Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 21/22 październik 2008 r. Prowadzenie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 21/22 październik 2008 r. Prowadzenie:"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 21/22 październik 2008 r. Prowadzenie: Marcin Cichowicz

2 Zasady pomocy publicznej Podstawowe pojęcia

3 3 Art. 87, ust. 1 TWE Wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

4 4 Zasady wynikające z art. 87 ust. 1 TWE Transfer środków publicznych. Transfer środków publicznych. Korzyść ekonomiczna. Korzyść ekonomiczna. Selektywność. Selektywność. Naruszenia lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową. Naruszenia lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową.

5 5 Dysponenci środków publicznych Administracja centralna. Administracja centralna. Administracja samorządowa. Administracja samorządowa. Agencje rządowe. Agencje rządowe. Przedsiębiorcy publiczni. Przedsiębiorcy publiczni. Inne jednostki (m.in. fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego). Inne jednostki (m.in. fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego).

6 6 Korzyść ekonomiczna Przekazywanie wsparcia o charakterze bezzwrotnym. Przekazywanie wsparcia o charakterze bezzwrotnym. Udzielanie pożyczek/kredytów o oprocentowaniu poniżej stopy rynkowej. Udzielanie pożyczek/kredytów o oprocentowaniu poniżej stopy rynkowej. Dokonywanie rozłożenia na raty/odroczenia płatności po stopie niższej od stopy rynkowej. Dokonywanie rozłożenia na raty/odroczenia płatności po stopie niższej od stopy rynkowej. Poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku pożyczki/kredytu, jest niższy od standardów przyjętych na rynku. Poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku pożyczki/kredytu, jest niższy od standardów przyjętych na rynku.

7 7 Selektywność Konkretny podmiot gospodarczy. Konkretny podmiot gospodarczy. Grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki. Grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki. Podmioty działające w konkretnym regionie kraju. Podmioty działające w konkretnym regionie kraju. Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług. Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług.

8 8 Zakłócenie konkurencji Nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu w lokalnej skali, który nie świadczy usług na terenach przygranicznych. Nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu w lokalnej skali, który nie świadczy usług na terenach przygranicznych. Nie występuje gdy kwota wsparcia jest niewielka. Nie występuje gdy kwota wsparcia jest niewielka.

9 9 Przykładowe orzeczenia ETS Korzyść ekonomiczna: Korzyść ekonomiczna: sprawa C-200/97 – Ecotrade Srl przeciwko AFS. sprawa C-200/97 – Ecotrade Srl przeciwko AFS. Środki publiczne: Środki publiczne: sprawa C-482/99 – Republika Francji przeciwko Komisji WE. sprawa C-482/99 – Republika Francji przeciwko Komisji WE. Wpływ na wymianę handlową: Wpływ na wymianę handlową: sprawa C-382/99 – Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji WE. sprawa C-382/99 – Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji WE.

10 10 Beneficjenci pomocy publicznej Wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania. Niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania. Nie ma znaczenia fakt, czy są nastawione na zysk (istotny jest fakt osiągania przychodu). Nie ma znaczenia fakt, czy są nastawione na zysk (istotny jest fakt osiągania przychodu). Podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

11 11 Definicje działalności gospodarczej Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (USDG). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (USDG). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF). Ustawa o podatku od towarów i usług (UPTU). Ustawa o podatku od towarów i usług (UPTU). Orzeczenie ETS w Sprawie C-35/96 – Komisja WE przeciwko Republice Włoskiej. Orzeczenie ETS w Sprawie C-35/96 – Komisja WE przeciwko Republice Włoskiej.

12 12 Działalność gospodarcza w C-35/96 Pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu finansowania. Pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu finansowania. Wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym rynku jest działalnością gospodarczą. Wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym rynku jest działalnością gospodarczą.

13 13 Art. 87, ust. 3 TWE Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana: a) na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów Pomoc, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. b) Pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego.

14 14 Art. 87, ust. 3 TWE c) Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. d) Pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. e) Inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji. Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana:

15 15 Kategorie pomocy publicznej Pomoc regionalna. Pomoc regionalna. Pomoc horyzontalna. Pomoc horyzontalna. Pomoc sektorowa. Pomoc sektorowa. Pomoc de minimis – jako osobna kategoria, nie spełniająca zdaniem KE wszystkich przesłanek art. 87, ust. 1 TWE. Pomoc de minimis – jako osobna kategoria, nie spełniająca zdaniem KE wszystkich przesłanek art. 87, ust. 1 TWE.

