Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse międzynarodowe 120180-1165 Kurs walutowy w długim okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Kurs walutowy w długim okresie."— Zapis prezentacji:

1 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Kurs walutowy w długim okresie

2 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Plan wykładu Prawo jednej ceny Teoria parytetu siły nabywczej (PPP) Model monetarny oparty na PPP Rozwinięcie teorii PPP

3 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Przykład: Jeżeli ER=1,5 USD/GBP P GBP =30 GBP P USD =45 USD

4 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Prawo jednej ceny P GBP >P USD import z USA cena spada w GB P USD = ER USD/GBP*P GB

5 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Teoria parytetu siły nabywczej (PPP)(1) Siła nabywcza waluty odzwierciedla się w nominalnej cenie referencyjnego koszyka dóbr

6 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Teoria parytetu siły nabywczej (2) Kus walutowy wiążący dwie waluty odpowiada PPP jeśli za jednostkę jednej waluty można nabyć taki sam koszyk dóbr w kraju i za granicą

7 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Teoria parytetu siły nabywczej (3) Siłę nabywczą walut mierzy się za pomocą realnego kursu walutowego RER= NER* P n /P a NER*P n /P a =1 RER=1

8 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Teoria parytetu siły nabywczej (4) Waluta przewartościowana gdy RER>1 oznacza to: NER* P n >P a Waluta niedowartościowana gdy RER<1 oznacza to: NER* P n

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/413539/1/slides/slide_7.jpg", "name": "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Teoria parytetu siły nabywczej (4) Waluta przewartościowana gdy RER>1 oznacza to: NER* P n >P a Waluta niedowartościowana gdy RER<1 oznacza to: NER* P n

1 oznacza to: NER* P n >P a Waluta niedowartościowana gdy RER<1 oznacza to: NER* P n


9 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Absolutna i względna wersja teorii PPP Absolutna wersja PPP nie jest potwierdzona empirycznie RER nie równa się 1!

10 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Realny kurs PLN względem EUR Źródło: R. Kelm, Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro, Bank i Kredyt 41 (2), NBP, Warszawa 2010.

11 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Absolutna i względna wersja teorii PPP Względna wersja PPP: zmiany NER danej waluty są równe różnicy temp zmian cen w kraju i za granicą (NER t+1 -NER t )/NER t =Π nt -Π at

12 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Różnice w poziomie inflacji Zgodnie z teorią PPP zmiany NER wynikają z różnych poziomów inflacji Π n =3% Π a =1% waluta krajowa powinna się zdeprecjonować o 2% p.a. NER t+1 /NER t =101/103=98%

13 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Empiryczna weryfikacja teorii PPP Empiryczne poparcie jedynie w długim okresie PPP RER często używane do porównań stanu dobrobytu w krajach Problem- struktura konsumpcji Zależność od konstrukcji referencyjnego koszyka dóbr – istnieje wiele RER PPP

14 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Model monetarny oparty na PPP (1) Założenie: NER= Pn/Pa więc PPP spełnione P n =M n /L(i n, Y n ) P a = M a /L(i a, Y a ) W długim okresie NER jest wyznaczane przez względną podaż pieniądza i względny popyt na pieniądz w kraju i za granicą

15 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Model monetarny oparty na PPP (2) Wzrost podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja waluty Wzrost stóp procentowych spadek popytu na pieniądz przy stałej podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja waluty Wzrost produkcji wzrost popytu na pieniądz spadek cen aprecjacja waluty

16 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Model monetarny oparty na PPP (3) Sprzeczne wnioski?? Wpływ stóp procentowych na zmiany kursu walutowego jest zależny od powodu zmian stóp procentowych! W modelu założyliśmy, że stopa procentowa jest niezależna od podaży pieniądza- czy słusznie??

