Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW R uchy społeczne : perspektywa socjologiczna (WDS 2008/2009 nr 16)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW R uchy społeczne : perspektywa socjologiczna (WDS 2008/2009 nr 16)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW R uchy społeczne : perspektywa socjologiczna (WDS 2008/2009 nr 16)

2 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 1. Powtórzenie: -magiczne nazwisko socjologii - wpływ prac Maxa Webera na rozwój (charakter?) współczesnej socjologii; -zaangażowanie publiczne (problemy i wyzwania) - etyka przekonań a etyka odpowiedzialności; -ideał nauki wolnej od wartościowania i rozumienie; -typ idealny jako narzędzie badawcze (przykład biurokracji); -przewidywania - świat w biurokratycznej żelaznej klatce racjonalności?; -biurokracja, socjologia organizacji, zarządzanie oraz perspektywa instytucjonalna w naukach społecznych; -instytucje a ruchy społeczne (doświadczenie stałości i zmiany).

3 Ruchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 2. Ruchy społeczne jako forma zachowań zbiorowych: trwają dłużej, są lepiej zorganizowane i mają szerszy zasięg społeczny; realizują się(i swoje cele) poza sferą instytucji (organizacji); nastawione są na realizację wspólnego celu, dokonanie lub popieranie zmian lub stanowią (rodzą) opór wobec tych zmian; różne rozumienia pojęcia ruchu społecznego: –forma spontanicznie rozszerzającego się protestu społecznego lub reakcji na ogólnie odczuwane zagrożenie lub istnienie problemu społecznego; –forma protestu przeciwko dominacji kulturowej (intelektualnej) lub publicznej –nie zinstytucjonalizowany aktor zmiany społecznej.

4 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 3. Typy ruchów społecznych: różne typy klasyfikacji; ruchy nastawione na jednostkę (jednostki): –ruchy alternatywne (np. AA, trzeźwości) –ruchy odkupieńcze (np. nowe ruchy religijne); ruchy nastawione na społeczeństwo: –konserwatywne (fundamentalistyczne, wsteczne); –reformatorskie (np. ekologiczne, feministyczne, konsumenckie); –rewolucyjne (np. klasowe/proletariackie, polityczne, studenckie z lat 60-tych XX wieku); –utopijne (np. kontr-kulturowe, New Age).

5 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 4. Wszystkie ruchy społeczne mają swoje części składowe (elementy): ideologię: –zbiór poglądów uzasadniających dane działanie, opór wobec zmian lub ich potrzebę itp. organizację: –zawsze są przywódcy, aktywni członkowie oraz ich zwolennicy; –mogą także obejmować federację różnych formalnych organizacji; taktykę: –metody prowadzące do osiągnięcia celu ruchu przez: mobilizację poparcia społecznego; zmianę postaw ludzi (demonstracja); użycie przemocy.

6 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 5. Elementy współczesnych ruchów społecznych: –nieformalna sieć powiązań między osobami zaangażowanymi w ruch - sieci od zamkniętych do otwartych, funkcje sieci: wspierają jednostki, przekazują informacje, mobilizują do działania i zasoby; –uczestników ruchu łączy zbiór podzielanych poglądów i zasada wewnętrznej solidarności - akceptują oni wartości, które przekładają się na ich styl życia i tożsamość społeczną; –ruch rodzi konflikt - dotyczy on rozwiązania konkretnego problemu społecznego, ale jednocześnie dąży do zmiany lub zachowania jakiegoś elementu systemu wartości; –ruch posługuje się protestem dla realizacji obranych celów oraz intensywnie odwołuje się do opinii publicznej dla zdobycia poparcia społecznego dla ich realizacji.

7 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 6. Każdy ruch społeczny jest niepowtarzalny, ale można wskazać na jego cztery fazy rozwoju (cyklu życiowego): faza I) powstanie (ruchy powstają w danej sytuacji społecznej, na określone zapotrzebowanie społeczne); faza II) jednoczenie (polityka i taktyka ruchu, przyciąganie zwolenników, zebranie informacyjne i demonstracje, itp.); faza III) biurokratyzacja ruchu (nabywanie cech organizacji formalnej); faza IV) schyłek ruchu (dlaczego?): –cele ruchu zostały zrealizowane; –pojawiały się silne podziały wewnątrz ruchu; –nastąpił jego spadek znaczenia społecznego; –nastąpiła jego nadmierna biurokratyzacja (skostnienie); –negatywny stosunek władz (zdławienie ruchu siłą itp.).

