Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Fund for European Aid to the Most Deprived Przygotowania do wdrożenia w Polsce

2 Geneza Funduszu „następca” dotychczasowego unijnego programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących (tj. programu PEAD realizowanego do końca 2013 r. w ramach wspólnej polityki rolnej UE) konieczność zmiany dotychczasowej formuły programu – przejście z polityki rolnej do polityki spójności wniosek Komisji Europejskiej z r. dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - dokument COM(2012) 617

3 Budżet Budżet na lata 2014 – 2020: 2,5 mld euro
Kompromis w sprawie WRF – dodatkowo 1 mld euro Ogólna kwota budżetu – przydzielona będzie dla 28 państw lub, w przypadku decyzji o fakultatywności Funduszu, dla mniejszej liczby państw Podstawa podziału alokacji – wskaźniki dot. deprywacji materialnej i gospodarstw o niskiej intensywności pracy Minimalny wkład z budżetów państw członkowskich : 15%.

4 Zakres wsparcia Wsparcie krajowych programów dystrybucji żywności i/lub innych produktów (pierwszej potrzeby) dla osób najbardziej potrzebujących Działania towarzyszące służące integracji społecznej Promowanie wzajemnego uczenia się i upowszechniania dobrych praktyk w dziedzinie pomocy pozapieniężnej (niefinansowej) dla osób najbardziej potrzebujących

5 Aktualny stan prac na szczeblu UE
Rada Unii Europejskiej - Grupa Robocza ds. Kwestii Społecznych (przewodniczy prezydencja litewska) Parlament Europejski – debata i głosowanie > mandat dla trilogu

6 Prace na szczeblu krajowym
Stanowisko Rządu przyjęte 7 grudnia 2012 r. Bieżąca współpraca z resortami (MRiRW, MRR, MSZ, MF) przy wypracowywaniu stanowiska RP do prezentowania na forum Grupy SQWP w Radzie UE Spotkanie z organizacjami pozarządowymi – 30 lipca Powołanie Zespołu do Spraw Opracowania Koncepcji Wdrożenia w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

7 Działania niezbędne do podjęcia na szczeblu krajowym
Możliwość korzystania od 2014 r. ze wsparcia finansowego UE w ramach FEAD zależeć będzie od stworzenia w Polsce adekwatnego systemu wdrożenia Funduszu, w tym: opracowania krajowego programu operacyjnego wraz z oceną ex-ante ustanowienia struktury instytucjonalnej zarządzania Funduszem.

8 Krajowy program operacyjny
Obejmuje 7 lat ( ) i określa: zakres działań, w tym rodzaje deprywacji materialnej, opis programów krajowych, opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu wyboru, kryteria wyboru organizacji partnerskich, opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym; strukturę instytucjonalną, system monitorowania i oceny, plan finansowy.

9 Deprywacja materialna będąca przedmiotem pomocy
Niedobór żywności - 15,7% gospodarstw domowych nie stać na jedzenie mięsa lub ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień (źródło: badanie EU SILC 2011)

10 Określenie najbardziej potrzebujących
osoby o najniższych dochodach korzystające z pomocy społecznej lub utrzymujące się z niskich dochodów, trudna sytuacja życiowa (art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

11 Wybór organizacji partnerskich
podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność lub inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą; podejmują działania towarzyszące

12 Koszty kwalifikowalne
a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych; b) koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów z pkt a; c) koszty administracyjne oraz koszty transportu i magazynowania ponoszone przez organizacje partnerskie, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów z pkt a; d) koszty działań towarzyszących, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów z pkt a; e) koszty pomocy technicznej.

13 Komplementarność z EFS
krajowy program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia (obecna nazwa robocza: PO WER Wiedza Edukacja Rozwój), 16 regionalnych programów operacyjnych

14 Struktura instytucjonalna
Instytucja zarządzająca Instytucja pośrednicząca Instytucja certyfikująca Instytucja audytowa Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z KE Wyznaczenie (desygnacja)

15 do 30 września 2023 r. - sprawozdanie końcowe
Monitorowanie i ocena do 30 czerwca każdego roku - sprawozdanie z realizacji PO w poprzedzającym roku budżetowym, do 30 września 2023 r. - sprawozdanie końcowe w 2017 r. i 2021 r. - badanie dotyczące odbiorców końcowych

16 Ocena ex ante załącznik do projektu P O obejmujący ocenę:
wkładu P O w realizację celu strategii Europa 2020 w zakresie obniżenia w Polsce liczby osób dotkniętych niedoborem żywności, spójności wewnętrznej projektu P O i jego związku z innymi funduszami, spójności rozdziału środków budżetu P O z jego celami, sposób, w jaki oczekiwane produkty (wskaźniki) przyczynią się do osiągnięcia wyników, przydatność procedur monitorowania i gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ocen

17 Zakres koniecznych zmian w przepisach prawnych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (?)

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google