Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja – małe miasta Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja – małe miasta Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja – małe miasta Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

2 Definicja pojęcia rewitalizacja RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.

3 Trójwymiarowość rewitalizacji Proces rewitalizacji opiera się na: działaniach infrastrukturalnych (techniczno-materialnych) działaniach gospodarczych działaniach społecznych Wszelkie działania techniczne muszą być podporządkowane nadrzędnym celom społeczno-gospodarczym. RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

4 Cel programu Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Rozwój rozumiany szeroko - jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym: gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej, społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej, środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie biorżnóorodności, infra-techniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej.

5 Ogólne warunki uzyskania dotacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 W ramach RPO WSL dofinansowanie uzyskać mogą projekty, których: -zasięg oddziaływania jest lokalny, ponadlokalny lub regionalny -efekty przyczynią się do wzrostu konkurencyjności województwa śląskiego i wyrównania dysproporcji rozwojowych w poszczególnych jego obszarach -są zgodne z założeniami programu – realizują cele Działania i Priorytetu, w ramach którego ubiegają się o dofinansowanie

6 Alokacja środków Łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie RPO to 1.712.980.303 euro. RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 LataFundusze strukturalne EFRR 2007 240 137 237 2008 245 760 506 2009 251 346 748 2010 248 067 857 2011 243 435 662 2012 238 951 215 2013 245 281 078 2007-2013 1 712 980 303 Indykatywny podział środków na lata wdrażania programu

7 Alokacja środków - Priorytety Priorytety RPO Województwa Śląskiego: RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Lp.PriorytetAlokacja środków 1. Badania i rozwój technologiczny (B+R) 17,3 % 2. Społeczeństwo informacyjne 8,8 % 3. Turystyka 6,4 % 4. Kultura 3,1 % 5. Środowisko 10,5 % 6. Zrównoważony rozwój miast 18,3 % 7. Transport 24,9 % 8. Infrastruktura edukacyjna 4,8 % 9. Zdrowie i rekreacja 3,4 % 10. Pomoc techniczna 2,5 %

8 Opis priorytetu i działania Priorytet VI: Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta W celu uniknięcia nierównej konkurencji, nabór projektów w zakresie rewitalizacji będzie prowadzony osobno dla jednostek administracyjnych o różnym potencjale ludnościowym. Na zasadzie uzupełnienia działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępne będzie również wsparcie w zakresie rewitalizacji dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

9 Cele priorytetu i działania Cel priorytetu VI: wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa Cel działania 6.2.: wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych Cel poddziałania 6.2.2.: rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym obszarów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców. Priorytet VI: Zrównoważony rozwój miast

10 Lista beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. 3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych. 4. Szkoły wyższe. 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 6. Organizacje pozarządowe. 7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). 8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe. 9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8. 10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

11 Typy projektów Typ 1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). Inwestycje muszą realizować co najmniej dwa spośród wymienionych celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu jedynie w przypadku, gdy projekt realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne). Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

12 Typy projektów Typ 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). Inwestycje muszą realizować co najmniej dwa spośród wymienionych celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu jedynie w przypadku, gdy projekt realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne). Projekty z tego zakresu będą odnosić się do otwartej przestrzeni publicznej typu: rynki, targowiska, parki, place miejskie, place zabaw, ulice pełniące funkcje pasaży handlowych lub inne. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

13 Typy projektów Typ 3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). Inwestycje muszą realizować co najmniej dwa spośród wymienionych celów. Istnieje możliwość realizacji tylko jednego celu jedynie w przypadku, gdy projekt realizuje cel gospodarczy. Inwestycje nie mogą dotyczyć budynków o charakterze mieszkalnym (pełniących funkcje mieszkalne). W tym typie projektu możliwe jest również dofinansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła jednak tylko w ramach kompleksowego projektu przebudowy i remontu budynków. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

14 Typy projektów Typ 4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom. Projekty muszą realizować kompleksowe działania przyczyniające się do przygotowania terenu pod inwestycje. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, remont, przebudowa dróg dojazdowych jedynie jeśli będą one stanowiły integralna część szerszego projektu i gdy jest to element niezbędnie związany z realizacją kompleksowego projektu. Głównym i jedynym celem projektu jest cel gospodarczy przyczyniający się do ożywienia gospodarczego obszaru oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Typ 5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. W ramach projektów dopuszcza się działania związane z adaptacją pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

15 Typy projektów Typ 6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu. Nierozerwalną częścią projektu jest utylizacja odpadów przez podmiot, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Wymiana elementów azbestowych (konstrukcje, stropy, dachy, elewacje) nie może wiązać się z przebudową całego obiektu. Prace mają charakter odtworzeniowy a uszkodzenia lub wymiana na nowe elementów innych niż azbestowe, np. ocieplenie budynku, nie są możliwe do uniknięcia, co znajduje potwierdzenie w projektach technicznych. Inwestycje z zakresu tego typu projektu dotyczą co do zasady jedynie budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność usługowa, administracyjna, gospodarcza. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie nie zostaną jednak wykluczone budynki mieszkalne wielorodzinne, w których lokale użytkowe nie przekraczają 10% całkowitej powierzchni budynku. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

