Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ID grupy: 97/19_P_G1, 97/16_P_G1 Opiekun: Beata Smolarz, Anna Nowak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Problemy lokalnego rynku pracy Semestr/rok szkolny: Semestr 4 - 2011/2012

3 Rynek pracy i jego uwarunkowania Efekty współczesnych uwarunkowań rynku pracy Regulacje UE w zakresie rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi Uwarunkowania aktywności zawodowej Badania BAEL Badania bezrobocia rejestrowego Analiza EFS, dyrektywy europejskiej dotyczące rynku pracy

4 Zmieniająca się struktura gospodarki wymaga zmian alokacji siły roboczej. W przypadku Polski jest to dostosowanie zasobów pracy poprzez przesunięcie zatrudnionych z sektorów, które tracą rację bytu w rozwijającej się gospodarce, do sektorów o wysokiej technologii. Gospodarka podlega procesom transformacji i integracji ze strukturami unijnymi. RYNEK PRACY I JEGO UWARUNKOWANIA

5 Gospodarki dostosowywała się do zmieniających się warunków rynkowych, wynikających ze zmiany struktury własności, napływu kapitału zagranicznego, otwarcia gospodarki na wymianę i ekspozycji na międzynarodową konkurencję, dostępu do nowych rynków, nowych technologii

6 to uczestnictwo w procesie produkcji społecznej, wykonywanie pracy przynoszącej dochód. Ludność aktywna zawodowo to wszyscy pracujący zawodowo (pracodawcy, pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin) oraz zarejestrowani bezrobotni. Do ludności aktywnej zawodowo nie zalicza się uczniów odbywających naukę zawodu, gospodyń domowych i osób żyjących wyłącznie z kapitału. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA O poziomie aktywności zawodowej decydują czynniki demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne. Poziom aktywności zawodowej jest wyrażany współczynnikami aktywności zawodowej, które są obliczane wg płci, różnych przedziałów wieku, dla ludności rolniczej i nierolniczej, miejskiej i wiejskiej. Trudności w porównywaniu danych powoduje fakt, że w niektórych krajach do aktywnych zawodowo zalicza się czasami także: pracujących więźniów, osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową, pracujących zakonników i gospodynie domowe pomagające w gospodarstwie rolnym.

7 Ludność aktywna zawodowo obejmuje: wszystkich pracujących zawodowo: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców, pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą, agentów, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie, żołnierzy służby zasadniczej; bezrobotnych: Osoby w wieku produkcyjnym pozostające bez pracy, aktywnie jej poszukujące i gotowe niezwłocznie ją podjąć UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

8 Czynniki wpływające na poziom aktywności zawodowej ludności: demograficzne: model rodziny, stopa urodzeń w latach poprzednich, stopa zgonów; ekonomiczno-społeczne: rozmiary produkcji, wydajność pracy, płace realne, preferencje w zakresie kształcenia, możliwość znalezienia pracy

9

10

11 Badanie prowadzone jest przez GUS od 1992 roku w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej tj. aktywność ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału. Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną, tzn. losowego doboru gospodarstw domowych. Obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych.

12 Efekt badania BAEL: Prezentacja danych dotyczących: ludności aktywnej zawodowo (w podziale na pracujących i bezrobotnych), biernych zawodowo, czyli osób nie pracujących i niezainteresowanych podjęciem pracy. Aby osoba została uznana za bezrobotną wg BAEL, musi spełniać 3 warunki: nie pracuje w okresie badanego tygodnia, przez 4 tygodnie (wliczając jako ostatni tydzień badany) poszukuje aktywnie pracy, jest gotowa do podjęcia pracy w badanym lub następnym tygodniu.

13 Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności ekonomicznej na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca, a dokładniej: fakt wykonywania, posiadania, bądź poszukiwania pracy w badanym tygodniu.

