Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 8"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 8
Stalowa Wola tel. (0-15)

2 PROGRAM OPERACYJNY Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich NUMER I NAZWA PRIORYTETU 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej NUMER I NAZWA DZIAŁANIA 2 Perspektywy dla młodzieży SCHEMAT a Wspieranie młodzieży na rynku pracy

3 „Dobry start szansą dla młodzieży z powiatu stalowowolskiego”
Pierwsze kroki w kierunku pisania projektów i nasze pierwsze doświadczenia „Dobry start szansą dla młodzieży z powiatu stalowowolskiego” okres realizacji r. – r.

4 Działania realizowane w ramach projektu:
Pomoc doradcy zawodowego – 162 osoby Staż – 162 osoby Pośrednictwo pracy – 100 osób

5 TRUDNOŚCI Brak narzędzia do pracy – Generatora Wniosków
Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu na ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zmiana pojęcia osoby długotrwale bezrobotnej, definicja osoby do 25 roku życia Bardzo częste zmiany wyjaśnień dot. dokumentowania działań towarzyszących TRUDNOŚCI

6 KORZYŚCI śmiałe kroki w kierunku pracy w zespole
podbudowa pod dalszą współpracę z IW większa wiedza na temat sporządzania wniosków o dofinansowanie KORZYŚCI

7 Projekty realizowane prze PUP
w ramach Działania 1.2 SPO RZL Pobudka – możliwości rozwoju potencjału zawodowego stalowowolskiej młodzieży Pełną Parą

8 Pobudka - cel strategiczny
Celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie młodzieży, w tym osobom kończącym wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi.

9 Okres realizacji i wdrażania projektu
Pobudka Okres realizacji i wdrażania projektu 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

10 Pobudka FORMY WSPARCIA (554 osoby) Poradnictwo zawodowe - 363 osoby
Pośrednictwo pracy – 451 osób Staże – 451 osób Szkolenia zawodowe – 84 osoby Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 8 osób Zwrot kosztów dojazdu na staż – 71 osób Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – 28 osób

11

12 Pobudka Koszt projektu ,48 PLN

13 Trudności wynikające z realizacji projektu
Sztywność kwoty dofinansowania (stała dla roku) Okres sprawozdawczy – odnosi się do pierwszej wersji wniosku a nie do aktualnej - zaakceptowanej przez IW Dobór osób do projektu spełniających kryteria ostatecznych beneficjentów Częsta rezygnacja uczestników projektu spowodowana podejmowaniem nauki, wyjazdem za granicę i podjęciem zatrudnienia Duże obciążenie w zakresie dokumentowania realizacji projektu

14 Korzyści wynikające z realizacji projektu
Zwiększenie puli środków przeznaczonych na finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy Możliwość finansowania koordynatora oraz wyposażenia jego stanowiska pracy Możliwości udzielenia wsparcia większej grupie osób bezrobotnych Zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń przy zarządzaniu projektem Umiejętności pracy w zespole

15 Korzyści wynikające z realizacji projektu - cd.
Zdobycie doświadczenia w udzielaniu pomocy osobom młodym nie posiadającym doświadczenia zawodowego Możliwość udzielenia kompleksowego wsparcia Nabycie doświadczeń w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z EFS Kreowanie pozytywnego wizerunku EFS Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów współfinansowanych z EFS (pracodawcy, instytucje szkoleniowe, MOPS)

16 Rezultaty projektu 153 osoby podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie 32 osoby podjęły zatrudnienie przerywając udział w projekcie 8 osób podjęło samozatrudnienie 44 osoby przerwało udział w projekcie z przyczyn innych niż podjęcie pracy

17 Wpływ projektu na lokalny rynek pracy
Ograniczenie wzrostu bezrobocia wśród młodzieży Zaspokojenie potrzeb kadrowych części lokalnych pracodawców Uświadomienie potrzeby i celowości korzystania ze środków EFS

18 Rekomendacje Zniesienie ograniczenia ilości znaków we wniosku o dofinansowanie Rozszerzenie dostępnych instrumentów o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy Dostosowanie sprawozdawczości do aktualnie realizowanej i zaakceptowanej wersji wniosku a nie do pierwotnej wersji Uproszczenie procedur rozliczeniowych

19 Pełną Parą 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2007 r.
Okres realizacji i wdrażania projektu 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2007 r.

20 Cel strategiczny projektu
Udzielenie osobom bezrobotnym do 25 roku życia, jednocześnie bezrobotnym przez okres do 24 m-cy oraz bezrobotnym absolwentom wszystkich typów szkół możliwie pełnego wsparcia, poprzez działania aktywizujące i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie

21 Cele pośrednie Podnoszenie umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy Wspieranie w znalezieniu zatrudnienia Zdobycie, podwyższenie kwalifikacji niezbędnych do zaistnienia na rynku pracy Umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu Promocja postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia

22 Cele pośrednie – cd. FORMY WSPARCIA
Poradnictwo zawodowe warsztaty z doradcą zawodowym Pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe z blokami nauki języków obcych Subsydiowane zatrudnienie i staż Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

23 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
3 kwietnia 2006 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego Wojewódzki Urząd Pracy Samorząd Powiatu Stalowowolskiego – Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

24 Koszt projektu ,00 PLN Pełną Parą

25 Etapy realizacji projektu
I. Promocja projektu Nabór uczestników II. Podnoszenie poziomu aktywności i motywacji zawodowej Warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy III. Aktywizacja zawodowa beneficjentów ostatecznych projektu IV. Monitoring projektu

26 Etapy realizacji projektu – cd.
Aktywizacja zawodowa beneficjentów ostatecznych (515 osób) Staże – 400 osób Poradnictwo zawodowe – 90 osób Pośrednictwo pracy osób Szkolenia zawodowe – 80 osób Przyznanie jedn. środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 15 osób Subsydiowane zatrudnienie – 20 osoby Zwrot kosztów dojazdu na staż – 92 osoby Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – 40 osób

27 Dziękuję za uwagę !!


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google