Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN DZIAŁANIA 2007-2008 ORAZ ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Gdańsk, 28 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN DZIAŁANIA 2007-2008 ORAZ ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Gdańsk, 28 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 PLAN DZIAŁANIA ORAZ ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Gdańsk, 28 listopada 2007 r.

2 PLAN DZIAŁANIA przedstawia założenia IP w danym roku, co do preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasady i terminy wyboru projektów; dokument coroczny (obejmuje okres 1 stycznia- 31 grudnia); dla każdego Priorytetu PO KL; opracowywany przez IP (przy współpracy z IP2 – jeśli została wyznaczona); opiniowany i zatwierdzany przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Komitetu lub Podkomitetu Monitorującego.

3 PLAN DZIAŁANIA - ZAWARTOŚĆ
Zawartość Planu Działania: opis wybranych obszarów wymagających wsparcia w danym roku (jeden Plan na lata ), w tym wybór tematów dla projektów innowacyjnych (zawierane dopiero w Planie na rok 2009 r.); plan finansowy; zestaw wskaźników; zasady i harmonogram procedury konkursowej; zwięzły opis projektu systemowego/indywidualnego.

4 PLAN DZIAŁANIA – procedura przyjmowania (komponent regionalny)
do 30 września roku poprzedzającego rok obowiązywania PD– przedłożenie przez IP do IZ projektu Planu działania (wszystkie priorytety jednocześnie, w jednym dokumencie); w ciągu 14 dni od otrzymania – opinia IZ przekazywana do IP; w ciągu 5 dni od otrzymania pozytywnej opinii IZ – przekazanie przez IP projektu Planu wraz z opinią IZ do właściwego PKM PO KL; do 30 listopada – rekomendacja akceptacji lub warunkowej akceptacji PD przez PKM PO KL dla IZ; 5 dni po otrzymaniu stosownej uchwały PKM PO KL rekomendującej akceptację albo w przypadku warunkowej akceptacji po 5 dniach od nadesłania przez IP poprawionego Planu (najpóźniej do 14 grudnia) – zatwierdzenie PD przez IZ.

5 RODZAJE PROJEKTÓW w PO KL
Projekty konkursowe Nabór wniosków ma formę: Konkursu otwartego (ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków) bądź Konkursu zamkniętego (cykliczny nabór wniosków). Projekty systemowe Dofinansowanie realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów. Projekty systemowe realizowane są wyłącznie przez Beneficjentów wskazanych w SzOP. Projekty indywidualne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez IZ zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, mogą być realizowane w każdym Priorytecie PO KL.

6 WYBÓR PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
PROCEDURA KONKURSOWA: Ogłoszenie Konkursu Złożenie wniosku Ocena formalna Ocena merytoryczna Lista rankingowa wniosków Negocjacje Umowa o dofinansowanie projektu Ostateczna lista projektów Procedura odwoławcza

7 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW – PROJEKTY KONKURSOWE
KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA FORMALNE OCENA FORMALNA KRYTERIA DOSTĘPU KRYTERIA MERYTORYCZNE KRYTERIA HORYZONTALNE KRYTERIA STRATEGICZNE OCENA MERYTORYCZNA Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący dla całego PO KL Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący w ramach danego PLANU DZIAŁANIA

8 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA OGÓLNE - mają charakter uniwersalny tj. obowiązują dla wszystkich Priorytetów, Działań i Poddziałań i typów projektów realizowanych w ramach PO KL Kryteria formalne - dotyczą zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami; Kryteria merytoryczne - dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL; Kryteria horyzontalne – mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji Programu w związku z koniecznością zapewnienia realizacji strategicznych celów na poziomie całego PO KL.

9 KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - mają zastosowanie do poszczególnych Priorytetów i Działań PO KL poprzez umieszczenie we właściwym dla danego Priorytetu Planie działania. Kryteria dostępu - są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup docelowych obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. Kryteria strategiczne - spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej (w wysokości maksymalnie do 20 punktów) w trakcie oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych).

10 ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi otrzymać co najmniej: 60% sumy punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz jednocześnie, co najmniej 60% liczby punktów w każdej części oceny merytorycznej (zgodnie z częściami wniosku o dofinansowanie): - uzasadnienie, - grupy docelowe, - działania, - rezultaty, - potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem, - wydatki.

11 PRZYGOTOWYWANIE I OCENA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
zgodność z odpowiednim Planem działania; skrócony opis projektu znajduje się w Planie działania; realizacja przez beneficjenta systemowego – jednostka lub komórka organizacyjna danej instytucji lub urzędu, w tym także pełniąca rolę IP2 lub IP; wniosek o dofinansowanie projektu – jak w przypadku projektów konkursowych (+ zmodyfikowana instrukcja wypełniania); oceniane na podstawie zasady„0-1” przy pomocy karty oceny formalnej projektu systemowego i indywidualnego i karty oceny merytorycznej projekty systemowego i indywidualnego.

12 PRZYGOTOWYWANIE I OCENA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
realizacja w przypadku istnienia zagrożenia dla realizacji celów Priorytetów lub na podstawie rekomendacji badań ewaluacyjnych; identyfikacja, opracowanie, konsultacja i opiniowanie propozycji projektów indywidualnych zgłoszonych przez IZ, IP lub IP2 na forum grup roboczych KM PO KL; wybór projektów indywidualnych i ich wykonawców dokonywany przez IZ na podstawie rekomendacji grup roboczych KM PO KL; wybrane projekty tworzą indykatywną listę projektów indywidualnych w ramach PO KL; ocena formalna i merytoryczna projektów indywidualnych identyczna jak w przypadku projektów systemowych na podstawie zasady„0-1” ostateczna decyzja w sprawie dofinansowania należy do IZ. Umowa o dofinansowanie podpisywana z IZ, IP lub IP2 na zasadach dotyczących realizacji projektów systemowych.

