Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI"— Zapis prezentacji:

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
TEMAT: ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I POLECEŃ W SYSTEMIE STAŁYCH DYŻURÓW W RAMACH PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA SZARLOTA: 21 – r.

2 ZAGADNIENIA: ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE STAŁEGO DYŻURU.
ZASADY ORGANIZACJI STANOWISK KIEROWANIA W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. SYSTEM OBRONY PAŃSTWA I JEGO ELEMENTY.

3 PODSTAWY PRAWNE: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP; Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Zarządzenie nr 72/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 kwietnia r. w sprawie przygotowania głównych stanowisk kierowania; Zarządzenie nr 188/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny.

4 SYSTEM STAŁYCH DYŻURÓW
DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRZEKAZYWANIA DECYZJI ORGANÓW UPRAWNIONYCH DO URUCHAMIANIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE REAGOWANIA TWORZY SIĘ W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA SYSTEM STAŁYCH DYŻURÓW.

5 SYSTEM STAŁYCH DYŻURÓW TWORZĄ:
PREZES RADY MINISTRÓW – NA POTRZEBY PRZEKAZYWANIA DECYZJI – MINISTROM, PODLEGŁYM I NADZOROWANYM CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ WOJEWODOM; MINISTROWIE – NA POTRZEBY PRZEKAZYWANIA DECYZJI – KIEROWNIKOM PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH;

6 WOJEWODOWIE – NA POTRZEBY PRZEKAZYWANIA DECYZJI
– MARSZAŁKOM WOJEWÓDZTWA, STAROSTOM, WÓJTOM, BURMISTRZOM LUB PREZYDENTOM MIAST ORAZ ORGANOM NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KIEROWNIKOM ZESPOLONYCH SŁUŻB , INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH, KIEROWNIKOM PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, PRZEDSIĘBIORCOM ORAZ INNYM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM I ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM, WYTYPOWANYCH DO WYKONANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ OBRONNYCH, MAJĄCYCH SWOJĄ SIEDZIBĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

7 ZADANIA WYKONYWANE W RAMACH STAŁYCH DYŻURÓW OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI :
URUCHAMIANIE, W WARUNKACH WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z PODWYŻSZANIEM GOTOWOŚCI OBRONNEJ; PRZEKAZYWANIE DECYZJI UPOWAŻNIONYCH ORGANÓW W SPRAWIE URUCHOMIENIA OKREŚLONYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PODWYŻSZANIA LUB OBNIŻANIA STANÓW GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA; GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE WŁAŚCIWYM ORGANOM INFORMACJI O ZAGROŻENIACH, TAKŻE O STANIE SIŁ I ŚRODKÓW URUCHAMIANYCH PODCZAS WPROWADZANIA, PODWYŻSZANIA LUB OBNIŻANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA.

8 SYSTEM PRZEKAZYWANIA DECYZJI W SPRAWIE URUCHOMIENIA STAŁEGO DYŻURU
Wojewoda Pomorski Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Marszałek Województwa Pomorskiego Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich Prezydenci miast na prawach powiatu telefon faks Starostowie Kierownicy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych WG OSTATNIEGO ZARZĄDZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO W SPR STAŁEGO DYŻURU Wójtowie Burmistrzowie Prezydenci miast

9 RODZAJE ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI WYKORZYSTYWANE DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
Łączność telefoniczna; Łączność faksowa; Łączność mailowa (internet); Łączność radiotelefoniczna.

10 UWAGA !!! Uruchomienie stałego dyżuru na podstawie informacji otrzymanej poprzez środki łączności telefonicznej, możliwe jest jedynie po otrzymaniu wcześniejszego potwierdzenia zwrotnego wysłanego do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez organa bezpośrednio otrzymujące ten sygnał z WCZK. Identyczna zasada obowiązuje na szczeblu powiatu gdzie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powiatu żądają potwierdzenia zwrotnego od właściwych sobie pod względem zasięgu administrowanego terenu starostw.

