Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013

2 ponad 11,42 mld euro Zgodnie z Narodową Strategią Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 zostanie przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na realizację PO Kapitał Ludzki w Polsce przeznaczono ponad 11,42 mld euro EFS w Polsce w latach 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na poziomie centralnym – 34% na poziomie centralnym – 34% alokowanych środków będzie wdrażanych sektorowo przez odpowiednie resorty – 3 861 658 tys. euro na poziomie regionalnym – 62% na poziomie regionalnym – 62% alokowanych środków będzie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony - 7 101 740 tys. euro 10 Priorytet Pomoc Techniczna - 4% – 456 808 282 euro 10 Priorytet Pomoc Techniczna - 4% – 456 808 282 euro Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

4 Alokacja na realizację komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 wg województw /EFS + środki krajowe/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 312 792 822

5 Problemy w województwie Warmińsko-Mazurskim: jeden z najuboższych regionów jeden z najuboższych regionów wysoka stopa bezrobocia wysoka stopa bezrobocia niski współczynnik aktywności zawodowej niski współczynnik aktywności zawodowej duża liczba osób objętych wsparciem ośrodków pomocy duża liczba osób objętych wsparciem ośrodków pomocy społecznej społecznej niski poziom upowszechnienia kształcenia ustawicznego niski poziom upowszechnienia kształcenia ustawicznego niskie nakłady na działalność badawczą i rozwojową niskie nakłady na działalność badawczą i rozwojową Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6 PO Kapitał Ludzki to wsparcie dla obszarów: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rynku pracy 99 405 388 380 583 468 PLN Integracji społecznej 68 397 018 261 864 823 PLN Doskonalenia w przedsiębiorstwach 69 963 839 267 863 554 PLN Nauki i edukacji 75 026 575 287 246 745 PLN

7 Alokacja środków PO Kapitał Ludzki per capita Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 263,16 Polska ogółem 263,16 308,02 Warmińsko-Mazurskie 308,02

8 Instytucje Pośredniczące PO KL 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponent centralny Komponent regionalny dla woj. warmińsko-mazurskiego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MRR WUP WUP, DEFS DEFS IP MEN Priorytet VII Promocja integracji społecznej ROPS Priorytet X Pomoc Techniczna DEFS

9 Priorytety PO KL realizowane w regionie Alokacja na region Cele Formy realizacji Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich / 99,4 mln / Cel 1: Cel 1: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel 2: Cel 2: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel 3: Cel 3: Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Cel 4: Cel 4: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Realizowane poprzez: Identyfikację potrzeb rynku pracy, wsparcie instytucji i organizacji rynku pracy, doradztwo, staże, praktyki, szkolenia, usługi finansowo- legislacyjne, wolontariat, elastyczne formy zatrudnienia (m.in. telepraca, praca na wezwanie, samozatrudnienie), zachęty dla pracodawców, subsydiowanie zatrudnienia, dotacje na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie towarzyszące dla osób uczestniczących w projektach, inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej osób na terenach wiejskich, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11 Priorytet VII Promocja integracji społecznej / 68,3 mln / Cel 1: Cel 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel 2: Cel 2: Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Realizowane poprzez: Alternatywne formy zatrudnienia osób z dysfunkcjami, kontrakty socjalne, wolontariat, wspieranie działań innowacyjnych na rzecz nowych form i metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu, zwiększenie dostępności wyższej jakości usług społecznych, inicjatywy na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych na terenach wiejskich, wzmacnianie instytucji pomocy i integracji społecznej, wsparcie organizacyjne i finansowe przy tworzeniu jednostek ekonomii społecznej, promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki / 69,9 mln / Cel 1: Cel 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Cel 2: Cel 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Realizowane poprzez: Szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników doradztwo dla MSP podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących pomoc dla pracodawców przechodzących procesy zmian oraz w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement) Wzmacnianie lokalnego partnerstwa – realizowane przez partnerów społecznych (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze) badania zmian gospodarczych w regionie – projekty systemowe Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

13 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach / 75,0 mln / regionach / 75,0 mln / Cel 1: Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Cel 2: Cel 2: Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Cel 3: Cel 3: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Cel 4: Cel 4: Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli szczególnie na obszarach wiejskich Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

14 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /75,0 mln / c.d. Realizowane poprzez: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych uczniów i słuchaczy Zmniejszanie nierówności w jakości edukacji na terenach miejskich i wiejskich Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych i lokalnych uwarunkowań rynku pracy Poprawa jakości kształcenia i zarządzania oświatą Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /75,0 mln / c.d. konkurs pilotażowy 19 XI 2007 r. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – konkurs pilotażowy 19 XI 2007 r. Typy projektów: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

16 1. Grupa docelowa – mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko- wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców 2. Dofinansowanie – 100% 3. Maksymalna wartość projektu – 50 tys. zł 4. Premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa 5. Cross-financing – do 10% wartości projektu 6. Forma płatności – zaliczka (nawet do 100%) – po podpisaniu umowy (nie wymagany wniosek o płatność) Możliwości w procesie aplikowania w ramach działania 9.5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie W ramach Priorytetów regionalnych występują trzy grupy projektów: Konkursowe: 1 – wszystkie podmioty 2 – wyłącznie dla PUP i WUP Systemowe 3 – beneficjenci wskazani w PO KL (IP, IP2, PUP, OPS, PCPR, ROPS)

18 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.warmia.mazury.pl +48 89 521 97 21 Infolinia 0801 337 801 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie www.up.gov.pl/efs +48 89 52 27 955 (65) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznejrops@warmia.mazury.pl +48 89 521 95 00 Instytucje wdrażające Rynek Pracy Nauka i Edukacja Integracja Społeczna

19 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztyniewww.olsztyn.roefs.pl +48 89 534 07 03 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elbląguwww.eswip.elblag.pl +48 55 23627 16 Instytucje wspomagające wdrażanie Doradztwo i szkolenia

20 Dziękuje za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 17 grudnia 2007 r.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google