Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU KOŚCIERZYNA - SZARLOTA, 21-25 MAJA 2012 r.

2 W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP, tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa system stałych dyżurów. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP, tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa system stałych dyżurów. Cel organizacji służby stałego dyżuru:

3 Na szczeblu województwa system stałych dyżurów tworzą: Marszałek Województwa, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz kierownicy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne wytypowane do wykonywania określonych zadań obronnych. Na szczeblu województwa system stałych dyżurów tworzą: Marszałek Województwa, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz kierownicy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne wytypowane do wykonywania określonych zadań obronnych. Cel organizacji służby stałego dyżuru, cd.:

4 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 04.241.2416 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. 04.219.2218) Zarządzenie Nr 188/2008 z dnia 30 września 2008 r. Wojewody Pomorskiego W sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny PODSTAWYPRAWNE PODSTAWY PRAWNE Zarządzenie kierownika jednostki organizacyjnej w sprawie stałych dyżurów

5 Tryb uruchomienia służby stałego dyżuru: Przekazanie informacji o uruchomieniu stałego dyżuru osobom odpowiedzialnym za jego uruchomienie może nastąpić: Przekazanie informacji o uruchomieniu stałego dyżuru osobom odpowiedzialnym za jego uruchomienie może nastąpić: a)Bezpośrednio technicznymi środkami łączności; b)Pisemnie – drogą korespondencyjną.

6 Podstawy uruchomienia służby stałego dyżuru: Decyzja Prezesa Rady Ministrów; Decyzja Prezesa Rady Ministrów; Decyzja Wojewody Pomorskiego w celu realizacji zadań obronnych. Decyzja Wojewody Pomorskiego w celu realizacji zadań obronnych.

7 Zasady organizacji stałego dyżuru: Stały dyżur pełniony jest w systemie trzech zmian, w skład zmiany wchodzą 3 osoby, łącznie 9 osób; Stały dyżur pełniony jest w systemie trzech zmian, w skład zmiany wchodzą 3 osoby, łącznie 9 osób; Służba stałego dyżuru podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki; Służba stałego dyżuru podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki; Miejscem pełnienia służby jest pomieszczenie wyznaczone przez kierownika jednostki; Miejscem pełnienia służby jest pomieszczenie wyznaczone przez kierownika jednostki;

8 ODPOWIEDZIALNYM ZA ORGANIZACJĘ I FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY STAŁEGO DYŻURU JEST KIEROWNIK DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

9 ODPOWIEDZIALNYM ZA URUCHOMIENIE STAŁEGO DYŻURU JEST OSOBA WYZNACZONA PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

10 Wprowadzenie stałego dyżuru: WPROWADZA SIĘ W WARUNKACH ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA WYMAGAJĄCEGO URUCHOMIENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU OBRONNEGO LUB REALIZACJI USTALONYCH DLA TEGO STANU ZADAŃ.

11 Skład zmiany służby stałego dyżuru: Starszy dyżurny; Starszy dyżurny; Dyżurny; Dyżurny; Łącznik – kierowca wraz z pojazdem służbowym. Łącznik – kierowca wraz z pojazdem służbowym.

12 Obowiązki starszego dyżurnego stałego dyżuru: Po uruchomieniu służby starszy dyżurny podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz utrzymuje z nim stały kontakt; Po uruchomieniu służby starszy dyżurny podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz utrzymuje z nim stały kontakt;

13 Obowiązki starszego dyżurnego stałego dyżuru, cd. : Starszy dyżurny jest przełożonym zmiany stałego dyżuru i bezpośrednio odpowiada za: Starszy dyżurny jest przełożonym zmiany stałego dyżuru i bezpośrednio odpowiada za: Ciągłość funkcjonowania służby stałego dyżuru; Ciągłość funkcjonowania służby stałego dyżuru; Ewidencjonowanie przyjętych i przekazanych decyzji i informacji; Ewidencjonowanie przyjętych i przekazanych decyzji i informacji; Bieżące przekazywanie przyjętych decyzji i informacji pomiędzy organami nadrzędnymi, podległymi i współdziałającymi; Bieżące przekazywanie przyjętych decyzji i informacji pomiędzy organami nadrzędnymi, podległymi i współdziałającymi; Stan sprzętu i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach, w których pełniony jest stały dyżur. Stan sprzętu i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach, w których pełniony jest stały dyżur.