16 Kryteria i warunki dostępu 1.Miejscowości gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tysięcy mieszkańców. 2.Projekty muszą wynikać z Lokalnego Programy Rewitalizacji. 3.Projekty muszą spełniać co najmniej dwa z niżej wymienionych celów: gospodarczy, edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, społeczny, kulturalny. Wsparcie projektów spełniających jeden cel jest możliwe w przypadku celu gospodarczego lub społecznego (wyłącznie przy projekcie dotyczącym azbestu). Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

17 Kryteria i warunki dostępu 4.Cel społeczny to taki, który doprowadzić ma do tzw. rewitalizacji społecznej, czyli stworzenia warunków dla zabiegania i zwalczania patologii i marginalizacji społecznej. Celu społecznego nie realizują projekty polegające na budowie ośrodków zdrowia czy domów pomocy/opieki społecznej. 5.Inwestycje związane z pomocą i opieką społeczną oraz ochroną zdrowia mogą stanowić jedynie niedominujący element szerszego projektu rewitalizacyjnego. 6.Budynki mieszkalne mogą być przedmiotem wyłącznie projektów dotyczących usuwania azbestu. Nie można go natomiast usuwać z budynków gospodarczych, administracyjnych czy usługowych. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

18 Alokacja środków Wyszczególnienie Dostępne środki UE Publiczne środki krajowe Poziom współ- finansowania Priorytet VI312 802 44555 200 43185% Działanie 6.2.136 270 00024 047 64885% Poddziałanie 6.2.2.67 800 00011 964 70685% Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

19 WAŻNE! Ze wsparcia wyłączone są projekty związane z budową, przebudową, adaptacją, remontem budynków stanowiących siedzibę administracji publicznej. W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji. Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej i minimalnej wartości projektu oraz kwoty wsparcia, ale co do zasady, w ramach RPO finansowane są projekty o wartości maksymalnej 20 mln PLN Możliwe są płatności zaliczkowe. Początkowa data kwalifikowalności kosztów – 1 stycznia 2007 roku (dla projektów nie podlegających zasadom pomocy publicznej). Tryb oceny i wyboru wniosków – KONKURS ZAMKNIĘTY. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

20 Kryteria oceny i wyboru projektów I Ocena formalna - weryfikacji kompletności i zgodności wniosku z wytycznymi 1.Kryteria formalne podstawowe 2.Kryteria formalne uszczegóławiające 3.Kryteria formalno-merytoryczne (niepunktowane, służące wstępnej weryfikacji merytorycznej projektu) II Ocena merytoryczno-techniczna 1.Kryteria ogólne 0/1 2.Kryteria zasadnicze: podstawowe i specyficzne (ocena punktowa) Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

21 Ocena formalna – kryteria podstawowe Lp.Kryteria 1.Uprawnienia wnioskodawcy do składania wniosku. 2.Właściwe przygotowanie i zgłoszenie wniosku. 3.Zgodność okresu realizacji z okresem programowym (tj. do 2015). 4.Zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013 (weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą). 5.Kryteria obowiązujące dla poszczególnych działań/poddziałań. 6.Zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. 7.Potwierdzenie zaplanowania przez beneficjenta odpowiedniego źródła finansowania działań ujętych we wniosku o dofinansowanie. 8.Kompletność załączników. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

22 Ocena formalna – kryteria uszczegóławiające Lp.Załączniki (wybrane) 1.Studium Wykonalności. 2.Raport oddziaływania na środowisko lub stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji raport o oddziaływaniu na środowisko nie musi być sporządzany. 3.Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) poświadczony za zgodność z oryginałem. 4.Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt. 5.Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu. 6.Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji oraz zapewnieniu minimalnego wkładu własnego wraz z właściwym potwierdzającym dokumentem. 7.Oświadczenie o zobowiązaniu do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. 8.Uchwała przyjmująca aktualny Lokalny Program Rewitalizacji wraz z przedmiotowym dokumentem. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

23 Ocena formalna – kryteria formalno-merytoryczne Kryteria formalno-merytoryczne, niepunktowane, służą wstępnej weryfikacji merytorycznej projektu, dokonywanej przez pracowników referatu ds. wyboru projektów w pierwszym etapie oceny. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

