Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY OPRACOWYWANIA I PROWADZENIA ĆWICZEŃ OBRONNYCH (na podstawie Metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY OPRACOWYWANIA I PROWADZENIA ĆWICZEŃ OBRONNYCH (na podstawie Metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY OPRACOWYWANIA I PROWADZENIA ĆWICZEŃ OBRONNYCH (na podstawie Metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP)

2 2 ĆWICZENIE – należy przez to rozumieć najwyższą formę realizacji szkolenia, prowadzoną na różnych szczeblach organizacyjnych, w ramach której szkoleni nabywają praktycznych umiejętności działania w zespole w zakresie wymaganym przy wykonywaniu powierzonych zadań obronnych oraz utrzymywaniu tych umiejętności. ĆWICZENIE – należy przez to rozumieć najwyższą formę realizacji szkolenia, prowadzoną na różnych szczeblach organizacyjnych, w ramach której szkoleni nabywają praktycznych umiejętności działania w zespole w zakresie wymaganym przy wykonywaniu powierzonych zadań obronnych oraz utrzymywaniu tych umiejętności.

3 3 Ze wzlędu na rodzaj ĆWICZENIE OBRONNE Gra kierownicza Trening decyzyjny Ćwiczenie grupowe Ćwiczenie instruktażowe Ćwiczenie kompleksowe JednoszczebloweWieloszczeblowe Ze wzlędu na ilość angażowanych poziomów organizacyjnych JednostronneDwustronne Ze wzlędu na liczbę ćwiczących stron Strategiczne Regionalne Działowe Centralne Wojewódzkie Powiatowe Miejskie Gminne Lokalne Instytucyjne Ze wzlędu na rozmach

4 4 Cywilno- wojskowe Krajowe Ze wzlędu na właściwość zaangażowanych stron Z epozodycznym udziałem sił Ze wzlędu na wielkość ćwiczących sił Cywilne Międzynarodowe Ze wzlędu na zasięg terytorialny Z częściowym udziałem sił Z całością sił

5 5 1. Ćwiczenie wojewódzkie jest rodzajem praktycznego szkolenia obronnego, którego istotą jest doskonalenie umiejętności kierowania obroną województwa. 2. Zasadniczymi elementami ćwiczenia wojewódzkiego są: doskonalenie systemu kierowania wojewody oraz marszałka województwa; doskonalenie współdziałania wyżej wymienionych organów z organami administracji zespolonej, niezespolonej, samorządowej województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. ISTOTA ĆWICZEŃ OBRONNYCH NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA

6 6 3. Ćwiczenia wojewódzkie, w wymiarze terytorialnym, obejmują swym zasięgiem obszar nie mniej, aniżeli dwa powiaty do terenu całego województwa włącznie. 4. Ćwiczenie to może mieć charakter krajowy lub międzynarodowy oraz jedno lub wieloszczeblowy, jedno bądź dwustronny, a także cywilny (niewojskowy) lub cywilno-wojskowy. 5. Prowadzącym ćwiczenie wojewódzkie jest wojewoda, marszałek województwa bądź upoważniona przez nich osoba. 6. Czas trwania ćwiczeń wojewódzkiego wynika z zakładanych celów oraz przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

7 7 CELE ĆWICZENIA CELGŁÓWNYCELGŁÓWNY EPIZODY Zagadnienie szkoleniowe 1 Zagadnienie szkoleniowe 2 EPIZODY Zagadnienie szkoleniowe 3 Zagadnienie szkoleniowe 4 Cel szczegółowy 1 Cel szczegółowy 2 URUCHAMIANIE SYSTEMU STAŁYCH DYŻURÓW URUCHAMIANIE ZADAŃ OPERACYJNYCH

