Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE Konin 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE Konin 2011."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE Konin 2011

2 MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w Koninie zespolinterdyscyplinarny.konin@onet.pl MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY

3 SAMORZĄD = WSPÓLNOTA OSÓB

4 Samorząd terytorialny = wspólnota osób zamieszkujących wspólne terytorium Problem rodziny, z którym sobie ona sama nie radzi, staje się problemem wspólnoty samorządowej, czyli problemem wspólnym. Wspólnota samorządowa rozwiązuje problemy poprzez swoje instytucje i służby.

5 PROBLEM RODZINY PROBLEM WSPÓLNOTY PROBLEM INSTYTUCJI

6 SYNERGIA Współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań EFEKT SYNERGII (psych.) efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych

7 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY WYKORZYTUJE EFEKT SYNERGII !!!

8 CO JEST DLA NAS WAŻNE !!! Konieczność niesienia wspólnej pomocy ofiarom przemocy domowej, opartej na profesjonalnym, uzgodnionym działaniu, poprzez współpracę różnych służb oraz społeczności lokalnej – WYMIANA INFORMACJI !!!

9 KOALICJA LOKALNA Organizacje pozarządowe Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wymiar sprawiedliwości Służba zdrowia Oświata

10 LOKALNY SYSTEM Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy WSPARCIE SYSTEMOWE Zespół Interdyscyplinarny GRUPY ROBOCZE Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie KOALICJA _ POROZUMIENIE

11 IDEA Żaden pojedynczy specjalista ani instytucja nie jest w stanie zareagować w pełni na każdorazowe doniesienie o problemie przemocy w rodzinie. Praca zespołem interdyscyplinarnym pozwala nie tylko na wspólne badanie przypadku, ale także na zespołowe podejmowanie decyzji.

12 WAŻNE! Praca zespołu dyscyplinarnego to nie jednorazowa interwencja kilkugodzinna; to zaplanowany długofalowy proces pomocy rodzinie i jej członkom w celu wyprowadzenia tej rodziny z kryzysu, jakim jest przemoc w rodzinie.

13 Zadaniem zespołów interdyscyplinarnych jest integrowanie i koordynowanie działań: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Policji Oświaty ochrony zdrowia organizacji pozarządowych kuratorów sądowych Prokuratury innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14 ZADANIA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY REALIZUJE, W SZCZEGÓLNOŚCI, POPRZEZ: 1.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy. 2.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 3.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 4.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 5.Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 6.Opracowywanie i wdrażanie procedur współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami. 7.Cykliczne (np. nie rzadziej niż raz na kwartał) spotkania mające na celu usprawnienie dotychczasowych działań i kształtowanie polityki pomocowej na terenie objętym działaniem. 8.Organizacja cyklicznych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 9.Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 10.Zapewnienie wsparcia merytorycznego w trudnych przypadkach zgłoszonych przez grupy robocze.

15 PROCEDURA TWORZENIA Zespołu Interdyscyplinarnego 1.Uchwała rady gminy/miasta o trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz o szczegółowych warunkach jego funkcjonowania. 2.Zarządzenie wójta, burmistrza, prezydenta o powołaniu ZI. 3.Powołania poszczególnych członków ZI/GR. 4.Oświadczenia o ochronie danych osobowych – art. 9 c ust. 3 ust. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 5.Protokoły z posiedzeń ZI i GR. 6.Porozumienia zawarte między wójtem/burmistrzem a jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, Policją, organizacjami pozarządowymi, prokuraturą czy innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 7.Powołania poszczególnych GR. Protokoły z posiedzeń ZI i GR. 8.Sprawozdania Przewodniczącego ZI z działalności Zespołu do Rady Gminy ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i efektywności pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. 9.Wypracowanie przez ZI/GR raporty (wraz z wnioskami) w sprawie konkretnych rodzin przekazywane do instytucji decyzyjnych w sprawie rodziny - do Sądu, Prokuratury, Policji, etc. 10.Wzory dokumentów, którymi posługiwać będzie się w swojej pracy Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze, np.: wzór zawiadomienia o posiedzeniu ZI/GR wzór listy obecności członków ZI/GR na posiedzeniu wzór protokołu z posiedzenia ZI/GR regulamin działania Grup Roboczych standard pracy Grup Roboczych procedura pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

16 SKŁAD ZESPOŁU ROBOCZEGO 1.Pracownik socjalny 2.Pedagog 3.Policjant – Dzielnicowy 4.Kurator sądowy 5.Nauczyciel 6.Prawnik 7.Pediatra (Pielęgniarka środowiskowa) 8.Psycholog 9.Wolontariusz lub inny specjalista

17 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZI 1.POWOŁYWANIE ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ZI 2.WSPARCIE MERYTORYCZNE 3.ORGANIZACJA CYKLICZNYCH SPOTKAŃ STAŁEGO ZESPOŁU 4.REPREZENTOWANIE ZESPOŁU NA ZEWNĄTRZ 5.OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

18 KOORDYNATOR Art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej: Ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1. Art. 17 ust. pkt. 1 ZADANIA WŁASNE GMINY OBOWIĄZKOWE opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

19 POZIOMY DZIAŁANIA ZI POZIOM PODSTAWOWY (obligatoryjny) – Zespół Interdyscyplinarny POZIOM ROZSZERZONY (fakultatywny) – Grupy Robocze

20 GRUPY ROBOCZE Metodyka pracy Narzędzia i techniki pracy

21 Grupy robocze działają w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach GRUPA ROBOCZA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

22 Grupy robocze – zadania: 1.Diagnoza indywidualnego przypadku przemocy w rodzinie - konfrontacja opinii przedstawicieli różnych instytucji. 2.Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie - podział ról i zadań. 3.Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. 4.Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 5.Określenie działań pointerwencyjnych. 6.Wypracowanie przez grupę raportów (wraz z wnioskami) i przekazywanie ich do instytucji decyzyjnych w sprawie rodziny – do Sądu, Prokuratury, Policji, etc.

23 TRYB PRACY GRUP ROBOCZYCH 1.Rozpoznanie problemu przez pracownika danej instytucji lub osobę fizyczną, 2.Zgłoszenie problemu koordynatorowi 3.Koordynator powołuje skład zespołu roboczego 4.Posiedzenie zespołu – diagnoza, opracowanie planu pomocy – studium przypadku 5.Monitoring działań ustalonych przez zespół 6.Wsparcie zewnętrzne 7.Posiedzenie zespołu z udziałem ofiary lub sprawcy 8.Podjęcie działań wspólnie ze stronami: W razie potrzeby organizacja kolejnego spotkania - ocena i weryfikacja podjętych działań W razie potrzeby korzystanie ze wsparcia merytorycznego Zespołu Interdyscyplinarnego Podjęcie decyzji o zakończeniu prac zespołu - SPRAWOZDANIE

24 STUDIUM PRZYPADKU CELZADANIA OSOBY LUB INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE TERMIN WYKONANIA MONITORING

25 System przeciwdziałania przemocy domowej 1.Kampanie społeczne 2.Procedura Niebieskiej Karty w policji w pomocy społecznej 3.Telefon zaufania 4.Ośrodek Interwencji Kryzysowej 5.Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy 6.Programy pomocy dla ofiar przemocy 7.Programy korekcyjne dla sprawców 8.Współpraca – zespoły interdyscyplinarne


Pobierz ppt "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE Konin 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google