16 16 Zwrot pomocy Pomoc przyznana bezprawnie: pomoc nowa, wprowadzona w życie z naruszeniem procedury zgłoszenia do KE, przewidzianej w art. 88 ust. 2 TWE. Pomoc przyznana bezprawnie: pomoc nowa, wprowadzona w życie z naruszeniem procedury zgłoszenia do KE, przewidzianej w art. 88 ust. 2 TWE. Pomoc świadczona niezgodnie z przeznaczeniem: pomoc wykorzystania przez beneficjenta z naruszeniem decyzji podjętej przez KE. Pomoc świadczona niezgodnie z przeznaczeniem: pomoc wykorzystania przez beneficjenta z naruszeniem decyzji podjętej przez KE.

17 17 Dzień udzielenia pomocy Dzień nabycia prawa do otrzymania pomocy (podpisanie umowy o udzielenie pomocy, wydanie decyzji). Dzień nabycia prawa do otrzymania pomocy (podpisanie umowy o udzielenie pomocy, wydanie decyzji). W przypadku, gdy nie ma obowiązku wydania decyzji będzie to dzień: W przypadku, gdy nie ma obowiązku wydania decyzji będzie to dzień: złożenia deklaracji (określa ona wartość udzielonej pomocy), złożenia deklaracji (określa ona wartość udzielonej pomocy), w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego (w przypadku pomocy w formie ulgi), w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego (w przypadku pomocy w formie ulgi), dzień przysporzenia korzyści finansowej. dzień przysporzenia korzyści finansowej.

18 18 Linia Demarkacyjna - Rolnictwo Przez produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące hodowli i rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia będące w bezpośrednim związku z ww. produktami. Przez produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące hodowli i rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia będące w bezpośrednim związku z ww. produktami. Lista produktów rolnych jest zamieszczona w Załączniku I do TWE. Lista produktów rolnych jest zamieszczona w Załączniku I do TWE.

19 19 Rolnictwo – Zał. I do TWE Uszczegółowienie treści Załącznika I TWE zawarte jest w Rozporządzeniu Komisji (WE) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Uszczegółowienie treści Załącznika I TWE zawarte jest w Rozporządzeniu Komisji (WE) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

20 20 Jak zdefiniować MSP? liczba osób zatrudnionych suma bilansowa lub roczny obrót kryterium niezależności

21 21 Progi i pułapy dla MSP Średnie Małe Mikro RJR Roczny obrót Bilans roczny 43 mln 10 mln 2 mln 10 mln 50 mln < 10 < 50 < 250 2 mln Kategoria firmy

22 22 Kryterium niezależności MSP < 25% badana firma < 25% Badane przedsiębiorstwo posiada mniej niż 25% kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach. Inne przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów w badanym przedsiębiorstwie. inna firma

23 23 Przedsiębiorstwa partnerskie badana firma Badane przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%, lecz nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w drugim przedsiębiorstwie. Drugie przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%, lecz nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w badanym przedsiębiorstwie. inna firma 25-50%

24 24 Obliczanie danych przedsiębiorstw partnerskich Aby obliczyć liczbę zatrudnionych i dane finansowe naszej firmy A, dodajemy odpowiednie procenty danych dla przedsiębiorstw partnerskich B, C i D do naszych danych łącznych. NASZE DANE 100% A + 25% B + 33% C + 49 % D 25% 49% 33%

25 25 Przedsiębiorstwa związane badana firma Badane przedsiębiorstwo posiada ponad 50% głosów udziałowców w innym przedsiębiorstwie. Inne przedsiębiorstwo posiada ponad 50% głosów udziałowców w badanym przedsiębiorstwie. inna firma > 50%

26 26 Obliczanie danych przedsiębiorstw związanych Ponieważ w każdym z przypadku udział wynosi powyżej 50%, przy obliczaniu liczby zatrudnionych i pułapów finansowych naszej firmy A należy wziąć 100% danych z firm B, C, D. NASZE DANE 100% A + 100% B + 100% C + 100% D 60% 95% 51%

27 27 Przykład 1 32% 25% 60%

28 28 Przykład 2 38% 60% 40%

29 29 Przykład 3 20% 70% 60%

30 30 Progi i pułapy dla MSP Utrata bądź uzyskanie statusu małego lub średniego przedsiębiorcy może nastąpić, jeżeli spełnione są kryteria przez co najmniej dwa okresy obrachunkowe. Utrata bądź uzyskanie statusu małego lub średniego przedsiębiorcy może nastąpić, jeżeli spełnione są kryteria przez co najmniej dwa okresy obrachunkowe. W przypadku nowo powstałego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, dane do badania należy wprowadzić z dokonanego w trakcie roku obrachunkowego oszacowania. W przypadku nowo powstałego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, dane do badania należy wprowadzić z dokonanego w trakcie roku obrachunkowego oszacowania.

