Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania i rola specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wynikające z przepisów prawnych - na przykładzie ośrodków działających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania i rola specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wynikające z przepisów prawnych - na przykładzie ośrodków działających."— Zapis prezentacji:

1 Zadania i rola specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wynikające z przepisów prawnych - na przykładzie ośrodków działających w województwie podkarpackim

2 „W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowaniu i wspieraniu działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie” – uchwalona została w dniu 29 lipca r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz.U.Nr 180,poz 1493)

3 Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należą:
- tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; - opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

4 W województwie podkarpackim powstały 4 ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku pow. leski; - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie pow. leżajski; - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach pow. przemyski; - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach pow. tarnobrzeski.

5 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działają w oparciu o:
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U.Nr 50 poz. 259.) - ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175,poz. 1362 z późn. zm.) - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.,Nr 142, poz z późn. zm.) - statuty i regulaminy placówek.

6 Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:
a) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; b) interwencji kryzysowej i wsparcia; c) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami mieszkania oraz zakazania kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; d) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; e) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; f) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

7 Usługi świadczone przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie dzielimy na:
a) interwencyjne; b) terapeutyczno-wspomagające; c) bytowe.

8 Zakres interwencyjny:
zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie, b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie, rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie pomocy innej niż określona w lit. a-c.

9 Zakres terapeutyczno-wspomagający:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy, c) udzielanie poradnictwa: - medycznego, - psychologicznego, - prawnego, - socjalnego, d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art.107 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.Nr 175,poz.1362, z późn.zm) i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej, h) udzielanie konsultacji wychowawczych.

10 Zakres bytowy- zapewnienie:
a) całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż trzydziestu osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, b) pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie, c) wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki, d) ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób, e) miejsca do prania i suszenia, f) ogólnodostępnej kuchni, g) wyżywienia, odzieży i obuwia, h) środków higieny osobistej i środków czystości.

11 Pralnia - Lesko

12 Kuchnia ogólnodostępna - Nowa Sarzyna

13 Kuchnia ogólnodostępna - Gorzyce

14 Kuchnia ogólnodostępna - Lesko

15 Gorzyce Lesko

16 Pokój dzienny - Nowa Sarzyna

17 Pokój dzienny (kącik zabaw) - Nowa Sarzyna

18 Pokój terapeutyczny - Nowa Sarzyna

19 Świetlica - Gorzyce

20 Pokój do nauki - Gorzyce

21 Świetlica socjoterapeutyczna - Lesko

22 Plac zabaw - Lesko

23 Pokój mieszkalny – Nowa Sarzyna

24 Aneks mieszkalny - Gorzyce

25 Pokój mieszkalny – Lesko


Pobierz ppt "Zadania i rola specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wynikające z przepisów prawnych - na przykładzie ośrodków działających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google