Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.silesia-region.pl Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 3 listopada 2005

2 www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 3 listopada 2005

3 www.rpo.silesia-region.pl Harmonogram prac listopad 2005Przyjęcie przez Zarząd Województwa wstępnego projektu i skierowanie go do regionalnej debaty listopad - grudzień 2005Konsultacje społeczne grudzień 2005Opracowanie i przyjęcie projektu RPO wraz z załącznikami listopad 2005 – marzec 2006Ewaluacja ex – ante styczeń – czerwiec 2006Negocjacje RPO z KE styczeń 2006Prognoza oddziaływania projektu RPO na środowisko marzec 2006Ostateczne zatwierdzenie RPO przez Zarząd Województwa zgodnie z ustawą o NPR styczeń 2007Rozpoczęcie realizacji

4 www.rpo.silesia-region.pl Ocena szacunkowa (Ewaluacja ex-ante) RPO Koordynacja wykonania Ewaluacji ex-ante wszystkich 16 RPO – MGiP (zlecenie jednym zamówieniem publicznym wykonania ewaluacji dla wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych) Powołanie Grupy sterującej ewaluacją dokumentów unijnych na lata 2007-2013 – głównym zadaniem grupy będzie wsparcie procesu ewaluacji ex-ante RPO-ów, oraz będzie czuwała nad przebiegiem procesu wykonywania prognozy oddziaływania na środowisko, w jej skład wchodzą min. przedstawiciele 16 urzędów marszałkowskich. Harmonogram prac: -Uruchomienie procedury zamówień i wybór wykonawcy – II poł.X - XI 2005 r. -Praca ewaluatorów (współpraca z Instytucją Zarządzającą, członkami grupy sterującej) – XII 2005r. - I poł.I 2006r. -Przygotowanie projektu raportu końcowego z z ewaluacji – do 15 I 2006 r. - Przyjęcie raportu końcowego koniec II 2006r. -Praca Instytucji Zarządzających nad poprawą tekstu programu – III 2006 r.

5 www.rpo.silesia-region.pl Prognoza oddziaływania na środowisko połowa listopada 2005 Ustalenie zakresu prognozy oddziaływania projektu RPO na środowisko grudzień 2006ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu luty – marzec 2006opracowanie prognozy

6 www.rpo.silesia-region.pl Czym jest RPO ? Śląska wersja Strategii Lizbońskiej, Koncepcja modernizacji śląskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE, Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych, Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządowi województwa w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionu, Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego, Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i regionu.

7 www.rpo.silesia-region.pl Ewolucja PO 2004-2006 zarządzanie centralne 2007-2013 zarządzanie zdecentralizowane, Województwo stroną negocjacji RPO z KE, SPO oddziaływują na RPO

8 www.rpo.silesia-region.pl Struktura treści RPO Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania

9 www.rpo.silesia-region.pl Cel główny RPO Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

10 www.rpo.silesia-region.pl Rozwój to: Gospodarka: wzrost, zwiększenie zatrudnienia, innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja, Społeczeństwo: jakość życia, tożsamość kulturowa i integracja, mobilność, Środowisko: ochrona, Infrastruktura: jakość, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie

11 www.rpo.silesia-region.pl Przygotowanie RPO Zespół Zadaniowy, Konsultanci, badanie ankietowe, warsztaty strategiczne.

12 www.rpo.silesia-region.pl Układ RPO 2007-2013 Priorytety 1.Ochrona środowiska i przestrzeń, 2.Infrastruktura transportowa, 3.Infrastruktura społeczna, 4.Gospodarka i innowacje, 5.Zasoby ludzkie, 6.Pomoc techniczna.

13 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń 1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

14 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet II Infrastruktura transportowa 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci transportowych drogowych 2.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 2.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 2.2. Transport publiczny

15 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III Infrastruktura społeczna 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej 3.1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego 3.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej 3.1.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego 3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia 3.2.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 3.2.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego 3.2.3. Ratownictwo medyczne 3.3. Lokalna infrastruktura sportowa

16 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV Gospodarka i innowacje 4.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 4.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 4.1.2. Promocja gospodarcza 4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu 4.2.1. Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury 4.2.2. Promocja turystyczna i kulturalna 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP 4.3.1. Wspieranie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach 4.3.2. Wspieranie inwestycji i doradztwo w MSP 4.3.3. Wspieranie inwestycji i doradztwa w zakresie innowacji w MSP 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

17 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet V Zasoby ludzkie 5.1. Kształcenie ustawiczne 5.2. Promocja wiedzy 5.3. Integracja społeczna 5.4. Promocja przedsiębiorczości 5.5. Transfer wiedzy

18 www.rpo.silesia-region.pl Środki na realizację RPO Priorytet%(mln EUR) EFRR I26470,5 II25452,4 III20362 IV20362 VI472,4 EFS V347,5 Rezerwa programowa590,5 Algorytm 80/10/10 9,98% Alokacja powyżej. 2 876, 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

19 www.rpo.silesia-region.pl Dokumenty programowe Krajowe: Narodowy Plan Rozwoju Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Sektorowe Programy Operacyjne Regionalne: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Regionalny Program Operacyjny

20 www.rpo.silesia-region.pl Monitoring i ewaluacja RPO Realizacja programów operacyjnych będzie przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i ewaluacji (oceny) zgodnie z zapisami ustawy o NPR z dnia 20.04.2004 r. Punktem odniesienie dla tych procesów będą wskaźniki określone w RPO w dwóch podstawowych sferach: strategicznej – odnoszące się do celów i priorytetów strategicznych RPO, europejskiej – odnoszące się do tych samych zagadnień, które uznano za najistotniejsze dla śledzenia postępu realizacji Strategii Lizbońskiej (uzupełnionej o zapisy z Goeteborga).

21 www.rpo.silesia-region.pl Zasady konsultacji społecznych projektu RPO kompleksowości – mają charakter regionalny i sektorowy, dokumentacji – poszczególne idee i stanowiska są dokumentowane, ciągłości – prowadzone są systematycznie i zmierzają do sformułowania społecznie legitymizowanego projektu RPO, sprzężenia zwrotnego – uczestnicy uzyskują odpowiedzi na swoje propozycje i stanowiska, przejrzystości – powszechnie dostępne są wszystkie dokumenty dotyczące projektu jak i opinie wyrażane przez uczestników konsultacji, równości – w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, koncentracji – referat programowania FE zbiera uwagi i aktualizuje dokument.

22 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje RPO (1) działania Przebieg konsultacji reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.01.2005 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 74) w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

23 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje RPO (2) działania Lp.TerminWydarzenieMiejsceSubregion 1.3 listopada 2005, godz. 11.00 Konferencja otwierająca Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny 2.8 listopada 2005 roku, godz. 10.00 Konsultacje subregionalne, Śląski Urząd Wojewódzki w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 Północny 3.9 listopada 2005 roku, godz. 11.00 Konsultacje subregionalne, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 Południowy 4.16 listopada 2005, godz. 11.00 Konsultacje subregionalne, Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 Zachodni 5.21 listopada 2005 roku, godz. 11.00 Konsultacje subregionalne, Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny

24 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje RPO (3) działania Konsultacje RPO będą realizowane ponadto poprzez: spotkania z radnymi, spotkania z wydziałami merytorycznymi – Zespół Zadaniowy, opinie ekspertów zewnetrznych – krajowych i zagranicznych, spotkania z potencjalnymi instytucjami wdrażającymi, strone internetowej.

25 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje RPO (4) działania Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do 5 grudnia 2005 roku

26 www.rpo.silesia-region.pl

27 Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 rop@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google