Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów ludzkich - doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Rzeszów 2 sierpień 2006r.

2 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania SPO RZL i ZPORR finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania w SPO RZL 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy; 1.2 – Perspektywy dla młodzieży; 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia; 1.4 – Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka; 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

4 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania w ZPORR 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie; 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi; 2.5 – Promocja przedsiębiorczości; 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

5 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Stan wdrażania Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w województwie podkarpackim

6 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Działania ZPORR Kwota alokacji 2004- 2006 Środki zakontraktow ane Środki do wykorzystania Działanie 2.1 29 557 79521 372 0328 185 763 (10 914 351) Działanie 2.3 15 671 5577 671 5058 000 052 (10 666 736 Działanie 2.4 10 743 9065 538 7035 205 203 (6 940 270) Razem 55 973 25834 582 24021 391 018 (28 521 357)

7 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Stan wdrażania Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w województwie podkarpackim

8 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Historia wdrażania Działań 1.2 i 1.3 * 2004r. – 2 projekty własne WUP realizowane przy pomocy projektów posiłkowych PUP-ów oraz 1 projekt przyjęty do dofinansowania w ramach schematu b). * 2005r. – procedura konkursowa – realizacja 40 projektów Powiatowych Urzędów Pracy * 2006r. – procedura konkursowa – realizacja 40 projektów Powiatowych Urzędów Pracy

9 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Historia wdrażania Działań 1.2 i 1.3 Wartości realizowanych projektów: *2004r. – wartość projektów własnych: 19 798 851 PLN * 2005r. – wartość projektów przyjętych do dofinansowania: 40 823 238 PLN – po aneksach (łącznie ze schematem b) * 2006r. – wartość projektów przyjętych do dofinansowania: 38 729 940 PLN - po aneksach

10 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce DziałanieKwota podpisanych umów Liczba projektów 1.263 052 96744 1.336 299 06239 Razem99 352 02983 Historia wdrażania Działań 1.2 i 1.3

11 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Całkowita wartość projektu Dobry start to 11 852 400 PLN W projekcie wzięło udział 3 540 bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia. Projekt swoim zasięgiem obejmował 21 powiatów województwa podkarpackiego.

12 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Całkowita wartość projektu Aktywny powrót to 7 946 451,24 PLN W projekcie wzięło udział 2 261 bezrobotnych osób powyżej 25 roku życia, w tym długotrwale bezrobotnych. Projekt swoim zasięgiem obejmował 19 powiatów województwa podkarpackiego.

13 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce W ramach Działania 1.2 - schemat b) SPO RZL w 2004 roku do dofinansowania został zakwalifikowany projekt Animator Młodych Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego o wartości 81 490 PLN Projekt został zrealizowany na kwotę 74 095,74 PLN Okres realizacji projektu od 1 lutego 2005r. do 30 kwietnia 2005 roku. Wsparciem w ramach projektu objęto 49 osób.

14 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce 6 maja 2005 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Powiatowymi Urzędami Pracy 40 umów o dofinansowanie realizacji projektów. Łączna wartość projektów: Działanie 1.2 – 24 095 103 PLN, (po aneksach – 26 369 267 PLN) Działanie 1.3 – 14 021 896 PLN (po aneksach – 14 372 481 PLN)

15 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL z konkursów rozstrzygniętych w 2005r.: W Działaniu 1.2: 5 071 bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia i absolwentów - W Działaniu 1.3: 2 478 bezrobotnych osób powyżej 25 roku życia

16 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce W roku 2005 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL wykorzystał wszystkie środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa tj. 27 634 400 PLN, w tym: 3 791 400 PLN na pokrycie zobowiązań z 2004r.

17 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce 3 kwietnia 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Powiatowymi Urzędami Pracy 40 umów o dofinansowanie realizacji projektów. Łączna wartość projektów: Działanie 1.2 – 24 775 610 PLN, (po aneksach – 24 749 810 PLN) Działanie 1.3 – 13 922 580 PLN (po aneksach – 13 980 130 PLN)

18 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce W roku 2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL wykorzystał wszystkie środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa tj. 30 724 753 PLN, w tym: 7 692 453 PLN na pokrycie zobowiązań z 2005r.