8 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 7. Teorie powstawania ruchów społecznych (przykłady): –upośledzenia - względnej deprywacji (i wzrastających oczekiwań); –społeczeństwa masowego - uczestnictwo w ruchu daje szansę jednostce na przełamania jej poczucia izolacji i bezsilności; –napięcia strukturalnego – o powstaniu ruchu społecznego decydują następujące czynniki oraz ich połączenie: gotowość strukturalna (problem społeczny) i napięcie strukturalne (widoczność i odczuwalność tego problemu); upowszechnianie informacji o problemie i sposobach jego rozwiązania czynniki inicjujące (musi się wydarzyć zdarzenie, event); mobilizacja ludzi do działania oraz reakcja władzy. –mobilizacji zasobów: dostępność środków, znaczenie pomocy z zewnątrz.

9 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 8. Stare i nowe ruchy społeczne: stare ruchy społeczne (były one masowe): –odnoszą się do okresu od XIX wieku do lat 60-tych XX wieku; –były ograniczone klasowo, zhierarchizowane i zinstytucjonalizowane (często przeradzały się w partie polityczne lub duże organizacje). nowe ruchy społeczne: –ich początek datuje się od lat tych; –pozostają niejednolite społecznie, płynne w organizacji, skupiają się na pozycji lub wewnętrznej przemianie jednostki (np. ruch feministyczny, nowe ruchy religijne itp..) lub na sprawach globalnych (ekologia, pacyfizm).

10 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 9. Ruchy społeczne w Polsce (przykłady i ich badanie): NSZZ Solidarność i jego interpretacje: –klasyczny, klasowy ruch robotniczy; –ruch narodowy z silnymi elementami religijnymi; –zapowiedź i próba realizacji społeczeństwa obywatelskiego; –wielostronny ruch społeczny (związkowy, politycznie emancypacyjny i narodowowyzwoleńczy). ruch pacyfistyczny - anarchistyczny (Wolność i Pokój); ekologiczny (federacja różnych ruchów i organizacji); feministyczny, gejowsko-lesbijski i alter-globalistyczny; ruch Radia Maryja (charyzmatyczny lider, elementy religijne i populizm); Polacy wobec ruchów społecznych.

11 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 10. Powtórzenie I semestru – rozumienie socjologii: socjologia dąży nie tylko do opisu, ale także do wyjaśnienia zjawisk społecznych; postępuje się według pewnych uznanych reguł: –problem badawczy, zbieranie danych zgodnie z metodami badawczymi, logiczne wnioskowanie, odpowiedzialność za słowo, jawność warsztatu; odróżniania twierdzeń opartych na faktach od hipotez; neutralność i powstrzymanie się od wartościowania: –głębszy ogląd w terminach ogólnych (nie indywidualnych); –podważenie tego, co utrwalone i zastane; –wiedza krytyczna i niewygodna. problemy wiedzy socjologicznej (brak kumulacji osiągnięć poznawczych i niedojrzałość/ wieczna młodość socjologii).

12 R uchy społeczne (WDS 2008/2009 nr 16) 11. Powtórzenie I semestru - wybrane problemy teoretyczne: struktura a działanie –E. Durkheim (fakty społeczne i przymus społeczny): czy fakty społeczne tylko determinują?; zjawiska społeczne nie są tylko rzeczami, lecz są wyposażone w znaczenia kulturowe (w życiu przez te znaczenia praktycznie odtwarzamy i tworzymy fakty społeczne). konsensus (równowaga) a konflikt w społeczeństwie: –podejście funkcjonalne: trwanie (stabilizacja) - społeczeństwo jest traktowane jako spójna całość; –podejście konfliktowe: rozwój (zmiana) - społeczeństwo pełne jest napięć (problemniestabilnej równowagi.)


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW R uchy społeczne : perspektywa socjologiczna (WDS 2008/2009 nr 16)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google