Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 SYSTEM WDRAŻANIA PO KL W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Szczyrk, 8 kwietnia 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 SYSTEM WDRAŻANIA PO KL W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Szczyrk, 8 kwietnia 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRAŻANIA PO KL W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Szczyrk, 8 kwietnia 2008r.

2 Plan prezentacji 1.Wprowadzenie 2.Zasady przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej w ramach komponentu regionalnego 3.Zasady przekazywania i rozliczania środków na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Obejmuje wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata Całość środków – 9,7 mld Euro EFS Komponent centralny: około 40% Komponent regionalny: ponad 60% Euro w tym alokacja dla Województwa Śląskiego: Euro

4 Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 Komponent centralny I.Zatrudnienie i integracja społeczna (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (MPiPS; Ministerstwo Zdrowia) III.Wysoka jakość systemu oświaty (Ministerstwo Edukacji Narodowej) IV.Szkolnictwo wyższe i nauka (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) V.Dobre rządzenie (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 Komponent regionalny (Samorząd Województwa) VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

7 Łącznie: Środki EFS dla Województwa Śląskiego (komponent regionalny) Alokacja na poszczególne priorytety

8 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA Samorząd Województwa (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Struktura wdrażania Programu w Województwie Śląskim

9 System wyboru projektów w ramach PO KL Procedurasystemowa Procedura konkursowa konkursowa Projekty systemowe - projekty realizowane przez beneficjentów wskazanych bezpośrednio w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL Funkcję beneficjenta systemowego może pełnić w szczególności wskazana jednostka lub komórka organizacyjna danej instytucji lub urzędu - mogą być także realizowane przez instytucję IP i IP2 bez uszczerbku dla wykonywania ich obowiązków Projekty konkursowe - wyboru projektów w procedurze konkursowej dokonuje IP lub IP2 (IW) w oparciu o kryteria: - dostępu, - strategiczne, - oceny merytorycznej 9 Opis systemu wyboru projektów

10 Projekty systemowe Realizacja Projektów systemowych: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 7.1.3Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 8.1.4Przewidywanie zmiany gospodarczej - UMWŚ RR 8.2.2Regionalne strategie innowacji – UMWŚ FS 9.1.3Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – UMWŚ FS

11 Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena formalna (ew. Procedura odwoławcza) Ocena merytoryczna (ew. Procedura odwoławcza) Lista rankingowa wniosków Negocjacje Podpisanie umów o dofinansowanie projektu Ogłoszenie ostatecznej listy projektów Tryb konkursowy - procedura

12 Zasady przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej w ramach komponentu regionalnego PO KL

13 Z punktu widzenia przekazywania środków w ramach PO KL wyróżniamy: komponent centralny - Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia zabezpieczają środki na realizację Priorytetu/Działań w ramach limitów wydatków budżetu państwa ujętych w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów; komponent regionalny - wydatki dla Instytucji Pośredniczących na realizację Priorytetów są planowane w części budżetowej Ministra Rozwoju Regionalnego i przekazywane w formie dotacji rozwojowej (z wyjątkiem wydatków ponoszonych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi). Wysokość dotacji rozwojowej dla samorządu województwa jest określana w kontrakcie wojewódzkim a zasady jej przekazywania – w odrębnej umowie zawieranej corocznie pomiędzy IZ a samorządem województwa. Środki te stanowią po ich przekazaniu dochód samorządu województwa. Konieczność określenia klasyfikacji budżetowej (2008/ /6209). Wysokość środków alokowanych oraz planowanych do wydania na określone Działanie/Poddziałanie w danym roku budżetowym jest zawarta w Planie Działania na dany rok. Dotacja rozwojowa

14 Wytyczne Instytucji Zarządzającej PO KL na temat stosowania klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja w ramach dotacji rozwojowej dla samorządów województw w ramach PO KL - możliwe jest wykazywanie środków na realizację Działań w ramach dwóch paragrafów: 200 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wydatki bieżące); 620 – Dotacje rozwojowe (wydatki majątkowe), przy czym paragraf ten wykazywany jest w przypadku: wydatków majątkowych w ramach pomocy technicznej wszystkich jednostek organizacyjnych samorządu województwa; wydatków majątkowych w projektach systemowych realizowanych przez samorząd województwa w ramach komponentu regionalnego; wydatków majątkowych w projektach konkursowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w ramach komponentu regionalnego. Pozostałe wydatki, w szczególności całość wydatków na finansowanie projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z w/w wytycznymi należy wykazywać w ramach paragrafu 200.

15 Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa przekazywana jest w kwartalnych transzach na rachunek bankowy samorządu województwa wskazany w umowie dotacji rozwojowej. Pierwsza i druga transza jest przekazywana terminach określonych w umowie dotacji rozwojowej oraz w wysokości wskazanej w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy dotacji rozwojowej (harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek IP). Przekazanie trzeciej i czwartej transzy uzależnione jest od rozliczenia pierwszej i drugiej

16 Dotacja rozwojowa Zgodnie z umową dotacji rozwojowej - w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym dotacja podlega zwrotowi do budżetu państwa na rachunek wskazany przez właściwą instytucję w terminie 10 dni roboczych przed terminem wynikającym z art. 144 ust 1 UFP (tj. przed 15 lutym następnego roku) lub w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art ust. 3 UFP. Zgodnie z umową dotacji rozwojowej - Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej informację na temat wysokości środków, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego, zgodnie z art. 157 UFP. Zwrot środków, podlegających zwrotowi, następuje w terminie do 15 grudnia danego roku budżetowego.

