Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramowe Plany Realizacji Działania II Priorytetu ZPORR w 2005 r. Marcin Dygoń Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramowe Plany Realizacji Działania II Priorytetu ZPORR w 2005 r. Marcin Dygoń Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 Ramowe Plany Realizacji Działania II Priorytetu ZPORR w 2005 r. Marcin Dygoń Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

2 2 Dokumenty programowe EFS w ramach ZPORR –Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006 –Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –Uzupełnienie Programu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –Ramowy Plan Realizacji Działania –Dokumentacje konkursowe

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 3 Ramowy Plan Realizacji Działania Załącznik do Umowy Finansowania Działania podpisywanej z Instytucją Pośredniczącą - PUW Przygotowywany corocznie przez WUP Zatwierdzany przez Zarząd Województwa i Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 4 Ramowy Plan Realizacji Działania Podział środków finansowy w ramach Działania – 33,38% alokacji ZPORR + niewykorzystane środki z alokacji 2004 –Działanie 2.1 – 13 771 542,75 PLN +? –Działanie 2.3 – 8 185 352,81 + 7 092 899 = 15 278 251 PLN –Działanie 2.4 – 12 278 029,21 PLN + ? Informacja o planowanych projektach własnych Instytucji Wdrażającej (WUP) Obligatoryjny wkład prywatny w Działaniu 2.3 i 2.4 ZPORR

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 5 Ramowy Plan Realizacji Działania Wybór formuły przeprowadzania konkursów –Konkursy otwarte –Konkursy zamknięte Uzasadnienie –wyboru przewidzianych form wsparcia – typów projektów –Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania –Uszczegółowienie kryteriów zapisanych w Uzupełnieniu Programu ZPORR

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 6 Ramowy Plan Realizacji Działania Sposoby przeprowadzania konkursów –Sposób i miejsce ogłaszania konkursów Dzienniki o zasięgu regionalnym Strony internetowe WUP i MGiP Ogłoszenia na tablicach ogłoszeń –Harmonogram przeprowadzania konkursów Konkursy otwarte Konkursy zamknięte –Miejsce składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 7 Ramowy Plan Realizacji Działania Załączniki finansowe –Planowany harmonogram płatności dla Działania Zasada N+2 Rozkład środków pochodzących z alokacji 2005 i 2004, które będą zapłacone w poszczególnych latach realizacji RPRD Perspektywa 2005 – 2006 –Planowany roczny harmonogram płatności w układzie kwartalnym i miesięcznym alokacja 2004 i 2005 Środki pochodzące z Budżetu Państwa, JST i źródeł prywatnych

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 8 RPRD dla Działania 2.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych Typy projektów: –Szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy –Szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych –Szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 9 RPRD dla Działania 2.1 –Usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa –Usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych oraz usługi doradcze dla studentów –Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowana poza Ramowym Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki na terenie RP, odbywająca się w przedsiębiorstwach –Krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych na kierunkach gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 10 RPRD dla Działania 2.1 Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy –Organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy tymi instytucjami Przygotowania diagnozy w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych Organizowania seminariów, spotkań, warsztatów z udziałem instytucji zaangażowanych w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych Zbierania danych i tworzenia ich baz w celu zwiększenia ilości i podniesienia jakości informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 11 RPRD dla Działania 2.1 Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy –Badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy –Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym m.in. w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MSP, rozwoju społeczno- gospodarczego regionów

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 12 RPRD dla Działania 2.1 Kryteria szczegółowe U ZPORR (1/2) –Ponadlokalny charakter projektu wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego –Zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu –Projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 13 RPRD dla Działania 2.1 Kryteria szczegółowe U ZPORR (2/2) –Znajomość potrzeb lokalnego / regionalnego rynku pracy –Dostosowanie do czasu pracy beneficjenta –Powiązanie z projektami infrastrukturalnymi i z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowanymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 14 RPRD dla Działania 2.1 Propozycje kryteriów projektów (1/2) –zrównoważony udział szkolenia teoretycznego i praktycznego –praktyki zawodowe dla studentów w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego –projekty uwzględniające indywidualne podejście do grupy docelowej –Projekty szkoleniowe połączone z doradztwem w zakresie kształtowania kariery zawodowej

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 15 RPRD dla Działania 2.1 Propozycje kryteriów projektów (2/2) –projekty badawcze obejmujące całe województwo –projekty badawcze prognozujące sytuację na rynku pracy –projekty badawcze, które zapewnione będą miały ciągłość realizacji badań –Maksymalna wartość składanych wniosków – 1,5 mln PLN? –Okres realizacji projektów nie dłuższy niż 2 lata?

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 16 RPRD dla Działania 2.3 i 2.4 Typy projektów w ramach Działania: –Szkolenia i kursy mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji związanych z nowym zawodem –Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań –Informacja zawodowa –Subsydiowanie zatrudnienia –Pośrednictwo pracy na terytorium RP

17 17 RPRD dla Działania 2.3 i 2.4 Kryteria szczegółowe U ZPORR –Powiązanie z działaniami mającymi na celu stworzenie warunków na rozwój inwestycji sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez EFRR (Działanie 3.1 i 3.2 ZPORR) –Projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne –Ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego –Zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu –Propozycja ewentualnego zatrudnienia (tylko 2.4)

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 18 RPRD dla Działania 2.3 i 2.4 Propozycja uszczegółowienia kryteriów (1/2) –projekty o charakterze kompleksowym (doradztwo, szkolenie, pośrednictwo pracy, subsydiowane zatrudnienie), –projekty ze zrównoważonym udziałem kobiet oraz uwzględniające szczególne podejście do kobiet, –projekty doradztwa zawodowego opartego na metodach indywidualnych – Indywidualne Plany Działania, –projekty uwzględniające indywidualne podejście do grupy docelowej, –projekty szczególnie obejmujące osoby powyżej 40 - go roku życia,

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 19 RPRD dla Działania 2.3 i 2.4 Propozycja uszczegółowienia kryteriów –projekty z uprawdopodobnionym zatrudnieniem po okresie udzielonej pomocy –Projekty z minimum 30% wskaźnikiem zatrudnienia –Projekty dla rolników i domowników w gospodarstwach do 5 ha przeliczeniowych –Projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze usług

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 20 Planowany harmonogram prac 24 grudnia 2004 roku – przedstawienie propozycji RPRD dla Działania 2.1, 2.3 i 2.4 do Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Styczeń 2005 r. –przedłożenie RPRD pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu celem uzyskania rekomendacji Zarządowi Województwa –Zatwierdzenie RPRD przez Zarząd Województwa Luty 2005 r. – podpisanie aneksu do Umowy Finansowania Działania z Instytucją Pośredniczącą (Podkarpacki Urząd Wojewódzki) Luty – marzec 2005 r. - ogłoszenie konkursów na realizację projektów

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 21 Kontakt Zespół ds. projektów tel: (17) 850 92 48 fax: (17) 852 44 57 e-mail: mdygon@wup-rzeszow.pl wup@wup-rzeszow.pl www.wup-rzeszow.pl/zporr


Pobierz ppt "Ramowe Plany Realizacji Działania II Priorytetu ZPORR w 2005 r. Marcin Dygoń Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google