31 Zasady pomocy publicznej Regionalna pomoc inwestycyjna

32 32 Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 50% 40% 30% 50% 40% 30%

33 33 Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 50% - łódzkie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie, opolskie, kujawsko- pomorskie, warmińsko-mazurskie. 50% - łódzkie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie, opolskie, kujawsko- pomorskie, warmińsko-mazurskie. 40% - śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, pomorskie, do 31.12.2010 r. mazowieckie (za wyjątkiem Warszawy). 40% - śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, pomorskie, do 31.12.2010 r. mazowieckie (za wyjątkiem Warszawy). 30% - Warszawa, od 01.01.2011 mazowieckie. 30% - Warszawa, od 01.01.2011 mazowieckie. Dodatkowe premie: + 20 pp. – małe przedsiębiorstwo, + 10 pp. – średnie przedsiębiorstwo.

34 34 Podstawowe przepisy Rozporządzenie KE nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej. Rozporządzenie KE nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 193, poz. 1399) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 193, poz. 1399)

35 35 Wykluczenia z możliwości wsparcia Sektor górnictwa węgla kamiennego. Sektor górnictwa węgla kamiennego. Sektor hutnictwa żelaza i stali. Sektor hutnictwa żelaza i stali. Sektor włókien syntetycznych. Sektor włókien syntetycznych. Sektor rybołówstwa. Sektor rybołówstwa. Sektor rolnictwa w zakresie produkcji produktów rolnych z Załącznika I do TWE. Sektor rolnictwa w zakresie produkcji produktów rolnych z Załącznika I do TWE. Przedsiębiorstwa zagrożone. Przedsiębiorstwa zagrożone.

36 36 Przeznaczenie pomocy Pomoc na nowe inwestycje (inwestycje początkowe). Pomoc na nowe inwestycje (inwestycje początkowe). Pomoc na tworzenie miejsc pracy w związku z nową inwestycją. Pomoc na tworzenie miejsc pracy w związku z nową inwestycją.

37 37 Definicja nowej inwestycji Nowa inwestycja oznacza inwestycję w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego bądź rozpoczęciem działalności, która wiąże się z zasadniczą zmianą produktu lub procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nowa inwestycja oznacza inwestycję w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego bądź rozpoczęciem działalności, która wiąże się z zasadniczą zmianą produktu lub procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nowa inwestycja oznacza również inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, icencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej. Nowa inwestycja oznacza również inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, icencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej.

38 38 Definicja nowej inwestycji Za nową inwestycję można również uznać zainwestowanie kapitału trwałego w formie kupna zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwidowany, gdyby nie został kupiony, chyba że dany zakład należy do przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. Za nową inwestycję można również uznać zainwestowanie kapitału trwałego w formie kupna zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwidowany, gdyby nie został kupiony, chyba że dany zakład należy do przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

39 39 Inwestycje - wydatki kwalifikowane Nieruchomości zabudowane. Nieruchomości zabudowane. Nieruchomości niezabudowane. Nieruchomości niezabudowane. Infrastruktura towarzysząca. Infrastruktura towarzysząca. Środki trwałe: maszyny, urządzenia z wyłączeniem środków transportu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową. Środki trwałe: maszyny, urządzenia z wyłączeniem środków transportu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową. Wartości niematerialne i prawne (100% - MSP, 50% - pozostałe). Wartości niematerialne i prawne (100% - MSP, 50% - pozostałe).

40 40 Miejsca pracy - wydatki kwalifikowane Tworzenie nowych miejsc pracy: Tworzenie nowych miejsc pracy: Dwuletnie koszty pracy (wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS opłacane przez pracodawcę). Dwuletnie koszty pracy (wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS opłacane przez pracodawcę).

41 41 Formalne warunki udzielenia pomocy Preselekcja wniosków o udzielenie wsparcia – beneficjent przed rozpoczęciem pac musi przedłożyć wniosek o wsparcie, a podmiot udzielający pomocy potwierdzi pisemnie, że przy zastrzeżeniu dalszej szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się on do uzyskania wsparcia i spełnia kryteria określone w programie. Preselekcja wniosków o udzielenie wsparcia – beneficjent przed rozpoczęciem pac musi przedłożyć wniosek o wsparcie, a podmiot udzielający pomocy potwierdzi pisemnie, że przy zastrzeżeniu dalszej szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się on do uzyskania wsparcia i spełnia kryteria określone w programie. Inwestycja musi być utrzymana w regionie przez okres trzech lub pięciu lat od dnia jej zakończenia. Inwestycja musi być utrzymana w regionie przez okres trzech lub pięciu lat od dnia jej zakończenia.

