Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Zespołów zadaniowych ds. Wsparcia przedsiębiorczości oraz ds. Wsparcia miast Polski Wschodniej w ramach Zespołu roboczego ds. przygotowania Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Zespołów zadaniowych ds. Wsparcia przedsiębiorczości oraz ds. Wsparcia miast Polski Wschodniej w ramach Zespołu roboczego ds. przygotowania Programu."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Zespołów zadaniowych ds. Wsparcia przedsiębiorczości oraz ds. Wsparcia miast Polski Wschodniej w ramach Zespołu roboczego ds. przygotowania Programu Operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020 Warszawa 15 lutego 2013 r.

2 2 Agenda 1.Otwarcie Zespołu 2.Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad PO PW 2014-2020 3.Informacja nt. uwag do fiszki nadesłanych przez Członków Zespołu 4.Dyskusja nt. zakresu PO PW 2014-2020 w danym obszarze wsparcia 5.Informacja nt. sposobu dalszych prac 6.Sprawy różne

3 3 Stan prac nad PO PW 2014-2020 Trwają prace nad diagnostyczną i operacyjną częścią programu w podziale na poszczególne CT. Do 5 lutego napływały uwagi Członków Grupy roboczej do fiszki nt. PO RPW 2014-2020. Przygotowana została kolejna wersja fiszki nt. PO RPW 2014-2020, która została poddana dyskusji wewnątrz Ministerstwa. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawców ewaluacji ex-ante i SOOŚ dla programu.

4 4 Powołanie Grupy roboczej 11 lutego br. – weszło w życie Zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego ws. powołania Grup roboczych dla wsparcia przygotowania programów oraz koordynacji interwencji w ramach celów tematycznych. Zespół zostanie przekształcony w Grupę roboczą. Adres poczty elektronicznej Sekretariatu Grupy roboczej to: popw@mrr.gov.pl

5 5 Harmonogram prac Wszystkie PO powinny zostać przedłożone do zatwierdzenia przez RM do końca grudnia 2013 r.

6 6 TerminUmowa Partnerstwa (UP)Programy Operacyjne (PO)Kontrakt Terytorialny (KT) II 2013 r. Opracowanie wstępnego projektu UP Przygotowanie wstępnych projektów PO (do połowy kwietnia) Przygotowanie mandatów negocjacyjnych KT: 1.mandat rządowy 2.mandaty samorządów wojewódzkich III 2013 r. IV 2013 r. Uzgadnianie mandatów negocjacyjnych Opiniowanie wstępnych projektów PO pod kątem zgodności z projektem UP oraz wzajemnej komplementarności V 2013 r. Prace nad UP Przygotowanie projektów PO VI 2013 r Prace nad PO Formalne negocjacje Kontraktów Terytorialnych VII 2013 r. Konsultacje społeczne projektu UP (min. 35 dni) VIII 2013 r. IX 2013 r. Konsultacje społeczne projektów PO (min. 35 dni) Przygotowanie KT uwzględniających wyniki negocjacji Wprowadzenie zmian w zapisach projektu UP wynikających z POŚ, ewaluacji ex-ante oraz konsultacji społecznych, Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych UP (do 30 dni od zakończenia konsultacji) X 2013 r. XI 2013 r. Przedłożenie projektu UP Radzie Ministrów (z raportem z konsultacji społecznych, ewaluacji ex-ante i uzgodniona POŚ) Wprowadzenie zmian w zapisach projektów PO wynikających z POŚ, ewaluacji ex-ante oraz konsultacji społecznych, Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych UP (do 30 dni od zakończenia konsultacji) Przekazanie KT Radzie Ministrów oraz właściwym zarządom województwa XII 2013 r.Przekazanie i negocjacje UP z KE Przedłożenie projektów PO Radzie Ministrów (z raportem z konsultacji społecznych, ewaluacji ex-ante i uzgodnioną POŚ) Zatwierdzenie ostatecznych wersji KT uwzględniających wyniki negocjacji UP i PO (po zakończeniu negocjacji z KE) Generalny harmonogram prac

7 7 Harmonogram prac nad PO PW opracowanie konspektu PO PW – do końca lutego, przekazanie uwag do konspektu PO przez członków Zespołu – do 15 marca, przygotowanie pierwszej wersji PO PW – do końca marca – najbliższy główny cel, przygotowanie drugiej wersji PO PW, zawierającej zarys systemu zarządzania i kontroli – do końca kwietnia, poddanie PO ewaluacji ex-ante – planowane rozpoczęcie prac Wykonawcy w połowie maja (przedmiotem prac ewaluatora będzie druga i kolejne wersje PO PW) przygotowanie prognozy Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) - planowane rozpoczęcie prac Wykonawcy w połowie czerwca, konsultacje społeczne projektu PO PW wraz z przygotowaniem raportu z konsultacji – wrzesień - październik, przygotowanie ostatecznej wersji PO uwzględniającej ustalenia dot. kontraktów terytorialnych, oceny ex-ante i SOOŚ, w tym konsultacji społecznych – do 15 listopada, zakończenie procesu legislacyjnego i przyjęcie programu przez RM – do końca roku.

8 8 Założenia Programu dla Polski Wschodniej

9 9 Zmiany wprowadzone do fiszki PO PW 2014-2020 odniesienie PO PW 2014-2020 do założeń i kierunków rozwoju wskazanych w dokumentach strategicznych, zaproponowano nowy cel programu w brzmieniu: zwiększenie udziału Polski Wschodniej w rozwoju gospodarczym kraju, wprowadzono dodatkowe wskaźniki rezultatu strategicznego, połączono oś dotyczącą ośrodków miejskich i transportu miejskiego oraz transportu w Polsce Wschodniej, zakres wsparcia odpowiadający rekultywacji, rewitalizacji został ograniczony do przygotowania i uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą i włączony do CT3, zaproponowano przykładowe typy projektów, żeby ułatwić ew. dyskusję nt. orientacyjnego zakresu wsparcia w PO PW.

10 10 Uwagi do fiszki Uwagi dotyczą: brzmienia celów i zapisów dotyczących obszarów wsparcia o znaczeniu redakcyjnym, doboru i określenia wskaźników, konieczności przeanalizowania zasadności i formy wsparcia klastrów i uczelni, konieczności przedstawienia rzeczywistych potrzeb makroregionu w programie, konieczności stworzenia przejrzystej linii demarkacyjnej z innymi programami.

11 11 Uwagi do fiszki Propozycje zmiany zakresu wsparcia programu dla Polski Wschodniej przez wprowadzenie: wsparcia w zakresie rewitalizacji i rekultywacji, w tym na obszarach wiejskich, wsparcia na rzecz instrumentów finansowych, wsparcia na rzecz OZE, oszczędzania energii w budynkach lub zakładach przemysłowych, likwidacji niskiej emisji innej niż pochodzącej z transportu oraz inteligentnych sieci energetycznych i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia na rzecz tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, w tym w zakresie wytwarzania i sprzedaży nowymi kanałami dystrybucji, uwzględnienia oddziaływania na obszary wiejskie projektów polegających na wsparciu układów komunikacyjnych głównych miast Polski Wschodniej, wsparcia na rzecz promocji potencjału turystycznego i oferty turystycznej Polski Wschodniej, wsparcia na rzecz budowy oraz rozbudowy lotnisk regionalnych.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Zespołów zadaniowych ds. Wsparcia przedsiębiorczości oraz ds. Wsparcia miast Polski Wschodniej w ramach Zespołu roboczego ds. przygotowania Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google