14 Czynności starszego dyżurnego po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu stałego dyżuru: W godzinach pracy: Pobiera dokumentację stałego dyżuru; Pobiera dokumentację stałego dyżuru; Wzywa pozostałych członków pierwszej zmiany stałego dyżuru; Wzywa pozostałych członków pierwszej zmiany stałego dyżuru; Po osiągnięciu gotowości do działania powiadamia telefonicznie kierownika jednostki o uruchomieniu i funkcjonowaniu stałego dyżuru oraz przystępuje do przekazywania zarządzeń i poleceń; Po osiągnięciu gotowości do działania powiadamia telefonicznie kierownika jednostki o uruchomieniu i funkcjonowaniu stałego dyżuru oraz przystępuje do przekazywania zarządzeń i poleceń;

15 Czynności starszego dyżurnego po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu stałego dyżuru, cd.: Realizując zadania przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych; Realizując zadania przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych; Przed zdaniem obowiązków następnej zmianie sporządza meldunek z przebiegu dotychczas pełnionej służby. Przed zdaniem obowiązków następnej zmianie sporządza meldunek z przebiegu dotychczas pełnionej służby.

16 Obowiązki starszego dyżurnego, po godzinach pracy: Wzywa w trybie określonym w Instrukcji SD pozostałych członków pierwszej zmiany stałego dyżuru do osobistego i natychmiastowego stawiennictwa w miejsce pełnienia stałego dyżuru; Wzywa w trybie określonym w Instrukcji SD pozostałych członków pierwszej zmiany stałego dyżuru do osobistego i natychmiastowego stawiennictwa w miejsce pełnienia stałego dyżuru; Opracowuje grafik pełnienia dyżurów i powiadamia zainteresowanych; Opracowuje grafik pełnienia dyżurów i powiadamia zainteresowanych;

17 Obowiązki starszego dyżurnego, po godzinach pracy, cd.: Po osiągnięciu gotowości do działania powiadamia telefonicznie kierownika jednostki o uruchomieniu i funkcjonowaniu stałego dyżuru oraz przystępuje do wykonywania przekazywanych zarządzeń i poleceń; Po osiągnięciu gotowości do działania powiadamia telefonicznie kierownika jednostki o uruchomieniu i funkcjonowaniu stałego dyżuru oraz przystępuje do wykonywania przekazywanych zarządzeń i poleceń; W przypadku zarządzenia nakazującego uruchomienie stałego dyżuru w innych jednostkach organizacyjnych lub stawienia się wyznaczonych osób w miejscu pracy, starszy dyżurny powiadamia o tym telefonicznie lub za pośrednictwem łącznika; W przypadku zarządzenia nakazującego uruchomienie stałego dyżuru w innych jednostkach organizacyjnych lub stawienia się wyznaczonych osób w miejscu pracy, starszy dyżurny powiadamia o tym telefonicznie lub za pośrednictwem łącznika;

18 Obowiązki starszego dyżurnego, po godzinach pracy, cd.: W przypadku uruchomienia sieci stałych dyżurów – starszy dyżurny sprawdza telefonicznie ich uruchomienie; W przypadku uruchomienia sieci stałych dyżurów – starszy dyżurny sprawdza telefonicznie ich uruchomienie; Po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z powiadamianiem określonych osób, organów i jednostek organizacyjnych, starszy dyżurny przystępuje do wykonywania przekazanych zarządzeń, poleceń i decyzji Po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z powiadamianiem określonych osób, organów i jednostek organizacyjnych, starszy dyżurny przystępuje do wykonywania przekazanych zarządzeń, poleceń i decyzji

19 Obowiązki dyżurnego służby stałego dyżuru: Dyżurny podlega bezpośrednio starszemu dyżurnemu i wykonuje wszystkie jego polecenia wynikające z toku pełnienia służby, a w szczególności: Dyżurny podlega bezpośrednio starszemu dyżurnemu i wykonuje wszystkie jego polecenia wynikające z toku pełnienia służby, a w szczególności: Przyjmowanie, przekazywanie i ewidencjonowanie otrzymanych zadań, decyzji, poleceń, zarządzeń i sygnałów pomiędzy szczeblami organów oraz jednostkami organizacyjnymi; Przyjmowanie, przekazywanie i ewidencjonowanie otrzymanych zadań, decyzji, poleceń, zarządzeń i sygnałów pomiędzy szczeblami organów oraz jednostkami organizacyjnymi;

20 Obowiązki dyżurnego służby stałego dyżuru, cd.: Prowadzenie monitoringu i przyjmowanie sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniu oraz natychmiastowe meldowanie starszemu dyżurnemu; Prowadzenie monitoringu i przyjmowanie sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniu oraz natychmiastowe meldowanie starszemu dyżurnemu; Czuwanie nad utrzymaniem środków łączności będących na wyposażeniu służby stałego dyżuru w należytym stanie technicznym, a w przypadku ujawnienia usterek podjęcie czynności w celu ich usunięcia; Czuwanie nad utrzymaniem środków łączności będących na wyposażeniu służby stałego dyżuru w należytym stanie technicznym, a w przypadku ujawnienia usterek podjęcie czynności w celu ich usunięcia;

21 Obowiązki dyżurnego służby stałego dyżuru, cd.: Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służby stałego dyżuru; Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służby stałego dyżuru; Przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych. Przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych.