14 Metodologia badania BAEL oparta jest na definicjach zalecanych przez: Międzynarodową Organizację Pracy, Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) w związku z czym wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności są porównywalne w skali międzynarodowej.

15 BADANIA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

16 To liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.

17 Osoba w wieku produkcyjnym, czynna zawodowo, zdolna i gotowa do podjęcia pracy w pełnym wymiarze, pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Urzędzie Pracy. W Polsce do grupy bezrobotnych zalicza się osoby, które : 1. Są w wieku: kobiety 18-60, mężczyźni 18-65 lat; 2. Zarejestrowały się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie pracy; 3. Nie nabyły prawa do emerytury lub renty; 4. Nie prowadzą gospodarstwa rolnego ani pozarolniczej działalności gospodarczej; 5. Nie uczą się w szkołach różnego typu; 6. Aktywnie poszukują pracy.

18 Sierpień 2010 Lipiec 2011 Stan w końcu miesiącaSiepień 2011 52,745,0Oferty pracy w tys.50,1 1800,21863,2Bezrobotni zarejestrowani w tys.1855,3 11,411,7Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 11,6 233,0198,5Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys. 202,2 245,7218,6Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys. 210,1

19 W sierpniu 2011 r. w porównaniu do lipca br. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku nastąpił wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych zwiększyła się w sierpniu w porównaniu do lipca, ale była ona mniejsza niż przed rokiem. Zmniejszyła się liczba osób wyrejestrowanych z Urzędów Pracy. W końcu sierpnia 2011 roku urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w lipcu 2011 r., ale mniejszą niż w analogicznym okresie ub. roku.

20

21 Najbardziej rozpowszechnioną miarą bezrobocia jest – stopa bezrobocia ( jest to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo, wyrażony w procentach). B Sb = -----×100 AZ Sb – stopa bezrobocia B – liczba bezrobotnych zarejestrowanych AZ – liczba ludności aktywnej zawodowo( zatrudnionych i bezrobotnych, aktywnie poszukujących pracy).

22 W II kwartale 2011 r. stopa bezrobocia ogółem wyniosła 9,5%, natężenie bezrobocia pozostało na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszyło się o 0,5 pkt. W porównaniu z I kwartałem 2011 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się wśród mężczyzn (o 1,0 pkt), a wśród kobiet ukształtowała się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 pkt). Podobny kierunek zmian zanotowano wśród mieszkańców wsi, jak i wśród mieszkańców miast (spadek odpowiednio o 1,0 pkt wobec 0,3 pkt).

23 200920102011 I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw. Stopa rejestrowan ego bezrobocia (stan w końcu okresu) w %11,110,610,911,912,911,611,512,313,111,8 Stopa bezrobocia wg BAEL w %8,37,98,18,510,69,59,19,310,0

24 200920102011 I kw.II kw.III kw. IV k w. I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw. Współczynnik aktywności zawodowej ogółem wg BAEL w %54,554,755,455,155,255,756,255,855,6 Wskaźnik zatrudnienia ogółem wg BAEL w %50,050,450,950,449,450,451,150,650,0

25 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 19900,30,81,51,92,43,13,84,555,55,96,5 19916,66,87,17,37,78,49,49,810,510,811,112,2 199212,112,412,112,212,312,613,113,413,613,5 14,3 199314,214,4 14,314,815,4 15,315,516,4 199416,716,816,716,416,216,616,916,816,516,216,116 199516,115,915,515,214,815,215,315,21514,7 14,9 199615,415,515,415,114,714,314,113,813,513,213,313,2 199713,11312,612,111,711,611,31110,610,3 199810,710,610,4109,79,6 9,59,69,79,910,4 199911,411,91211,811,6 11,811,912,112,212,513,1 200013,714 13,813,6 13,813,91414,114,515,1 200115,715,916,11615,9 1616,216,316,416,817,5

