Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW
Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania (WDS 2008/2009 nr 2)

2 Jeszcze raz przykład „turystyki” - ujęcie socjologiczne (cechy):
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 Jeszcze raz przykład „turystyki” - ujęcie socjologiczne (cechy): sondaż „Wyjazdy na wypoczynek w latach ”, CBOS, Warszawa, grudzień 2007; czy tak banalna rzecz może być przedmiotem zainteresowań naukowych?; turystyka (forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania) - problemy definicyjne; turystyka jako zjawisko społeczne (właściwości) – jest ona: sposobem spędzania czasu wolnego i ważnym przejawem „nowoczesności” (prestiż); gałęzią przemysłu, poddawaną procesom rynkowym (podaży i popytu); zróżnicowaną historycznie i społecznie (różni się w zależności od klasy społecznej, płci i pokolenia).

3 perspektywy badawcze turystyki:
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 perspektywy badawcze turystyki: założenia o historycznej zmianie „indywidualnego podróżnika” w „masowego turystę” oraz to, że turystyka jest dla niektórych nie tylko samą „zabawą i przyjemnością”?: turystyka jako współczesna forma poszukiwania „sacrum”; turystyka jako „wyobrażeniowy hedonizm” (przejaw nowoczesnego konsumeryzmu); globalizacja turystyki (globalizacja doświadczenia turystycznego); turystyka i wypoczynek (spojrzenie na wyniki CBOS-u); turystyka a socjologia (1840 r., I połowa XIX wieku).

4 Wykład nr 2 WDS 2008/2009 2. Powstanie socjologii - rola „klasyków” (i klasycznych teorii socjologicznych) w socjologii - „nauka, która się boi zapomnieć swoich twórców, jest zgubiona” (Alfred N. Whitehead, 1917 r.); wprowadzenie nazwy „socjologia” do publicznego obiegu: August Comte ( ): socjologia: socius i logos - „Socjologia ... to pojęcie, które wynalazłem na określenie fizyki społecznej” ( ); twierdzenie ”wiedzieć, przewidywać, kontrolować” (1838/1839); metody badawcze: obserwacja, eksperyment, porównanie i metoda historyczna (jako czwarta, dodatkowa?); statyka i dynamika społeczna (dzisiaj mówimy struktura społeczna i zmiana społeczna) socjologia a filozofia pozytywna - reguły postępowania: badać fakty, szukać związków między nimi, ustalać prawa ogólne; socjologia Comte’a: „makro”, dynamiczna, związana z praktyką.

5 3. Narodziny socjologii (przełom XVIII – XIX wieku):
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 3. Narodziny socjologii (przełom XVIII – XIX wieku): dlaczego zrodziła się „naukowa” refleksja nad społeczeństwem? - czynniki: rewolucje polityczne (zmiana relacji między państwem i społeczeństwem – państwo, obywatel, wybory, pojawienie się „porządku społecznego”); rewolucja przemysłowa (wolny rynek, industrializacja, konieczność „pracy”) i konflikty społeczne (klasowe); socjalizm i pojawienie się kwestii socjalnych (potrzeba ich rozwiązań); urbanizacja (miasto jako „laboratorium społeczne”); wpływ Oświecenie („rozum” i badania empiryczne, potrzeba bardziej racjonalnego świata); rozwój nauki i zmiana postaw wobec religii; kwestia feminizmu.

6 · normatywna (jak być powinno, a nie jak jest?);
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 4. Przed-socjologiczna wiedza o społeczeństwie (stanowiła ona część refleksji filozoficznej): · normatywna (jak być powinno, a nie jak jest?); · woluntarystyczna (kto jest odpowiedzialny za życie społeczne? - władca, Opatrzność, ludzie itp.); · głównym sprawcą zdarzeń jest władza (państwo).    5. Inny obraz wiedzy społecznej – „wiedza potoczna”: ma charakter „naturalny” i spontaniczny (przysłowia); wartościująca (wiedza „gorąca”); dychotomiczne ujęcia i pochopność uogólnień; stereotypowość; znaczenie „wiedzy potocznej” dla socjologii (i socjologa).

7 (cdn. p. 5) socjologia wobec wiedzy potocznej różni się użyciem:
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 (cdn. p. 5) socjologia wobec wiedzy potocznej różni się użyciem: metod badawczych – nacisk na: określenie problemu badawczego; zbieranie danych według uznanych reguł (warsztat socjologiczny); odróżnianie „domysłów” od „faktów”. używanie języka pojęciowego (języka nauki); stawianie pytań badawczych i prób odpowiedzenia na nie w sposób systematyczny: jak jest „naprawdę”?; dlaczego tak jest?; co należy robić, aby zmienić daną sytuację? itp.

