Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA sztuka praktyka nauka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA sztuka praktyka nauka."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA sztuka praktyka nauka

2 działalność kierownicza polegająca na ustaleniu celów i powodowaniu ich realizacji Encyklopedia organizacji i zarządzania szczególny rodzaj kierowania opartego na władzy organizacyjnej wynikającej z prawa własności do rzeczowych środków J.Kurnal zespół działań mających na celu koordynację i integrację użytkowania zasobów dla osiągnięcia celu organizacyjnego przez ludzi przy użyciu techniki i informacji w zorganizowanych strukturach W.Shrode działalność kierownicza, która posługuje się bieżącym i wieloletnim planowaniem, złożonym systemem organizacyjnym i rozwiniętym motywowaniem oraz uzupełniona niezbędnym minimum kontroli B.Gliński Wielość definicji zarządzania

3 Zarządzanie jest procesem oddziaływania na zasoby organizacji dla osiągnięcia jej celów. Elementy składowe: proces oddziaływania – funkcje planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie zasoby – ludzie, rzeczy, finanse, informacje cele – stany rzeczy, do których osiągnięcia dąży organizacja

4 Funkcje nauki o zarządzaniu Funkcja opisowa (deskrypcyjna) Co jest czym? Od czego zależy? Funkcja wyjaśniająca (eksplikatywna) Dlaczego tak jest? Funkcja prognostyczna (predykcyjna) Jak być powinno?

5 ORGANIZACJA Znaczenie czynnościowe – proces kształtowania struktur składników organizacji Znaczenie atrybutowe – stopień zorganizowania elementów w całość Znaczenie rzeczowe – rzecz powstała w wyniku procesów organizowania

6 Organizacja jako system społeczno – techniczny pięcioczłonowy model organizacji wg L. Krzyżanowskiego System społeczny (ludzie) Cele (misja) Zadania Człon kierowniczy Struktura System materialno - techniczny

7 Pojęcie organizacji pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej je własnych elementów, a mianowicie taka całość, które wszystkie składniki przyczyniają się do powodzenia całości T.Kotarbiński wewnętrznie zintegrowana całość złożona z 4 podstawowych elementów: celów, ludzi, wyposażenia materialno-technicznego, formalnej struktury H.Leavittem Cechy organizacji - celowość istnienia - rozmyślny charakter - złożoność i skomplikowanie - uleganie wpływom z otoczenia

8 Model organizacji tzw.7S firmy Mc Kinsey Strategia Kwalifikacje Pracownicy Wartości Struktura Systemy Style

9 INSTYTUCJA Przyczyny tworzenia instytucji: płaszczyzna sprawności – zespolenie energii, większa możliwość przetrwania w otoczeniu, podział pracy – efekt organizacyjny, efekt synergii podłoże społeczne – potrzeby afiliatywne (przynależności) ludzi, facylitacja społeczna dążenie do opanowania chaosu – racjonalne kształtowanie instytucji

10 Rodzaje instytucji – typologia jednowzględowa wielkość – koncentracja energii, pracy, kapitału, ochrony społecznej - skłonność do rozwijania się w globalnym rynku stopień skomplikowania – struktura przemyślana, nieprzypadkowa, zależna od rodzaju i skali zadań oraz od otoczenia stopień trwałości – cykl życia organizacji

11 Rodzaje instytucji – typologia wielowzględowa Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza Instytucje zaspokajające potrzeby materialne społeczeństwa Instytucje zaspokajające potrzeby związane z oświatą, kulturą, zdrowiem, sportem, turystyką, opieką społeczną Instytucje społeczno – polityczne popularyzujące swoje idee oraz dbające o interesy określonych warstw, grup, kręgów zainteresowań Instytucje religijne kształtujące światopogląd Rodziny – reprodukcja życia społecznego

12 Segmenty otoczenia NATURA Przyroda Globalne trendy rynkowe Procesy demograficzne Przemiany kulturowe i świadomościowe w skali masowej WŁADZA Instytucje państwowe Właściciele GRA Klienci Dostawcy Pośrednicy Firmy doradcze Firmy ubezpieczeniowe WALKA Konkurenci Przeciwnicy


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA sztuka praktyka nauka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google