26 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 200220,120,220,119,919,219,4 19,5 19,720 200320,620,720,620,319,819,719,619,519,419,319,520 200420,6 20,419,919,519,419,319,118,918,7 19 200519,4 19,218,718,21817,917,717,617,3 17,6 200618 17,817,216,515,915,715,515,214,914,8 200715,114,8 14,3 13,612,912,312,111,911,6 11,311,2 200811,511,3 10,910,39,89,49,29,18,98,89,19,5 200910,4*10,911,1*10,9*10,7*10,6*10,7*10,810,911,111,412,1 201012,913,21312,412,111,711,511,411,5 11,712,3 20111313,213,112,612,211,811,7

27

28 W II kwartale 2011 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 17,9 mln osób (z tego 16,2 mln pracujących i 1,7 mln bezrobotnych), a biernych zawodowo 14,0 mln osób. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 177 tys. osób (tj. o 1,0%), natomiast populacja biernych zawodowo zmniejszyła się o 32 tys. osób (tj. 0,2%). Wewnątrz populacji aktywnych zawodowo wzrosła liczba pracujących – o 169 tys., tj. o 1,1%, jak również wzrosła liczba bezrobotnych - o 8 tys., tj. o 0,5%

29

30

31 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu sierpnia 2011 r. stanowili 11,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lipcu 2011 r. – 11,7%; w sierpniu 2010 r. – 11,4%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (18,5%), zachodniopomorskim (16,0%), kujawsko-pomorskim (15,5%), podkarpackim (15,1%), lubuskim (14,5%) oraz świętokrzyskim (14,1%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,5%), mazowieckie (9,2%), śląskie (9,6%) i małopolskie (9,8%).

32

33 W stosunku do poprzedniego kwartału liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 207 tys. osób, tj. o 1,2%, zaś populacja biernych zawodowo spadła o 103 tys. osób tj. o 0,7%. Wśród aktywnych zawodowo populacja pracujących zwiększyła się o 288 tys., tj. o 1,8%, a liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się – o 81 tys., tj. o 4,6%. W wyniku tych zmian na rynku pracy liczba osób niepracujących przypadających na 1000 osób pracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, jak i w porównaniu z poprzednim kwartałem. W II kwartale 2011 r. wskaźnik ten wynosił 971 (w miastach 973, na wsi 967), podczas gdy w II kwartale 2010 r. na 1000 osób pracujących przypadało 982 osoby niepracujące (987 w miastach, 975 na wsi), a w I kwartale 2011 r. – 1000 osób (w miastach 985, na wsi 1024).

34 W II kwartale 2011 ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,0% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Podobnie jak w poprzednich kwartałach wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn (64,5%) niż kobiet (48,3%). W ujęciu rocznym, jak i kwartalnym odnotowano wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej (odpowiednio o 0,3 pkt wobec 0,4 pkt). Wskaźnik ten w porównaniu z II kwartałem 2010 r., jak i w porównaniu z I kwartałem 2011 r. zwiększył się niezależnie od miejsca zamieszkania, jak i płci. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym osiągnął w II kwartale 2011 r. poziom 72,3% i zwiększył się w porównaniu z analizowanym okresem poprzedniego roku, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału (po 0,5 pkt).

35

36 W II kwartale 2011 r. odnotowano wzrost populacji pracujących w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału. W analizowanym kwartale pracujący stanowili 50,7% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z I kwartałem 2011 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 288 tys. (tj. o 1,8%). Wzrost ten dotyczył populacji mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio o 225 tys., tj. o 2,6% oraz o 63 tys., tj. o 0,9%). Zwiększyła się liczba pracujących na wsi (o 184 tys., tj. o 3,1%) oraz w miastach (o 104 tys., tj. o 1,1%).

