Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl."— Zapis prezentacji:

1 Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2 Narodowy Plan Rozwoju system wdrażania
NSRR Strategie sektorowe Strategia Rozwoju Województwa KPZK SWW Strategia lizbońska/ götteborska Narodowy Plan Rozwoju na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Sektorowe Programy Operacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest podstawowym instrumentem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 w pierwszym okresie jej realizacji. Nie dziwi więc, iż poniższa analiza wykazała pełną zgodność priorytetów i działań RPO z celami i kierunkami Strategii. Równocześnie RPO jest elementem składającym się na system wdrażania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013, zatem musi być zgodny z zaproponowanymi w nim kierunkami polityki rozwoju. Ze względu na fakt, iż ostateczny kształt NPR nie jest jeszcze znany, w niniejszym rozdziale dokonano analizy spójności RPO z zaproponowanymi priorytetami Strategicznych Wytycznych Wspólnoty. Zestawienie tych dwóch dokumentów prezentuje się również korzystnie. Regionalne Programy Operacyjne Inne Programy

3 Ewolucja PO 2004-2006 zarządzanie centralne 2007-2013
zarządzanie zdecentralizowane, przedmiot negocjacji Województwa z KE, SPO wpływają na RPO.

4 Struktura treści RPO Wstęp
Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania

5 Priorytety Ochrona środowiska i przestrzeń,
Infrastruktura transportowa, Infrastruktura społeczna, Gospodarka i innowacje, Zasoby ludzkie. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym: gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej, społecznej: wzrost dobrobytu i jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej, środowiskowej: polepszenie jakości środowiska, infratechniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej. Do osiągnięcia celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 przyczyni się realizacja działań zgrupowanych w 4 priorytetach programu: Ochrona środowiska i przestrzeń Infrastruktura Zasoby ludzkie Gospodarka i innowacje Pomoc techniczna Realizacja tych priorytetów pozwoli oddziaływać i wywoływać pozytywne zmiany w wielu sferach funkcjonowania regionu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytety są spójne z zapisanymi w nadrzędnym dokumencie wobec Regionalnego Programu Operacyjnego - Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata

6 Środki na realizację RPO
Priorytet % (mln EUR) EFRR I 26 470,5 II 25 452,4 III 20 362 IV VI 4 72,4 EFS V 347,5 Rezerwa programowa 5 90,5 Algorytm 80/10/ ,98% Alokacja powyżej , 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

7 Działania dla szkolnictwa wyższego
Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Działanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji wyższej Działanie 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji, Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

8 Priorytet I – Ochrona środowiska i przestrzeń Działanie 1. 3
Priorytet I – Ochrona środowiska i przestrzeń Działanie 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Projekty: Tworzenie i regeneracja infrastruktury okołoakademickiej (kampusy, centra kulturalne), Uwaga: Tylko w aglomeracjach wskazanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

9 Priorytet III – Infrastruktura społeczna Działanie 3. 1
Priorytet III – Infrastruktura społeczna Działanie 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji wyższej Projekty: Budowa nowych lub rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek, infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek, i obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym oraz obiektów naukowo - badawczych w szkołach wyższych. Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach. Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

10 Priorytet III – Infrastruktura społeczna Działanie 3. 1
Priorytet III – Infrastruktura społeczna Działanie 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji wyższej Projekty (cd.): Budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych. Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt 1-3. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-3 Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-3 oraz ich otoczeniu Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

11 Priorytet IV – Gospodarka i innowacje Działanie 4. 4
Priorytet IV – Gospodarka i innowacje Działanie 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji Projekty: Tworzenie i rozwój parków naukowo – technologicznych o znaczeniu regionalnym, komplementarnych do Krajowego Programu Ramowego, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Centrum Transferu Technologii i Centrum Zaawansowanych Technologii – kryterium: komplementarność do działania 1.2. SPO Nauka, Zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnego do komercjalizacji technologii, Zakup licencji do użytkowania patentów, Zakup dostępu do europejskiej i światowej bazy danych patentów, tworzenie i rozwijanie regionalnych i lokalnych powiązań kooperacyjnych w tym klastrów poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

12 Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym
? Brak ostatecznych rozstrzygnięć Możliwe dodanie priorytetu V – Zasoby ludzkie finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

13 Priorytet V - Zasoby ludzkie
Proponowany układ działań 5.1. Kształcenie ustawiczne 5.2. Promocja wiedzy 5.3. Integracja społeczna 5.4. Start dla start-up’ów (promocja przedsiębiorczości) 5.5. Transfer wiedzy Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

