Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9)

2 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) 1. Przykłady: –konsekwencje zamiany dzieci w szpitalu: które dziecko zatrzymać – urodzone czy wychowane? (notatka prasowa); –Między młodością a starością (CBOS, luty 2007): samopoczucie fizyczne i duchowe związane z wiekiem; kres młodości, wiek dojrzały i próg starości; autoidentyfikacje związane z wiekiem; dyskusja: –periodyzacja życia jest związana z jego biologicznym rytmem, ale granice między dzieciństwem, młodością i starością są uwarunkowane kulturowo; –wydłużanie młodości.

3 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) 2. Socjalizacja (łac. socialis, czyli społeczny) to proces uczenia się, dzięki któremu stajemy się członkami danego społeczeństwa i kultury. Związane jest z nią poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania, jak: -w jaki sposób stajemy się zdolni do życia w naszej kulturze (społeczeństwie)?: -socjalizacja jest tu rozumiana jako proces czyniący kulturę drugą naturą człowieka – to, co właściwe danej kulturze staje się uznane za oczywiste; -jak wchodzimy w daną kulturę (dane społeczeństwo)?: -socjalizacja jest tu rozumiana jako proces nasiąkania kulturą, który łączy pokolenia; -jak społeczeństwo wpływa na nas?: -proces stawania się takim, jakim chce od nas mieć nasze otoczenie społeczne.

4 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) 3. Struktura procesu socjalizacji (anatomia i fizjologia społeczeństwa): płaszczyzny procesu socjalizacji: o jednostka; o grupy (interakcje i czynności); o instytucje; o całe społeczeństwo. -stadia procesu socjalizacji (od urodzin aż do śmierci). –w procesie socjalizacji uczymy się: minimum kulturowego (podstawowych umiejętności społecznych - porozumiewania się, życia z innymi, logicznego myślenia itp.); wiedzy i wartości tej danej kultury (języka, tradycji kulturowej, emocjonalnego związku z symbolami narodowymi itp.); norm i wzorów określonych zachowań (ról społecznych), jak np. dziecka, nastolatka, ojca, dziadka lub socjologa, turysty, itp.; koncepcji ja (osobowość i tożsamość) oraz wyrażania emocji.

5 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) 4. Podstawowe prawidłowości procesu socjalizacji: wczesna socjalizacja jest najważniejsza; osoby najbliższe pozostają naszymi głównymi wzorcami osobowymi; najważniejsze są wpływy w grupach pierwotnych; największy wpływ wywierają długotrwałe związki z innymi; socjalizacja a stabilność porządku społecznego: –funkcje socjalizacji: transmisja kultury i tworzenie ładu społecznego; –problem prze-socjalizowana koncepcja człowieka i wpływ konkurencyjnych środowisk społecznych. socjalizacja a zbliżone inne pojęcia, jak: –wychowanie (zamierzone oddziaływania na jednostkę; wychowanie naturalne, instytucjonalne i samowychowanie); –internalizacja (przyjmowaniu za własne narzucanych z zewnątrz norm i wartości itp.).

6 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) 5. Typy i rodzaje socjalizacji: –pierwotna (małe dzieci, w grupach pierwotnych, podstawowe kompetencje kulturowe) i wtórna (kolejne etapy życia, ogół instytucji społecznych, złożone kompetencje kulturowe) - rytuały przejścia; –resocjalizacja (proces modyfikacji osobowości jednostki w celu przystosowania jej do życia w danym społeczeństwie, polega m.in. na stosowaniu odpowiednich zabiegów w określonych instytucjach (odosobnienia); –kontr-socjalizacja (socjalizacja dewiacyjna); –socjalizacja antycypująca (wyprzedzająca) - proces aspirowania do pewnej grup[y społecznej, do której jednostka chciałaby należeć, naśladowanie jej członków itp.; –socjalizacja odwrotna – wdrażanie starszego pokolenia przez młodsze w nowych warunkach kulturowych; –akulturacja (adaptacja do innej kultury); –socjalizacja polityczna, kulturowa, językowa itp.

7 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) 6. Wybrane koncepcje procesu socjalizacji: behawiorystyczna (osobowość to wyuczony repertuar zachowań – jednostka jako black box): mechanizmy uczenia się: wzmacnianie – mechanizm nagród i kar (tworzenie hierarchii nawyków); naśladowanie – reakcje otoczenia społecznego (fazy: naśladujące zachowanie, zapamiętywanie go, przyswojenie - gra w wyobraźni, motywacja do jego realizacji); przekaz symboliczny. psychoanalityczna (model tłumionych potrzeb): Zygmunt Freud ( ): model konfliktowy (antyspołeczne popędy i potrzeby a zinternalizowana przez nas tradycja społeczna i kulturowa); rozwój osobowości to kontrola nie akceptowanych popędów; części osobowości: id, ego i superego.

8 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) rozwoju poznawczego (Jean Piaget, ): –rozwój poznawczy i umiejętności posługiwania się symbolami (rozwój myślenia jako podstawa socjalizacji) - etapy: sensomotoryczny (do 2 lat; stałość przedmiotu); przedoperacyjny (ok. 2-7 lat; mowa i egocentryzm); operacji konkretnych (ok. 7 – 12 lat; myślenie o rzeczach konkretnych); operacji formalnych (powyżej 11 lat; myślenie o myślach). socjologiczna (koncepcja stadiów socjalizacji, G. H. Mead, ): –rozwój umiejętności wchodzenia w role społeczne - etapy: etap wstępnych przygotowań; zabawy (przyjmowanie różnych ról); gry (przyjmowanie wielu ról); uogólniony inny (pojawienie się jaźni/self).

9 Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9) 7. Główne spory związane z socjalizacją: –biologia a socjalizacja - natura czy kultura jest ważniejsza? –długość procesu socjalizacji -czy socjalizacja jest procesem permanentnym? –nieudane skutki socjalizacji: przyczyny (wielość kręgów socjalizujących i skutki równoczesnego uczestnictwa, zwiększenie liczby i dostępności środowisk kontr-kulturowych, spadek skuteczności tradycyjnych środowisk socjalizacyjnych – grup pierwotnych, osłabienie kontroli społecznej); czy potrzeba zawsze resocjalizacji? –socjalizacja a indywidualność jednostki: przeciw przesocjalizowanej koncepcji jednostki. –socjalizacja a wolność człowieka: problem nisz społecznych/kulturowych.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Socjalizacja i stabilność ładu społecznego (WDS 2008/2009 nr 9)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google