17 Obowiązek zwrotu nie dotyczy projektów w ramach PO KL związanych z: - integracją społeczną (Priorytet VII), - poprawą jakości kształcenia (Priorytet IX), - rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw (Priorytet VIII). Zgodnie bowiem z art. 157 ust. 8a UFP, beneficjenci realizujący projekty w ramach ww. obszarów wsparcia nie zwracają środków do budżetu państwa. Środki te pozostają na rachunkach beneficjentów, niemniej jednak powinny zostać zgłoszone przez poszczególnych dysponentów części budżetowych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art ust. 3 UFP. Rozporządzenie określa również ostateczny termin wydatkowania tych środków. Zasady zgłaszania wydatków do uwzględnienia w ww. rozporządzeniu określa Instytucja Zarządzająca. Dotacja rozwojowa

18 Zasady przekazywania i rozliczania środków na dofinansowanie projektu

19 1.Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 2. Wyłonienie projektu w procedurze konkursowej do dofinansowania 3. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 4. Złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5. Wypłata pierwszej transzy środków 6. Złożenie wniosku o płatność Etapy realizacji projektu

20 Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. (w przypadku umowy ramowej w ramach Poddziałania oraz istnieje możliwość wskazania również rachunku bankowego budżetu Gminy/Powiatu, w imieniu której/go działa dana jednostka budżetowa realizująca projekt systemowy). Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie Harmonogram płatności. Warunki przekazywania dofinansowania

21 pierwsza płatność zaliczkowa SCHEMAT I a Przepływy – BENEFICJENT – Poddziałanie 7.1.1, oraz projekty konkursowe 1 – Beneficjent PO KL składa do IP wniosek o przyznanie dofinansowania projektu; 2 – czynności realizowane w IP (weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku); Decyzja Zarządu WŚ 3 – przekazanie informacji o akceptacji projektu do realizacji, ew. negocjacje, zawarcie umowy z beneficjentem; 4 – Dyspozycja płatności przygotowana przez IP w oparciu o harmonogram płatności załączony do umowy o dofinansowanie projektu; konieczność określenia klasyfikacji budżetowej; 5 - Przekazanie środków na rachunek beneficjenta. Beneficjent PO KL (zewnętrzny) Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Pośredniczącej

22 Kolejna transza zostaje przekazana pod warunkiem rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70 % dotychczas otrzymanych środków. Możliwe jest składanie wniosków cząstkowych nie rozliczających 70 % wydatków, ich zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków dla beneficjenta Wniosek o płatność składany jest w celu: - rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta; - rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta; - rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów, którzy sami zapewniają środki na realizację projektu - rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów, którzy sami zapewniają środki na realizację projektu Nie składamy wniosku o płatność w celu otrzymania pierwszej płatności Warunki przekazywania dofinansowania

23 - składany jest w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu (Harmonogram płatności), nie rzadziej niż raz na trzy miesiące - w przypadku wniosku o płatność końcową – nie później niż 30 dni od zakończenia okresu realizacji projektu - IZ zaleca składanie wniosków w terminie 10 roboczych dni od zakończenia okresu rozliczeniowego - składa się z postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu (postęp finansowy = postęp rzeczowy) - składany w wersji papierowej i elektronicznej Wniosek o płatność :

24 1 – Beneficjent PO KL składa do IP wniosek o płatność (obowiązkowo co najmniej raz na trzy miesiące); konieczność określenia klasyfikacji budżetowej; 2 – Weryfikacja formalno-merytoryczna oraz weryfikacji formalno-rachunkowa; akceptacja wniosku przez Marszałka Województwa 3 – Po uzyskaniu akceptacji Marszałka wysyłana jest do beneficjenta informacja na temat pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność; 4 - Dyspozycja płatności* przygotowana w oparciu o zaakceptowany przez Marszałka wniosek o płatność; 5 - Przekazanie środków na rachunek beneficjenta (do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność). * W przypadku rozliczenia 70% otrzymanych zaliczkowo środków. Beneficjent PO KL (zewnętrzny) Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Pośredniczącej SCHEMAT I b Przepływy – BENEFICJENT – Poddziałanie 7.1.1, oraz projekty konkursowe wniosek o płatność

25 Beneficjenta obowiązują: - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie projektu; we wniosku o dofinansowanie projektu; - limity na zadania wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (cross-financing, o dofinansowanie realizacji projektu (cross-financing, koszty pośrednie); koszty pośrednie); Kategorie wydatków nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu załączanym do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny. Rozliczanie wydatków

26 Przykład zadania Warsztat tkacki (8 000 PLN) Założone koszty bezpośrednie: - wynagrodzenie trenera2 500 PLN - wynajem pracowni tkackiej3 500 PLN - dojazd uczestników na warsztaty 500 PLN - materiały szkoleniowe1 500 PLN __________________________ PLN Poniesione wydatki: - wynagrodzenie trenera2 300 PLN - wynajem pracowni tkackiej3 700 PLN - dojazd uczestników na warsztaty 300 PLN - materiały szkoleniowe1 700 PLN _________________________ PLN

27 Co do zasady, beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu.

28 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46/ul. Reymonta 24 tel


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 SYSTEM WDRAŻANIA PO KL W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Szczyrk, 8 kwietnia 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google