Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30."— Zapis prezentacji:

1 1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30 marca 2007 r.

2 2 Finansowanie rozwoju Polski Wyzwania Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009) Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UE Budżet UE Współfinansowanie krajowe RAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne 11,9 85,6 Środki prywatne 6,4 EFR - ROW 13,2 x 3,917,1 EF Rybacki 0,7 x 0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3* x x RAZEM 85,5108

3 3 Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro; razem z wkładem krajowym 108 mld Euro Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej Tworzenie warunków dla inwestycji - infrastruktura techniczna i społeczna - ponad 40% środków (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności Polski i regionów - 11% środków (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz średnio 25% środków w Regionalnych Programach Operacyjnych na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poprawa jakości kapitału ludzkiego - 13% środków (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego Sprawny system realizacji – nowoczesna polityka rozwoju Szanseiwyzwania dla Polski Szanse i wyzwania dla Polski Polityka spójności

4 Narodowa Strategia Spójności Cele i programy operacyjne 85, 6 mld euro (środki UE + wkład krajowy) na cele określone w Narodowej Strategii Spójności (NSRO)

5 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) przedsiębiorczość innowacje, ICT 36% infrastruktura 43% zrównoważone wykorzystanie zasobów 8% zatrudnienie adaptacyjność inwestycje w KL 13% 62% środków na realizację Strategii Lizbońskiej w tym:

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 43% środków na tworzenie warunków dla inwestycji: infrastruktura techniczna i społeczna Priorytety

7 11% środków na wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności Polski Beneficjenci Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8 8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety 13% środków na poprawę jakości kapitału ludzkiego Komponent krajowy - 39% (4,5 mld euro) - działania horyzontalne: Zatrudnienie i integracja społecznaZatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwRozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Wysoka jakość systemu oświatyWysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i naukaSzkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenieDobre rządzenie Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wiekuProfilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym produkcyjnym Komponent regionalny - 61% (7 mld euro) Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznejRynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarkiRegionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskichPartnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

9 9 Regionalne Programy Operacyjne Podział środków unijnych 15,9 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski

10 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwo Wkład EFSWkład krajowyRazem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie P O L S K A

11 11 Działania w sferze produkcyjnej – min. 40 % całkowitej przyznanej alokacji Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) Małe projekty infrastrukturalne – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji Zapewnienie spójności celów RPO z celami Narodowej Strategii Spójności i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Komplementarność podejmowanych działań w ramach RPO z krajowymi Programami Operacyjnymi oraz z PO Rozwój Polski Wschodniej R Regionalne Programy Operacyjne Zalecenia MRR

12 12 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Podstawowe cele RPO: wzrost konkurencyjności regionów, promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju, Podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów. Cele szczegółowe: poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno- gospodarczym, budowa społeczeństwa informacyjnego, tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki, odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych. Regionalne Programy Operacyjne Cele

13 13 Regionalne Programy operacyjne Alokacja środków wg priorytetów (w %)

14 14 Z analizy planów inwestycyjnych wynika, że regiony uznały za ważne dla rozwoju województw przedsięwzięcia w zakresie: dróg, transportu miejskiego kolei lotnisk ochrony środowiska społeczeństwa informacyjnego centrów technologii i innowacji infrastruktury naukowo-badawczej przedsiębiorczości turystyki/rekreacji, kultury edukacji, pomocy społecznej, zdrowia rewitalizacji Regionalne Programy Operacyjne Indykatywny Plan Inwestycyjny

15 15 koordynacja i komplementarność ważnych projektów pomiędzy programami (strategia województw/Strategia Rozwoju Kraju, programy krajowe/RPO, pomiędzy RPO), partnerstwo – kluczowe projekty poddane zostają ocenie społecznej, ułatwienie programowania, możliwość stałego monitorowania realizacji projektów i szybkiej reakcji na zidentyfikowane problemy, przyspieszenie przygotowania projektów o znaczeniu strategicznym i zwiększenie absorpcji, racjonalizacja kosztów przygotowania projektów przez beneficjentów, wsparcie projektów w przygotowaniu dokumentacji ze środków PO PT na początku okresu programowania (w latach 2007 – 2008). Indykatywny Plan Inwestycyjny Korzyści

