Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9 września 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Sytuacja w obszarze edukacji w województwie warmińsko-mazurskim Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Wyniki egzaminu gimnazjalnego Niski poziom upowszechnienia kształcenia ustawicznego Niedostosowanie programów nauczania do potrzeb regionalnego rynku pracy

3 Wskaźniki realizacji Priorytetu Wartości wskaźników produktu - zadeklarowane we wnioskach o dofinansowanie Numer Działania w ramach którego wskaźnik jest monitorowany Nazwa wskaźnikaWartość osiągniętego wskaźnika od początku realizacji Działania do r. Wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2009 roku Stopień realizacji wskaźnika (%) Wartość docelowa wskaźnika (2013) Stopień realizacji wskaźnika (%) Działanie 9.1Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania %73119% Działanie 9.1Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania %69616% - w tym na obszarach miejskich %22036% - w tym na obszarach wiejskich %4767% Działanie 9.2Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe %17029% Działanie 9.2Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych %1279% Działanie 9.2Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania %483800% Działanie 9.3Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania %63022% Działanie 9.4Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach %37585% - w tym nauczyciele na obszarach wiejskich648627%30182% - w tym nauczyciele kształcenia zawodowego01040%3630% Działanie 9.5 Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania %88167%

4 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

5 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria dostępu: Projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach wiejskich i skierowany jest do dzieci z obszarów wiejskich Projekt realizowany jest na terenie woj. warmińsko- mazurskiego w szkołach zlokalizowanych wyłącznie na obszarach wiejskich Projekt zakłada współpracę z przedsiębiorstwami we wdrażaniu programu rozwojowego szkoły w zakresie organizacji staży i praktyk Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w tzw. krótkich formach Grupę docelową w projekcie stanowią przynajmniej w 40% nauczyciele kształcenia zawodowego lub nauczyciele zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich

6 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria strategiczne: Projekt przewiduje aktywny udział rodziców w tworzeniu i organizacji przedszkola lub projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową działającą lokalnie realizującą zadania na rzecz upowszechniania edukacji Projekt jest realizowany na obszarze o wskaźniku edukacji przedszkolnej poniżej 10% Projekt przewiduje cross- financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych Projekt zakłada wprowadzenie doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Projekt zakłada podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach ubiegłorocznych egzaminów zewnętrznych niższy od średniej wojewódzkiej

7 Kryteria wyboru projektów Najważniejsze kryteria strategiczne c.d: Projekt przyczynia się do dostosowania szkół do przyjęcia młodszych dzieci (edukacja wczesnoszkolna) Projekt zakłada realizację programu rozwojowego w szkołach, w których do egzaminu zawodowego przystępuje mniej niż 70% uczniów Projekty dotyczą podniesienia kwalifikacji zawodowych na kierunkach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40 % (9.3) lub w co najmniej 20% (9.4) osoby w wieku powyżej 45 roku życia Projekt zakłada potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny

8 Temat: Projekty innowacyjne w 2010r. Temat: Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy KRYTERIA STRATEGICZNE: Projekt jest realizowany w partnerstwie wielosektorowym Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym

9 Projekty współpracy ponadnarodowej w 2010 roku NAJWAŻNIEJSZE KRYTERUM DOSTĘPU: Kompleksowość – zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy w tym adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju

10 Projekty systemowe przewidziane do realizacji w 2010 roku: III edycja projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – pomocą stypendialną objętych zostanie 250 stypendystów wartość projektu PLN, okres realizacji Projekt realizowany przez Departamentu Sportu Wyrównywanie szans edukacji i wspieranie rozwoju uczniów poprzez program prewencji i przeciwdziałania patologii – udział w projekcie weźmie 40 szkół oraz 1500 uczniów wartość projektu PLN, okres realizacji Projekt realizowany przez Biuro Jakości i Znaków Regionalnych Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach – udział 4 szkół w pełnym czteroletnim cyklu kształcenia wartość projektu PLN, okres realizacji

11 KONTRAKTACJA I WYDATKI W PRIORYTECIE IX W 2010 ROKU KONTRAKTACJAWYDATKI Poddziałanie , ,00 Poddziałanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie 9.50, ,00 Proj. innowacyjne , ,00 Proj. ponadnarodowe , ,00 Proj. stypendialny , ,00 Proj. przeciwdziałania patologii , ,00 Proj. poprawa jakości usług gastronom , ,00

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na rok 2010 Priorytet IX Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google