8 8 ĆWICZENIE PK. KIEROWNICTWO 2012 PRZEMIESZCZENIE WOJEWODY NA STANOWISKO KIEROWANIA W ZAPASOWYM MIEJSCU PRACY TEMAT: CELE SZKOLENIOWE (przykładowe): PRZYJĘCIE TEMATU I CELU (ÓW) ĆWICZENIA /WARIANT/ Zgrywanie obsady SK Wojewody w uruchamianiu wybranych zadań operacyjnych w województwie Doskonalenia uruchamiania systemu stałych dyżurów w wybranych jednostkach organizacyjnych w województwie Sprawdzić rozwiązania przyjęte w POFW dotyczące planu przemieszczenia i uruchomienia SK w ZMP, oraz podjęcia pracy przez wojewodę w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa

9 9 OKREŚLENIE (typowanie) UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA /WARIANT/ WOJEWODA KW Policji Szpital wojewódzki KW PSP Sekretariat MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Kierownik KO Komórka do spraw obronnych Kierownik KO ………………. Kancelaria Tajna

10 10 KIEROWNIK ĆWICZENIA Zespół zabezpieczenia stanowiska kierowania ćwiczeniem Koordynatorze Kierownika Ćwiczenia Zespół prawno - informacyjny Zespół protokołu i zabezpieczenia wizyt Inne zespoły (wg potrzeb) Zastępca Kierownika Ćwiczenia Zespół analizy oceny i omówienia Zespół zabezpieczenia teleinformatycz. SZEF SZTABU CENTRUM KOORDYNACYJNE SZEF CENTRUM – Z-ca Szefa Sztabu Zespół monitorowania Przegiegiem ćwiczenia Sekcja bezpieczeństwa i dystrybucji informacji Zespół podawania wiadomości Zespół podgrywający szczebla nadrzędnego Zespół podgrywający spoza łańcucha dowodzenia Zespół sił przeciwnika ĆWICZĄCY Zespół podgrywający za podwładnych ćwiczącego szczebla KIEROWNISTWO ĆWICZENIA SZTAB KIEROWNISTWA ĆWICZENIA

11 11 M I E S I Ą C 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Powołanie Zespołu Autorskieg o Powołanie Zespołu Autorskieg o ĆWICZENIEĆWICZENIE ĆWICZENIEĆWICZENIE OGÓLNY PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA WSTĘPNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA KOŃCOWA KONFERENCJA PLANISTYCZNA Powołanie Kierownictwa Ćwiczenia Powołanie Kierownictwa Ćwiczenia Organizator ćwiczenia OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ĆWICZENIA PRZYGOTOWANIE KOMÓREK KIEROWNICTWA ĆWICZENIA ZATWIERDZENIE DOKUMENTÓW

12 12 M I E S I Ą C 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ć WI C Z E N I E Ć WI C Z E N I E OGÓLNY PRZEBIEG PRZYGOTOWANIA ĆWICZENIA WSTĘPNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA KOŃCOWA KONFERENCJA PLANISTYCZNA Proces Planowania Proces przygotowania ćwiczących Proces przygotowania dokumentów pomocniczych Proces przygotowania ćwiczenia Szkolenia uzupełniające Warsztaty Gry decyzyjne Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Plan przeprowadzenia ćwiczenia Plany pracy osób funkcyjnych Plan podawania wiadomości Sprawdzenie rejonów ćwiczeń (wg potrzeb) Zabezpieczenie logistyczne

13 13 Kolejność przebiegu procesu przygotowania ćwiczenia (etap I) Wydanie dokumentu dyrektywnego do przygotowania ćwiczenia (zarządzenia) wojewody, prezydenta, burmistrza, wójta Powołanie zespołu autorskiego Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Opracowanie dokumentów wyjściowych do przygotowania przez ćwiczących Przeprowadzenie rekonesansu rejonu ćwiczenia

14 14 Kolejność przebiegu procesu przygotowania ćwiczenia (etap II) Opracowanie dokumentów składowych planu przeprowadzenia ćwiczenia Dokonanie przeglądu zgodności treści opracowanej dokumentacji ćwiczenia Przeprowadzenie rekonesansu rejonu ćwiczenia Sytuacja wyjściowa Plan szkolenia kierownictwa ćwiczenia oraz ćwiczących Zarys dynamiki ćwiczenia Ramowy plan podawania informacji Plan łączności Plan pracy osób funcyjnych kierownictwa Plan zabezpieczenia działań Inne sporządzane wegług potrzeb

