za wypełnienie zadań związanych z prowadzeniem naboru, oceny i podpisywaniem umów/decyzji. Instytucja Zarządzająca może wydelegować zadania odpowiednio do instytucji pośredniczącej lub do innego podmiotu. Instytucja Certyfikująca – odpowiada za certyfikowanie wydatków dokonanych przez beneficjentów i formułowanie wniosków o płatność okresową i końcową do KE, część zadań związanych z certyfikacją wydatków w ramach RPO będzie delegowana do urzędów wojewódzkich. Instytucja Audytowa – dla wszystkich programów operacyjnych funkcje instytucji audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. System wdrażania RPO Instytucje

28 28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Art. 11 PARTNERSTWO Każde państwo członkowskie realizując cele polityki strukturalnej organizuje partnerstwo z władzami i podmiotami, takimi jak: Władze regionalne i lokalne oraz inne władze publiczne Partnerzy gospodarczy i społeczni Inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, partnerów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości kobiet i mężczyzn W Polsce partnerzy społeczni aktywnie uczestniczą w przygotowaniu procesu wdrożenia programów operacyjnych, na każdym etapie obejmującym: PROGRAMOWANIE PRZYGOTOWANIE REALIZACJĘ MONITOROWANIE OCENĘ Partnerstwo - ważny element polityki rządu

29 Uczestnicy konsultacji społecznych Ponad 4,8 tys. osób Narodowa Strategia Spójności (NSRO) 2007 - 2013

30 Aktualne prace MRR Analiza Narodowej Strategii Spójności (NSRO) i programów operacyjnych przez Komisję Europejską Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych Przygotowywanie systemu instytucjonalnego (pre-audyt) Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe) Kompensacja - podział 570 mln euro na 4 województwa Przygotowywanie schematów pomoc publicznej Opracowywanie wytycznych Przygotowanie nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju Negocjacje z Komisją Europejską

31 31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl strategia@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30."

Podobne prezentacje


Reklamy Google