22 Obowiązki łącznika – kierowcy stałego dyżuru: Po uruchomieniu stałego dyżuru łącznik podlega bezpośrednio starszemu dyżurnemu i wykonuje wszystkie jego polecenia wynikające z toku pełnienia służby, a w szczególności: a)Zapoznaje się z wykazem adresów i telefonów osób funkcyjnych jednostki organizacyjnej; b)Doręcza osobiście zawiadomienia o obowiązku stawiennictwa; c)Gdy nie wykonuje czynności wymienionych w podpunktach a i b, pełni obowiązki dyżurnego.

23 Czynności zmiany przyjmującej dyżur: Zapoznanie się z instrukcją działania służby SD; Zapoznanie się z instrukcją działania służby SD; Przejęcie od zmiany zdającej służbę; Przejęcie od zmiany zdającej służbę; Zapoznanie się z aktualną sytuacją na danym terenie, w tym miejscem pobytu kierownika jednostki organizacyjnej; Zapoznanie się z aktualną sytuacją na danym terenie, w tym miejscem pobytu kierownika jednostki organizacyjnej;

24 Czynności zmiany przyjmującej dyżur, cd.: Sprawdzenie funkcjonowania technicznych środków łączności oraz w zależności od potrzeb nawiązanie łączności: Sprawdzenie funkcjonowania technicznych środków łączności oraz w zależności od potrzeb nawiązanie łączności: ze służbą dyżurną wyższych szczebli administracji rządowej; ze służbą dyżurną wyższych szczebli administracji rządowej; ze służbą stałego dyżuru sąsiednich organów i jednostek organizacyjnych ze służbą stałego dyżuru sąsiednich organów i jednostek organizacyjnych

25 Czynności zmiany przyjmującej dyżur, cd.: Sprawdzenie stanu technicznego środka transportu; Sprawdzenie stanu technicznego środka transportu; Potwierdzenie faktu przejęcia dyżuru podpisem złożonym na meldunku zdającej zmiany z ewentualnym wyszczególnieniem stwierdzonych niedociągnięć i braków; Potwierdzenie faktu przejęcia dyżuru podpisem złożonym na meldunku zdającej zmiany z ewentualnym wyszczególnieniem stwierdzonych niedociągnięć i braków; Złożenie meldunku o objęciu służby osobie funkcyjnej. Złożenie meldunku o objęciu służby osobie funkcyjnej.

26 Czynności zmiany zdającej dyżur: sporządzenie meldunku z przebiegu pełnionego dyżuru w książce meldunków służby stałego dyżuru; sporządzenie meldunku z przebiegu pełnionego dyżuru w książce meldunków służby stałego dyżuru; Zapoznanie zmiany przyjmującej służbę z sytuacją na danym terenie oraz otrzymanymi zadaniami; Zapoznanie zmiany przyjmującej służbę z sytuacją na danym terenie oraz otrzymanymi zadaniami; Przekazanie zmianie przyjmującej służbę wszystkich spraw nie załatwionych i wskazanie sposobu ich załatwienia; Przekazanie zmianie przyjmującej służbę wszystkich spraw nie załatwionych i wskazanie sposobu ich załatwienia;

27 Czynności zmiany zdającej dyżur, cd.: Przekazanie zmianie przejmującej służbę wszystkich dokumentów, środków łączności i wyposażenia pomieszczeń, w których pełniony jest stały dyżur; Przekazanie zmianie przejmującej służbę wszystkich dokumentów, środków łączności i wyposażenia pomieszczeń, w których pełniony jest stały dyżur; Poinformowanie zmiany przejmującej służbę o aktualnym miejscu pobytu kierownika jednostki organizacyjnej, a także o wydanych przez niego dyspozycjach. Poinformowanie zmiany przejmującej służbę o aktualnym miejscu pobytu kierownika jednostki organizacyjnej, a także o wydanych przez niego dyspozycjach.

28 Oznakowanie zmiany pełniącej służbę: Osoby pełniące służbę stałego dyżuru w zależności od pełnionej funkcji wyposażone są w identyfikatory: Starszy dyżurny stałego dyżuru; Starszy dyżurny stałego dyżuru; Dyżurny stałego dyżuru; Dyżurny stałego dyżuru; Łącznik stałego dyżuru. Łącznik stałego dyżuru.

29


Pobierz ppt "Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google