Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego"— Zapis prezentacji:

1 Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

2 Podsumowanie prac w 2012 roku
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Podsumowanie prac w 2012 roku 17 stycznia – I projekt SRWL 2020 18 stycznia lutego – konsultacje społeczne projektu SRWL 2020 (ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) 2 maja – Zarząd zatwierdza kluczowe inwestycje o charakterze regionalnym 12 czerwca – II projekt SRWL 2020 i projekt Prognozy oddziaływania SRWL na środowisko 29 czerwca - 20 lipca – konsultacje społeczne projektu SRWL z prognozą oddziaływania na środowisko (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 19 czerwca – ekspertyza projektu SRWL 2020 2

3 Główne konkluzje z konsultacji społecznych
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Główne konkluzje z konsultacji społecznych Brak alternatywnych propozycji głównych kierunków rozwoju, celów strategicznych i operacyjnych. Niewielkie rozbieżności co do potencjałów i specjalizacji: przemysł-turystyka-inne usługi-rolnictwo. Poprawki i uzupełnienia szczegółowych zapisów w diagnozie. Kwestia wymieniania w kierunkach interwencji konkretnych przedsięwzięć (projektów) i przyjęte kryteria. Najwięcej uwag dotyczyło dopisania konkretnych inwestycji, zwłaszcza dróg i mostów, często o charakterze lokalnym. Błędne przekonanie części osób zgłaszających wnioski o wpisanie do SRWL konkretnych projektów, że jest to warunkiem uzyskania środków zewnętrznych (unijnych). 3

4 Kluczowe inwestycje regionalne
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Kluczowe inwestycje regionalne Rozwój Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Nowym Kisielinie. Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli. Utworzenie parku naukowo-przemysłowego w Gorzowie Wlkp. Budowa drogi ekspresowej S-3 (inwestycja częściowo realizowana). Dokończenie węzłów A-2. Przebudowa drogi nr 18 (do parametrów autostrady). Modernizacja dróg krajowych 22 i 24. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra-Żary-autostrada A18. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą). Połączenie Zielonej Góry przez Nową Sól-Kożuchów-Iłowę-Szprotawę z autostradami A-18 i A-2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn n/O. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów-Zielona Góra- Kostrzyn („Odrzanka”). 4

5 Kluczowe inwestycje regionalne
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Kluczowe inwestycje regionalne 13. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań-Żary-Forst. 14. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą / północna obwodnica miasta. 15. Budowa mostu w Milsku. 16. Uruchomienie kolei miejskiej i aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta. 17. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście, w tym rozbudowa bocznicy kolejowej. 18. Modernizacja lotniska w Przylepie. 19. Budowa lotniska do celów biznesowych i sportowo – turystycznych w okolicach Gorzowa Wlkp. 20. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa. 21. Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. 22. Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30. 23. Modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70. 24. Rozwój Winnicy Lubuskiej w Zaborze. 5

6 Celem strategii Polski Zachodniej do 2020 roku jest
wykorzystanie potencjału współpracy międzywojewódzkiej dla tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności regionów Polski Zachodniej oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów makroregionu w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 6

7 Wybrane ponadregionalne przedsięwzięcia w Założeniach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej
Infrastruktura transportowa: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC (dokończenie drogi S3, modernizacja linii kolejowej CE-59); inne drogi, mosty i koleje (np. Kostrzyn-Gorzów Wlkp.-Krzyż). Rewitalizacja drogi wodnej E-30 (Odra) oraz E-70 (Odra-Warta-Noteć). Współpraca i sieciowanie szkół wyższych. Współpraca i wsparcie inicjatyw klastrowych. Modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - efektywne sieci przesyłowe. Wysokospecjalistyczne usługi medyczne. Ponadregionalne produkty turystyczne. 7

8 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko Cel opracowania: Identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz ocena ich wpływu na środowisko naturalne z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Analizie poddano cele, proponowane kierunki działań oraz 24 kluczowe inwestycje regionalne. 8

9 Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Prognoza oddziaływania SRWL 2020 na środowisko Konkluzje: Bezzasadne jest ponowne przeprowadzanie postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko zapisów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Wyłoniono kierunki i przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska naturalnego województwa lubuskiego oraz wskazano jedynie możliwe ryzyko znaczących oddziaływań. Korzystne skutki dla środowiska przyrodniczego przyniesie realizacja projektów związanych z rozwojem transportu kolejowego i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. 9

10 Ekspertyza projektu SRWL 2020
Cele opracowania: Sprawdzenie, czy projektowana strategia jest optymalna ze względu na realne potrzeby i możliwości rozwojowe województwa, czy charakteryzuje się dostateczną spójnością pod względem logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i wspólnotowym. 2. Sformułowanie uwag, wniosków i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej ocenianego dokumentu. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 10

11 Ekspertyza projektu SRWL 2020
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Ekspertyza projektu SRWL 2020 Dodatkowe przesłanki zlecenia ekspertyzy: Kompletność i logika przełożenia wyników diagnozy na wyzwania cele rozwojowe (zastrzeżenia do jakości i wyników prac wykonawcy strategii). Ocena trafności wyboru wskaźników i oszacowanie ich wartości docelowych w 2020 r. Brak wzorów wyznaczenia obszarów strategicznej interwencji. Szczegółowość kierunków interwencji i zakres określenia konkretnych przedsięwzięć. 11

12 Wpływ dokumentów zewnętrznych
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Wpływ dokumentów zewnętrznych Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – konsultacje społeczne w grudniu 2011 r., dokument dotychczas nie przyjęty przez rząd Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – dokument przyjęty w grudniu 2011 r., obowiązuje od r. pakiet legislacyjny funduszy UE na lata – październik 2011 r., trwają negocjacje założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej – marzec 2012 r. projekt Wspólnych Ram Strategicznych – marzec 2012r. zasady kontraktu terytorialnego oraz uwarunkowania programowania perspektywy finansowej – pierwsze propozycje MRR z czerwca 2012 r. 12

13 Harmonogram dalszych prac
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Harmonogram dalszych prac Zadanie do realizacji Termin realizacji zadania Konsultacje społeczne projektu SRWL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji SRWL oraz opinie RDOŚ i Sanepidu lipiec r. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania SRWL na środowisko (przeprowadza się na wniosek innego państwa) procedura trwa ok. 6 mies. Opracowanie ostatecznego projektu SRWL sierpień/wrzesień 2012 r. Przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wrzesień/październik 2012 r. (ew. I kwartał 2013 r. przy konieczności oceny transgranicznej) 13

14 www.lubuskie.pl strategia@lubuskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna Zielona Góra


Pobierz ppt "Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google