15 15 Kolejność przebiegu procesu przygotowania ćwiczenia (etap III) Opracowanie i wydanie dokumentów dyrektywnych do przeprowadzenia ćwiczenia Zatwierdzenia planu przeprowadzenia ćwiczenia Przygotowanie kierownictwa ćwiczenia, ćwiczących i rejonów ćwiczeń Zorganizowanie zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia

16 16 Zasady opracowania głównych dokumentów ćwiczenia Wydanie dokumentu dyrektywnegodo przygotowania ćwiczenia (zarządzenia) prezydenta, burmistrza, wójta Powołanie zespołu autorskiego Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Opracowanie dokumentów wyjściowych do przygotowania przez ćwiczących Przeprowadzenie rekonesancu rejonu ćwiczenia

17 17 Budowa koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia 1. Część metodyczna 2. Część merytoryczna

18 18 Budowa koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia Część metodyczna (w formie opisowej) Temat, cele szkoleniowe, typ i rodzaj ćwiczenia Miejsce przeprowadzenia ćwiczenia, termin i skład uczestników Skład stron (siły własne i przeciwnika) Podział na etapy i zagadnienia szkoleniowe oraz czas ich realizacji Sposób wykorzystania środków automatyzacji kierowania Struktura organizacyjna kierownictwa, i ćwiczących oraz sprawy organizacyjne (sposób rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia,sposób podgrywania sytuacji, sposób omówienia ćwiczenia

19 19 Część metytoryczna (w formie opisowej lub graficznej) Dotychczasowy charakter działań, sytuacja wyjściowa do ćwiczenia (w niej sytuacja ogólna, szczegółowa i specjalistyczna, stan oraz położenie wyjściowe i zamiar stron) Przebieg umownej granicy między stronami (wg potrzeb) Ogóln skład ćwiczacych stron Położenie wyjściowe i założony zamiar działania przeciwnika Położenie wyjściowe sił własnych i zamiar działania szczebla nadrzędnego Położenie wyjściowe i zamiar działania sąsiadów Zadania dla ćwiczących Zarys dynamiki działań

20 20 Układ koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia

21 21..................................................... /Nazwa jednostki organizacyjnej/ Klauzula tajności Egz. nr............. ZATWIERDZAM................................. /bezpośedni przełożony/ dnia...................... KONCEPCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA.............................................................................. /forma i rodzaj ćwiczenia/............................................................................. /kryptonim ćwiczenia/ miejscowość miesiąc rok/

22 22 1.PODSTAWA PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA: a......................................................................................... b......................................................................................... c......................................................................................... (dokumenty dyrektywne, planistyczne uszeregowane wg hierarchii ważności wraz z podanym konkretnym umiejscowieniem ćwicenia w dokumencie, np.: poz., pkt, ppkt) 2. DOKUMENTY ODNIESIENIA: a......................................................................................... b......................................................................................... c......................................................................................... (doktryny, regulaminy, instrukcje, wytyczne i inne fachowe wydawnictwa i ustanowione normy obronne, implementowane dokumenty sojusznicze, których postanowienia rzutują na proces przygotowania i prowadzenia ćwicenia oraz jego zawartość merytoryczną)

23 23 3.DANE OGÓLNE ĆWICZENIA: a. kryptonim b. temat c. forma/rodzaj (np ćwiczenie gminne) d. termin(y) przeprowadzenia, np: - Etap I..........................................(data od – do) - Etap II..........................................(data od – do) e. miejsce (rejon ćwiczenia) f. struktura kierownistwa ćwiczenia – załącznik g. osoby funkcyjne: - kierownik ćwiczenia; - zastępca kierownika ćwiczenia (wg potrzeb); - szef sztabu kierownictwa ćwiczenia; - szef Zespołu Autorskiego; - inne osoby funkcyjne wg potrzeb h. uczestnicy i struktura organizacyjna ćwiczenia - główny ćwiczący.................................. - drugoplanowy ćwiczący....................... - strona przeciwna..................................

