Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2011 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2011 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata

2 Dlaczego w naszej gminie powinien powstać program przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

3 Film pt. „Zatrzymaj przemoc w rodzinie” Film

4 Rosnąca liczba przypadków przemocy domowej w gminie Śrem, stwarza konieczność rozszerzenia działań o charakterze profilaktycznym, a także skoordynowania działań podmiotów i osób realizujących zadania w obszarze przemocy w rodzinie w celu niesienia skuteczniejszej niż dotychczas pomocy osobom uwikłanym w to negatywne zjawisko.

5 Impulsem do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Śrem na lata był zapis w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązujący każdą gminą do utworzenia tego typu dokumentu.

6 Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Śrem na lata został opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie. Opracowany Program jest zgody z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z zapisami Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Śrem na lata

7 Struktura Programu Program składa się z wprowadzenia i 4 rozdziałów o następujących tytułach: Skala zjawiska przemocy w rodzinie w kraju Diagnoza przemocy w rodzinie w gminie Cel główny , cele operacyjne, działania Realizacja Programu

8 Pierwsza część dokumentu (wprowadzenie) to przegląd definicji na temat przemocy w rodzinie , a także określenie rodzajów przemocy oraz jej przyczyn i skutków.

9 Definicja przemocy w rodzinie zaczerpnięta z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

10 Skala zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce
Dane uzyskane na podstawie procedury „Niebieskiej Karty” - w 1999 roku liczba ofiar przemocy wyniosła osób w 2010 roku liczba ofiar przemocy wyniosła osób Na przestrzeni 11 lat liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wzrosła o 39, 10 %

11 Skala zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce
Liczba przeprowadzonych przez Policję interwencji domowych rok – interwencji rok – interwencji Na przestrzeni 11 lat liczba interwencji spowodowanych przemocą domową wzrosła więc o 15,9%

12 Skala zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Śrem
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w gminie Śrem została oparta na analizie ankiet skierowanych do: radnych Rady Miejskiej, Naczelników Pionów i Koordynatorów Zespołów Urzędu Miejskiego, sołtysów, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli placówek kulturalnych, służby zdrowia, Kościoła, Komendy Powiatowej Policji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy. Ponadto kwestionariusze ankiet zostały skierowane do placówek oświatowo- wychowawczych. Łącznie rozesłano 180 ankiet. Oto niektóre z wyników przeprowadzonych badań:

13 Skala problemu przemocy w rodzinie w gminie Śrem na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

14 Ocena działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym.

15 Ocena oferty pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

16 Ocena oferty pomocy dla sprawców przemocy w rodzinie.

17 powód przyznania pomocy liczba osób w rodzinach
Liczba osób i rodzin, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie udzielił wsparcia z powodu przemocy w rodzinie powód przyznania pomocy 2007 r. 2008 r. 2009 r. liczba rodzin liczba osób w rodzinach przemoc w rodzinie 88 415 98 472 105 544

18 Dane Komendy Powiatowej Policji w Śremie dotyczące przemocy w rodzinie
W 2009 roku przeprowadzono 183 interwencji w sprawie przemocy domowej. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej wyniosła 366 osób ( w tym: 190 kobiet, 38 mężczyzn i 138 dzieci ). W 2009 roku wszczęto 35, a zakończono 32 postępowania dotyczące przemocy domowej, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej karty”.