11 SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ
Sieć radiotelefoniczna kierowania, współdziałania i alarmowania - Bytów - Lębork - Człuchów - Chojnice UM na prawach powiatu (Słupsk) Starostwa Urzędy Gmin Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego KW PSP Retranslacja KW Policji Łączność bezpośrednia - Kartuzy - Kościerzyna - Kwidzyń - Malbork - Nowy D. Gd. - Pruszcz Gd. - Puck Starogard Gd. Tczew Wejherowo Sztum Urzędy Gmin UM na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Sopot) Starostwa

12 ZASADY ZGŁOSKOWANIA PODCZAS PRZEKAZYWANIA SYGNAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH TREŚĆ ZADAŃ OPERACYJNYCH
Procedury zgłoskowania określają opracowane w gminach wyciągi z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” na podstawie „Tabeli realizacji zadań operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” – wypis z „Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej” – MON RWD 36/0-66/PF-4/DPO/05) – rozdział II „Procedury uruchamiania i przekazywania zadań operacyjnych” – Tabela zgłoskowania str. 4. określa zasady zgłoskowania liter alfabetu i cyfr. Przykład: ZAA 26 – ZYGMUNT ANNA ANNA DWA SZEŚĆ Inna niż przedstawiona forma zgłoskowania winna być traktowana jako informacja pochodząca z niewiarygodnego źródła.

13 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 R. (załącznik Nr 1)
DOKUMENTACJA STAŁEGO DYŻURU DOKUMENTACJĘ STAŁEGO DYŻURU WYKONUJE SIĘ, ZGODNIE Z "ZARZĄDZENIEM WOJEWODY NR 188/2008 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 R. (załącznik Nr 1) W SPRAWIE STAŁYCH DYŻURÓW W WOJEWÓDZTWIE NA CZAS ZAGROŻENIA I WOJNY".

14 W SKŁAD INSTRUKCJI STAŁEGO DYŻURU WCHODZI:
ZARZĄDZENIE WÓJTA (BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA), W KTÓRYM NALEŻY OKREŚLIĆ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, W KTÓRYCH MAJĄ DZIAŁAĆ STAŁE DYŻURY, ORGANIZACJE DYŻURÓW, OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJE I FUNKCJONOWANIE DYŻURÓW, ZASADY ICH PEŁNIENIA, WYPOSAŻENIA W NIEZBĘDNE DOKUMENTY, A ZWŁASZCZA SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE ICH DZIAŁANIA, POMIESZCZENIA, ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI, URZĄDZENIA I MATERIAŁY BIUROWE ORAZ WARUNKI ODPOCZYNKU I ŻYWIENIA, A TAKŻE NIEZBĘDNE ŚRODKI TRANSPORTOWE. RAMOWY WZÓR INSTRUKCJI SD, ZAWIERA: 1/ POSTANOWIENIA OGÓLNE, - PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI STAŁEGO DYŻURU, - CEL ORGANIZACJI STAŁEGO DYŻURU, - URUCHOMIENIE STAŁEGO DYŻURU, ZARZĄDZENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU, W PAŃSTWA PRZYPADKU BĘDZIE TO ZARZĄDZENIE WÓJTA, BURMISTRZA PREZYDENTA MIASTA ORAZ STAROSTY

15 - SKŁAD I CZAS PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU,
2/ ZASADY DZIAŁANIA STAŁEGO DYŻURU, - SKŁAD I CZAS PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU, - MIEJSCE PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU, - PODLEGŁOŚĆ STAŁEGO DYŻURU, - KONTROLA I NADZÓR NAD STAŁYM DYŻUREM, - ZADANIA OSÓB PEŁNIĄCYCH STAŁY DYŻUR, - UPRAWNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH STAŁY DYŻUR, - ORGANIZACJA POWIADAMIANIA, 3/ R Ó Ż N E - UBIÓR STAŁEGO DYŻURU, - ODPOCZYNEK I SPOŻYWANIE POSIŁKÓW PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE STAŁY DYŻUR, - ŚRODKI TRANSPORTU ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA STAŁEGO DYŻURU.

16 4/ Z A Ł Ą C Z N I K I DO INSTRUKCJI STAŁEGO DYŻURU:
WYKAZ OSÓB I SPOSÓB POWIADAMIANIA: - PRZEZ TECHNICZNE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI, - PRZEZ ŁĄCZNIKÓW. DZIENNIK PRZYJĘTYCH INFORMACJI I DECYZJI (WCHODZĄCYCH ). DZIENNIK PRZEKAZANYCH INFORMACJI I DECYZJI (WYCHODZĄCYCH). TABELE ROZMÓWNICZE. DZIENNIK PRZYJĘCIA I PRZEKAZANIA STAŁEGO DYŻURU. BRUDNOPIS. SPIS ADRESÓW I NUMERÓW TELEFONÓW STAŁYCH DYŻURÓW ORGANÓW NADRZĘDNYCH, PODLEGŁYCH I WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH.