37

38 W II kwartale 2011 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, natomiast w stosunku do poprzedniego kwartału wystąpił spadek tej populacji. Zbiorowość bezrobotnych liczyła 1690 tys. osób i w okresie roku zwiększyła się o 8 tys. osób, tj. o 0,5%. W ciągu kwartału populacja bezrobotnych spadła o 81tys. osób (tj. o 4,6%). W porównaniu z II kwartałem 2010 r. spadek bezrobocia odnotowano w populacji mężczyzn (o 17 tys. osób, tj. o 1,9%), natomiast wśród kobiet wystąpił wzrost (o 25 tys. osób, tj. o 3,2%). Zbiorowość bezrobotnych mieszkańców miast spadła o 8 tys. osób, tj. o 0,7%, natomiast wśród mieszkańców wsi nastąpił wzrost (o 16 tys. osób tj. o 2,6%). W porównaniu z I kwartałem 2011 r. zmniejszyła się liczba bezrobotnych mężczyzn (o 84 tys., tj. o 8,8%), natomiast wśród kobiet nastąpił minimalny wzrost (o 0,2%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, spadek bezrobocia wystąpił zarówno na wsi, jak i w mieście (odpowiednio o 52 tys., tj. 7,6% i o 29 tys., tj. o 2,7%). Spośród bezrobotnych, spełniających kryteria stosowane w BAEL, w II kwartale 2011 r. 65,9% osób było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (przed rokiem – 67,0%, a w poprzednim kwartale – 67,6%). Z tej grupy zasiłek dla bezrobotnych pobierało 10,2% osób (przed rokiem – 14,8%, w poprzednim kwartale – 11,3%).

39

40 Najniższe natężenie bezrobocia dotyczyło osób z wykształceniem wyższym, dla których stopa bezrobocia w analizowanym kwartale wyniosła 5,2%. Nadal najwyższy wskaźnik bezrobocia notuje się wśród osób bez przygotowania zawodowego i o najniższym poziomie wykształcenia.

41

42

43 Większą część populacji bezrobotnych stanowią kobiety. W końcu I kwartału 2011 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 51,3% i był o 2,4 pkt wyższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2010 r. Najwyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w województwach: wielkopolskim (55,0%), śląskim (53,6%), kujawsko pomorskim (53,4%) oraz pomorskim (53,0%).

44 BEZROBOCIE W UNII EUROPEJSKIEJ

45

46 Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Austrii (3,7%), Holandii (4,4 %)i Luksemburgu (4,9 %) Największa stopa bezrobocia panuje obecnie w Hiszpanii (21,2 %), Grecji (16,7 %) oraz na Łotwie (16,2 %).

47 DYREKTYWA RADY z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (75/117/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (76/207/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (79/7/EWG)

48 DYREKTYWA RADY z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników. DYREKTYWA RADY z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa. DYREKTYWA RADY 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa

49 DYREKTYWA RADY 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) DYREKTYWA RADY 96/97/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniająca dyrektywę 86/378/EWG w sprawie wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć

50 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne DYREKTYWA RADY 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy DYREKTYWA 2002/73/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy

51 DYREKTYWA RADY 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług DYREKTYWA 2006/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy

52 EFS jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Z EFS pochodzą środki na realizację Programu Operacyjnego KAPIAŁ LUDZKI.

53 Nazwa programu operacyjnegoKwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro] Infrastruktura i Środowisko37,6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 17,2 Regionalne Programy Operacyjne16,5 Kapitał Ludzki11,5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 9,7 Europejska Współpraca Terytorialna8,5 Rozwój Polski Wschodniej2,3 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 0,9 Pomoc Techniczna0,6

54 Obecny okres programowania EFS, obejmujący lata 2007- 2013, przebiega pod hasłem Inwestycje w kapitał ludzki. EFS zainwestuje w tym okresie około 75 miliardów euro – czyli blisko 10% budżetu UE – w projekty mające na celu zwiększenie zatrudnienia. Na realizację Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomi, tj. 15%. PO KL obejmuje całość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi ok 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013. W ramach Programu ok. 60% środków zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego na szczeblu centralnym.