16 16 Warunkiem wykorzystania szansy wsparcia przemian gospodarczych i społecznych w Polsce ze środków Unii Europejskiej jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce, w tym zwłaszcza: Umocnienie systemu instytucjonalnego oraz utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, a także lokalnym Przygotowanie pracowników administracji publicznej do zarządzania i wdrażania programów operacyjnych Wykorzystanie informatyki w procesach zarządzania i realizacji programów i projektów Polityka spójności w Polsce

17 17 Polityka spójności w Polsce 2007 – 2015 Diagnoza Diagnoza funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce Ocena efektywności rządzenia w Polsce i stosowania zasad państwa prawa jest w porównaniu z innymi krajami UE bardzo niska. Niestabilne i nieprzejrzyste prawo. Niska efektywność w tworzeniu i egzekwowaniu prawa oraz dostarczaniu usług publicznych. Niska jakość funkcjonowania administracji publicznej i jej niski status społeczny. Niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Niska aktywność społeczna i zaangażowanie obywatelskie.

18 18 Unia Europejska stworzyła w ramach polityki spójności odpowiednie mechanizmy dla finansowego wsparcia zdolności administracyjnych w krajach członkowskich tak, by możliwe było stosowanie się do zasad DOBREGO RZĄDZENIA. W zakresie polityki spójności, która daje Polsce szanse na wszechstronny i dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy, na zniwelowanie dużych dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami tak wewnątrz kraju, jak i w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dąży do stosowania zasad DOBREGO RZĄDZENIA. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania państwem opartego na zasadach DOBREGO RZĄDZENIA na poziomie kraju, regionu i w skali lokalnej jest warunkiem wykorzystania przyznanych Polsce na lata funduszy unijnych i związanych z tym szans rozwojowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego DOBRE RZĄDZENIE

19 19 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia skala ogólnopolska skala regionalna skala lokalna spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju Art. 2: Przez politykę rozwoju rozumie się

20 20 Sejm i Senat Podmioty polityki rozwoju Rada Ministrów Samorząd województwa Samorząd lokalny Partnerzy społeczni i gospodarczy: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Wojewódzkie stałe konferencje współpracy organizacje pracodawców, organizacje związkowe, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, samorządy zawodowe, jednostki naukowe Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - podmioty Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - podmioty

21 21 Strategia Rozwoju Kraju Strategie rozwoju województw Regionalne Programy Operacyjne Umowy i poroz. międzynar., inne instrumenty prawne i finansowe Programy Operacyjne NSS (NSRO) (plan wykonawczy) Krajowe Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne Strategie sektorowe Strategie rozwoju lokalnego Plany wykonawcze Inne instrumenty prawne i fin. System programowania strategicznego w Polsce

22 22 Cel strategiczny SRK Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel strategiczny SRK Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel strategiczny NSRO Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów wzrost konkurencyjnośc i regionów promowanie trwałego i zrównoważoneg o rozwoju Podstawowe cele RPO: Cele dokumentów strategicznych krajowych i regionalnych

23 23 Tryb przyjmowania Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych Krajowy Program Operacyjny właściwy minister lub MRR we współpracy opinia MRR o zgodności PO z SRK (oraz planem wykonawczym) Regionalny Program Operacyjny Zarząd województwa we współpracy z MRR decyzja RM w sprawie zgodności Akceptacja RM uchwała Zarządu województwa MRR zawiera z Zarządem województwa kontrakt regionalny MRR może przekazać wojewodzie nadzór nad wykorzystaniem środków Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju polityki rozwoju