17

18 Organizacja i funkcjonowanie Stanowisk Kierowania
w administracji publicznej województwa

19 NOWY JORK, 11 WRZEŚNIA 2001 r. Mądrość pozbawiona elokwencji nie zda się państwom na wiele, ale elokwencja pozbawiona mądrości była często wielką przeszkodą, korzyścią zaś – nigdy Cyceron (106–43 p.n.e.) „Bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, co czynimy” – w taki oto lapidarny sposób Henry Kissinger, amerykański dyplomata, były sekretarz stanu oraz przewodniczący prezydenckiej komisji ds. zbadania przyczyn zamachów z 11 września 2001 r., oddał istotę bezpieczeństwa. Sens przywołanych słów i dramatyzm aktów terrorystycznych, do których doszło w Nowym Jorku i Waszyngtonie, dobrze tłumaczą konieczność podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz przygotowania do skutecznego reagowania w razie wystąpienia zjawisk zagrażających życiu i zdrowiu ludzi lub dezorganizujących życie społeczne.

20 ZASADNICZE PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PODSYSTEMÓW TWORZĄCYCH SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) Zarządzenie nr 72/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przygotowania głównych stanowisk kierowania

21 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, a w szczególności politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym i militarnym. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002, s.139.

22 CELE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA
SUWERENNY BYT NIEZALEŻNOŚĆ POLITYCZNA JAKOŚĆ ŻYCIA PRZETRWANIE CELE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA POZIOMIE LOKALNYM: JAKOŚĆ ŻYCIA PRZETRWANIE

23 SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
Zbiór organów władzy i administracji wszystkich szczebli organizacyjnych państwa (wraz z niezbędnym zapleczem) prowadzących, zgodnie z przyznanym przez przepisy prawa zakresem kompetencji, zorganizowaną działalność skierowaną na uzyskanie i utrzymanie stanu stabilności, mającej na celu (stosownie do poziomu funkcjonowania i zakresu odpowiedzialności organów): zapewnienie suwerennego bytu, niezależności politycznej, jakości życia, także przetrwania państwa.

24 STRUKTURA SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
Organy władzy i administracji publicznej przeznaczone z mocy prawa do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa BAZA System stanowisk kierowania Siły przeznaczone do ochrony (i obrony) stanowisk kierowania oraz zapewnienia warunków funkcjonowania organów na stanowiskach kierowania

25 STANOWISKA KIEROWANIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Wydzielone na terytorium województwa, wzajemnie ze sobą powiązane obszary /rejony/ z odpowiednio przygotowanymi do pracy i życia /obiektami przeznaczonymi do wykorzystania przez organy władzy i administracji w toku kierowania obronnością/ oraz infrastrukturą tych obszarów /rejonów/, mogącą być wykorzystaną na potrzeby funkcjonowania wyżej wymienionych obiektów i organów, chronionych, bronionych oraz zabezpieczonych pod względem bojowym i logistycznym przez przeznaczone do tego siły.

26 CZYNNIKI DETERMINUJACE FUNKCJONOWANIE STANOWISKA KIEROWANIA:
Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa Oczekiwania społeczne Zakres kompetencji Dysponowany potencjał Możliwość wsparcia przez inne organy Presja czasu w podejmowaniu decyzji i jej realizacji Charakter i skala niezidentyfikowanych zagrożeń Presja mediów Bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa organów

27 GŁÓWNE STANOWISKA KIEROWANIA ZAPASOWE STANOWISKA KIEROWANIA
STANOWISKA KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA GŁÓWNE STANOWISKA KIEROWANIA ZAPASOWE STANOWISKA KIEROWANIA STAŁE SIEDZIBY Przygotowuje się dla: Prezydenta RP Prezesa Rady Ministrów ministrów centralnych organów administracji rządowej wojewodów kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody oraz organów administracji niezespolonej – ustalonych przez ministrów i wojewodów stosownie do kompetencji organów wykonawczych samorządu terytorialnego ZAPASOWE MIEJSCA PRACY OBIEKTY BUDOWLANE OBIEKTY SPECJALNE obiekty wyposażone w urządzenia i sprzęt, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej obiekty ogólnego przeznaczenia

