Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów ludzkich - doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Rzeszów 2 sierpień 2006r.

2 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania SPO RZL i ZPORR finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania w SPO RZL 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy; 1.2 – Perspektywy dla młodzieży; 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia; 1.4 – Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka; 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

4 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania w ZPORR 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie; 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi; 2.5 – Promocja przedsiębiorczości; 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

5 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Stan wdrażania Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w województwie podkarpackim

6 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania ZPORR Kwota alokacji Środki zakontraktow ane Środki do wykorzystania Działanie ( ) Działanie ( Działanie ( ) Razem ( )

7 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Stan wdrażania Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w województwie podkarpackim

8 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Historia wdrażania Działań 1.2 i 1.3 * 2004r. – 2 projekty własne WUP realizowane przy pomocy projektów posiłkowych PUP-ów oraz 1 projekt przyjęty do dofinansowania w ramach schematu b). * 2005r. – procedura konkursowa – realizacja 40 projektów Powiatowych Urzędów Pracy * 2006r. – procedura konkursowa – realizacja 40 projektów Powiatowych Urzędów Pracy

9 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Historia wdrażania Działań 1.2 i 1.3 Wartości realizowanych projektów: *2004r. – wartość projektów własnych: PLN * 2005r. – wartość projektów przyjętych do dofinansowania: PLN – po aneksach (łącznie ze schematem b) * 2006r. – wartość projektów przyjętych do dofinansowania: PLN - po aneksach

10 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce DziałanieKwota podpisanych umów Liczba projektów Razem Historia wdrażania Działań 1.2 i 1.3

11 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Całkowita wartość projektu Dobry start to PLN W projekcie wzięło udział bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia. Projekt swoim zasięgiem obejmował 21 powiatów województwa podkarpackiego.

12 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Całkowita wartość projektu Aktywny powrót to ,24 PLN W projekcie wzięło udział bezrobotnych osób powyżej 25 roku życia, w tym długotrwale bezrobotnych. Projekt swoim zasięgiem obejmował 19 powiatów województwa podkarpackiego.

13 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce W ramach Działania schemat b) SPO RZL w 2004 roku do dofinansowania został zakwalifikowany projekt Animator Młodych Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego o wartości PLN Projekt został zrealizowany na kwotę ,74 PLN Okres realizacji projektu od 1 lutego 2005r. do 30 kwietnia 2005 roku. Wsparciem w ramach projektu objęto 49 osób.

14 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce 6 maja 2005 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Powiatowymi Urzędami Pracy 40 umów o dofinansowanie realizacji projektów. Łączna wartość projektów: Działanie 1.2 – PLN, (po aneksach – PLN) Działanie 1.3 – PLN (po aneksach – PLN)

15 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL z konkursów rozstrzygniętych w 2005r.: W Działaniu 1.2: bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia i absolwentów - W Działaniu 1.3: bezrobotnych osób powyżej 25 roku życia

16 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce W roku 2005 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL wykorzystał wszystkie środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa tj PLN, w tym: PLN na pokrycie zobowiązań z 2004r.

17 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce 3 kwietnia 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Powiatowymi Urzędami Pracy 40 umów o dofinansowanie realizacji projektów. Łączna wartość projektów: Działanie 1.2 – PLN, (po aneksach – PLN) Działanie 1.3 – PLN (po aneksach – PLN)

18 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce W roku 2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL wykorzystał wszystkie środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa tj PLN, w tym: PLN na pokrycie zobowiązań z 2005r.

19 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.2 SPO RZL od początku jego realizacji : Liczba złożonych wniosków: 46 Wartość złożonych wniosków (wkład EFS): ,40 Liczba podpisanych umów: 44 Wartość podpisanych umów – po aneksach (wkład EFS): PLN Wartość wydatkowanych środków na koniec czerwca 2006r. (wkład EFS): ,73 PLN

20 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.2 SPO RZL od początku jego realizacji: Liczba osób, które zakończyły udział w Działaniu: osób (3286 mężczyzn oraz 5504 kobiety). Liczba osób, które przerwały udział w Działaniu: osób (639 mężczyzn oraz 678 kobiet). Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w Działaniu (wg stanu na czerwiec 2006r.): osoby (4 932 mężczyzn i kobiety)

21 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.3 SPO RZL od początku jego realizacji: Liczba złożonych wniosków: 39 Wartość złożonych wniosków (wkład EFS): PLN Liczba podpisanych umów: 39 Wartość podpisanych umów – po aneksach (wkład EFS): PLN Wartość wydatkowanych środków na koniec maja 2006r. (wkład EFS): PLN

22 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.3 SPO RZL od początku jego realizacji: Liczba osób, które zakończyły udział w Działaniu: osób (2 747 mężczyzn oraz kobiet). Liczba osób, które przerwały udział w Działaniu: 399 osób (241 mężczyzn oraz 158 kobiet). Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w Działaniu (wg stanu na czerwiec 2006r.): osób (3 498 mężczyzn i kobiet)

23 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Rezultaty w Działaniach 1.2 i 1.3 SPO RZL - staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – osób - szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę – osób - doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – osób

24 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Rezultaty w Działaniach 1.2 i 1.3 SPO RZL - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy osób - subsydiowane zatrudnienie u przedsiębiorcy osoby - subsydiowane zatrudnienie u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą – 529 osób

25 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Realizacja zasady n+2 w Działaniach 1.2 i 1.3 SPO RZL w województwie podkarpackim W Działaniu 1.2: % wydatków EFS w stosunku do celu na 2006r wyniósł: 231,94% (4 miejsce w kraju) Średnia dla Działania 1.2 wynosi 207,57% W Działaniu 1.3: % wydatków EFS w stosunku do celu na 2006r. wyniósł: 176,67% (3 miejsce w kraju). Średnia dla Działania 1.3 wynosi 140,38% Stan na r.

26 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Program naprawczy dla SPO RZL usprawniający jego wdrażanie Monitoruje się realizację projektu do ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku a nie do pierwotnej (wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL). 1) Zmiana Rozporządzenia w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dot. realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (z 9 czerwca 2006): - Wydłużenie okresu sprawozdawczego, - Wprowadzenie możliwości dołączania do wniosku beneficjenta o płatność jedynie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione przez beneficjenta wydatki, - Wprowadzenie możliwości poprawienia wniosku o płatność przez pracownika instytucji przyjmującej wniosek w przypadku zaistnienia uchybień formalno-rachunkowych we wniosku

27 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Program naprawczy dla SPO RZL usprawniający jego wdrażanie c.d. 2) 29 czerwca: nowelizacja Rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach SPO RZL: - usunięto tabele, które były zbędne w procesie monitorowania (osobogodziny) - usunięto dane, które można pozyskać z systemu PEFS - wprowadzono dane dot. udzielonej pomocy publicznej - rozszerzono tabele dot. liczby ostat. odbiorców objętych wsparciem

28 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Program naprawczy dla SPO RZL usprawniający jego wdrażanie c.d. 3) 5 lipca: nowelizacja Rozporz. w sprawie trybu składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu: -usunięto dodatkowe wymogi związane z realizacją zamówień publicznych, -harmonogram płatności nie stanowi załącznika do umowy -doprecyzowano i uelastyczniono procedurę wprowadzania zmian w projekcie, -usunięto zapisy odnośnie okresu realizacji projektu oraz załącznik Podział wkładu własnego, -doprecyzowano w jakich przypadkach wymagana jest poprawa wniosku o płatność przez beneficjenta.

29 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

30 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google