Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych."— Zapis prezentacji:

1 OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

2 Celem OSAT jest : Poprawa warunków funkcjonowania agentów Reprezentowanie i obrona cz ł onków OSAT Dostarczanie profesjonalnej informacji Negocjowanie zasad wspó ł pracy Eliminowanie z ł ych praktyk w turystyce

3 KALENDARIUM 2012 ROK

4 STYCZE Ń Targi ITM WW12 - stoisko OSAT Rezygnacja z funkcji Prezesa Andrzeja Gry ż ewskiego - wybór Artura Grocholskigo na Prezesa Zarz ą du OSAT Wr ę czenie dyplomu dla Kaan Ergun z Biura Podró ż y WEZYR za wspó ł prac ę z agentami

5 MARZEC 2012 Spotkania z Zarz ą dem SKY CLUB, w sprawie zmian w zarz ą dzie oraz przekazanie w ą tpliwo ś ci OSAT dotycz ą cych wspó ł pracy w sezonie Udzia ł w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborcze IT RP

6 KWIECIE Ń pismo do RMF Pismo do ECCO Pismo do UOKiK w sprawie ECCO

7 MAJ Powstanie Sta łe j Podkomisji ds. Turystyki Spotkania z organizatorami Analizowanie umów agencyjnych

8 LIPIEC Pismo do Redaktor GP w sprawie redaktor Patrycji OTTO Pismo do Prezesa Rady Ministrów Pismo do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie SKY Pismo do Wszystkich firm ubezpieczeniowych Ministerstwo MSiT Pismo do GTI 7.12 Pismo do TU AXA,TU ERV, TU EuROPA, TU SGNAL Debata o sytuacji w polskiej turystyce po upad ł o ś ciach biur podró ż y KTW - spotkanie z Nowym Zarz ą dem EXIM TOURS - omówienie polityki w ł asno ś ciowej WAW Ministerstwo Sportu i Turystyki - Us ł ugi Chargeback

9 SIERPIE Ń II Forum Organizatorów Turystyki - Hotel Gromada Spotkanie w siedzibie PIT-podpisane wspólne stanowisko organizacji samorz ą du gospodarczego - w sprawie projektu wst ę pnego ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym Stanowisko OSAT do MSiT w sprawie gwarancji ubezpieczeniowych Uwagi OSAT do projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym Warsztaty Rejs Club oraz Spotkanie Agentów z Przedstawicielami OSAT

10 WRZESIE Ń Pismo do Prezesa Adriatyk Pismo do Marsza ł ka woj. mazowieckiego w sprawie Adriatyk Pismo w sprawie SKY Club Plus TARGI TT WAW - stoisko OSAT Oficjalne otwarcie XX Targów TTWARSAW - dyplom dla OSAT Podkomisja Sejmowa ds. Turystyki Turystyka na II Europejskim Kongresie Ma ł ych i Ś rednich Przedsi ę biorstw Ogólnopolskie obchody Ś wiatowego Dnia Turystyki

11 PA Ź DZIERNIK Pismo Syndyk BBPT LIST otwarty Marka Kamie ń skiego do Prezesa TUI Pismo o poparcie PIT i IT RP Pismo do PZOT w sprawie TUI Rozmowy z Zarz ą dem TUI w sprawie nowych umów Przes ł uchanie w KP w WAW w sprawie SKY

12 LISTOPAD MSiT KONGRES P Ł ATNO Ś CI BEZGOTÓWKOWY -WAW TOUR Salon POZ - stoisko OSAT Konferencja OSAT Pozna ń ska Konferencja "Klauzule niedozwolone - niezb ę dna wspó ł praca z UOKiK I FORUM AGENTÓW WAW VI GREMIUM EKSPERTÓW W KILKU MIASTACH POLSKI UCZESTNICTWO W PREZENTACJACH NECKERMANN W KILKU MIASTACH POLSKI

13 GRUDZIE Ń VI Gremium Ekspertów. NIK III Forum Organizatorów Turystyki - TTG -Torwar MSiT KRK UOKiK Udzia ł w prezentacjach GRECOSA Konsultacje w M.F. w sprawie kwot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych nawi ą zanie wspó ł pracy z firm ą MENTOR w zakresie stworzenia produktu OC dla Agenta

14 STYCZE Ń 2013 udzia ł w prezentacjach lokalnych EXIM TOURS – prezentacje OSAT

15 Prowadzimy rozmowy i negocjacje mi ę dzy innymi z :

16 Obecni jeste ś my w mediach takich jak: telewizja, radio, internet

17 Prowadzimy aktywne forum OSAT na FACEBOOKU

18 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


Pobierz ppt "OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google