Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, 3 listopada 2005

2 Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, 3 listopada 2005

3 Harmonogram prac listopad 2005Przyjęcie przez Zarząd Województwa wstępnego projektu i skierowanie go do regionalnej debaty listopad - grudzień 2005Konsultacje społeczne grudzień 2005Opracowanie i przyjęcie projektu RPO wraz z załącznikami listopad 2005 – marzec 2006Ewaluacja ex – ante styczeń – czerwiec 2006Negocjacje RPO z KE styczeń 2006Prognoza oddziaływania projektu RPO na środowisko marzec 2006Ostateczne zatwierdzenie RPO przez Zarząd Województwa zgodnie z ustawą o NPR styczeń 2007Rozpoczęcie realizacji

4 Ocena szacunkowa (Ewaluacja ex-ante) RPO Koordynacja wykonania Ewaluacji ex-ante wszystkich 16 RPO – MGiP (zlecenie jednym zamówieniem publicznym wykonania ewaluacji dla wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych) Powołanie Grupy sterującej ewaluacją dokumentów unijnych na lata – głównym zadaniem grupy będzie wsparcie procesu ewaluacji ex-ante RPO-ów, oraz będzie czuwała nad przebiegiem procesu wykonywania prognozy oddziaływania na środowisko, w jej skład wchodzą min. przedstawiciele 16 urzędów marszałkowskich. Harmonogram prac: -Uruchomienie procedury zamówień i wybór wykonawcy – II poł.X - XI 2005 r. -Praca ewaluatorów (współpraca z Instytucją Zarządzającą, członkami grupy sterującej) – XII 2005r. - I poł.I 2006r. -Przygotowanie projektu raportu końcowego z z ewaluacji – do 15 I 2006 r. - Przyjęcie raportu końcowego koniec II 2006r. -Praca Instytucji Zarządzających nad poprawą tekstu programu – III 2006 r.

5 Prognoza oddziaływania na środowisko połowa listopada 2005 Ustalenie zakresu prognozy oddziaływania projektu RPO na środowisko grudzień 2006ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu luty – marzec 2006opracowanie prognozy

6 Czym jest RPO ? Śląska wersja Strategii Lizbońskiej, Koncepcja modernizacji śląskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE, Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych, Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządowi województwa w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionu, Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego, Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i regionu.

7 Ewolucja PO zarządzanie centralne zarządzanie zdecentralizowane, Województwo stroną negocjacji RPO z KE, SPO oddziaływują na RPO

8 Struktura treści RPO Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania

9 Cel główny RPO Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

10 Rozwój to: Gospodarka: wzrost, zwiększenie zatrudnienia, innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja, Społeczeństwo: jakość życia, tożsamość kulturowa i integracja, mobilność, Środowisko: ochrona, Infrastruktura: jakość, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie

11 Przygotowanie RPO Zespół Zadaniowy, Konsultanci, badanie ankietowe, warsztaty strategiczne.

12 Układ RPO Priorytety 1.Ochrona środowiska i przestrzeń, 2.Infrastruktura transportowa, 3.Infrastruktura społeczna, 4.Gospodarka i innowacje, 5.Zasoby ludzkie, 6.Pomoc techniczna.

13 Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń 1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

14 Priorytet II Infrastruktura transportowa 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci transportowych drogowych Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 2.2. Transport publiczny

15 Priorytet III Infrastruktura społeczna 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego 3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Infrastruktura lecznictwa otwartego Ratownictwo medyczne 3.3. Lokalna infrastruktura sportowa

16 Priorytet IV Gospodarka i innowacje 4.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Infrastruktura rozwoju gospodarczego Promocja gospodarcza 4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury Promocja turystyczna i kulturalna 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP Wspieranie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach Wspieranie inwestycji i doradztwo w MSP Wspieranie inwestycji i doradztwa w zakresie innowacji w MSP 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

17 Priorytet V Zasoby ludzkie 5.1. Kształcenie ustawiczne 5.2. Promocja wiedzy 5.3. Integracja społeczna 5.4. Promocja przedsiębiorczości 5.5. Transfer wiedzy

18 Środki na realizację RPO Priorytet%(mln EUR) EFRR I26470,5 II25452,4 III20362 IV20362 VI472,4 EFS V347,5 Rezerwa programowa590,5 Algorytm 80/10/10 9,98% Alokacja powyżej , 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

19 Dokumenty programowe Krajowe: Narodowy Plan Rozwoju Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Sektorowe Programy Operacyjne Regionalne: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Regionalny Program Operacyjny

20 Monitoring i ewaluacja RPO Realizacja programów operacyjnych będzie przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i ewaluacji (oceny) zgodnie z zapisami ustawy o NPR z dnia r. Punktem odniesienie dla tych procesów będą wskaźniki określone w RPO w dwóch podstawowych sferach: strategicznej – odnoszące się do celów i priorytetów strategicznych RPO, europejskiej – odnoszące się do tych samych zagadnień, które uznano za najistotniejsze dla śledzenia postępu realizacji Strategii Lizbońskiej (uzupełnionej o zapisy z Goeteborga).

21 Zasady konsultacji społecznych projektu RPO kompleksowości – mają charakter regionalny i sektorowy, dokumentacji – poszczególne idee i stanowiska są dokumentowane, ciągłości – prowadzone są systematycznie i zmierzają do sformułowania społecznie legitymizowanego projektu RPO, sprzężenia zwrotnego – uczestnicy uzyskują odpowiedzi na swoje propozycje i stanowiska, przejrzystości – powszechnie dostępne są wszystkie dokumenty dotyczące projektu jak i opinie wyrażane przez uczestników konsultacji, równości – w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, koncentracji – referat programowania FE zbiera uwagi i aktualizuje dokument.

22 Konsultacje RPO (1) działania Przebieg konsultacji reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 10 poz. 74) w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

23 Konsultacje RPO (2) działania Lp.TerminWydarzenieMiejsceSubregion 1.3 listopada 2005, godz Konferencja otwierająca Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny 2.8 listopada 2005 roku, godz Konsultacje subregionalne, Śląski Urząd Wojewódzki w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 Północny 3.9 listopada 2005 roku, godz Konsultacje subregionalne, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 Południowy 4.16 listopada 2005, godz Konsultacje subregionalne, Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 Zachodni 5.21 listopada 2005 roku, godz Konsultacje subregionalne, Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny

24 Konsultacje RPO (3) działania Konsultacje RPO będą realizowane ponadto poprzez: spotkania z radnymi, spotkania z wydziałami merytorycznymi – Zespół Zadaniowy, opinie ekspertów zewnetrznych – krajowych i zagranicznych, spotkania z potencjalnymi instytucjami wdrażającymi, strone internetowej.

25 Konsultacje RPO (4) działania Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do 5 grudnia 2005 roku

26

27 Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google