28 ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE STANOWISK KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
STANOWISKA KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA GŁÓWNE STANOWISKA KIEROWANIA ZAPASOWE STANOWISKA KIEROWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZYNYCH STAŁE SIEDZIBY Prezydenta RP Prezesa Rady Ministrów ministrów centralnych organów administracji rządowej wojewodów kierowników administracji rządowej niewchodzących w skład administracji rządowej kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody oraz organów administracji niezespolonej – ustalonych przez ministrów i wojewodów stosownie do kompetencji organów wykonawczych samorządu terytorialnego ZAPASOWE MIEJSCA PRACY

29 ZAKRES PRZYGOTOWANIA STANOWISKA KIEROWANIA (1)
Opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczaniem i zapewnieniem warunków do funkcjonowania Utrzymanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości organu do podjęcia zadań i ich realizacji oraz zorganizowanie systemów teleinformatycznych Wyposażenie w urządzenia łączności Wyposażenie w urządzenia filtrowentylacyjne, źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz ujęcia wody Uodpornienie na oddziaływanie środków rozpoznania i rażenia przeciwnika, głównie przez budowę i modernizację ukryć i schronów Zorganizowanie żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego, transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych, zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne, osłony kontrwywiadowczej, zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach

30 ZAKRES PRZYGOTOWANIA STANOWISKA KIEROWANIA (2)
Przygotowanie środków do rozwinięcia i odtwarzania systemów łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony i obrony stanowisk kierowania przed rozpoznaniem i obezwładnianiem radioelektronicznym, prowadzenia akcji ratowniczych, przemieszczania na zapasowe miejsca pracy i zapasowe stanowiska kierowania Szkolenie pracowników zapewniających utrzymanie obiektów specjalnych stanowisk kierowania Określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury Weryfikację przydziału obiektów budowlanych oraz monitorowanie należytego ich utrzymania przez kolejnych użytkowników

31 WYMAGANIA STAWIANE MIEJSCOM ROZWINIĘCIA STANOWISK KIEROWANIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:
Odpowiednia infrastruktura zapewniająca właściwe warunki pracy oraz warunki socjalno-bytowe Obszar pozwalający na niezagrożone funkcjonowanie

32 SPOSOBY ROZWINIĘCIA STANOWISK KIEROWANIA
równoległy stopniowy wybiórczy mieszany Szczebel centralny Szczebel wojewódzki Szczebel powiatowy Szczebel gminny

33 WARUNKI SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA STANOWISKA KIEROWANIA
Nieprzerwana wymiana informacji o zagrożeniach i sytuacji Interdyscyplinarne zaplecze ekspertów Nieskomplikowane procedury postępowania Rzetelna ocena posiadanych możliwości Odpowiedni poziom automatyzacji i wspomagania kierowania Odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności społeczeństwa Posiadanie dokumentacji planistycznej, uwzględniającej problematykę współdziałania (współpracy) z wszystkimi elementami systemu bezpieczeństwa

34 Schemat podległości Stanowisk Kierowania w województwie pomorskim
oraz relacje przekazywania informacji Stanowisko Kierowania Wojewody Pomorskiego Stanowisko Kierowania Marszałka Województwa Pomorskiego Stanowisko kierowania Prezydenta RP Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Stanowisko Kierowania Starosty Powiatu ………. Komenda Powiatowa Policji Komendy Wojewódzka PSP w Gdańsku Komendy Powiatowe Policji Komendy Powiatowe Policji Kuratorium Oświaty W Gdańsku Komenda Powiatowe PSP Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Jak. Handl. Art. Rol-Spoż. W Gdyni Komendy Powiatowe PSP Stanowisko Kierowania Wójta Gminy ………… Woj. Insp. Ochr. Rośl. i Nasien. w Gdańsku Gminny Posterunek Policji Stanowiska kierowania jednostek powiatowych Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Insp. Farmac. w Gdańsku Komendy Powiatowe PSP Stanowiska kierowania zespolonych służb, inspekcji, straży województwa pomorskiego Jednostki Organizacyjne Gminy 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Placówki Oświatowe 3. Sołectwa 4. SPZOZ 5. Apteki 6. OSP Woj. Insp. Ochr. Środow. w Gdańsku Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Insp. Handl. w Gdańsku Woj. Insp. Weterynarii w Gdańsku Powiatowy Inspektorat Budowlany Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Woj. Urząd Ochr. Zabyt. w Gdańsku Woj. Insp. Nadzoru Budowl. w Gdańsku

35

36 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA
I JEGO ELEMENTÓW

37 Dz.U ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: § 1 Rozporządzenie określa: 1) organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, zwanego dalej "systemem kierowania"; 2) warunki funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania. § 2. W skład systemu kierowania wchodzą……: Kto ? organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, zwani dalej "organami", które wykonują zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym.