42 42 Formalne warunki udzielenia pomocy Miejsca pracy zostaną utworzone w okresie maksymalnie trzech lat od dnia zakończenia części inwestycyjnej projektu i będą utrzymane w regionie przez trzy lata (MSP) lub pięć lat (pozostali). Miejsca pracy zostaną utworzone w okresie maksymalnie trzech lat od dnia zakończenia części inwestycyjnej projektu i będą utrzymane w regionie przez trzy lata (MSP) lub pięć lat (pozostali). Zachowane zostaną maksymalne intensywności wsparcia wyrażone w ekwiwalencie dotacji brutto. Zachowane zostaną maksymalne intensywności wsparcia wyrażone w ekwiwalencie dotacji brutto. Wsparcie będzie przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu. Wsparcie będzie przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu.

43 43 Maksymalna intensywność pomocy Zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, tj. 30%, 40%, 50% kosztów kwalifikowanych, którą można powiększyć o: Zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, tj. 30%, 40%, 50% kosztów kwalifikowanych, którą można powiększyć o: + 10 pp. w przypadku średnich przedsiębiorstw. + 10 pp. w przypadku średnich przedsiębiorstw. + 20 pp. w przypadku małych przedsiębiorstw. + 20 pp. w przypadku małych przedsiębiorstw.

44 44 Kumulacja pomocy Przy jednoczesnym korzystaniu z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją, maksymalną wielkość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji bądź dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

45 Zasady pomocy publicznej Pomoc de minimis

46 46 Podstawowe przepisy Rozporządzenie KE nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis. Rozporządzenie KE nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 185, poz. 1317) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 185, poz. 1317)

47 47 Wykluczenia z możliwości wsparcia Działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu). Działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu). Działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I do TWE. Działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I do TWE. Działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do TWE, jeśli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów. Działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do TWE, jeśli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów.

48 48 Wykluczenia z możliwości wsparcia Działalność w sektorze drogowego transportu towarowego – w przypadku zakupu środków transportu. Działalność w sektorze drogowego transportu towarowego – w przypadku zakupu środków transportu. Działalność w sektorze węglowym. Działalność w sektorze węglowym. Działalność związana z eksportem. Działalność związana z eksportem. Pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych. Pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych. Pomocy przyznanej przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomocy przyznanej przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej. Podmioty na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji wydanej przez Komisję Europejską. Podmioty na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

49 49 Pomoc de minimis w transporcie drogowym Wykluczona jest możliwość zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, dopuszczalny jest jednak remont lub modernizację posiadanych pojazdów. Wykluczona jest możliwość zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, dopuszczalny jest jednak remont lub modernizację posiadanych pojazdów. Modernizacja posiadanego pojazdu, np. wyposażenie auta w skrzynię termoizolacyjną (chłodnię), także kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis. Modernizacja posiadanego pojazdu, np. wyposażenie auta w skrzynię termoizolacyjną (chłodnię), także kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis. Zakup minibusów przystosowanych do przewozu osób, kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis, dla przedsiębiorcy prowadzącego działalności w zakresie transportu osób. Zakup minibusów przystosowanych do przewozu osób, kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis, dla przedsiębiorcy prowadzącego działalności w zakresie transportu osób.

50 50 Maksymalna wielkość pomocy de minimis Globalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tys. euro, w okresie 3 lat podatkowych. Globalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tys. euro, w okresie 3 lat podatkowych.

51 51 Elastyczność pomocy de minimis Jaka jest maksymalna intensywność pomocy de minimis? Jaka jest maksymalna intensywność pomocy de minimis? Jaki jest katalog kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do pomocy de minimis? Jaki jest katalog kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do pomocy de minimis?

52 52 Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą publiczną O pomoc de minimis nie może ubiegać się podmiot, który uzyskał dofinansowanie z innego źródła, udzielona na podstawie wyłączeń grupowych lub na podstawie pomocy indywidualnej. O pomoc de minimis nie może ubiegać się podmiot, który uzyskał dofinansowanie z innego źródła, udzielona na podstawie wyłączeń grupowych lub na podstawie pomocy indywidualnej. Założenie to ma na celu zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnych intensywności pomocy, dopuszczonych przez inne kategorie pomocy. Założenie to ma na celu zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnych intensywności pomocy, dopuszczonych przez inne kategorie pomocy.

