Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2 www.rpo.silesia-region.pl Narodowy Plan Rozwoju system wdrażania NSRR Strategie sektorowe Strategia Rozwoju Województwa KPZKSWW Strategia lizbońska/ götteborska Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013 Sektorowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Inne Programy Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

3 www.rpo.silesia-region.pl Ewolucja PO 2004-2006 zarządzanie centralne 2007-2013 zarządzanie zdecentralizowane, przedmiot negocjacji Województwa z KE, SPO wpływają na RPO.

4 www.rpo.silesia-region.pl Struktura treści RPO Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania

5 www.rpo.silesia-region.pl 1.Ochrona środowiska i przestrzeń, 2.Infrastruktura transportowa, 3.Infrastruktura społeczna, 4.Gospodarka i innowacje, 5.Zasoby ludzkie. Priorytety

6 www.rpo.silesia-region.pl Środki na realizację RPO Priorytet%(mln EUR) EFRR I26470,5 II25452,4 III20362 IV20362 VI472,4 EFS V347,5 Rezerwa programowa590,5 Algorytm 80/10/10 9,98% Alokacja powyżej. 2 876, 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

7 www.rpo.silesia-region.pl Działania dla szkolnictwa wyższego Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Działanie 3.1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji wyższej Działanie 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji,

8 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I – Ochrona środowiska i przestrzeń Działanie 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Projekty: Tworzenie i regeneracja infrastruktury okołoakademickiej (kampusy, centra kulturalne), Uwaga: Tylko w aglomeracjach wskazanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

9 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III – Infrastruktura społeczna Działanie 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 3.1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji wyższej Projekty: Budowa nowych lub rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek, infrastruktury społeczno- edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek, i obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym oraz obiektów naukowo - badawczych w szkołach wyższych. Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach.

10 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III – Infrastruktura społeczna Działanie 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 3.1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji wyższej Projekty (cd.): Budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych. Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt 1-3. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-3 Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-3 oraz ich otoczeniu

11 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV – Gospodarka i innowacje Działanie 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji Projekty : Tworzenie i rozwój parków naukowo – technologicznych o znaczeniu regionalnym, komplementarnych do Krajowego Programu Ramowego, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Centrum Transferu Technologii i Centrum Zaawansowanych Technologii – kryterium: komplementarność do działania 1.2. SPO Nauka, Zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnego do komercjalizacji technologii, Zakup licencji do użytkowania patentów, Zakup dostępu do europejskiej i światowej bazy danych patentów, tworzenie i rozwijanie regionalnych i lokalnych powiązań kooperacyjnych w tym klastrów poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm

12 www.rpo.silesia-region.pl Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym ? Brak ostatecznych rozstrzygnięć Możliwe dodanie priorytetu V – Zasoby ludzkie finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

13 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V - Zasoby ludzkie Proponowany układ działań 5.1. Kształcenie ustawiczne 5.2. Promocja wiedzy 5.3. Integracja społeczna 5.4. Start dla start-upów (promocja przedsiębiorczości) 5.5. Transfer wiedzy

14 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V – Zasoby ludzkie Działanie 5.2. Promocja wiedzy Projekty : Kształtowanie sieci nauczania w oparciu o rozwiązania e- learningu wraz z zakupem koniecznego sprzętu komputerowego i oprogramowania, Organizacja nauczania w oparciu o najnowszą technologię informacyjno-komunikacyjną, Organizacja nauczania dla osób powyżej 50 roku życia w ramach tzw. uniwersytetów III wieku, Organizacja elektronicznych, ogólnodostępnych zbiorów bibliotecznych w ramach tzw. mediotek, Przeprowadzanie akcji promujących wiedzę i wykształcenie poprzez festiwale, dni nauki, targi, etc…