38 Kto ? Czego ? 2. W skład systemu kierowania wchodzą również …. :
organy dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, z chwilą jego mianowania. 3. Organy uczestniczą w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym w granicach kompetencji określonych w odrębnych przepisach, z wykorzystaniem obsługujących ich urzędów oraz niezbędnej infrastruktury. 4. Organy wykonują zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, w zależności od skali zagrożenia, z wykorzystaniem…: Czego ? stałych siedzib lub stanowisk kierowania.

39 § 3. System kierowania przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, w tym: 1) monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń; 2) zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; 3) zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także ich usuwania; 4) kierowania obroną państwa. § 4. 1. Przygotowanie systemu kierowania obejmuje planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających organom wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, obejmują: 1) przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania; 2) wykonywanie planów operacyjnych i programów obronnych; 3) przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania. 3. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, realizuje się w czasie pokoju.

40 4. W przygotowaniu systemu kierowania uwzględnia się również przedsięwzięcia…:
Jakie ? wynikające z umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. § 5. Przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, (przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania;) realizuje się przez: 1) prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania; 2) udział w szkoleniu obronnym prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów. § 6. Warunki i tryb wykonywania planów operacyjnych i programów obronnych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, określają odrębne przepisy.

41 § 7. Przygotowanie infrastruktury, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, (przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania) polega na …: wytypowaniu istniejących lub budowie nowych obiektów budowlanych oraz wykonywaniu planów ich przystosowania i wyposażenia, umożliwiających ich wykorzystanie w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny. § 8. Stanowiska kierowania obejmują …: § 9. 1. Główne stanowiska kierowania przygotowuje się w ….: główne stanowiska kierowania i zapasowe stanowiska kierowania. stałych siedzibach organów.

42 2. Stosownie do potrzeb, główne stanowiska kierowania mogą być przygotowywane także w innych, niż stała siedziba organu, …. W jakich ? obiektach budowlanych będących w trwałym zarządzie tego organu lub planowanych do przydzielenia temu organowi w ramach świadczeń na rzecz obrony, zwanych dalej "zapasowymi miejscami pracy". § 10. Na potrzeby stanowisk kierowania wykorzystuje się obiekty budowlane…: oraz 2. W rejonie głównych stanowisk kierowania, dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów przygotowuje się stanowiska kierowania w obiektach budowlanych i obiektach specjalnych. ogólnego przeznaczenia, zwane dalej "obiektami budowlanymi", obiekty budowlane wyposażone w urządzenia i sprzęt, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej, zwane dalej "obiektami specjalnymi".

43 3. Przydział obiektów specjalnych na potrzeby stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej następuje na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów. § 11. 1. Główne stanowiska kierowania przygotowuje się dla: 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezesa Rady Ministrów; 3) ministrów, centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów; 4) kierowników urzędów centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej; 5) kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody oraz organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów i wojewodów stosownie do kompetencji; 6) organów wykonawczych samorządu terytorialnego. Kogo jeszcze?

44 2. Główne stanowiska kierowania przygotowują:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych dla organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; (Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów) 2) organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6. (ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody, organy administracji niezespolonej, ustalone przez ministrów wojewodów stosownie do kompetencji 3. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, (ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie oraz kierownicy urzędów centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej) przygotowują główne stanowiska kierowania: 2) w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizację uzgadniają z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. oraz organy wykonawcze samorządu terytorialnego.) 1) w swojej stałej siedzibie;

45 4. Organy, o których mowa w ust
4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, (kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody oraz organy administracji niezespolonej, ustalone przez ministrów i wojewodów stosownie do kompetencji jak również organy samorządu terytorialnego przygotowują główne stanowiska kierowania: 1) w swojej stałej siedzibie; 2) w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizację uzgadniają z właściwym wojewodą. 5. W przypadku gdy organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, nie posiadają w trwałym zarządzie obiektów odpowiednich na zapasowe miejsce pracy,…. składają wnioski o przydział takich obiektów, w ramach świadczeń na rzecz obrony, do właściwego wojewody, starosty, prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Gdzie ? Co robią ?