8 6. Socjologia jako „nowa nauka z długą przeszłością”:
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 6. Socjologia jako „nowa nauka z długą przeszłością”:   · dąży nie tylko do opisu, ale także do wyjaśniania; · postępowanie w ramach socjologii opiera się uznanych regułach (metodologia i warsztat); · neutralność i powstrzymanie się od wartościowania („głębszy” ogląd rzeczywistości w terminach ogólnych); · problemy wiedzy socjologicznej:   - brak kumulacji osiągnięć poznawczych; - „niedojrzałość” wiedzy socjologicznej.

9 · niezmienność obserwacji (brak);
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 7. „Naukowość” socjologii - czy socjologia jest rzeczywiście „gorsza” od innych dyscyplin naukowych? - kryteria porównania: ·  niezmienność obserwacji (brak);   · obiektywność obserwacji i wyjaśnień (bezstronność); · sprawdzalność hipotez (trudności w eksperymentach); · dokładność wyników; · mierzalność zjawisk („znaczenie” faktów społecznych); · stałe liczbowe (brak); · przewidywalność przyszłych wydarzeń; · dystans od potocznego doświadczenia.

10 Wykład nr 2 WDS 2008/2009 8. Socjologia jako jedna z nauk społecznych:   · historia: nauki nomotetyczne i idiograficzne; socjologia historyczna/historia społeczna;   · antropologia: fizyczna i kulturowa/społeczna; obecne znaczenie refleksji antropologicznej w socjologii; · psychologia (psychologia społeczna); · ekonomia: kwestie „kosztów” i „zysków” w zachowaniach ekonomicznych, kategorie „racjonalności”, „wymiany”, „kapitału” w socjologii (socjologia ekonomiczna);   ·  nauki polityczne: władza/państwo, prawo (socjologia polityki) - inne nauki: matematyka, socjobiologia itp.

11 znaczenie specjalizacji w nauce;
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 · (cdn. p. 8) pytanie o swoistość socjologii? - gdzie (w jakim kraju) i jaka socjologia jest uprawiana?: żadna z dyscyplin nauk społecznych nie jest jednolita - „płynne” granice między nimi (zaleta czy wady?); znaczenie specjalizacji w nauce; wpływ instytucjonalizacji socjologii – znaczenie historii tej dyscypliny w danym kraju oraz jej tradycje „narodowe”: USA - Chicago (1892 r.); Polska: 1919/1920 (L. Petrażycki na UW); 1920 r. (F. Znaniecki w Poznaniu).

12 badania ankietowe (badania sondażowe);
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 9. Metodologia i narzędzia badawcze w socjologii - „w terenie, archiwum i w laboratorium”: ·  „w terenie”: badania ankietowe (badania sondażowe); wywiady socjologiczne (pogłębione); obserwacja; badania biograficzne (historia życia). „w archiwum”: dane urzędowe (statystyki, spisy ludności, oficjalne raporty); publikacje (prasa, literatura piękna, podręczniki szkolne); blogi internetowe (skrót od Weblog); dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie); analizy historyczne (źródła).

13 (cdn.9.) Metodologia i narzędzia badawcze (cdn.):
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 (cdn.9.) Metodologia i narzędzia badawcze (cdn.):     · „w laboratorium” - eksperyment; · ujęcia porównawcze (międzynarodowe); ·  ważne kwestie: podział na metody ilościowe i jakościowe; te same dane mogą być analizowane przy użyciu różnych metod: metoda „triangulacji”; teoria „ugruntowana”. pluralizm metod badawczych; ”jakość” wyników (uzyskanych danych, ich regularności itp.).

14 10. Nauka socjologii jako kształtowanie „wyobraźni socjologicznej”:
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 10. Nauka socjologii jako kształtowanie „wyobraźni socjologicznej”:   ·  Charles Wright Mills ( ): „wyobraźnia socjologiczna” to sztuka powiązania biografii, społeczeństwa i jego historii – jej zasady: zjawiska społeczne jako efekt działań ludzi i zbiorowości społecznych (aktywizm); świadomość zróżnicowanych zasobów i barier działania wyznacza szanse ich działania; wpływ dziedzictwa przeszłości (tradycja); postrzeganie zjawisk społecznych w ich ciągłej zmienności; akceptacja dla różnorodności form życia społecznego.

15 11. Publiczne znaczenie socjologii - co może dać nam socjologia?:
Wykład nr 2 WDS 2008/2009 11. Publiczne znaczenie socjologii - co może dać nam socjologia?: rola edukacyjna i instrumentalna (czy istnieje rynek usług socjologicznych?); badanie rynku (rynków?): pracy, reklamy, potrzeb konsumpcyjnych etc..; zwiększa wrażliwość społeczną i daje  szerszy ogląd życia społecznego; umożliwia lepsze porozumienie z innymi ludźmi; znaczenie dla życia publicznego.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google