17 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Model monetarny oparty na PPP(4) Stały wzrost podaży pieniądza uporczywa inflacja Paradoks tłumaczy połączenie parytetu stóp procentowych i PPP

18 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Połączenie parytetu stóp procentowych i PPP (1) Π e =(P e -P)/P (NER e -NER)/ NER= Π e n - Π e a (względna PPP) i n = i a + (NER e -NER)/NER (parytet stóp procentowych) Wniosek: i n - i a = Π e n - Π e a

19 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Połączenie parytetu stóp procentowych i PPP (2) Jeśli ludzie oczekują spełnienia teorii PPP, różnica stóp procentowych miedzy dwoma krajami jest równa różnicy między oczekiwanymi poziomami inflacji w tych dwóch krajach

20 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Efekt Fishera (1) i n - i a = Π e n - Π e a Wzrost oczekiwanej inflacji (uporczywej inflacji) w danym kraju powoduje w długim okresie identyczny wzrost stóp procentowych papierów wartościowych denominowanych w walucie tego kraju

21 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Efekt Fishera (2) Wzrost inflacji powoduje, iż stopy procentowe doganiają poziom inflacji Realna stopa zwrotu z aktywów denominowanych w walucie kraju, w którym występuje inflacja nie zmienia się

22 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Efekt Fishera (3) Efekt działa tylko w długim okresie Wyjaśnia on paradoks deprecjacji waluty przy wzroście stóp procentowych W krótkim okresie sztywność cen powoduje, iż zmiany podaży pieniądza wpływają wyłącznie na poziom stóp procentowych a nie na ceny W długim okresie zmiany cen niwelują efekt wzrostu stóp procentowych w ujęciu realnym

23 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Czynniki zaburzające teorię PPP Bariery w handlu Dobra niehandlowe Struktury rynkowe zaburzające konkurencję Różnice w strukturach konsumpcji i cenach Efekt Ballassy-Samuelsona

24 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Bariery w handlu Koszty transportu Polityka handlowa Ograniczenia przepływu kapitału

25 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Dobra niehandlowe Usługi Brak międzynarodowego powiązania cen Duży udział dóbr niehandlowych w PKB

26 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Struktury rynkowe Segmentacja rynku Dyskryminacja cenowa Ceny dumpingowe

27 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Różnice w strukturach konsumpcji Różne sposoby mierzenia inflacji Przewaga dóbr krajowych w strukturze konsumpcji Różnice w strukturze konsumpcji wpływają na KW PPP

28 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Big Mac index

29 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Efekt Balassy-Samuelsona Kraje cechujące się szybszym wzrostem wydajności pracy cechują się wyższym poziomem cen niż kraje o niższym wzroście wydajności pracy Różnice w wzroście wydajności w sektorze dóbr handlowych i niehandlowych Wzrost wydajności wzrost płac w obu sektorach

30 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Efekt Balassy-Samuelsona Wyższa inflacja w sektorze dóbr niehandlowych Efekt- kraje o wyższym wzroście wydajności wyższy poziom cen RER >1 Zwłaszcza- gospodarki doganiające

31 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Długookresowa równowaga na rynku walutowym Można potraktować realny kurs walutowy jako czynnik kształtujący nominalny kurs walutowy NER e /NER=RER e /RER +(Π e n - Π e a ) Z parytetu stóp procentowych wynika: NER e /NER= i n -i a

32 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Parytet stóp procentowych w długim okresie Czyli otrzymujemy: i n -i a = (RER e -RER)/RER +(Π e n - Π e a ) Różnica w stopach procentowych jest równa oczekiwanej realnej deprecjacji kursu walutowego i oczekiwanych różnic w poziomach inflacji

33 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Parytet realnych stóp procentowych Oczekiwane zmiany RER są równe oczekiwanym zmianom realnych stóp procentowych ri e n -ri e a =(RER e -RER)/RER

34 Finanse międzynarodowe 120180-1165 Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009 R. Kelm, Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro, Bank i Kredyt 41 (2), NBP, Warszawa 2010 M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40 (1), NBP, Warszawa 2009. M. Wagner, J. Hlouskova, Whats really the story with this Balassa-Samuelson Effect in the CEECs?, Diskussionschriften, Universität Bern, 2004


Pobierz ppt "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Kurs walutowy w długim okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google