Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania PO KL na rok 2009 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania PO KL na rok 2009 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania PO KL na rok 2009 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Stare Jabłonki, 4-5 listopada 2008r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie2 Najistotniejsze problemy województwa warmińsko- mazurskiego, możliwe do rozwiązania dzięki interwencji EFS najwyższa w kraju stopa bezrobocia (15,7%) niski stopień aktywności zawodowej (51,7%) duże zróżnicowanie na lokalnych rynkach pracy występowanie grup osób bezrobotnych i biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby do 25 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby po 45 roku życia, osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie3 W ramach Priorytetu VI realizowane są następujące Działania i Poddziałania: Działanie 6.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnioszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie4 Formy wsparcia - Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy wsparcie psychologiczno-doradcze, warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, badania i analizy dotyczące sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, akcje promocyjno - informacyjne skierowane do pracodawców i potencjalnych pracowników, programy aktywizacji zawodowej: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy,

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie5 Formy wsparcia – Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie- projekty konkursowe dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy dofinansowanie zatrudnienia doradców, szkolenia zawodowe dla pracowników PUP i WUP, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie6 Formy wsparcia – Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe PUP Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie7 Formy wsparcia – Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni) poprzez: doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacje i wsparcie pomostowe).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie8 Formy wsparcia – Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – projekty konkursowe Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych oraz rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie9 Plan Działania na rok 2009 – podstawowe założenia: preferowanie Beneficjentów z naszego regionu, komplementarność z projektami finansowanymi z innych funduszy unijnych, kompleksowość wsparcia, skierowanie wsparcia w szczególności do osób z grup: powyżej 45 roku życia, kobiet oraz osób niepełnosprawnych.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie10 Kryteria wyboru projektów wspólne dla wszystkich Działań i Poddziałań w Priorytecie VI PO KL Kryteria dostępu: Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem).

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie11 Kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL Kryteria dostępu: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi – dla Poddziałania 6.1.1 - 24 miesiące, projektów badawczych – 12 miesięcy, projektów innowacyjnych – 36 miesięcy, Minimalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku – Działanie 6.2, Projekt badawczy dotyczy następującego tematu: Krajowe i zagraniczne migracje zarobkowe w skali całego województwa warmińsko-mazurskiego z uwzględnieniem mechanizmów zarówno zachęcających do powrotu do regionu jak i ułatwiających adaptację – Poddziałanie 6.1.1 (odrębny konkurs), Działalność gospodarcza jest rejestrowana przez uczestników projektu w województwie warmińsko-mazurskim - Działanie 6.2, Minimum 75% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) - Działanie 6.2.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie12 Kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL Kryteria dostępu c.d.: Beneficjent składa maksymalnie jeden wniosek w ramach danego konkursu dla Działania 6.2 a dla Działania 6.3 – trzy wnioski (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie). Dopuszcza się ponowne złożenie poprawionego wniosku po jego odrzuceniu na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej. Beneficjent przeznacza nie mniej niż 70% całkowitych wydatków projektu na wsparcie doradczo – inwestycyjne uczestników projektu (wydatki objęte pomocą publiczną: dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe oraz doradztwo dla nowoutworzonej firmy) - Działanie 6.2. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 zł – projekty innowacyjne. Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym, reprezentowanym przez podmioty z co najmniej dwóch krajów (w tym z Polski) - projekty innowacyjne.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie13 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL Kryteria strategiczne Waga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu Projekty innowacyjne 6.1.16.26.3 W ramach projektu realizowane są szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarów: rolno- spożywczego; meblarsko-drzewnego; turystycznego, w tym hotelarstwo i gastronomia; budowlanego, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. 3--- Projekt jest realizowany przez beneficjenta z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 3--- Projekt jest adresowany do osób w wieku powyżej 45 roku życia (minimum 50% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu). 3--- W ramach projektu stosuje się co najmniej trzy różne instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia). 3---