15 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V – Zasoby ludzkie Działanie 5.5. Transfer wiedzy Projekty : Tworzenie sieci współpracy w zakresie transferu wiedzy, Bazy danych, Tworzenie regionalnych i lokalnych powiązań kooperacyjnych w tym klastrów poprzez koordynację, przygotowanie projektów biznesowych - organizacja spotkań/ warsztatów/ seminariów/ doradztwo grupowe, szkolenia specjalistyczne, wspólną promocję, komunikację (logo, newsletter, strona www), analizy rynkowe, opracowanie strategii rozwoju klastra, stypendia dla studentów studiów doktoranckich w wybranych branżach przemysłowych, pilotażowe projekty wspólnych badań, staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

16 www.rpo.silesia-region.pl Harmonogram prac październik 2005Przyjęcie przez Zarząd Województwa wstępnego projektu i skierowanie go do regionalnej debaty październik - grudzień 2005Debata grudzień 2005Opracowanie i przyjęcie projektu RPO wraz z załącznikami styczeń – czerwiec 2006Negocjacje RPO z KE marzec 2006Ostateczne zatwierdzenie RPO przez Zarząd Wojeództwa styczeń 2007Rozpoczęcie realizacji

17 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje 1.Kwestionariusz on – line 2.Warsztaty 3.Konferencja otwierająca 4.Spotkania subregionalne

18 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje RPO (2) Kolejnym etapem dyskusji są konsultacje subregionalne: Lp.TerminMiejsceSubregion 1.8 listopada 2005 roku, godz. 10.00 Śląski Urząd Wojewódzki w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 Północny 2.9 listopada 2005 roku, godz. 11.00 Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 Południowy 3.16 listopada 2005, godz. 11.00Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2Zachodni 4.21 listopada 2005 roku, godz. 11.00 Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu ŚląskiegoCentralny

19 www.rpo.silesia-region.pl Możliwości finansowania projektów uczelni wyższych w sektorowych programach operacyjnych na lata 2007 - 2013 Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka 2007 – 2013Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka 2007 – 2013 Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013

20 www.rpo.silesia-region.pl Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 rop@silesia-region.pl

21 www.rpo.silesia-region.pl Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka 2007 - 2013 Sektorowy Program Operacyjny Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka 2007 - 2013 Priorytet 1. Stymulowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych 1.1.Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców o zasięgu krajowym i międzynarodowym 1.2.Wspieranie projektów w zakresie tworzenia i rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu krajowym i międzynarodowym 1.3.Wspierania proinnowacyjnego otoczenia biznesu Priorytet 2. Tworzenie warunków sprzyjających przedsięwzięciom innowacyjnym 2.1.Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 2.2.Tworzenie systemu mobilizacji kapitału prywatnego przeznaczonego na inwestycje w MSP 2.3.Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju działalności innowacyjnej Priorytet 3. Wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach 3.1.Wspieranie projektów o wysokim potencjale rynkowym 3.2.Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 3.3.Wspieranie projektów o inwestycyjnych oraz doradczych przedsiębiorców w zakresie B+R 3.4.Wspieranie projektów z zakresu prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich i praw pokrewnych Priorytet 4. Wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej gospodarki 4.1.Budowa i rozbudowa systemu wsparcia sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) i promocja eksportu 4.2.Budowa i rozwój systemu obsługi inwestorów 4.3.Promocja konkurencyjnych produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym 4.4.Wzmocnienie marki Polska

22 www.rpo.silesia-region.pl Sektorowy Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013 Priorytet I Wzmocnienie potencjału nauki 1.1.Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 1.2.Wzmocnienie struktury organizacyjnej i poprawy poziomu wyposażenia jednostek naukowych 1.3.Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych 1.4.Synergia polskiej nauki z nauką europejską i światową Priorytet II Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką 2.1.Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce 2.2.Wsparcie dostępu do wyników działalności B+R Priorytet III Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 3.1.Gospodarka elektroniczna 3.2.Zapewnienie powszechnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej 3.3.Rozwój polskich zasobów cyfrowych 3.4.Powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google