14 Priorytet V – Zasoby ludzkie Działanie 5.2. Promocja wiedzy
Projekty: Kształtowanie sieci nauczania w oparciu o rozwiązania „e-learningu” wraz z zakupem koniecznego sprzętu komputerowego i oprogramowania, Organizacja nauczania w oparciu o najnowszą technologię informacyjno-komunikacyjną, Organizacja nauczania dla osób powyżej 50 roku życia w ramach tzw. „uniwersytetów III wieku”, Organizacja elektronicznych, ogólnodostępnych zbiorów bibliotecznych w ramach tzw. „mediotek”, Przeprowadzanie akcji promujących wiedzę i wykształcenie poprzez festiwale, dni nauki, targi, etc… Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

15 Priorytet V – Zasoby ludzkie Działanie 5.5. Transfer wiedzy
Projekty: Tworzenie sieci współpracy w zakresie transferu wiedzy, Bazy danych, Tworzenie regionalnych i lokalnych powiązań kooperacyjnych w tym klastrów poprzez koordynację, przygotowanie projektów biznesowych - organizacja spotkań/ warsztatów/ seminariów/ doradztwo grupowe, szkolenia specjalistyczne, wspólną promocję, komunikację (logo, newsletter, strona www), analizy rynkowe, opracowanie strategii rozwoju klastra, stypendia dla studentów studiów doktoranckich w wybranych branżach przemysłowych, pilotażowe projekty wspólnych badań, staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach Działanie 3.1. Wzrost umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy Cele działania Generalnym celem działania jest uelastycznienie i powiązanie kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym z potrzebami gospodarki regionu. Będzie to odbywać się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, reorientacja zawodowa pracowników i dostosowanie zasobów ludzkich do zmieniających się potrzeb rynkowych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia. Opis działania Stworzenie wykształconego społeczeństwa, zdolnego do sprostania wyzwaniom rynku pracy wymaga rozwoju szkolnictwa wyższego zmierzającego w kierunku poszerzenia bazy, form i specjalności kształcenia oraz wzrostu liczby studentów, upowszechnienia wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi oraz wspierania działań na rzecz poprawy dostępności i jakości szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie to przyczyni się do zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy, realizowane poprzez aktywne pośrednictwo pracy oraz popularyzowanie alternatywnych form zatrudnienia. Należy podjąć działania, które z jednej strony powstrzymają odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do innych regionów, a z drugiej przełamią niechęć grup zagrożonych bezrobociem do zmiany zawodu i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych. Rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawodowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają dostępności do edukacji, umożliwiającej kształcenie przez całe życie – od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Konieczne są zatem działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego, usprawnienia i upowszechnienia oraz doskonalenia zawodowego w regionie, a także uczynienia kształcenia ustawicznego stale obecnym w życiu zawodowym mieszkańców. Niezbędnym zatem jest zwiększenie roli szkół wyższych w kształceniu dorosłych i integracja systemów kształcenia tradycyjnego z ustawicznym, promowanie i poprawa szkoleń, edukacji i doradztwa. Do poznania specyfiki przyszłego zawodu oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych wykorzystywane będą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Należy także zwrócić uwagę na konieczność dostosowania kadr regionu do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz promocję kształcenia na odległość. Na potrzeby regionalnego rynku pracy niezbędnym będzie przygotowywanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację w zakresie rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców, co do kwalifikacji i umiejętności pracowników. Działanie 3.2. Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa Generalnym celem działania jest wzrost wykształcenia mieszkańców. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: zwiększenie dostępu uczniów i studentów do edukacji, poprawa warunków nauki, rozwój i doskonalenie standardów programów oraz metod i warunków nauczania, poprawa kwalifikacji kadry pedagogicznej. Rozwój szkolnictwa doprowadzić ma do zwiększenia liczby mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem, przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań demograficznych i wymagań rynku pracy. W celu poprawy dostępu do edukacji uczniom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych należy zapewnić efektywny system stypendialny na terenie województwa śląskiego. Do głównych wyzwań związanych z poprawą jakości szkolnictwa w regionie zaliczyć należy między innymi przygotowanie i realizację nowatorskich programów nauczania z wykorzystaniem Information and Communications Technology. Wymaga to zaangażowania kadry o wysokich kwalifikacjach, motywacji i odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju umiejętności i wiedzy. Spodziewane rezultaty działania to rozwój innowacyjnych programów kształcenia zawodowego, opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania kariery zawodowej, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia w formie na odległość, wzrost ilości osób zdobywających wykształcenie wyższe, wzrost liczby pracowników naukowych. Działanie 3.3. Promocja przedsiębiorczości Celem generalnym działania jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i dywersyfikacja struktury gospodarki. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe: promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. MŚP są alternatywą zatrudnieniową w regionie dla pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki, dają szansę na wykorzystanie endogenicznych potencjałów i stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prowadzone w regionie działania powinny skupiać się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej tego sektora, zwiększaniu zatrudnienia oraz wzroście jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania zarówno na krajowym, jak i jednolitym rynku europejskim. Istotny jest również dalszy rozwój instytucji o charakterze lokalnym i regionalnym wspierających rozwój przedsiębiorczości, do których należą: izby gospodarcze, agencje rozwoju, inkubatory, centra innowacji i przedsiębiorczości itp. Instytucje te świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla sektora MŚP.