46 § 12. 1. Zapasowe stanowiska kierowania przygotowuje się dla: 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezesa Rady Ministrów; 3) ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów; 4) wojewodów. 2. Zapasowe stanowiska kierowania przygotowują: 1) Minister Obrony Narodowej dla organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3; ) wojewodowie. 3. Usytuowanie zapasowego stanowiska kierowania wojewodowie uzgadniają z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej. 4. Wojewodowie, w ramach zapasowych stanowisk kierowania, zapewniają miejsca pracy marszałkowi województwa lub komisarzowi rządowemu powołanemu na podstawie odrębnych przepisów, a także innym organom niezbędnym w kierowaniu obroną województwa.

47 5. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, inni niż określeni w ust pkt 3, oraz kierownicy urzędów centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej, mogą - stosownie do swoich potrzeb - przygotowywać zapasowe stanowiska kierowania, których lokalizację uzgadniają z właściwym wojewodą. § 13. 1. Stanowiska kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów, tworzą Centralne Stanowisko Kierowania Obroną Państwa. 2. Granice rejonu głównych stanowisk kierowania organów, o których mowa w ust. 1, ustala Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej. § 14. 1. Zapasowe stanowiska kierowania organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt , przygotowuje się w rejonach, które w pierwszym okresie prowadzenia obrony państwa będą najmniej narażone na działanie środków walki, zwanych dalej "rejonami zapasowych stanowisk kierowania".

48 2. Granice rejonów zapasowych stanowisk kierowania organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3, ustala Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej uzgodniony z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. § 15. Organy przygotowujące stanowiska kierowania, z zastrzeżeniem § 19 pkt 4 lit. a i § 20 pkt 3 lit. a, są obowiązane do: przygotowania obiektów przeznaczonych na stanowiska kierowania, w tym przydzielonych w ramach świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z wymogami określonymi w § 16; 2) przygotowania regulaminów i instrukcji pracy na stanowiskach kierowania; 3) ujęcia w planach operacyjnych zamierzeń związanych z przemieszczeniem i funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania. Do czego ?

49 Jakie przedsięwzięcia?
§ 16. Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje: opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania organu na stanowisku kierowania; 2) utrzymywanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju; 3) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości organu do podjęcia zadań i ich realizacji oraz zorganizowanie specjalnych, w tym utajnionych, systemów teleinformatycznych; 4) wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu; Jakie przedsięwzięcia?

50 5) wyposażenie w urządzenia filtrowentylacyjne, źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz ujęcia wody, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej; 6) wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku; 7) uodpornienie na oddziaływanie środków rozpoznania i rażenia przeciwnika, głównie przez maskowanie oraz budowę i modernizację ukryć i schronów; 8) zorganizowanie: a) żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, b) zabezpieczenia medycznego, c) transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych, d) zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne, e) osłony kontrwywiadowczej, f) punktów zabiegów specjalnych; 9) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach;

51 10) przygotowanie środków do:
a) rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego, b) ochrony i obrony stanowisk kierowania, w tym przed rozpoznaniem i obezwładnianiem radioelektronicznym, c) prowadzenia akcji ratowniczych, d) przemieszczenia na zapasowe miejsca pracy i zapasowe stanowiska kierowania; 11) szkolenie pracowników zapewniających utrzymanie obiektów specjalnych stanowisk kierowania w gotowości do ich wykorzystania; 12) określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury; 13) weryfikację przydziału obiektów budowlanych oraz monitorowanie należytego ich utrzymania przez kolejnych użytkowników.

52 § 17. 1. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania stanowisk kierowania należy …. do organów, które będą na tych stanowiskach funkcjonować, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Finansowanie zadań związanych z przygotowaniem zapasowych miejsc pracy głównych stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów należy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 3. Finansowanie zadań związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, należy do Ministra Obrony Narodowej. Do kogo?