19 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.2 SPO RZL od początku jego realizacji : Liczba złożonych wniosków: 46 Wartość złożonych wniosków (wkład EFS): 45 459 902,40 Liczba podpisanych umów: 44 Wartość podpisanych umów – po aneksach (wkład EFS): 46 105 184 PLN Wartość wydatkowanych środków na koniec czerwca 2006r. (wkład EFS): 27 610 571,73 PLN

20 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.2 SPO RZL od początku jego realizacji: Liczba osób, które zakończyły udział w Działaniu: 8 790 osób (3286 mężczyzn oraz 5504 kobiety). Liczba osób, które przerwały udział w Działaniu: 1 317 osób (639 mężczyzn oraz 678 kobiet). Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w Działaniu (wg stanu na czerwiec 2006r.): 12 894 osoby (4 932 mężczyzn i 7 962 kobiety)

21 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.3 SPO RZL od początku jego realizacji: Liczba złożonych wniosków: 39 Wartość złożonych wniosków (wkład EFS): 24 949 364 PLN Liczba podpisanych umów: 39 Wartość podpisanych umów – po aneksach (wkład EFS): 24 877 034 PLN Wartość wydatkowanych środków na koniec maja 2006r. (wkład EFS): 15 250 029 PLN

22 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Podsumowanie Działania 1.3 SPO RZL od początku jego realizacji: Liczba osób, które zakończyły udział w Działaniu: 5 259 osób (2 747 mężczyzn oraz 2 512 kobiet). Liczba osób, które przerwały udział w Działaniu: 399 osób (241 mężczyzn oraz 158 kobiet). Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w Działaniu (wg stanu na czerwiec 2006r.): 6 813 osób (3 498 mężczyzn i 3 315 kobiet)

23 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Rezultaty w Działaniach 1.2 i 1.3 SPO RZL - staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 12 066 osób - szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę – 4 590 osób - doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 1 177 osób

24 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Rezultaty w Działaniach 1.2 i 1.3 SPO RZL - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - 20 999 osób - subsydiowane zatrudnienie u przedsiębiorcy - 1 564 osoby - subsydiowane zatrudnienie u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą – 529 osób

25 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Realizacja zasady n+2 w Działaniach 1.2 i 1.3 SPO RZL w województwie podkarpackim W Działaniu 1.2: % wydatków EFS w stosunku do celu na 2006r wyniósł: 231,94% (4 miejsce w kraju) Średnia dla Działania 1.2 wynosi 207,57% W Działaniu 1.3: % wydatków EFS w stosunku do celu na 2006r. wyniósł: 176,67% (3 miejsce w kraju). Średnia dla Działania 1.3 wynosi 140,38% Stan na 30.06.2006r.

26 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Program naprawczy dla SPO RZL usprawniający jego wdrażanie Monitoruje się realizację projektu do ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku a nie do pierwotnej (wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL). 1) Zmiana Rozporządzenia w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dot. realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (z 9 czerwca 2006): - Wydłużenie okresu sprawozdawczego, - Wprowadzenie możliwości dołączania do wniosku beneficjenta o płatność jedynie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione przez beneficjenta wydatki, - Wprowadzenie możliwości poprawienia wniosku o płatność przez pracownika instytucji przyjmującej wniosek w przypadku zaistnienia uchybień formalno-rachunkowych we wniosku

27 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Program naprawczy dla SPO RZL usprawniający jego wdrażanie c.d. 2) 29 czerwca: nowelizacja Rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach SPO RZL: - usunięto tabele, które były zbędne w procesie monitorowania (osobogodziny) - usunięto dane, które można pozyskać z systemu PEFS - wprowadzono dane dot. udzielonej pomocy publicznej - rozszerzono tabele dot. liczby ostat. odbiorców objętych wsparciem

28 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Program naprawczy dla SPO RZL usprawniający jego wdrażanie c.d. 3) 5 lipca: nowelizacja Rozporz. w sprawie trybu składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu: -usunięto dodatkowe wymogi związane z realizacją zamówień publicznych, -harmonogram płatności nie stanowi załącznika do umowy -doprecyzowano i uelastyczniono procedurę wprowadzania zmian w projekcie, -usunięto zapisy odnośnie okresu realizacji projektu oraz załącznik Podział wkładu własnego, -doprecyzowano w jakich przypadkach wymagana jest poprawa wniosku o płatność przez beneficjenta.

29 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce www.wup-rzeszow.pl/sporzl www.wup-rzeszow.pl/zporr www.konferencja-efs.pl

30 Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Konferencja Regionalna - Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Konferencja regionalna Rozwój zasobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google