16 Harmonogram prac październik 2005
Przyjęcie przez Zarząd Województwa wstępnego projektu i skierowanie go do regionalnej debaty październik - grudzień 2005 Debata grudzień 2005 Opracowanie i przyjęcie projektu RPO wraz z załącznikami styczeń – czerwiec 2006 Negocjacje RPO z KE marzec 2006 Ostateczne zatwierdzenie RPO przez Zarząd Wojeództwa styczeń 2007 Rozpoczęcie realizacji

17 Konsultacje Kwestionariusz on – line Warsztaty Konferencja otwierająca
Spotkania subregionalne Badanie ankietowe Celem badania jest zebranie opinii społeczności regionalnej odnośnie działań, które powinny znaleźć się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz konkretnych projektów istotnych dla poszczególnych gmin, których realizację Program powinien wspierać. Zebrany materiał posłuży jako podstawa do prac na spotkaniach warsztatowych, gdzie ustalone zostaną ostateczne listy działań oraz w dalszych pracach nad ostateczną wersją RPO. Termin wypełniania ankiet upływa 9 września 2005 roku. Warsztaty W październiku 2005 roku odbędą się warsztaty w czterech grupach tematycznych zgodnych z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego. Uczestnikami warsztatów będą osoby, które wzięły udział w warsztatach podczas prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Celem warsztatów będzie doprecyzowanie typów i kryteriów wyboru projektów oraz określenie kategorii beneficjentów. Stanowi to istotny składnik opisu działań Regionalnego Programu Operacyjnego. Warsztaty odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Subregionalne spotkania konsultacyjne Na przełomie października i listopada 2005 roku zostaną zorganizowane przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z subregionami 4 spotkania konsultacyjne (Bielsko - Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik), których efektem będzie dobre przygotowanie RPO zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych beneficjentów ROP nt. dokumentu. W konsultacjach wezmą udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz przedstawiciele organizacji pracodawców, szkół wyższych i organizacji pozarządowych. Taka formuła konsultacji sprawdziła się doskonale w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata

18 Konsultacje RPO (2) Kolejnym etapem dyskusji są konsultacje subregionalne: Lp. Termin Miejsce Subregion 1. 8 listopada 2005 roku, godz Śląski Urząd Wojewódzki w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 Północny 2. 9 listopada 2005 roku, godz Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 Południowy 3. 16 listopada 2005, godz Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 Zachodni 4. 21 listopada 2005 roku, godz Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny

19 Możliwości finansowania projektów uczelni wyższych w sektorowych programach operacyjnych na lata Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka 2007 – 2013 „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne ”

20 Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 I na stronie

21 Sektorowy Program Operacyjny Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka 2007 - 2013
Priorytet 1. Stymulowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych 1.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców o zasięgu krajowym i międzynarodowym 1.2. Wspieranie projektów w zakresie tworzenia i rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu krajowym i międzynarodowym 1.3. Wspierania proinnowacyjnego otoczenia biznesu Priorytet 2. Tworzenie warunków sprzyjających przedsięwzięciom innowacyjnym 2.1. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 2.2. Tworzenie systemu mobilizacji kapitału prywatnego przeznaczonego na inwestycje w MSP 2.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju działalności innowacyjnej Priorytet 3. Wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach 3.1. Wspieranie projektów o wysokim potencjale rynkowym 3.2. Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 3.3. Wspieranie projektów o inwestycyjnych oraz doradczych przedsiębiorców w zakresie B+R 3.4. Wspieranie projektów z zakresu prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich i praw pokrewnych Priorytet 4. Wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej gospodarki 4.1. Budowa i rozbudowa systemu wsparcia sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) i promocja eksportu 4.2. Budowa i rozwój systemu obsługi inwestorów 4.3. Promocja konkurencyjnych produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym 4.4. Wzmocnienie marki „Polska”

22 Sektorowy Program Operacyjny „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013”
Priorytet I Wzmocnienie potencjału nauki 1.1. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 1.2. Wzmocnienie struktury organizacyjnej i poprawy poziomu wyposażenia jednostek naukowych 1.3. Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych 1.4. Synergia polskiej nauki z nauką europejską i światową Priorytet II Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką 2.1. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce 2.2. Wsparcie dostępu do wyników działalności B+R Priorytet III Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 3.1. Gospodarka elektroniczna 3.2. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej 3.3. Rozwój polskich zasobów cyfrowych 3.4. Powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego


Pobierz ppt "Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 www.rpo.silesia-region.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google