Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucja, organizacja, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucja, organizacja, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr."— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucja, organizacja, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15)

2 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 1. Powtórzenie i przykład: -jeszcze raz o mniejszościach narodowych w Polsce: -problemy definiowania pojęcia mniejszość narodowa (mniejszość etniczna); -historia kraju (narodu) a specyfika kulturowa mniejszości narodowych; -współczesne znaczenie problematyki mniejszości narodowych; -omówienie wybranych grup mniejszościowych w Polsce: -Niemcy i Ślązacy; -Ukraińcy, Łemkowie, Ormianie, Rosjanie; -Tatarzy; -Romowie (Cyganie).

3 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 2. Instytucja społeczna – (institutio, institutum): zasady i reguły społeczne (ograniczenia), które kontrolują i czynią przewidywalny świat naszych społecznych interakcji; instytucja może być rozumiana jako: –podstawa porządku społecznego: powtarzalne i utrwalone sposoby zachowania, które są na zewnątrz nas oraz niezależne od naszej woli (role- oczekiwania, mechanizm kontroli społecznej–Talcott Parsons); –typ (-y) działalności podejmowanej w celu zaspokojenia potrzeb jednostek i całych zbiorowości: instytucja społeczna w rozumieniu Bronisława Malinowskiego; –całkowite urządzenie życia jednostek lub zbiorowości: instytucje totalne (Erving Goffman).

4 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 3. Typy instytucji społecznych: –pokrewieństwa (pierwotna struktura społeczna): związane z procesem reprodukcji i socjalizacji; –polityczne: regulują stosunki władzy, organizują polityczną strukturę społeczeństwa prawo i system środków przymusu; –gospodarcze (produkcja, dystrybucja i konsumpcja dóbr, usług i kapitału); –społecznej stratyfikacji (zróżnicowania społecznego): zasady dystrybucji pozycji społecznych i dostępu do nagród /społecznych zasobów; –ekspresyjno – integracyjne: wychowawcze i edukacyjne, wykraczają poza podstawowe potrzeby (sztuka, religia itp.); –formalne (sformalizowane) i nie formalne (nie sformalizowane); –instytucje a kultura społeczeństwa.

5 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 4. Sporne problemy w analizie instytucji: czy są funkcjonalne (pozytywne) czy dysfunkcjonalne (negatywne) dla społeczeństwa (systemu) i dla nas (ludzi)?; czy tworzą ład i porządek, czy też rodzą nowe nierówności społeczne?: –dystrybucja dóbr w społeczeństwie oraz wyzwanie utrzymania równowagi systemu; czy są zewnętrzne wobec nas, czy też stanowią naszą własność?: –na ile je możemy zmieniać?; uniwersalność instytucji, a jednocześnie ich duża różnorodność kulturowa oraz historyczna instytucji; czy instytucje są barierą dla rozwoju, czy są jego istotnym elementem?: – zmiany instytucjonalne (różnorodność instytucjonalna jako wskaźnik rozwoju społecznego).

6 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 5. Nowy instytucjonalizm (jedna z głównych orientacji teoretycznych w socjologii i naukach społecznych): rozumienie instytucji jako reguł gry: –kształtują one z jednej strony określone zachowania aktorów, zaś z drugiej nadają im określone ramy i redukują niepewność do działań innych. aspekty instytucji: –poznawcze, kulturowe oraz czynna strategia aktora (aktorów); związek z koncepcjami racjonalnego wyboru (od indywidualnych interesów do zbiorowych) oraz analizami historyczno-porównawczymi (zależność od szlaku, kapitał społeczny itp.); instytucje są zjawiskiem dynamicznym, przechodzą przez różne szczeble ukształtowania (stopnie dojrzałości) aż do pełnego jej zakorzenienia w danym systemie (czyli instytucjonalizacji).

7 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 6. Organizacje formalne (grupy formalne): organizacja a instytucja; organizacja jako celowa grupa formalna (sformalizowana): –organizacja jest zbiorowością ról, a nie zbiorowością osób; cechy organizacji formalnej: –powołana do realizacji konkretnego celu; –posiada sformalizowaną strukturę; –obowiązuje sztywny i przejrzysty podział pracy; –widać wyraźnie wyodrębnione ośrodki władzy; –dokonuje się wymiana personelu; –w organizacji dominują stosunki rzeczowe. organizacje (instytucje) a kontrola społeczna.

