Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i obowiązki Przedstawiciela Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze „Niebieskie Karty” Dorota Jaszczak-Kuźmińska Państwowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i obowiązki Przedstawiciela Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze „Niebieskie Karty” Dorota Jaszczak-Kuźmińska Państwowa."— Zapis prezentacji:

1 Rola i obowiązki Przedstawiciela Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze „Niebieskie Karty” Dorota Jaszczak-Kuźmińska Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
Działania związane z pomocą rodzinom z problemem przemocy były podejmowane w Polsce od 1996 roku na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do której został wprowadzony artykuł określający, iż zadaniem własnym gminy jest „Udzielanie członkom rodzin z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą” Zasoby zbudowane w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych są dostępne dla wszystkich, niezależnie od występowania w ich rodzinie problemu alkoholowego

3 W 2011 roku funkcjonowało miejsc pomocy dla członkow rodzin z problemem przemocy (tj. o 134 więcej niż w 2010r), w tym: 1.676 punktów konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem przemocy w rodzinie, 450 telefonów zaufania 156 schronisk/hosteli 193 ośrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie 108 ośrodków wsparcia Oprócz pomocy profesjonalistów zatrudnionych w ww placówkach, osoby doznające przemocy mogły skorzystać z oferty; 417 grup wsparcia, 232 grup terapeutycznych 268 grup socjoterapeutycznych dla dzieci krzywdzonych. Ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w 2011 roku wydano kwotę zł.

4 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
Gdy ustawodawca budował podstawy gminnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych to jednym z pierwszych rozstrzygnięć było powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Ze względu na wagę i znaczenie problemów alkoholowych intencją ustawodawcy było aby komisja stanowiła interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych.

5 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
Zadania GKRPA Inicjuje zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych) Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami w gminie Może dokonywać kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

6 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
W związku z realizacją procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, która uruchamiana jest w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, których uzależnienie uderza w prawne i osobiste dobra innych osób np. zakłócanie porządku publicznego, rozkład pożycia małżeńskiego, przemoc w rodzinie (przesłanki społeczne), do GKRPA trafiały osoby, w których rodzinach dochodziło do przemocy. Nadużywanie alkoholu jest czynnikiem ryzyka wystąpienia w rodzinie przemocy.

7 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
Zbyt duża różnica w liczbie członków rodzin z problemem alkoholowym w porównaniu z liczbą członków rodzin z problemem przemocy, w którymi rozmawiali przedstawiciele GKRPA. Uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego nie jest wystarczająca formą pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowy.

8

9 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
OPS policja Osoba doznająca przemocy

10 Znowelizowana w 2010 roku, ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie nałożyła na członków GKRPA nowe zadania: współpracę w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych realizację procedury „Niebieskie Karty”

11 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
§ 12. W ramach procedury przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt i 5. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; udziela kompleksowych informacji o: możliwościach uzyskania pomocy w szczególności: psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie, oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

12 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
- Przedstawiciel GKRPA podczas rozmowy z członkiem rodziny z problemem alkoholowym rozpoznaje bądź podejrzewa występowanie przemocy w tej rodzinie. Oprócz zajęcia się problemem alkoholowym w tej rodzinie, porusza także temat przemocy. Uruchamia procedurę NK poprzez wypełnienie formularza A, który następnie odsyła do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarenego. Jako ,że w rodzinie jest problemem alkoholowy , członek GKRPA zostaje powołany do grupy roboczej. - Mimo, iż członek GKRPA nie uruchamiał procedury NK, to zostaje powołany w skład grupy roboczej gdyż w trakcie rozmowy przedstawiciela innej służby powołanej do uruchamiania procedury NK z członkiem rodziny z problemem przemocy, okazuje się, że w rodzinie oprócz problemu przemocy występuje także problem alkoholowy.

13 GKRPA w procedurze „niebieskie karty”
W 2011 roku przedstawiciele GKRPA ( procedura obowiązuje od października 2011, dane sa za cały rok)) - Wchodzili w skład grup roboczych, które udzielili pomocy członkom rodzin W rodzinach uruchomili procedurę „Niebieskie Karty” Kontaktowali się z ponad tysiącami osób doznającymi przemocy Kontaktowali się z ponad sprawców przemocy Kontaktowali się z blikso świadków przemocy Złożyli 508 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną - W ponad przypadków o fakcie przemocy powiadomili policję - w ponad przypadków o fakcie przemocy powiadomili inne niż policja służby - w 1063 przypadkach poinformowali sąd rodzinny o sytuacji dziecka w rodzinie sprawców motywowali do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym

14 Dziekuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola i obowiązki Przedstawiciela Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze „Niebieskie Karty” Dorota Jaszczak-Kuźmińska Państwowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google