Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych."— Zapis prezentacji:

1 OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

2 Celem OSAT jest : Poprawa warunków funkcjonowania agentów Reprezentowanie i obrona cz ł onków OSAT Dostarczanie profesjonalnej informacji Negocjowanie zasad wspó ł pracy Eliminowanie z ł ych praktyk w turystyce

3 KALENDARIUM 2012 ROK

4 STYCZE Ń 2012 26.01.12 Targi ITM WW12 - stoisko OSAT 27.01.12 Rezygnacja z funkcji Prezesa Andrzeja Gry ż ewskiego - wybór Artura Grocholskigo na Prezesa Zarz ą du OSAT 27.01.12 Wr ę czenie dyplomu dla Kaan Ergun z Biura Podró ż y WEZYR za wspó ł prac ę z agentami

5 MARZEC 2012 Spotkania z Zarz ą dem SKY CLUB, w sprawie zmian w zarz ą dzie oraz przekazanie w ą tpliwo ś ci OSAT dotycz ą cych wspó ł pracy w sezonie 2012 30.03.12 Udzia ł w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborcze IT RP

6 KWIECIE Ń 2012 05.04.12 pismo do RMF24 19.04.12 Pismo do ECCO 26.04.12 Pismo do UOKiK w sprawie ECCO

7 MAJ 2012 23.05.12 Powstanie Sta łe j Podkomisji ds. Turystyki Spotkania z organizatorami Analizowanie umów agencyjnych

8 LIPIEC 2012 05.07.12 Pismo do Redaktor GP w sprawie redaktor Patrycji OTTO 10.07.12 Pismo do Prezesa Rady Ministrów 10.07.12 Pismo do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie SKY 12.07.12 Pismo do Wszystkich firm ubezpieczeniowych 13.07.12 Ministerstwo MSiT 14.07.12 Pismo do GTI 7.12 Pismo do TU AXA,TU ERV, TU EuROPA, TU SGNAL 20.07.12 Debata o sytuacji w polskiej turystyce po upad ł o ś ciach biur podró ż y KTW - spotkanie z Nowym Zarz ą dem EXIM TOURS - omówienie polityki w ł asno ś ciowej 23.07.12 WAW 27.07.12 Ministerstwo Sportu i Turystyki - Us ł ugi Chargeback

9 SIERPIE Ń 2012 07.08.12 II Forum Organizatorów Turystyki - Hotel Gromada 21.08.12 Spotkanie w siedzibie PIT-podpisane wspólne stanowisko organizacji samorz ą du gospodarczego - w sprawie projektu wst ę pnego ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym 23.08.12 Stanowisko OSAT do MSiT w sprawie gwarancji ubezpieczeniowych 28.08.12 Uwagi OSAT do projektu Ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym 30.08.-01.09.12 Warsztaty Rejs Club oraz Spotkanie Agentów z Przedstawicielami OSAT

10 WRZESIE Ń 2012 16.09.12 Pismo do Prezesa Adriatyk 16.09.12 Pismo do Marsza ł ka woj. mazowieckiego w sprawie Adriatyk 19.09.12 Pismo w sprawie SKY Club Plus 27.09.12 TARGI TT WAW - stoisko OSAT 27.09.12 Oficjalne otwarcie XX Targów TTWARSAW - dyplom dla OSAT Podkomisja Sejmowa ds. Turystyki 25.09.12 Turystyka na II Europejskim Kongresie Ma ł ych i Ś rednich Przedsi ę biorstw 27.09.12 Ogólnopolskie obchody Ś wiatowego Dnia Turystyki

11 PA Ź DZIERNIK 2012 04.10.12 Pismo Syndyk BBPT 08.10.12 LIST otwarty Marka Kamie ń skiego do Prezesa TUI 10.10.12 Pismo o poparcie PIT i IT RP 16.10.12 Pismo do PZOT w sprawie TUI 16.10.12 Rozmowy z Zarz ą dem TUI w sprawie nowych umów 17.10.12 Przes ł uchanie w KP w WAW w sprawie SKY

12 LISTOPAD 2012 21.11.12 MSiT 22.11.12 KONGRES P Ł ATNO Ś CI BEZGOTÓWKOWY -WAW 24-27.11.12 TOUR Salon POZ - stoisko OSAT 25.11.12 Konferencja OSAT 25.11.12 Pozna ń ska Konferencja "Klauzule niedozwolone - niezb ę dna wspó ł praca z UOKiK 27.11.12 I FORUM AGENTÓW WAW VI GREMIUM EKSPERTÓW W KILKU MIASTACH POLSKI UCZESTNICTWO W PREZENTACJACH NECKERMANN W KILKU MIASTACH POLSKI

13 GRUDZIE Ń 2012 01.12.12 VI Gremium Ekspertów. NIK 04.12.12 III Forum Organizatorów Turystyki - TTG -Torwar 04.12.12 MSiT KRK 05.12.12 UOKiK Udzia ł w prezentacjach GRECOSA 11.12.12 Konsultacje w M.F. w sprawie kwot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych nawi ą zanie wspó ł pracy z firm ą MENTOR w zakresie stworzenia produktu OC dla Agenta

14 STYCZE Ń 2013 udzia ł w prezentacjach lokalnych EXIM TOURS – prezentacje OSAT

15 Prowadzimy rozmowy i negocjacje mi ę dzy innymi z :

16 Obecni jeste ś my w mediach takich jak: telewizja, radio, internet

17 Prowadzimy aktywne forum OSAT na FACEBOOKU

18 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ www.osat.pl


Pobierz ppt "OSAT Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google