53 53 Szczególne zasady dotyczące spółek cywilnych Gdy o pomoc de minimis we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, aby zsumować uzyskaną przez niego pomoc de minimis, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której wspólnik ten ma udziały, obliczoną proporcjonalnie do wielkości jego udziału w zyskach spółki. Gdy o pomoc de minimis we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, aby zsumować uzyskaną przez niego pomoc de minimis, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której wspólnik ten ma udziały, obliczoną proporcjonalnie do wielkości jego udziału w zyskach spółki. Gdy o pomoc de minimis występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki), wtedy należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce (zaświadczenia de minimis na spółkę) z wszelką pomocą udzieloną bezpośrednio wspólnikom (zaświadczenia de minimis na wspólnika). Gdy o pomoc de minimis występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki), wtedy należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce (zaświadczenia de minimis na spółkę) z wszelką pomocą udzieloną bezpośrednio wspólnikom (zaświadczenia de minimis na wspólnika).

54 54 Zaświadczenia o pomocy de minimis Data wydania. Data wydania. Pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej. Pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej. Nazwa, numer identyfikacji podatkowej (NIP), siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej. Nazwa, numer identyfikacji podatkowej (NIP), siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej. Określenie beneficjenta pomocy de minimis. Określenie beneficjenta pomocy de minimis. Dzień udzielenia pomocy publicznej. Dzień udzielenia pomocy publicznej. Wartość udzielonej pomocy publicznej brutto w złotych i w euro. Wartość udzielonej pomocy publicznej brutto w złotych i w euro. Wskazanie podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej. Wskazanie podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej. Stwierdzenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Stwierdzenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia. Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

55 Zasady pomocy publicznej Pomoc na szkolenia

56 56 Podstawowe przepisy Rozporządzenie KE nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy szkoleniowej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 185, poz. 1318)

57 57 Wykluczenia z możliwości wsparcia Sektor górnictwa węgla. Sektor górnictwa węgla.

58 58 Szkolenie ogólne Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji nieprzydatnych w ogóle lub przydatnych w niewielkim stopniu na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego przedsiębiorcy, które będzie on mógł wykorzystać w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej. Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji nieprzydatnych w ogóle lub przydatnych w niewielkim stopniu na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego przedsiębiorcy, które będzie on mógł wykorzystać w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

59 59 Szkolenie specjalistyczne Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego przedsiębiorcy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej. Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego przedsiębiorcy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

60 60 Pracownik w gorszym położeniu Nie ukończył 25 lat oraz przed podjęciem zatrudnienia u przedsiębiorcy delegującego go na szkolenie pozostawał bez zatrudnienia lub nie prowadził działalności gospodarczej. Nie ukończył 25 lat oraz przed podjęciem zatrudnienia u przedsiębiorcy delegującego go na szkolenie pozostawał bez zatrudnienia lub nie prowadził działalności gospodarczej. Ukończył 45 lat oraz posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne. Ukończył 45 lat oraz posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne. Osoba niepełnosprawna. Osoba niepełnosprawna.

61 61 Pracownik w gorszym położeniu Jest zatrudniony u przedsiębiorcy delegującego go na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a przed podjęciem zatrudnienia u tego przedsiębiorcy : Jest zatrudniony u przedsiębiorcy delegującego go na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a przed podjęciem zatrudnienia u tego przedsiębiorcy : pozostawał bez zatrudnienia lub nie prowadził działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia u przedsiębiorcy, pozostawał bez zatrudnienia lub nie prowadził działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia u przedsiębiorcy, pozostawał bez zatrudnienia lub nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia u przedsiębiorcy. pozostawał bez zatrudnienia lub nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia u przedsiębiorcy.

62 62 Koszty kwalifikowane Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. Podróże służbowe osób prowadzących szkolenie, przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorców oddelegowanych na szkolenie. Podróże służbowe osób prowadzących szkolenie, przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorców oddelegowanych na szkolenie. Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz ich dostawę. Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz ich dostawę. Najem, dzierżawa lub leasing pomieszczeń lub sprzętu związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia. Najem, dzierżawa lub leasing pomieszczeń lub sprzętu związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia. Pokrycie innych kosztów bieżących szkolenia, w tym kosztów egzaminów. Pokrycie innych kosztów bieżących szkolenia, w tym kosztów egzaminów.

63 63 Koszty kwalifikowane Amortyzacja sprzętu i wyposażenia w zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do realizacji szkolenia. Amortyzacja sprzętu i wyposażenia w zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do realizacji szkolenia. Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą projektu szkoleniowego, w tym koszty diagnozy potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców. Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą projektu szkoleniowego, w tym koszty diagnozy potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców. Wynagrodzenia przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców oddelegowanych na szkolenie obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu – do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowanych. Wynagrodzenia przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców oddelegowanych na szkolenie obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu – do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowanych.