55 Podział środków finansowych pomiędzy województwa w ramach komponentu regionalnego został dokonany na podstawie: liczby mieszkańców województwa, stopy bezrobocia, liczby małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie, liczby osób utrzymujących się z rolnictwa, wskaźnika regionalnego zróżnicowania PKB na głowę mieszkańca.

56 PriorytetUdział % I. Zatrudnienie i integracja społeczna4,43% II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 6,81% III. Wysoka jakość systemu oświaty 8,81% IV. Szkolnictwo wyższe i nauka8,41% V. Dobre rządzenie5,35% VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich19,76% VII. Promocja integracji społecznej13,60% VIII. Regionalne kadry gospodarki13,91% IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 14,92% X. Pomoc techniczna4% OGÓŁEM PO KL100%

57 1. Aktywne działania na rynku pracy. 2. Promowanie rozwiązań wyrównujących szanse na rynku pracy. 3. Rozwój szkoleń, edukacji i doradztwa. 4. Doskonalenie umiejętności pracowników oraz rozwój przedsiębiorczości. 5. Zwiększanie szans kobiet na znalezienie pracy i rozwój kariery.

58 Poprawa jakości kapitału ludzkiego – podnoszenie kwalifikacji Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem (szkolenia, staże, kursy itp.) Poprawa dostępu do zatrudnienia. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i firm. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

59 Mobilizacja na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji. Tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE-wzrost poziomu zatrudnienia. Współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy. Poprawa integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym. Pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich. Podniesienie poziomu wykształcenia. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa Zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej

60 Ludzie + umiejętności = sukces

61 Realizator: Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Działania: cykl konferecji promujących osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie, jako potencjalnych pracowników warsztaty dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych *działanie 1.4 SPO RZL – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

62 Realizator: Stowarzyszenie Epin Działania projekt objął swoim zasięgiem młodzież z dwóch domów dziecka. Stworzenie im szans rozwoju,podniesienie umiejętności zawodowych,społecznych,a także przekazanie zalet hipoterapii. *1,5 SPO RZL promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

63 Realizator: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o w Szczecinie Działanie 20 osób bezrobotnych przeszkolonych z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych funduszy europejskich, przygotowania wniosków, nauki języka obcego i obsługi komputera. EFEKTY: bezpośrednio po zakończeniu projektu 3 osoby znalazły zatrudnienie, jedna odbywa staż, a jeden z uczestników szkolenia założył własną firmę ! *działanie 1,3 SPO RZL – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

64 Realizator: Wektor Consulting S.C Działania projektem objęto grupę 120 kobiet uczestniczki szkolenia brały udział w warsztatach umiejętności społecznych asertywności, walki ze stresem etc. miały możliwość zapoznania się z obsługą komputera, rozwoju zdolności manualnych i plastycznych EFEKT: 65 kobiet znalazło pracę, 6 pań założyło własną firmę, a 31 pań podjęło dalszą edukację

65 Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Działania projektem objęto aż 480 osób(absolwentów i bezrobotnych z terenu powiatu stalowowolskiego). Spośród nich 386 odbyło staż zawodowy, a 84 młodych ludzi skorzystało ze szkoleń dla 8 osób udział w projekcie zakończył się uzyskaniem wsparcia finansowego i założeniem firmy

66 Realizator: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.oraz F5 Konsulting,Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,PBS Spółka z o.o Działania zwiększenie wiedzy o telepracy i spopularyzowanie tej formy zatrudnienia wśród przedsiębiorców. Telepraca to każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia,której wyniki dostarczone są za pomocą technologii informatycznej. w projektach wzięło udział ponad 5000 przedstawicieli przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych

67 http://www.rynekpracy.pl/ http://www.rynekpracypokl.pl/ http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPag e&nPID=867738&pT=details&sP=CONTENT,objectID,8 68123 http://www.rynekpracy.edu.pl/?strona=glowna http:// www.stat.gov.pl


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google