Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEMOC DOMOWA LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEMOC DOMOWA LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE."— Zapis prezentacji:

1 PRZEMOC DOMOWA LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE

2 ZADANIA SŁUŻB I INSTYTUCJI W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Zadaniem, jakie stoi dziś przed organizacjami i instytucjami, jest zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom i ich rodzinom.

3 LOKALNE INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Chorzowie Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział I Cywilny - Wydział III Rodzinny i Nieletnich Policja - Procedura Niebieska Karta Policja - Procedura Niebieska Karta

4 Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58 Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie ul. 3 maja 4/1 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie ul. 3 maja 4/1

5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Kruszcowa 22 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie, ul. Karpacka 20 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie, ul. Św. Pawła 11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie, ul. Św. Pawła 11 Ośrodek Promocji Rodziny w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1 Ośrodek Promocji Rodziny w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1

6 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie, Pl. Świętego Jana 31a Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie, Pl. Świętego Jana 31a

7 Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce w Chorzowie, ul. Dworcowa 3 Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce w Chorzowie, ul. Dworcowa 3 Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1 Poradnia Zdrowia Psychicznego Anima Poradnia Zdrowia Psychicznego Anima w Chorzowie, ul. Gałeczki

8 LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE /POROZUMIENIE Z DN. 10.09.2009R. W CHORZOWIE/ Dotyczy współpracy i prowadzenia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

9 PODPISANIE POROZUMIENIA

10

11 JEŚLI MASZ PODEJRZENIE O PRZEMOCY DOMOWEJ PODEJMIJ CZYNNOŚCI ZGODNE Z KOMPETENCJAMI POWIADOM PRZEDSTAWICIELA KOALICJI W TWOJEJ INSTYTUCJI JEŚLI SOBIE RADZISZ JEŚLI POTRZEBUJESZ POWIADOM WSPARCIA ZGŁOŚ SPRAWĘ ZESPÓŁ OPERACYJNY DO ZESPOŁU OPERACYJNEGO ZESPÓŁ OPERACYJNY DO ZESPOŁU OPERACYJNEGO TEN KTO ZGŁASZA STAJE SIĘ CZŁONKIEM TEN KTO ZGŁASZA STAJE SIĘ CZŁONKIEM ZESPOŁU OPERACYJNEGO NA CZAS ZESPOŁU OPERACYJNEGO NA CZAS ROZWIĄZYWANIA DANEJ SPRAWY, ROZWIĄZYWANIA DANEJ SPRAWY, TYM SPOSOBEM TWORZY SIĘ DORAŹNY ZESPÓŁ INTERWENCYJNY ZESPÓŁ INTERWENCYJNY

12 POWOŁANIE ZESPOŁÓW OPERACYJNYCH CENTRA KOORDYNUJĄCE ZESPÓŁ OPERACYJNY ZESPÓŁ OPERACYJNY PRZY OŚRODKU PRZY SPECJALISTYCZNYM WSPARCIA RODZINYOŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W RODZINIE PRACA U PODSTAW

13 1. Rozpoznanie i diagnozowanie sytuacji w konkretnej 1. Rozpoznanie i diagnozowanie sytuacji w konkretnej rodzinie, rodzinie, 2. Uzgodnienie celów z partnerami – innymi służbami, członkami rodziny, 3. Wypracowaniem strategii działań: interwencyjnych, pomocy w kryzysie, terapeutycznych, 4. Rozdzielenie i realizacja zadań zgodnie z kompetencjami, 5. Monitorowanie i analiza efektów oraz ewentualnym modyfikowaniem strategii, 6. Podejmowanie decyzji o zakończeniu działań zespołu po osiągnięciu zaplanowanych celów. ZADANIA ZESPOŁÓW

14 RODZINA UWIKŁANA W PROBLEM PRZEMOCY ZGŁOSZENIE DO DANEGO ZEPOSŁU OPERACYJNEGO ZAPROSZENIE WSZYSTKICH PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ZNAJĄCYCH SYTUACJĘ RODZINY PODJĘCIE DZIAŁAŃ Por: W. Paszkiewicz, Współpraca interdyscyplinarna i budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie PLAN PRACY

15 ZESPÓŁ INTERWENCYJNY Tworzony jest do danej sprawy, Skład zmienny, ruchomy, dostosowany do specyfikacji sytuacji, Skład zmienny, ruchomy, dostosowany do specyfikacji sytuacji, Jest inicjator i koordynator, Jest inicjator i koordynator, Rozwiązuje się po zrealizowaniu celów, Rozwiązuje się po zrealizowaniu celów, Osoba, która zgłasza, Osoba, która zgłasza, Zespół operacyjny. Zespół operacyjny. W zależności od potrzeb: Inni przedstawiciele instytucji w koalicji, Inni przedstawiciele instytucji w koalicji, Rodzina. Rodzina.