64 64 Intensywność pomocy Szkolenie szczególne – 35%, Szkolenie szczególne – 35%, + 10 pp. w przypadku gdy projektodawcą jest MSP, + 10 pp. w przypadku gdy projektodawcą jest MSP, + 10 pp. jeśli szkoleni są pracownicy znajdujący się w gorszym położeniu. + 10 pp. jeśli szkoleni są pracownicy znajdujący się w gorszym położeniu. Szkolenie ogólne – 60%, Szkolenie ogólne – 60%, + 20 pp. w przypadku gdy projektodawcą jest MSP, + 20 pp. w przypadku gdy projektodawcą jest MSP, + 10 pp. jeśli szkoleni są pracownicy znajdujący się w gorszym położeniu. + 10 pp. jeśli szkoleni są pracownicy znajdujący się w gorszym położeniu.

65 65 Warunek dodatkowy Jeżeli szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie można rozdzielić celem wyliczenia intensywności pomocy lub specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie może być ustalony, przysługuje intensywność pomocy przewidziana dla szkoleń specjalistycznych. Jeżeli szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie można rozdzielić celem wyliczenia intensywności pomocy lub specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie może być ustalony, przysługuje intensywność pomocy przewidziana dla szkoleń specjalistycznych. Wartość jednego projektu szkoleniowego nie może przekroczyć 1 mln euro. Wartość jednego projektu szkoleniowego nie może przekroczyć 1 mln euro.

66 Zasady pomocy publicznej Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

67 67 Podstawowe przepisy Rozporządzenie KE nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozporządzenie KE nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

68 68 Wykluczenia z możliwości wsparcia Podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Podmioty na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji wydanej przez Komisję Europejską. Podmioty na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji wydanej przez Komisję Europejską. Podmioty prowadzące działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami rolnymi wymienionymi w załączniku I do TWE. Podmioty prowadzące działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami rolnymi wymienionymi w załączniku I do TWE. Podmioty prowadzące działalność związaną z produkcją i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne. Podmioty prowadzące działalność związaną z produkcją i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne. Podmioty prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Podmioty prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

69 69 Wykluczenia z możliwości wsparcia Podmioty prowadzące działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Podmioty prowadzące działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Podmioty prowadzące działalność w sektorze górnictwa węgla. Podmioty prowadzące działalność w sektorze górnictwa węgla. Podmioty prowadzące działalność w sektorze włókien syntetycznych. Podmioty prowadzące działalność w sektorze włókien syntetycznych. Działalność związaną z eksportem. Działalność związaną z eksportem. Pomoc uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi. Pomoc uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi. Realizacja projektów, które zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektów, które zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

70 70 Przeznaczenie pomocy Poniesione wydatki na zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych. Poniesione wydatki na zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych. Pokrycie wydatków związanych z udziałem w targach i wystawach. Pokrycie wydatków związanych z udziałem w targach i wystawach.

71 71 Intensywność pomocy Maksymalnie do 50% kosztów zakupu usług doradczych. Maksymalnie do 50% kosztów zakupu usług doradczych. Maksymalnie do 50% kosztów ustanowienia i prowadzenia stoiska w przypadku targów lub wystaw. Maksymalnie do 50% kosztów ustanowienia i prowadzenia stoiska w przypadku targów lub wystaw.

72 Zasady pomocy publicznej Procedura udzielania pomocy publicznej

73 73 Monitoring na trzech etapach 1. Rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy. 2. Konstrukcja i podpisanie umowy. 3. Monitorowanie prawidłowości realizacji umowy.

74 74 Regionalna pomoc inwestycyjna Etap 1 Jaki instrument wsparcia zostanie zastosowany: tworzenie zatrudnienia czy inwestycja? Jaki instrument wsparcia zostanie zastosowany: tworzenie zatrudnienia czy inwestycja? Czy przedsiębiorca nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia? Czy przedsiębiorca nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia? Czy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze transportu? Zażądać wpisu do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej (bądź też wpisu do KRS, jeżeli osobą prawną) i sprawdzić, czy prowadzona działalność wchodzi w zakres Sekcji I – Transport, Gospodarka Magazynowa, Łączność, Polskiej Klasyfikacji Działalności. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze transportu? Zażądać wpisu do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej (bądź też wpisu do KRS, jeżeli osobą prawną) i sprawdzić, czy prowadzona działalność wchodzi w zakres Sekcji I – Transport, Gospodarka Magazynowa, Łączność, Polskiej Klasyfikacji Działalności.