24 24 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. określa Podmioty zaangażowane i ich obowiązki Rodzaje projektów Wybór projektów w trybie konkursu instytucja zarządzająca instytucja pośrednicząca instytucja wdrażająca Art. 35 Zadania MRR Art. 36 Komitet Monitorujący indywidualne systemowe z konkursu powyżej 25 mln EUR sposób przeprowadzania konkursów powołanie ekspertów do oceny projektów tryb odwoławczy nadzór wojewody Rozdz. 5 Art. 28 Art. 28 ust. 3, art Realizacja Programów Operacyjnych

25 25 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. zapewnia Przepływ informacji między poszczególnymi podmiotami Łatwy dostęp do informacji Jawność i przejrzystość wszelkich procesów Jasne kryteria i procedury Włączenie w proces przygotowań i wdrażania ekspertów, różnych instytucji rządowych i pozarządowych, a także organizacji społecznych Dobre zarządzanie funduszami unijnymi

26 26 Polityka regionalna Polski Zasady Polityka regionalna państwa - jeden z najważniejszych elementów polityki gospodarczej Zasada subsydiarności rozwoju regionalnego, Zasada równych szans, Zasada wspierania rozwoju endogenicznego województw, Zasada inicjowania długofalowego rozwoju regionalnego, Zasada koordynacji instrumentów polityki regionalnej i innych publicznych polityk rozwojowych, Zasada koncentracji na priorytetowych problemach rozwoju regionalnego, Zasada zapewnienia efektywności i najwyższej jakości polityki regionalnej.

27 27 Instytucja Koordynująca – Departament Koordynacji Programów Regionalnych w MRR; przygotowanie wspólnych ram dla przygotowania i wdrażania 16 RPO. Instytucje Zarządzające – Zarządy Województw odpowiadają za zarządzanie programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Instytucja Zarządzająca może być bezpośrednio odpowiedzialna za wypełnienie zadań związanych z prowadzeniem naboru, oceny i podpisywaniem umów/decyzji. Instytucja Zarządzająca może wydelegować zadania odpowiednio do instytucji pośredniczącej lub do innego podmiotu. Instytucja Certyfikująca – odpowiada za certyfikowanie wydatków dokonanych przez beneficjentów i formułowanie wniosków o płatność okresową i końcową do KE, część zadań związanych z certyfikacją wydatków w ramach RPO będzie delegowana do urzędów wojewódzkich. Instytucja Audytowa – dla wszystkich programów operacyjnych funkcje instytucji audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. System wdrażania RPO Instytucje

28 28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Art. 11 PARTNERSTWO Każde państwo członkowskie realizując cele polityki strukturalnej organizuje partnerstwo z władzami i podmiotami, takimi jak: Władze regionalne i lokalne oraz inne władze publiczne Partnerzy gospodarczy i społeczni Inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, partnerów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości kobiet i mężczyzn W Polsce partnerzy społeczni aktywnie uczestniczą w przygotowaniu procesu wdrożenia programów operacyjnych, na każdym etapie obejmującym: PROGRAMOWANIE PRZYGOTOWANIE REALIZACJĘ MONITOROWANIE OCENĘ Partnerstwo - ważny element polityki rządu

29 Uczestnicy konsultacji społecznych Ponad 4,8 tys. osób Narodowa Strategia Spójności (NSRO)

30 Aktualne prace MRR Analiza Narodowej Strategii Spójności (NSRO) i programów operacyjnych przez Komisję Europejską Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych Przygotowywanie systemu instytucjonalnego (pre-audyt) Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe) Kompensacja - podział 570 mln euro na 4 województwa Przygotowywanie schematów pomoc publicznej Opracowywanie wytycznych Przygotowanie nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju Negocjacje z Komisją Europejską

31 31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Dobre rządzenie warunkiem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007 – 2013 dr hab. inż. Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Konferencja współpracy 30."

Podobne prezentacje


Reklamy Google