13 PILOTAŻ 2007 ROK PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA
MIESIĄC KWARTAŁ ROK 11 IV 2007 PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku KONKURS ZAMKNIĘTY ( r r.) Przykładowe typy realizowanych projektów (z wyłączeniem projektów zawierających elementy pomocy publicznej): Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, Realizacja programów aktywizacji zawodowej.

14 PILOTAŻ 2007 ROK PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA
MIESIĄC KWARTAŁ ROK 11 IV 2007 PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS KONKURS ZAMKNIĘTY ( r r.) Typ realizowanych projektów: Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy).

15 PILOTAŻ 2007 ROK MIESIĄC KWARTAŁ ROK 11 IV 2007 PRIORYTET DZIAŁANIE
PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nie dotyczy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS KONKURS ZAMKNIĘTY ( r r.) Typy realizowanych projektów: Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, Działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

16 KRYTERIA KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH W 2007 ROKU
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium grupy docelowej: Wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy). Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum zł SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium grupy docelowej: Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz kobiet.

17 KRYTERIA KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH W 2007 ROKU
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium grupy docelowej: Wsparcie kierowane do pracujących osób powyżej 45 roku życia, którzy posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum zł.

18 KRYTERIA KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH W 2007 ROKU
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nie dotyczy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium grupy docelowej: Wsparcie kierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Kryterium wysokości finansowej projektu: Maksimum zł. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium formy realizacji: Premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa.

19 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU
Priorytet VI Kwartał DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE FORMA I DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typ projektów badawczych) Konkurs ZAMKNIĘTY Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Konkurs OTWARTY DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości X II DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typy projektów z wyłączeniem projektów badawczych) III DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

20 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU
Priorytet VII Kwartał DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE FORMA I DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (typ projektów badawczych i ukierunkowanych na partnerstwa) Konkurs OTWARTY DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (projekty o zasięgu powiatowym) Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (pozostałe typy projektów wskazane w SzOP) Podziałanie Wsparcie ekonomii społecznej (projekty o zasięgu ponadpowiatowym) Podziałanie Wsparcie ekonomii społecznej III DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji X

21 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU
Priorytet VIII Kwartał DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE FORMA II DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Konkurs OTWARTY DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

22 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU
Priorytet IX Kwartał DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE FORMA I DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Konkurs OTWARTY DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego x DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty III DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

23 KRYTERIA OCENY dla Podziałania 6.2 W 2008 ROKU
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nie dotyczy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Maksimum ,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryteria dotyczące typów projektów, w ramach których grupą docelową odbiorców są osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Kryterium grupy docelowej (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie będzie kierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, należące do jednej lub kilku poniższych grup tj.: kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osób niepełnosprawnych, osób w wieku lata, osób z terenów wiejskich. Kryterium zakresu projektów (5 pkt.): Premiowane będą projekty, w ramach których nastąpi wsparcie inicjatyw przedsiębiorczych generujących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

24 KRYTERIA OCENY dla Podziałania 7.2.2 W 2008 ROKU (1/2)
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS I KONKURS - z podziałem środków finansowych na powiaty SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar powiatu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie integracji społecznej. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Kryterium potrzeb lokalnych (15 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

25 KRYTERIA OCENY dla Podziałania 7.2.2 W 2008 ROKU (2/2)
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS II KONKURS - projekty o zasięgu ponadpowiatowym SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji Obszar obejmujący co najmniej dwa powiaty województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł. Kryterium Beneficjenta: Prowadzenie przez beneficjenta statutowej działalności w zakresie integracji społecznej. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanego typu projektu (20 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

26 KRYTERIA OCENY dla Podziałania 8.1.1 W 2008 ROKU
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: Minimum 50 000,00 zł; Maksimum 3 000 000,00 zł. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium preferowanej grupy docelowej (5 pkt.): Projekty skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Kryterium preferowanego typu projektu (5 pkt.): Projekty szkoleniowe lub doradcze dot. jednego lub kilku wymienionych obszarów: zarządzanie zasobami ludzkimi, badanie rynków, oddziaływanie na popyt, szeroko rozumiany marketing, analiza strategiczna, badanie otoczenia firm, zmiana strategiczna i określanie opcji strategicznych, zarządzanie innowacjami, strategiczne planowanie technologiczne, przygotowywanie biznesplanów, ekonomi, finananse i rachunkowość, benchmarking, outsourcing. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

27 KRYTERIA OCENY dla Podziałania 9.1.1 W 2008 ROKU
PRIORYTET DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE INSTYTUCJA IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU: Kryterium obszaru realizacji: Obszar województwa pomorskiego Kryterium wysokości finansowej projektu: Maksimum ,00 zł Maksimum ,00 zł Kryterium Beneficjenta: Kadra merytoryczna zatrudniona przy realizacji projektu, zaangażowana bezpośrednio w opiekę nad dziećmi z wykształceniem kierunkowym (wychowanie przedszkolne lub edukacja początkowa). Działalność statutowa Beneficjenta w obszarze edukacji. Kryterium okresu realizacji projektu: Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE: Kryterium obszaru realizacji (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich. Kryterium zakresu projektu (5 pkt.): Premiowane będą projekty realizujące alternatywne formy wychowania przedszkolnego. Kryterium potrzeb lokalnych (10 pkt.): Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych Programach Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwych dla obszaru realizacji projektu.

28 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax


Pobierz ppt "PLAN DZIAŁANIA 2007-2008 ORAZ ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Gdańsk, 28 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google