53 § 18. 1. Przemieszczenie organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, na zapasowe stanowiska kierowania realizuje się na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z opracowanymi planami operacyjnymi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 2. Przemieszczenie organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4, (ministrów, centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów); na zapasowe miejsca pracy realizuje się na podstawie decyzji danego organu, zgodnie z opracowanymi planami operacyjnymi, po uprzednim powiadomieniu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 3. Przemieszczenie organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 i 6, na zapasowe miejsca pracy realizuje się na podstawie…. decyzji danego organu, zgodnie z opracowanymi planami operacyjnymi. § 19. W ramach przygotowywania systemu kierowania Minister Obrony Narodowej: 1) przygotowuje projekty zadań dla organów administracji rządowej związanych z przygotowaniem systemu kierowania; 2) koordynuje wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania; 3) uzgadnia lokalizację nowych obiektów specjalnych przeznaczonych na stanowiska kierowania, stosownie do wniosków zgłoszonych przez zainteresowane organy; Czego?

54 4) w rejonie zapasowych stanowisk kierowania:
a) przygotowuje stanowiska kierowania w zakresie uzgodnionym z organami, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3, b) sprawuje nadzór nad maskowaniem przedsięwzięć związanych z przygotowaniem zapasowych stanowisk kierowania, c) zapewnia bezpośrednią ochronę i obronę rejonu, a w uzgodnieniu z Szefem Biura Ochrony Rządu, bezpośrednią ochronę określonych osób, d) zapewnia, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz właściwym wojewodą, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochronę przeciwpożarową, prowadzenie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych oraz ostrzeganie i alarmowanie, e) przygotowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw łączności i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, plan organizacji systemu łączności, w tym łączności specjalnej, f) zapewnia warunki utrzymania obiektów specjalnych, a także ich obsługi technicznej w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny.

55 § 20. W ramach przygotowywania systemu kierowania minister właściwy do spraw wewnętrznych: 1) opracowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, koncepcję przygotowania i utrzymania obiektów specjalnych; 2) przygotowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, plan przemieszczenia organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3, na zapasowe stanowiska kierowania; 3) w rejonie głównych stanowisk kierowania: a) przygotowuje stanowiska kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów, w zakresie uzgodnionym odpowiednio z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b) przygotowuje obiekty specjalne stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów, c) planuje i organizuje przemieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów na zapasowe miejsca pracy, d) zapewnia ochronę i obronę stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów, e) zapewnia bezpośrednią ochronę określonych osób, f) planuje i organizuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, specjalne systemy teleinformatyczne na potrzeby systemu kierowania oraz zapewnia ich funkcjonowanie,

56 g) zapewnia utrzymanie obiektów specjalnych przeznaczonych dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej w gotowości do wykorzystania, a także ich obsługę techniczną w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny, h) zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, zapewnia funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych. § 21. W ramach przygotowywania systemu kierowania minister właściwy do spraw łączności: 1) w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zagranicznych i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowuje: a) koncepcję organizacji systemu łączności, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych, b) wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania, a także standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności oraz nadzoruje ich wdrażanie poprzez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

57 2) zapewnia, w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, na wniosek organów, o których mowa w § 11 ust. 1, połączenie wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej stanowisk kierowania z sieciami przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 3) opracowuje koncepcję wykonywania i odbioru robót w zakresie łączności oraz wyłania wykonawców dokumentacji projektowej i robót w rejonach stanowisk kierowania, a także sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem poprzez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. § 22. W ramach przygotowywania systemu kierowania minister właściwy do spraw zdrowia przygotowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na potrzeby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych zabezpieczających ich funkcjonowanie w rejonach głównych i zapasowych stanowisk kierowania. § 23. W ramach przygotowywania systemu kierowania minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej: 1) przygotowuje, na podstawie koncepcji, o której mowa w § 20 pkt 1, warunki jakim powinny odpowiadać nowo budowane obiekty specjalne i inne obiekty adaptowane na potrzeby stanowisk kierowania;

58 2) przygotowuje warunki wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz wykonywania rozruchów mechaniczno-technologicznych; 3) planuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, normy należności środków materiałowych dla organów funkcjonujących na stanowiskach kierowania, w tym gromadzenia i utrzymywania rezerwy specjalnej tych środków; 4) przygotowuje, stosownie do wniosków złożonych przez zainteresowane organy, programy modernizacji i budowy obiektów specjalnych oraz przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Ministrów. § 24. W ramach przygotowywania systemu kierowania Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 1) zapewnia ochronę kontrwywiadowczą oraz rozpoznanie radioelektroniczne rejonów i obiektów stanowisk kierowania organów określonych w § 11 ust. 1 pkt ; 2) zapewnia bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych niezbędnych do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji niejawnych. § 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

59 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google