Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tylko zintegrowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych działających w naszej gminie, powiecie może przynieść efekty w zakresie zapobiegania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tylko zintegrowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych działających w naszej gminie, powiecie może przynieść efekty w zakresie zapobiegania."— Zapis prezentacji:

1 Tylko zintegrowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych działających w naszej gminie, powiecie może przynieść efekty w zakresie zapobiegania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego jednostek, rodzin i grup społecznych. Co przemawia za stworzeniem systemu zintegrowanych działań w środowisku lokalnym?

2 PROGRAM BUDOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
Pn. System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną POWIATU ŚREDZKIEGO na lata 2007 – 2015 Uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr VIII/47/2007 z dnia 30maja 2007r.

3 Powstanie zintegrowanego systemu opieki
CEL GŁÓWNY PROGRAMU Powstanie zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Średzkim Poprzez:

4 1. Stworzenie systemu współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. PUP Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Instytucje oświatowe Placówki służby zdrowia PCPR OPS Koordynator działań Organizacje pozarządowe Kościół Policja Sąd Rejonowy Prokuratura Rejonowa

5 Zadania W Zespole udział biorą przedstawiciele różnych resortów
1) UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU PRACY Z RODZINĄ Działa przy PCPR Świadczy specjalistyczną pomoc dziecku i rodzinie W Zespole udział biorą przedstawiciele różnych resortów Współpraca między instytucjami a rodziną

6 2) ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KONFERENCJI, DEBAT, KAMPANII INFORMACYJNYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH RESORTÓW. 3) OPRACOWANIE I UAKTUALNIANIE INFORMATORA

7 4) WSPIERANIE RODZINY, W TYM RODZICÓW I OPIEKUNÓW W ICH FUNKCJACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
rozwijanie systemu poradnictwa i edukacji rodziców/opiekunów budowanie systemu wsparcia rodzin w kryzysie w tym realizacja programów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozwój usług wspierających rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

8 2.Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałaniu przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

9 INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ PRACY Z RODZINĄ DZIAŁAJĄCY PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

10 Zasady Pracy KOORDYNATOR –PCPR- ZADANIA Powoływanie Zespołu
Monitorowanie Podejmowanie wspólnych działań - koordynacja Prowadzenie dokumentacji

11 Kto może wnioskować o powołanie zespołu ?
Organizacje pozarządowe Placówki oświaty ASYSTENT Rodziny, Pracownicy PCPR Placówki zdrowia Policja Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki wsparci (w tym świetlice) Kuratorzy sądowi Na pisemny wniosek lub telefoniczne zgłoszenie w przypadku rodzin objętych wsparciem PCPR

12 ADRESACI DZIAŁAŃ ZESPOŁU
RODZINY BĘDĄCE W SZEROKO ROZUMIANYM KRYZYSIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROBLEMEM: Uzależnienia Przemocy w rodzinie Rodziny z problemem niepełnosprawności Rodziny niewydolne wychowawczo Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci Rodziny, w których rodzice lub jego z rodziców są nieletni

13 Zespół – skład i zadania:
Skład nie jest stały, uzależniony jest od problemu dziecka i rodziny. Do udziału w Zespole zapraszani są przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą dziecku i rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę tej sytuacji.

14 Przedmiotem pracy Zespołu jest:
Rezultaty Diagnoza rodziny problem w rodzinie Cele Plan działania/pomocy

15 Przedmiotem pracy Zespołu jest:
1. Diagnoza problemu rodziny 2. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań poszczególnych instytucji. 3. Ustalenie planu działań na rzecz dziecka i rodziny dla poszczególnych członków Zespołu(instytucji)- ustala się przy uczestnictwie rodziny 4. Modyfikacja planu działania CZĘSTOTLIWOŚC SPOTKAŃ ZESPOŁU UZALEŻNIONA JEST DO EFEKTÓW PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

16 Zakończenie Prac Zespołu
Następuje wraz z pokonaniem przez rodzinę „kryzysu” - Rodzina może samodzielnie funkcjonować - Rodzina wymaga wsparcia jednego członka Zespołu (pracownika socjalnego, pedagoga, itd.), który będzie monitorował efekty pracy Zespołu.

17 DLA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY DZIECKU I RODZINIE:
EFEKTY PRACY ZESPOŁU DLA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY DZIECKU I RODZINIE: 1. Tworzenie sprawnie działającego systemu współpracy na poziomie lokalnym opartym na:

18 KOORDYNOWANIU DZIAŁAŃ CO:
Zwiększa Efektywność Zmniejsza poczucie bezkarności sprawcy – im więcej instytucji wie o fakcie przemocy, tym mniej bezkarny czuje się sprawca Poprawia przepływ informacji – lepsza diagnoza – planowanie decyzji i działań do problemów rodziny Zmniejsza możliwość manipulacji przez osoby wymagające pomocy Zapobiega powielaniu działań Zapobiega podejmowaniu działań wykluczających się Zwiększa możliwość zdobywania wiedzy i doskonalenie własnych umiejętność „pomagacza” Powoduje oszczędność czasu i energii – szybsze podejmowanie decyzji i działań Zespół – grupa wsparcia dla „pomagacza” Zwiększa skuteczność działania – praca przedstawicieli różnych instytucji rozszerza ofertę pomocy

19 2. Poznanie kompetencji uczestników Zespołu
3. Oddziaływanie na politykę lokalną w obszarze pomocy dziecku i rodzinie 4. Dla rodziny wymagającej specjalistycznej pomocy: 1) Tworzenie sieci wsparcia w środowisku zamieszkania rodziny – możliwości uzyskania szerszej oferty pomocy. 2) Uzyskanie kompleksowej pomocy, co skutkuje poprawą funkcjonowania społecznego, w rodzinach zagrożonych izolacją dziecka – pozostanie dziecka w rodzinie naturalnej.

20 Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci w rodzinach
EFEKTY PRACY Tabela Nr 1 . Realizacja zadania w latach Rok Zapewnienie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców naturalnych Opieka zastępcza Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci w rodzinach 2002 45 66 2003 41 61 2004 46 65 2005 39 56 2006 35 54 2007 38 51 2008 37 47 w tym z innych powiatów 12 dzieci

21 Skierowanie do innej placówki Usamodzielnienie W związku z ukończeniem
Rok Liczba Efektywność działań Uwagi Powrót do rodziny Skierowanie do innej placówki Usamodzielnienie W związku z ukończeniem 18 r.życia 2001 18 12 4-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2002 7 2 1-MOW 1-OHP 1-SOSzW 2-PO-W 2003 13 10 2004 6 2-SOSzW 1 2005 8 1-adopcja 1-pozostaje w placówce do 18r.życia 2006 5 3 2007 2008 15 5-SOSzW(rodzeństwo) 4-pozostaje w placówce Tabela Nr 2. Wydane skierowania do PPOW-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie w latach i efektywność podejmowanych działań

22 Efekty: zatrudnienie podjęło :
2008 r. Praca z 14 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i 3 wychowankami placówek. Efekty: zatrudnienie podjęło : 5 wychowanków rodzin zastępczych 2 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych


Pobierz ppt "Tylko zintegrowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych działających w naszej gminie, powiecie może przynieść efekty w zakresie zapobiegania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google