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie14 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL – c.d. Kryteria strategiczne Waga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu Projekty innowacyjne 6.1.16.26.3 Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). 2-4- Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią kobiety. 2--- Projekt obejmuje swym zasięgiem geograficznym nie mniej niż 1 subregion (NUTS 3 ) województwa warmińsko-mazurskiego (elbląski, ełcki lub olsztyński). -4-- Projekt jest realizowany przez beneficjenta z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, posiadającego doświadczenie we wdrażaniu podobnego typu działań. -4-- Projekt jest adresowany do następujących grup odbiorców: osób w wieku 18-24 lata, osób po 45 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie (minimum 50% spośród osób objętych wsparciem w ramach danego projektu). -4--

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie15 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL – c.d. Kryteria strategiczne Waga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu Projekty innowacyjne 6.1.16.26.3 Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju. --3- Projekt realizowany przez beneficjenta-lidera projektu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. ---6 Projekt przewiduje cross-financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne*. 2--- Projekt w ramach którego uczestnicy szkoleń zawodowych uzyskają dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje i przyznający uprawnienia do wykonywania pracy w danym zawodzie*. 2--- SUMA 201276 * Kryteria dodane w dniu 31.10.2008r. po uwzględnieniu rekomendacji Komisji Europejskiej

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie16 Środki finansowe do zakontraktowania w Priorytecie VI 101 000 000,00110 738 545,00Priorytet VI 1 000 000,00 937 612,00Działanie 6.3 15 000 000,00 12 527 985,00Działanie 6.2 70 000 000,00 72 000 000,00Poddziałanie 6.1.3 0,00 15 000 000,00Poddziałanie 6.1.2 15 000 000,00 10 272 948,00*Poddziałanie 6.1.1 85 000 000,00 97 272 948,00*Działanie 6.1 Rok 2009Lata 2007-2008 * W tym 2 000 000 PLN w ramach konkursu pilotażowego

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie17 Wartość wskaźników - Priorytet VI *Poziom wskaźników za dany rok będzie zweryfikowany na podstawie sprawozdania rocznego. ** Wskaźnik został zwiększony w dniu 31.10.2008r. po uwzględnieniu rekomendacji IZ Nazwa wskaźnika produktuWartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008* Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2009* Docelowa wartość wskaźnika (2013) Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7000900050 970 2. Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 40132290 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1. Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 500335**4 376 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności na obszarach wiejskich 1. Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych. 152026

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie18 Projekty z komponentem ponadnarodowym Projekty standardowe rozszerzone o komponent ponadnarodowy (Poddziałanie 6.1.1), Kwota przeznaczona na zwiększenie wartości projektów z komponentem ponadnarodowym wynosi 500 000 PLN.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie19 Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym wdrażane w trybie konkursowym Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej. Konkurs zamknięty ogłoszony w III kwartale 2009 r. Kwota przeznaczona do zakontraktowania - 2 000 000,00 zł.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie20 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2009 roku. Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1 Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie 6.1.1 – odrębny konkurs dla projektów badawczych Konkurs otwartyI kwartał 2009 Działanie 6.2 Konkurs otwartyI kwartał 2009 Działanie 6.3 Konkurs otwartyI kwartał 2009 Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Konkurs zamkniętyIII kwartał 2009

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie21 Projekty własne WUP Olsztyn 1. Poddziałanie 6.1.1 Tytuł projektu:,,Przyszłość w Twoich rękach,,Przyszłość w Twoich rękach Projekt służący wsparciu osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez realizację programu aktywizacji zawodowej. Projekt skierowany będzie do 50 osób w wieku do 30 lat pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (w tym środowisk byłych PPGR-ów) z terenu woj. warmińsko-mazurskiego zmierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych. Okres realizacji projektu 01.2009-12.2009. Budżet projektu Łączny budżet projektu wyniesie 800 000, 00 PLN.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie22 Projekty własne WUP Olsztyn 2. Poddziałanie 6.1.2 Tytuł projektu:,,Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy. - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia, - kształcenie pracowników PSZ w ramach studiów podyplomowych. Okres realizacji projektu 09.2008-05.2015 Budżet projektu Łączny budżet projektu wyniesie: 2 173 872, 10 zł.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie23 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS Tel. 089 522 79 55 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania PO KL na rok 2009 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google