Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53 e-mail: mops@nidzica.pl

2 W Gminie Nidzica realizacj ą dzia ł a ń na rzecz rodzin zajmuje si ę Miejski O ś rodek Pomocy Spo ł ecznej.

3 Główne priorytety Ośrodka 1.Prawidłowo funkcjonująca rodzina. 2.Inwestycja w młodzież. 3.Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej klientów Ośrodka. 4.Wzmacnianie integracji społecznej.

4 Prawidłowo funkcjonująca rodzina. 1.Diagnoza problemu w rodzinie. 2.Opracowanie planu pomocy w rodzinie. 3.Podjęcie działań mających na celu rozwiązanie lub zminimalizowanie negatywnych skutków funkcjonowania rodziny.

5 STRATEGIE I PROGRAMY W OPARCIU O KTÓRE FUNKCJONUJE OŚRODEK STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY NIDZICA NA LATA 2010-2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2010- 2015 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2016 GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ 2012

6 Aktualnie Ośrodek jest na etapie opracowywania Gminnego Programu wsparcia Rodziny: I.Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica II. Powołanie zespołu do opracowania Programu.

7 POLITYKA SPOŁECZNA ZATRUDNIENIEBEZPIECZEŃSTWOSŁUŻBA ZDROWIAKULTURA SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE EDUKACJA

8 Działania przeciw przemocy w rodzinie

9 GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY Został utworzony w 2010 roku. Podstawowym celem działalności Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Zadania Zespołu obejmują: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie, ocenę sytuacji problemowej, wypracowanie sposobu postępowania mającego na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury Niebieska Karta. Od 2010 r. zostało założonych 19 Niebieskich Kart, odbyło się 21 posiedzeń ZI i 55 spotkań grup roboczych. W skład Zespołu, którego Przewodniczącą jest Danuta Gawryś wchodzą Przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty, organizacji pozarządowych, kurator sądowy, przedstawiciel ZOZ.

10 Projekt: STOP przemocy w rodzinie – 2011 r. Projekt współfinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ

11 Główne cele projektu: I. Wieloaspektowe wsparcie dla osób i rodzin w których występuje zjawisko przemocy. II. Zacieśnienie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą. III. Podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród pracowników instytucji działających na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy. IV. Edukacja lokalnego społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie. V. Promowanie wśród lokalnej społeczności wzorców życia rodzinnego.

12 Główne zadania projektu 1.Opracowanie szczegółowej diagnozy. 2.Promowanie wzorców życia rodzinnego. 3.Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 4.Szkoła dla rodziców – program dla 15 rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 5.Szkolenia i warsztaty dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pedagogów szkolnych, pracowników Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 6.Program Świadomy wychowawca – bezpieczne dziecko. 7.Szkolenie dla personelu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na temat symptomów przemocy w rodzinie. 8.Happening pt. STOP przemocy.

13 Partnerzy Projektu 1. Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy 2. Sąd Rejonowy w Nidzicy 3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nidzicy 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

14 Szkolenia pracowników PRACOWNICY SOCJALNI

15 Szkolenia pracowników POLICJANCI

16 Szkolenia pracowników KURATORZY SĄDOWI

17 Szkolenia pracowników ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

18 WARSZTATY :Świadomy Wychowawca- bezpieczne dziecko

19 WSPÓŁPRACA spotkania robocze przedstawicieli instytucji

20 HAPPENING STOP przemocy w rodzinie

21

22 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI

23 Projekt: STOP przemocy w rodzinie II – 2012 r. Projekt współfinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ

24 GŁÓWNE ZADANIA Projektu Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą Warsztaty dla rodziców Chcę być dobrym rodzicem Nakręćmy o tym film – przemoc oczyma młodzieży- projekt młodzieżowy Podpisuję się pod tym – akcja przeciw przemocy Konkurs fotograficzny Przeciw przemocy w dzień i w nocy szkolenia i warsztaty dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Listy otwarte do mieszkańców w sprawie przemocy ( list żony, list męża, list dziecka, list seniora, list osoby niepełnosprawnej)- konferencja podsumowująca

25 Kampanie społeczne na rzecz rodziny w 2012 roku POSTAW NA RODZINĘ Kampania w założeniu proponuje pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas – rodziny. służy również pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych. Realizacja kampanii jest prosta i przyjemna, można dołączyć także coś od siebie: festyny, imprezy lokalne, konkursy i inne aktywności ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ Celem Kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzież ż zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. PODPISUJĘ SIĘ POD TYM Akcja prowadzona będzie w ramach realizacji projektu STOP przemocy w rodzinie II prowadzona przez lokalną młodzież opowiadającą się przeciwko stosowaniu przemocy w rodzinie. Akcja prowadzona będzie w miejscach powszechnie dostępnych (sklepy, dyskoteki itd.) i wspierana będzie przez KPP i lokalne media.

26 Sytuacja rodzin z terenu Gminy Ciekawostki W 2010 roku MOPS przeprowadził badania ankietowe na 300 osobowej grupie Młodzieży z terenu Gminy Nidzica. Ankietowani to młodzi ludzie w wieku od 14 do 21 roku życia. Badanie miało na celu poznanie Ich potrzeb i problemów.

27

28 Zadając kolejne pytanie mieliśmy na celu pogłębienie wiedzy w zakresie: kto lub co wywiera największy wpływ na postępowanie młodych ludzi zamieszkałych w naszej gminie. Na to pytanie odpowiedziało 297 osób. Z uzyskanych informacji wynika, że największy wpływ na młodzież mają rodzice ( 80,14%) oraz przyjaciele i znajomi (64,99%). Na trzecim miejscu była szkoła (20,21%).

29 79,13% młodych respondentów uznało swoje relacje z rodzicami za partnerskie, 12,8 % młodych ludzi uważa, że rodzice w ogóle nie liczą się z ich zdaniem a 8,07 % twierdzi, że rodzice w ogóle nie interesują się ich sprawami.

30 WARTO JEST POSTAWIĆ NA RODZINĘ

31 Dziękuję za uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53 e-mail: mops@nidzica.pl


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica tel. (89) 625 29 14, fax (89) 625 81 53"

Podobne prezentacje


Reklamy Google