75 75 Regionalna pomoc inwestycyjna Etap 1 Czy przedsiębiorca jest MSP (przyda się do sprawozdania)? Czy przedsiębiorca jest MSP (przyda się do sprawozdania)? Czy przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (ZUS, US)? Czy przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (ZUS, US)? Czy projekt spełnia definicję nowej inwestycji? Czy projekt spełnia definicję nowej inwestycji? Jaki jest obecny stan zatrudnienia i czy miejsca pracy powstają do 3 lat od zakończenia inwestycji? Jaki jest obecny stan zatrudnienia i czy miejsca pracy powstają do 3 lat od zakończenia inwestycji?

76 76 Regionalna pomoc inwestycyjna Etap 1 Czy planowana wielkość pomocy nie przekroczy maksymalne intensywności wsparcia? Czy planowana wielkość pomocy nie przekroczy maksymalne intensywności wsparcia? Czy prawidłowo określono zakres wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą? Czy prawidłowo określono zakres wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą? Czy w związku z tworzonym zatrudnieniem, przedsiębiorca uzyskał z innego źródła wsparcie będące pomocą publiczną (np. duże inwestycje, wsparcie od Powiatowych Urzędów Pracy)? Czy w związku z tworzonym zatrudnieniem, przedsiębiorca uzyskał z innego źródła wsparcie będące pomocą publiczną (np. duże inwestycje, wsparcie od Powiatowych Urzędów Pracy)?

77 77 Regionalna pomoc inwestycyjna Etap 2 Utrzymanie nowej inwestycji lub utworzonego miejsca pracy przez przedsiębiorcę przez okres co najmniej 3 (MŚP) bądź 5 lat od zakończenia inwestycji lub stworzenia miejsca pracy. Utrzymanie nowej inwestycji lub utworzonego miejsca pracy przez przedsiębiorcę przez okres co najmniej 3 (MŚP) bądź 5 lat od zakończenia inwestycji lub stworzenia miejsca pracy. Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat.

78 78 Regionalna pomoc inwestycyjna Etap 3 Monitorowanie realizacji umowy nie tyko przez okres refundacji kosztów projektu, ale także po jej zakończeniu, w celu sprawdzenia warunku utrzymania projektu. Monitorowanie realizacji umowy nie tyko przez okres refundacji kosztów projektu, ale także po jej zakończeniu, w celu sprawdzenia warunku utrzymania projektu.

79 79 Pomoc de minimis Etap 1 Czy wnioskodawca będzie prowadził/prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów? Czy wnioskodawca będzie prowadził/prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów? Jeżeli tak – za otrzymane wsparcie nie może nabyć środka transportu. Jeżeli tak – za otrzymane wsparcie nie może nabyć środka transportu. Jeżeli nie – za otrzymane wsparcie może nabyć np. środek transportu. Jeżeli nie – za otrzymane wsparcie może nabyć np. środek transportu.

80 80 Pomoc de minimis Etap 1 Jaka jest łączna wartość pomocy de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch lat go poprzedzających? Jaka jest łączna wartość pomocy de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch lat go poprzedzających? Łączną pomoc de minimis należy oceniać wyłącznie na podstawie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. Łączną pomoc de minimis należy oceniać wyłącznie na podstawie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. Pamiętać o innej wartości pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego. Pamiętać o innej wartości pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego.

81 81 Pomoc de minimis Etap 1 Czy przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej? Czy przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej? Czy przedsiębiorca jest MSP? Czy przedsiębiorca jest MSP? Wskazanie przeznaczenia uzyskanego wsparcia. Wskazanie przeznaczenia uzyskanego wsparcia.

82 82 Pomoc de minimis Etap 2 Jeżeli wnioskodawca za otrzymane wsparcie ma zamiar kupić środek transportu, to w umowie zawrzeć zakaz prowadzenia działalności w sektorze transportu drogowego. Jeżeli wnioskodawca za otrzymane wsparcie ma zamiar kupić środek transportu, to w umowie zawrzeć zakaz prowadzenia działalności w sektorze transportu drogowego. Ustalić, czy w okresie pomiędzy złożeniem wniosku przez wnioskodawcę a podpisaniem umowy, nie uzyskał on pomocy de minimis z innych źródeł. Ustalić, czy w okresie pomiędzy złożeniem wniosku przez wnioskodawcę a podpisaniem umowy, nie uzyskał on pomocy de minimis z innych źródeł. W umowie zawrzeć zapis, że wsparcie jest udzielane zgodnie z zasadą de minimis. W umowie zawrzeć zapis, że wsparcie jest udzielane zgodnie z zasadą de minimis.

