Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

2 2 Podsumowanie prac w 2012 roku 17 stycznia – I projekt SRWL 2020 18 stycznia - 22 lutego – konsultacje społeczne projektu SRWL 2020 (ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) 2 maja – Zarząd zatwierdza kluczowe inwestycje o charakterze regionalnym 12 czerwca – II projekt SRWL 2020 i projekt Prognozy oddziaływania SRWL na środowisko 29 czerwca - 20 lipca – konsultacje społeczne projektu SRWL 2020 z prognozą oddziaływania na środowisko (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 19 czerwca – ekspertyza projektu SRWL 2020 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

3 3 Główne konkluzje z konsultacji społecznych Brak alternatywnych propozycji głównych kierunków rozwoju, celów strategicznych i operacyjnych. Niewielkie rozbieżności co do potencjałów i specjalizacji: przemysł-turystyka-inne usługi-rolnictwo. Poprawki i uzupełnienia szczegółowych zapisów w diagnozie. Kwestia wymieniania w kierunkach interwencji konkretnych przedsięwzięć (projektów) i przyjęte kryteria. Najwięcej uwag dotyczyło dopisania konkretnych inwestycji, zwłaszcza dróg i mostów, często o charakterze lokalnym. Błędne przekonanie części osób zgłaszających wnioski o wpisanie do SRWL konkretnych projektów, że jest to warunkiem uzyskania środków zewnętrznych (unijnych). Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

4 4 Kluczowe inwestycje regionalne 1.Rozwój Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Nowym Kisielinie. 2.Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli. 3.Utworzenie parku naukowo-przemysłowego w Gorzowie Wlkp. 4.Budowa drogi ekspresowej S-3 (inwestycja częściowo realizowana). 5.Dokończenie węzłów A-2. 6.Przebudowa drogi nr 18 (do parametrów autostrady). 7.Modernizacja dróg krajowych 22 i 24. 8.Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra-Żary-autostrada A18. 9.Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą). 10.Połączenie Zielonej Góry przez Nową Sól-Kożuchów-Iłowę-Szprotawę z autostradami A-18 i A-2. 11.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn n/O. 12.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów-Zielona Góra- Kostrzyn (Odrzanka). Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

5 5 Kluczowe inwestycje regionalne 13. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań-Żary-Forst. 14. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą / północna obwodnica miasta. 15. Budowa mostu w Milsku. 16. Uruchomienie kolei miejskiej i aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta. 17. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście, w tym rozbudowa bocznicy kolejowej. 18. Modernizacja lotniska w Przylepie. 19. Budowa lotniska do celów biznesowych i sportowo – turystycznych w okolicach Gorzowa Wlkp. 20. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa. 21. Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. 22. Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30. 23. Modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70. 24. Rozwój Winnicy Lubuskiej w Zaborze. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

6 6 Celem strategii Polski Zachodniej do 2020 roku jest wykorzystanie potencjału współpracy międzywojewódzkiej dla tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności regionów Polski Zachodniej oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów makroregionu w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

7 7 Wybrane ponadregionalne przedsięwzięcia w Założeniach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Infrastruktura transportowa: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC (dokończenie drogi S3, modernizacja linii kolejowej CE-59); inne drogi, mosty i koleje (np. Kostrzyn-Gorzów Wlkp.-Krzyż). Rewitalizacja drogi wodnej E-30 (Odra) oraz E-70 (Odra-Warta-Noteć). Współpraca i sieciowanie szkół wyższych. Współpraca i wsparcie inicjatyw klastrowych. Modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - efektywne sieci przesyłowe. Wysokospecjalistyczne usługi medyczne. Ponadregionalne produkty turystyczne.

8 8 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko Cel opracowania: Identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz ocena ich wpływu na środowisko naturalne z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano cele, proponowane kierunki działań oraz 24 kluczowe inwestycje regionalne. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

9 9 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko Konkluzje: 1.Bezzasadne jest ponowne przeprowadzanie postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko zapisów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. 2.Wyłoniono kierunki i przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska naturalnego województwa lubuskiego oraz wskazano jedynie możliwe ryzyko znaczących oddziaływań. 3.Korzystne skutki dla środowiska przyrodniczego przyniesie realizacja projektów związanych z rozwojem transportu kolejowego i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

10 10 Ekspertyza projektu SRWL 2020 Cele opracowania: 1.Sprawdzenie, czy projektowana strategia jest optymalna ze względu na realne potrzeby i możliwości rozwojowe województwa, czy charakteryzuje się dostateczną spójnością pod względem logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i wspólnotowym. 2. Sformułowanie uwag, wniosków i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej ocenianego dokumentu. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

11 11 Ekspertyza projektu SRWL 2020 Dodatkowe przesłanki zlecenia ekspertyzy: Kompletność i logika przełożenia wyników diagnozy na wyzwania cele rozwojowe (zastrzeżenia do jakości i wyników prac wykonawcy strategii). Ocena trafności wyboru wskaźników i oszacowanie ich wartości docelowych w 2020 r. Brak wzorów wyznaczenia obszarów strategicznej interwencji. Szczegółowość kierunków interwencji i zakres określenia konkretnych przedsięwzięć. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

12 12 Wpływ dokumentów zewnętrznych Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – konsultacje społeczne w grudniu 2011 r., dokument dotychczas nie przyjęty przez rząd Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – dokument przyjęty w grudniu 2011 r., obowiązuje od 27.04.2012 r. pakiet legislacyjny funduszy UE na lata 2014-2020 – październik 2011 r., trwają negocjacje założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej – marzec 2012 r. projekt Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020 – marzec 2012r. zasady kontraktu terytorialnego oraz uwarunkowania programowania perspektywy finansowej 2014-2020 – pierwsze propozycje MRR z czerwca 2012 r. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

13 13 Harmonogram dalszych prac Zadanie do realizacjiTermin realizacji zadania Konsultacje społeczne projektu SRWL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji SRWL oraz opinie RDOŚ i Sanepidu lipiec 2012 r. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania SRWL na środowisko (przeprowadza się na wniosek innego państwa) procedura trwa ok. 6 mies. Opracowanie ostatecznego projektu SRWLsierpień/wrzesień 2012 r. Przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wrzesień/październik 2012 r. (ew. I kwartał 2013 r. przy konieczności oceny transgranicznej) Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

14 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65 - 057 Zielona Góra www.lubuskie.pl strategia@lubuskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google