16 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W CHORZOWIE, UL. 3 MAJA 4/1

17 SOWOPR powstał w październiku 2006 roku i jest zapisany w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Ośrodek ma charakter ponad lokalny, jest placówką czynną całodobowo. Zatrudnia psychologa, pedagoga, pracowników socjalnych, terapeutę, prawnika, lekarza, opiekunów nocnych.

18 Podstawowy zakres działalności naszej placówki obejmuje: Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, Udzielanie porad prawnych, Udzielanie porad prawnych, Konsultacje medyczne, Konsultacje medyczne, Indywidualne porady pedagogiczne, Indywidualne porady pedagogiczne, Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Prowadzenie zajęć dla dzieci z rodzin przemocowych, Prowadzenie zajęć dla dzieci z rodzin przemocowych, Praca socjalna Praca socjalna

19 Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych, Konsultacje wychowawcze, Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.

20 W zakresie interwencyjnym prowadzony jest hostel. Placówka posiada 10 miejsc noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie. Osoby są przyjmowane bez skierowania i bez względu na posiadany dochód. Schronienie jest zapewniane na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy.

21

22 Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc są prowadzone w celu: powstrzymania osoby stosującej przemoc przed dalszym powstrzymania osoby stosującej przemoc przed dalszym jej stosowaniem, jej stosowaniem, rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie, bez używania przemocy w rodzinie, zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie. powstawania przemocy w rodzinie.

23 Oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy ofiarom przemocy. W naszym ośrodku program korekcyjno – edukacyjny jest prowadzony przez psychologa, zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy i odbywają się naterenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

24 OŚRODEK WSPARCIA RODZINY ul. Siemianowicka 58, 41-503 Chorzów

25 Ośrodek łączy w formie wielofunkcyjnej dzienne i całodobowe działania profilaktyczne, terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane a dziecko i rodzinę. Ośrodek pełni funkcje: opiekuńczo - wychowawcze realizując zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, określone we właściwych przepisach, opiekuńczo - wychowawcze realizując zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, określone we właściwych przepisach, profilaktyczne, terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne prowadząc interdyscyplinarne działania na rzecz dzieci i rodzin wymagających wsparcia, profilaktyczne, terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne prowadząc interdyscyplinarne działania na rzecz dzieci i rodzin wymagających wsparcia, edukacyjne – na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. edukacyjne – na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

26 Ośrodek zapewnia miejsca hostelowe dla dzieci i rodzin wymagających czasowego schronienia i pomocy. Cele Ośrodka: podejmowanie specjalistycznych działań na rzecz rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań, przeżywających sytuacje kryzysowe, dotkniętych problemem przemocy w rodzinie lub innymi dysfunkcjami, mających na celu usprawnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny oraz zapobieganie pogłębianiu się patologii i dalszej dezorganizacji rodziny, podejmowanie specjalistycznych działań na rzecz rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań, przeżywających sytuacje kryzysowe, dotkniętych problemem przemocy w rodzinie lub innymi dysfunkcjami, mających na celu usprawnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny oraz zapobieganie pogłębianiu się patologii i dalszej dezorganizacji rodziny, prowadzenie edukacji na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej i świadomego rodzicielstwa, prowadzenie edukacji na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej i świadomego rodzicielstwa, zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb bytowych zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb bytowych

27 Zakres pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek Zapewnienie schronienia i wszechstronnej pomocy dla rodzin z dziećmi, w sytuacjach kryzysowych w ramach hostelu, Zapewnienie schronienia i wszechstronnej pomocy dla rodzin z dziećmi, w sytuacjach kryzysowych w ramach hostelu, Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie, Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie, Poradnictwo rodzinne w obszarze pedagogicznym, psychologicznym, socjalnym i prawnym, Poradnictwo rodzinne w obszarze pedagogicznym, psychologicznym, socjalnym i prawnym, Terapia dla dzieci i młodzieży, Terapia dla dzieci i młodzieży, Prowadzenie grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, Prowadzenie grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

28 Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, Prowadzenie grup wsparcia dla osób borykającymi się z trudnościami i kryzysami oraz animowanie i prowadzenie grup samopomocy, Prowadzenie grup wsparcia dla osób borykającymi się z trudnościami i kryzysami oraz animowanie i prowadzenie grup samopomocy, Działania informacyjno-edukacyjne na rzecz promowania modelu zdrowej rodziny, Działania informacyjno-edukacyjne na rzecz promowania modelu zdrowej rodziny, Współpraca z innymi podmiotami na rzecz tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

29 HOSTEL

30 SALE TERAPEUTYCZNE

31 TRENING RODZICIELSKI

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PRZEMOC DOMOWA LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google