24 24 5.OGÓLNE WYMAGANIA ĆWICZENIA: a. Ogólne założenia i zakłaany rzultat ćwiczenia (np. istota ćwiczenia, główne problemy rozpatrywane w ćwiczeniu, oczekiwane efekty szkolenione itp.): b. Odniesienie i powiązanie z innymi ćwiczeniami (jakie i w jakim zakresie przygotowywane ćwiczenie będzie kontynuacją ćwiczeń prowadzonych wcześniej); CELE I ZAGADNIENIA ĆWICZENIA a. cele szkoleniowe ćwiczenia w układzie: - uczyć; - doskonalić; - zgrywać; - sprawdzić; - zbadać; b. zagadnienia szkoleniowe ćwiczenia (ogólne zagadnienia szkoleniowe przewidziane do realizacji w trakcie całego ćwiczenia)

25 25 SYTUACJA WYJŚCIOWA DO ĆWICZENIA: a. sytuacja ogólna (ogólna sytuacja polityczno-militarna i położenie wyjściowe stron): b. sytuacja szczegołowa (zamiary stron); c. Skład stron (np. Niebiescy, Czerwoni); d. Etapy i przebieg ćwiczenia (jakie zagadnienia, w których etapach będą realizowaneoraz ich ogólny przebieg). 7. USTALENIA ORGANIZACYJNE: a. Ramowy plan przygotowania ćwiczenia (opracowany w formie tebelarycznej z uwzględnieniem terminów realizacji glównych przedsięwzięćoraz osób odpowiedzialnych) b. Zakres opracowywanej dokumentacji do ćwiczenia; c. Zasady współpracy z mediami (kto, kiedy i w jakim zakresie realizuje współpracę z mediami); d. Uczestnicy i termin przeprowadzenia rekonesansućwiczenia; e. Zasady ochrony informacji w ćwiczeniu i zabezpieczenie rejonu ćwiczenia; f. Organizacja szkoleń: - kierownictwa ćwiczenia; - ćwiczących; - z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa

26 26 8. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE I ADMINISTRACYJNE: a. Zestawienie ilości zsadniczych środków materiałowych przewidywanych na zabezpieczenie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia: b. Ogólny koszt ćwiczenia; c. Obsługa administracyjna. 9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ĆWICZENIA: a. Miejsce czas i uczestnicy omówienia; b. Terminy składania sprawozdań (wymagania w zakresie archiwizacji i dostępności do dokumentacji ćwiczenia); KIEROWNIK ĆWICZENIA............................................... /imię, nazwisko, podpis i data/ Załączniki obligatoryjne: Zał. A – Schemat sytuacji wyjściowej do ćwiczenia Zał. B – Struktura organizacyjna kierownictwa ćwiczenia Zał. C – Ramowy plan przeprowadzenia ćwiczenia

27 27 Kolejność przebiegu procesu przygotowania ćwiczenia (etap II) Opracowanie dokumentów składowych planu przeprowadzenia ćwiczenia Dokonanie przeglądu zgodności treści opracowanej dokumentacji ćwiczenia Przeprowadzenie rekonesansu rejonu ćwiczenia Sytuacja wyjściowa Plan szkolenia kierownictwa ćwiczenia oraz ćwiczących Zarys dynamiki ćwiczenia Ramowy plan podawania informacji Plan łączności Plan pracy osób funcyjnych kierownictwa Plan zabezpieczenia działań Inne sporządzane wegług potrzeb