8 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 7. Socjologia Maxa Webera (1864 – 1920): wpływ Webera na socjologię współczesną, jego biografia (stawanie się socjologiem, przedstawiciel socjologii historycznej); socjologia jako nauka: –winna się zajmować przyczynami zjawisk społecznych, a poprzez ich interpretację dążyć do zrozumienia świata społecznego; –powinna być ona wolna od wartościowania. ważne pojęcia Webera: –rozumienie (verstehen), przyczynowość, racjonalność, typy idealne; typ idealny (jako badawcze narzędzie heurystyczne): –abstrakcyjny model skonstruowany z cech istotnych danego zjawiska społecznego, który w czystej postaci nigdzie nie występuje. zróżnicowanie typów idealnych: –historyczny (rynek kapitalistyczny), socjologiczny (biurokracja), działanie (działanie w afekcie), strukturalny (typy panowania).

9 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 8. Pojęcie (typ idealny)biurokracji w socjologii Maxa Webera; biurokracja a problem charakteru władzy (charyzmatyczna, tradycyjna, legalna); biurokracja jako ważny aspekt procesu racjonalizacji życia społecznego (na Zachodzie): –jest ona przykładem żelaznej klatki racjonalizacji ogarniającej wszystkie instytucje publiczne i życie społeczne; biurokracja Webera wiąże się zarówno z porządkiem społecznym w ogóle, jak i jest przykładem specyficznym typem organizacji/instytucji społecznej; czy nie ma alternatywy wobec biurokracji?: –rola polityki w kierowaniu biurokracją; –politycy a biurokracja (etyka odpowiedzialności i etyka przekonań).

10 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 9. Biurokracja – typ idealny - cechy: hierarchiczna organizacja urzędu; reguły postępowania mają charakter zasad technicznych lub norm prawnych; urzędnicy są pracownikami najemnymi i zajmują stanowiska stosownie do swoich kwalifikacji; sprawowanie urzędu jedynie ze względu na określone normy (obiektywizm) i kompetencje; określony zakres kompetencji urzędników; ciągłość sprawowania funkcji; oddzielenie urzędników od własności środków produkcji i administrowania; formułowanie i dokumentowanie decyzji na piśmie (archiwizacja).

11 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 10. Dyskusja na temat pojęcia biurokracji: zalety biurokracji: –sprawna, skuteczna, bezstronna; –utrwala tendencje egalitarne w społeczeństwie i jest sprawiedliwa (formalistyczna bezosobowość); –przyczynia się do upowszechniania w społeczeństwie wartości fachowości i wiedzy. wady biurokracji: –przepisy rodzą przepisy (samo-obsługiwanie się biurokracji); –nieprecyzyjność języka biurokracji (problem interpretacji); –podwójne życie instytucji (klientelizm, nieformalne układy itp.). –trudności z wdrażaniem innowacji; –brak społecznej kontroli (przemieszczenie się celów); –podział między profesjonalistami i urzędnikami w biurokracji.

12 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) 11. Współczesne wyzwania wobec typowej biurokracji: decentralizacja państwa i rozwój samorządności terytorialnej; odchodzenie od rozdziału państwa, gospodarki i społeczeństwa (partnerstwo publiczno – prywatne); globalizacja gospodarki; gospodarka oparta na wiedzy; rosnący nacisk na prawa jednostki i rozwój organizacji pozarządowych; wzrastająca roli mass-mediów i opinii publicznej.

13 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr 15) (cdn. 11) co zamiast biurokracji?: kwestia płci (kobiety na stanowiskach kierowniczych); model japoński: –proces decyzyjny przebiega od dołu do góry; –mniejsza specjalizacja pracy; –bezpieczeństwo zatrudnienia i praca zespołowa; –połączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. pojawienie się wartości i kompetencji zarządzania: –zarządzanie publiczne; –zarządzanie zasobami ludzkimi; –kultura korporacyjna. techniki informatyczne a organizacje sieciowe (organizacja po- nowoczesna).


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucja, organizacja, biurokracja) (WDS 2008/2009 nr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google