83 83 Pomoc de minimis Etap 2 Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Obowiązek zwrotu uzyskanego wsparcia w przypadku wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. Obowiązek zwrotu uzyskanego wsparcia w przypadku wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat.

84 84 Pomoc de minimis Etap 3 Monitoring w trakcie realizacji umowy, pod kątem wydatkowania środków z uzyskanego wsparcia oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Monitoring w trakcie realizacji umowy, pod kątem wydatkowania środków z uzyskanego wsparcia oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

85 85 Pomoc na szkolenia Etap 1 Czy pracodawca nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia? Czy pracodawca nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia? Czy szkoleni będą pracownicy? Czy szkoleni będą pracownicy? Czy osoba szkolona jest pracownikiem w gorszym położeniu? Czy osoba szkolona jest pracownikiem w gorszym położeniu? Czy jest to szkolenie ogólne czy specjalistyczne? Czy jest to szkolenie ogólne czy specjalistyczne?

86 86 Pomoc na szkolenia Etap 1 Jakie są koszty kwalifikowane szkolenia? Jakie są koszty kwalifikowane szkolenia? Czy pracodawca w związku z realizowanym projektem nie uzyskał wsparcia z innego źródła? Czy pracodawca w związku z realizowanym projektem nie uzyskał wsparcia z innego źródła? Czy pracodawca jest MSP? Czy pracodawca jest MSP? Czy wartość projektu szkoleniowego nie przekracza 1 mln euro? Czy wartość projektu szkoleniowego nie przekracza 1 mln euro?

87 87 Pomoc na szkolenia Etap 2 Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Obowiązek zwrotu uzyskanego wsparcia w przypadku wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. Obowiązek zwrotu uzyskanego wsparcia w przypadku wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat.

88 88 Pomoc na szkolenia Etap 3 Monitoring w trakcie realizacji umowy, pod kątem wydatkowania środków z uzyskanego wsparcia oraz zatrudniania przeszkolonych pracowników. Monitoring w trakcie realizacji umowy, pod kątem wydatkowania środków z uzyskanego wsparcia oraz zatrudniania przeszkolonych pracowników.

89 89 Pomoc dla MŚP Etap 1 Czy przedsiębiorca nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia? Czy przedsiębiorca nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia? Jaka jest wysokość RJR w przedsiębiorstwie? Jaka jest wysokość RJR w przedsiębiorstwie? Jaka jest wielkość sumy bilansowej przedsiębiorstwa bądź też jego rocznego obrotu? Jaka jest wielkość sumy bilansowej przedsiębiorstwa bądź też jego rocznego obrotu? Czy przedsiębiorstwo spełnia kryterium niezależności? Czy przedsiębiorstwo spełnia kryterium niezależności?

90 90 Pomoc dla MŚP Etap 1 Jeśli przedsiębiorstwo nie jest niezależne, to jaka jest RJR dla każdego z przedsiębiorstw partnerskich oraz związanych? Jeśli przedsiębiorstwo nie jest niezależne, to jaka jest RJR dla każdego z przedsiębiorstw partnerskich oraz związanych? Jaki jest procentowy poziom powiązań pomiędzy wnioskodawcą a podmiotami partnerskimi i związanymi? Jaki jest procentowy poziom powiązań pomiędzy wnioskodawcą a podmiotami partnerskimi i związanymi?

91 91 Pomoc dla MŚP Etap 1 Jakiego rodzaju usługi doradcze będą przedmiotem dofinansowania? Jakiego rodzaju usługi doradcze będą przedmiotem dofinansowania? Jaka jest ogólna wartość owych usług? Jaka jest ogólna wartość owych usług? Jakie są koszty ustanowienia i prowadzenia stoiska na targach lub wystawach? Jakie są koszty ustanowienia i prowadzenia stoiska na targach lub wystawach? Czy przedsiębiorca jest na nich po raz pierwszy? Czy przedsiębiorca jest na nich po raz pierwszy? Jaką cześć projektu będzie dofinansowana ze środków pomocowych? Jaką cześć projektu będzie dofinansowana ze środków pomocowych?

92 92 Pomoc dla MŚP Etap 2 Obowiązek zwrotu uzyskanego wsparcia w przypadku wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. Obowiązek zwrotu uzyskanego wsparcia w przypadku wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat.

93 93 Pomoc dla MŚP Etap 3 Monitoring w trakcie realizacji umowy, pod kątem wydatkowania środków z uzyskanego wsparcia. Monitoring w trakcie realizacji umowy, pod kątem wydatkowania środków z uzyskanego wsparcia.

94 94 Dziękuję za uwagę! Marcin Cichowicz e-mail: marcin.cichowicz@interia.pl Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 21/22 październik 2008 r. Prowadzenie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google