28 28..................................................... /Nazwa jednostki organizacyjnej/ Klauzula tajności Egz. nr............. ZATWIERDZAM................................. /bezpośedni przełożony/ dnia...................... PLAN PRZEPROWADZENIA.............................................................................. /forma i rodzaj ćwiczenia/............................................................................. /kryptonim ćwiczenia/ /miejscowość miesiąc rok/

29 29 CZĘŚĆ PIERWSZA - ORGANIZACYJNA: 1. Dokument dyrektywny w sprawie przygotowania ćwiczenia. 2. Zatwierdzona koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia. 3. Organizacyjny dokument dyrektywny do przeprowadzenia ćwiczenia. CZĘŚĆ DRUGA - MERYTORYCZNA: CZĘŚĆ ZASADNICZA 1. Sytuacja (kalendarium narastania sytuacji konfliktowej, historia dotychczasowych działań poprzedzających położenie wyjściowe ćwiczących stron); 2.Dokumenty dyrektywne uruchamiające proces opracowania dokumentacji przez ćwiczących. 3. Inna dokumentacja planistyczna 4. Sytuacja wyjściowa ćwiczenia Załączniki: A. Organizacja i struktura sił biorących udział w ćwiczeniu B. Organizacja łączności ćwiczących

30 30 CZĘŚĆ TRZECIA – KIEROWANIE PRZEBIEGIEM ĆWICZENIA CZĘŚĆ GŁÓWNA: 1.Zadanie, przeznaczenie i sposób wykonania zadań przez (Sztab Kierownictwa Ćwiczenia opis zadań realizowanych przez Sztab Kierownictwa Ćwiczenia nieujętych w instrukcji) 2.Organizacja zabezpieczenia działania Sztabu Kierownictwa Ćwiczenia pod względem logistychnym i administracyjnym. 3.Organizacja dowodzenia i kierowania ćwiczeniem. Załączniki: A. Struktura Sztabu Kierownictwa Ćwiczenia B. Zakres odpowiedzialności i obszary działania C. Obsada etatowa Kierownictwa Ćwiczenia D. Plan rozmieszczenia Kierownictwa Ćwiczenia E. Ramowy plan działania Kierownika Ćwiczenia F. Ramowy plan pracy i działania Kierownictwa Ćwiczenia (zmianowość działania) G. Ramowy plan przebiegu ćwiczenia

31 31 H. Plan rekonansu rejonu ćwiczenia I. Plan szkolenia Kierownictwa Ćwiczenia J. Plan zabezpieczenia działań K. Plan pozorowania L. Plan szkolenia rozjemców Ł. Plan ochrony i obrony rejonu ćwiczenia i rozmieszczenia Kierownictwa Ćwiczenia. M. Plan łączności N. Wytyczne w zakresie organizacji odpraw O. Wytyczne w zakresie przestrzegania ochrony tajemnicy P. Organizacja wsparcia teleinformatycznego R. Ustalenia w zakresie obserwacji i wizytowania ćwiczenia CZĘŚĆ CZWARTA – Plan podawania wiadomości – w formie elektronicznej lub opisowej (wg potrzeb)

32 32 CZĘŚĆ PIĄTA – OCENA, ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ CZĘŚĆ ZASADNICZA: 1.Skład grupy badawczej i grupy omówienia 2.Wytyczne w zakresie prowadzenia analizy ćwiczenia 3.Wytyczne w zakresie oceny ćiczenia i ćiczących 4.Wytyczne dotyczące sprawozdawczości..................................................................... KIEROWNIK ĆWICZENIA Ilosć i zakrez załączników przyjmować w zależności od potrzeb, wynikających z typu i formy ćwiczenia oraz jego rozmachu.

33 33 Brak kontroli Prawidłowe kierowanie ćwiczeniem Prawidłowe kierowanie ćwiczeniem KIEROWANIE ĆWICZENIEM SPRAWNY PRZEBIEG ĆWICZENIA Kontrola absolutna

34 34 PYTANIA ?


Pobierz ppt "ZASADY OPRACOWYWANIA I PROWADZENIA ĆWICZEŃ OBRONNYCH (na podstawie Metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google