24 Ocena merytoryczno-techniczna Kryteria ogólne 0/1 – wnioskodawca może być wezwany do jednorazowego uzupełnienia dokumentacji projektowej Kryteria zasadnicze – wniosek musi otrzymać min. 60% punktów Kryteria zasadnicze dla poddziałania 6.2.1. - podstawowe 60% punktacji zasadniczej - specyficzne 40% punktacji zasadniczej (dla projektów typu 1, 2, 3) lub: - podstawowe 70% punktacji zasadniczej - specyficzne 30% punktacji zasadniczej (dla projektów dotyczących terenów inwestycyjnych) lub: - podstawowe 80% punktacji zasadniczej - specyficzne 20% punktacji zasadniczej (dla projektów typu 5 i 6) Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

25 Ocena merytoryczno-techniczna – kryteria ogólne Lp.Kryteria 1.Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych na podstawie dokumentacji technicznej w projekcie. 2.Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych w tym niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów. 3.Realność wskaźników. 4.Projekt gwarantuje neutralność technologiczną i otwarty dostęp. 5.Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu. 6.Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu. 7.Zdolność do utrzymania rezultatów projektu - trwałości rezultatów projektu. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

26 Ocena merytoryczno-techniczna – kryteria podstawowe Lp.KryteriaWaga 1.Stopień realizacji przez projekt celów Priorytetu, działania, poddziałania URPO WSL mierzony stopniem wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników tego Priorytetu, działania, poddziałania. 2,0 2.Stopień realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, efektywności energetycznej. 1,0 3.Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami, realizującymi projekt. 1,0 4.Stopień gotowości organizacyjno – instytucjonalnej beneficjenta. 2,0 5.Stopień efektywności projektu.2,0 6.Wpływ realizacji projektu na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lub jego części/regionu/ subregionu przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 2,0 Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

27 Ocena merytoryczno-techniczna – kryteria specyficzne Lp.KryteriaWaga 1.Ilość realizowanych celów projektu – gospodarczy, społeczny, kulturalny, turystyczny, rekreacyjny, edukacyjny 4,0 2.Stopień realizacji przez projekt priorytetów/założeń LPR2,0 3.Innowacyjność zastosowanych rozwiązań w projekcie1,5 4.Ogólnodostępność realizowanego projektu1,5 5.Niwelowanie różnic w dostępie do obiektów dla osób niepełnosprawnych 1,0 Typ projektu: 1, 2, 3 Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

28 Ocena merytoryczno-techniczna – kryteria specyficzne Lp.KryteriaWaga 1.Dostępność terenu inwestycyjnego4,0 2.Stopień realizacji przez projekt priorytetów/założeń LPR2,0 3.Wpływ projektu na rozwój infrastruktury gospodarczej3,0 4.Lokalizacja projektu pod kątem atrakcyjności inwestowania na danym terenie 1,0 Typ projektu: 4 Typ projektu: 5 Lp.KryteriaWaga 1.Funkcjonalność zastosowanych rozwiązań5,0 2.Stopień realizacji przez projekt priorytetów/założeń LPR2,5 3.Wspólne inicjatywy (różnych podmiotów) służące kompleksowej ochronie obszaru wskazanego w projekcie 2,5 Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

29 Ocena merytoryczno-techniczna – kryteria specyficzne Lp.KryteriaWaga 1.Stopień pilności (ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest) 4,5 2.Stopień realizacji przez projekt priorytetów/założeń LPR2,0 3.Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest3,5 Typ projektu: 6 Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

30 Kwalifikowalność wydatków – zasady ogólne 1. Wydatek poniesiony przez Beneficjenta. Jeżeli projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej to wydatek musi być poniesiony: - nie wcześniej niż 1 I 2007 r. - nie później niż 31 XII 2015 r. 2. Wydatek zgodny z zasadą n+3, po 2010 r. n+2. 3. Wydatek jest niezbędny dla realizacji projektu. 4. Wydatek został poniesiony zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą PZP Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

31 Kwalifikowalność wydatków – zasady ogólne 5. Wydatek dokonany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. 6. Wydatek efektywny – jak największy efekt przy poniesieniu jak najmniejszego kosztu. 7. Wydatek nie sfinansowany dotychczas innymi środkami publicznymi (zakaz podwójnego finansowania). 8. Wydatek należycie udokumentowany. 9. Wydatek dotyczy kwalifikującego się projektu. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

32 Kwalifikowalność wydatków – niezakwalifikowane W żadnym wypadku nie są kwalifikowalne wydatki na: a) pokrycie odsetek od zadłużenia lub innych kosztów kredytu, b) pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, c) nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę ich nabycia, d) pokrycie kosztów kar i grzywien, a także kosztów procesów sądowych oraz kosztów realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd, e) podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. Ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, f) wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, g) pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, h) wypełnienie formularza wniosku (aplikacyjnego) o dofinansowanie projektu. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