19 Zasoby umożliwiające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Śrem.
Nazwa jednostki Adres jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 40, Śrem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim Pl. 20 Października 1, Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ul. Mickiewicza Śrem Punkt Poradnictwa Specjalistycznego prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dutkiewicza 5, Śrem Telefon zaufania działający w ramach Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ul. Mickiewicza 5, Śrem Świetlica Socjoterapeutyczna „Kontrast” realizująca programy: socjoterapeutyczny i opiekuńczo-wychowawczy ul. Bora Komorowskiego 6, Śrem

20 Zasoby c.d Nazwa jednostki Adres jednostki
Świetlica prowadzona przez Fundację Familia ul. Poznańska 13, Śrem Świetlica prowadzona przez Fundację na rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem ul. Owocowa 8a, wieś Psarskie k/Śremu Powiatowy Klub Środowiskowy dla Młodzieży ul. Marciniaka 2, Śrem Komenda Powiatowa Policji w Śremie ul. Mickiewicza 15, Sąd Rejonowy ul. Franciszkańska Śrem Prokuratura Rejonowa ul. Mickiewicza 20, Śrem Klub Integracji Społecznej ul. Okulickiego 3, Śrem

21 Cel główny programu Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie Śrem, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców.

22 Cele operacyjne. Cel operacyjny 1 Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc Cel operacyjny 2 Podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w rodzinie Cel operacyjny 3 Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23 Cel operacyjny 1 Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc
Działania, które umożliwią osiągnięcie celu operacyjnego nr 1: Udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom dotkniętym przemocą. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (np. organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych).

24 Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych przemocą. Prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie przysługujących im praw. Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wparcia. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich i kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. Podjęcie działań w kierunku utworzenia całodobowego telefonu zaufania.

25 Działania umożliwiające osiągnięcie celu operacyjnego nr 2
Cel operacyjny 2 Podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w rodzinie Działania umożliwiające osiągnięcie celu operacyjnego nr 2 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie m.in. poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, warsztatów profilaktycznych oraz upowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych, w tym o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy, m.in. poprzez organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu profilaktyki.

26 Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów szkoleń i warsztatów dotyczących przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym. Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych przemocy w rodzinie i jej skutkom.

27 Działania umożliwiające osiągnięcie celu operacyjnego nr 3.:
Cel operacyjny 3 Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działania umożliwiające osiągnięcie celu operacyjnego nr 3.: Monitorowanie przemocy w rodzinie w gminie; włączanie w tę działalność społeczności lokalnej. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Śrem. Kontynuowanie przez pracowników socjalnych i przedstawicieli policji i kuratorów sądowych wizyt w rodzinach zagrożonych i dotkniętych przemocą.

28 Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dotkniętych przemocą w rodzinie. Zintegrowanie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie poprzez wypracowanie procedur aktywnej i stałej współpracy placówek oświatowych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych i Kościoła.

29 Koordynacja działań w Programie
Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań wyznaczonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, a Koordynatorem do spraw wdrażania dokumentu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania wyznaczone w Programie będą podejmowane zgodnie z przyjętym corocznie harmonogramem.

30 Podmioty odpowiedzialne za realizację działań w Programie
Urząd Miejski w Śremie Rada Miejska w Śremie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego

31 Partnerzy w realizacji działań:
placówki służby zdrowia Punkt Poradnictwa Specjalistycznego działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie Przychodnia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie Powiatowy Klub Środowiskowy Komenda Powiatowa Policji Straż Miejska specjaliści

32 Partnerzy w realizacji działań:
Sąd Rejonowy i Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Prokuratura Rejonowa szkoły ponadgimnazjalne organizacje pozarządowe Kościół media firmy konsultacyjno – doradcze społeczność lokalna

33 Monitoring Monitoring Programu prowadzony będzie przez Zespół do spraw Wdrażania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Śrem na lata Zespół zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza, a w jego skład wejdą m.in.: przedstawiciele podmiotów realizujących działania wyznaczone w Programie i współdziałających w jego realizacji, w tym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasady działania Zespołu zostaną określone Zarządzeniem Burmistrza.

34 Źródła finansowania Źródła finansowania:
budżet gminny, wojewódzki, centralny fundusze zewnętrzne w tym fundusze strukturalne UE inne programy organizacje pozarządowe darczyńcy

35 Z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Śrem na lata oraz z Regulaminem tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego można zapoznać się na stronach internetowych i

36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2011 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google