33 Kwalifikowalność wydatków – zasady szczegółowe 1.Przygotowanie projektu: studium wykonalności raport z oceny oddziaływania na środowisko dokumentacja techniczna dokumentacja przetargowa badania specjalistyczne Wydatki te muszą być ujęte we wniosku aplikacyjnym. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

34 2. Nabycie nieruchomości: cena nabycia nieruchomości wydatek na tymczasową dzierżawę wydatek na wycenę rzeczoznawcy opłaty notarialne wydatek na sporządzenie niezbędnych map Wydatki te muszą być ujęte we wniosku aplikacyjnym. Podstawą ich uznania jest przedstawienie operatu szacunkowego. Kwalifikuje się koszty nabycia nieruchomości w wysokości max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Kwalifikowalność wydatków – zasady szczegółowe Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

35 3. Zakup środków trwałych służy realizacji projektu włączony jest do rejestru środków trwałych Beneficjenta 4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych nabyte na warunkach rynkowych ujęte w aktywach nabywcy podlegają amortyzacji Kwalifikowalność wydatków – zasady szczegółowe Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

36 Kwalifikowalność wydatków – zasady szczegółowe 5. Roboty budowlane: przygotowanie terenu pod budowę prace rozbiórkowe prace geodezyjne prace ziemne prace budowlano-montażowe prace budowlane prace remontowe prace modernizowane prace konserwacyjne prace wykończeniowe prace dodatkowe (np. odtworzeniowe), jeśli konieczność ich przeprowadzenia wynika ze specyfiki projektu lub przywrócenia stanu sprzed inwestycji Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

37 Kwalifikowalność wydatków – zasady szczegółowe 6. Wynagrodzenia w przypadku pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu 7. Inne wydatki zarządzanie projektem prowadzenie rachunku bankowego promocja projektu Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

38 Prace przygotowawcze, w tym: -koszty przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, -koszty badań i prac projektowych poprzedzających rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem i budownictwem oraz prac geodezyjnych, Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: -koszty zakupu wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, -koszty przebudowy infrastruktury technicznej i komunalnej kolidującej z inwestycją, -koszty prac wykończeniowych obejmujące także umocnienia, -koszty budowy małej infrastruktury drogowej, jak: zatoczki, przystanki autobusowe, nawierzchnia brukowa ulicy, chodnika, skweru, -koszty zabudowy pustych przestrzeni (placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet, małej architektury – fontanny, tarasy widokowe, ławki, kosze) Wydatki kwalifikowane w Poddziałaniu 6.2.2. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

39 -koszty wymiany i zakupu instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku, tylko w ramach szerszego projektu, -koszty zakupu sprzętu monitorującego (dla 5 typu projektu) -koszty budowy, remontu, przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej w całości na terenie rewitalizowanym, w przypadku gdy jest to element niezbędny i integralnie związany z realizacją projektu, spełniające jedno z następujących kryteriów: -wyłączone dla ruchu podjazdów, za wyjątkiem mieszkańców, służb komunalnych i zaopatrzenia; -stanowiące ślepo zakończone układy jezdne o długości nie przekraczającej 1 kilometra w osi drogi; -okalające w całości place stanowiące przestrzenie zagospodarowywane w ramach projektu rewitalizacyjnego. -koszty budowy, remontu, przebudowy drogi dojazdowej w przypadku typu projektu 4, zlokalizowanej w całości na terenie rewitalizowanym, stanowiącej skomunikowanie terenów inwestycyjnych, których przygotowanie stanowi projekt rewitalizacyjny, o długości nie przekraczającej 2,5 kilometra w osi drogi. Wydatki kwalifikowane w Poddziałaniu 6.2.2. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

40 Kwalifikowalność wydatków w ramach w ramach 6. typu projektu: -koszty zastąpienia materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi (koszty demontażu i unieszkodliwienia materiałów azbestowych, koszty związane z przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych), -koszty odnowy części głównej struktury budynku np. dachu, fasady, instalacji technicznych budynku tylko gdy jest to nierozerwalna część projektu związana z usuwaniem azbestu. -koszty związane z usuwaniem azbestu, -koszty związane z utylizacją azbestu tylko gdy jest to nierozerwalna część projektu związana z usuwaniem azbestu. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki kwalifikowane w 6. typie projektów. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

41 -realizacja projektów nie ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji (nie znajdują się w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), nie przyczyniających się do realizacji celów działania, -budowa budynków na cele mieszkaniowe, -rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych, zakup nieruchomości dla celów budowy obiektu mieszkalnego, -remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości przyczyniających się do realizacji celów działania). Wydatki niekwalifikowane w Poddziałaniu 6.2.2. Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Robert Strużkiewicz r.struzkiewicz@bcgpolska.pl BCG Polska – biuro w Warszawie: ul. Gwiaździsta 5a/51, 01-651 Warszawa tel./ fax: (22) 864 84 89


Pobierz ppt "Rewitalizacja – małe miasta Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google