Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejsy Odkrywców 2012 w maju na Zawiszy 6-12 maja 2012 Gdynia- Hel – Visby – Sztokholm 13-18 maja 2012 Sztokholm – Kalmar – Gdynia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejsy Odkrywców 2012 w maju na Zawiszy 6-12 maja 2012 Gdynia- Hel – Visby – Sztokholm 13-18 maja 2012 Sztokholm – Kalmar – Gdynia."— Zapis prezentacji:

1 Rejsy Odkrywców 2012 w maju na Zawiszy 6-12 maja 2012 Gdynia- Hel – Visby – Sztokholm 13-18 maja 2012 Sztokholm – Kalmar – Gdynia

2 Rejsy Odkrywców 2012 to inicjatywa Micha ł a Ciundziewickiego i Marcina Maszewskiego. Bardzo wspiera ł j ą od pocz ą tku kapitan Marek Ihnatowicz, który prowadzi ł ż aglowiec podczas Rejsów. Idea Rejsów powsta ł a we wrze ś niu 2011. Zapaleni ż eglarze, postanowili zaszczepi ć w m ł odych ludziach mi ł o ść do morza. Decyzja zapad ł a b ł yskawicznie: p ł yniemy do Sztokholmu i z powrotem, na pok ł adzie Zawiszy Czarnego. Przygotowania trwa ł y kilka miesi ę cy. Kontakt z wychowawcami i dzie ć mi, rekrutacja, organizacja, pieni ą dze, zakupy, bilety lotnicze … Koordynacja ca ł o ś ci by ł a w r ę kach Marcina, a biuro firmy sta ł o si ę centrum organizacyjnym.

3

4

5 S/y Zawisza Czarny (1951) Szkuner sztakslowy Za ł oga: max 46 osób Tona ż : 164 BRT Pow. ż agli: 625 m2 Zanurzenie: 4,5 m D ł. max: 42,7 m Podniesienie bandery: 15 VII 1961 r. Pierwszy kapitan komandor Boles ł aw Romanowski S ł ynny silnik Zawiszy - Diesel 390 KM produkcji Krupp (1940 r.);

6

7 Z pocz ą tkowej grupy ch ę tnych odpadli ci, którzy nie chcieli lub nie mogli przyj ąć zasad rekrutacji. Nale ż a ł y do nich: dobre wyniki w nauce i aktywno ść na rzecz swojego otoczenia. Poprosili ś my dzieci, aby jako wolontariusze, okaza ł y komu ś pomoc i zrobi ł y co ś dla innych. Rejs nie mia ł by ć prezentem - tylko nagrod ą. Dlatego nie ka ż dy móg ł wzi ąć w nim udzia ł. Ostatnim etapem przygotowa ń dla wy ł onionej grupy by ł o szkolenie i omówienie zasad bezpiecze ń stwa na basenie.

8 Wiedzieli ś my, ż e cz ęść rodziców i opiekunów nie b ę dzie w stanie unie ść kosztów wyposa ż enia m ł odych ż eglarzy. Pieni ą dze na zakupy dla m ł odych ludzi – sztormiaki, kalosze, nieprzemakalne spodnie i wszelkie inne ma ł e i wi ę ksze ubrania – zawdzi ę czamy sobie, czyli pracownikom firmy, rodzinie i przyjacio ł om. Kiedy powiedzieli ś my, o co chodzi i po co nam na przyk ł ad 10 par kaloszy w dzieci ę cym rozmiarze, wszystko sta ł o si ę proste. DZI Ę KUJEMY WAM, KOCHANI!!

9

10 Wreszcie nadszed ł dzie ń wyjazdu. W pierwszym Rejsie Odkrywców wzi ęł o udzia ł 15 dzieci z O ś rodka Socjoterapeutycznego w warszawskim Wawrze oraz ich opiekunowie. Wyp ł yn ę li z Gdyni 6 maja, do Sztokholmu dotarli 12 maja i w tym dniu nast ą pi ł a zmiana za ł ogi. Dzieci wróci ł y do Warszawy samolotem. Na Zawisz ę, czekaj ą cego w szwedzkim porcie, samolotem dotar ł a grupa dzieci ę ciu ch ł opaków z Placówki Opieku ń czo – Wychowawczej w Go ł otczy ź nie i to oni byli cz ł onkami drugiego Rejsu Odkrywców.

11

12 Obowi ą zywa ł a zasada, ż e Rejs nie jest wycieczk ą i wszyscy brali udzia ł w codziennej pracy na jachcie. Doba zosta ł a podzielona na wachty i ka ż demu z dzieci, ka ż demu z uczestników, zosta ł y przydzielone zadania. Nie by ł o mo ż liwo ś ci unikni ę cia obowi ą zków. Tylko w przypadku bardzo z ł ej pogody, jacht by ł prowadzony przez za ł og ę sta łą.

13

14

15 Dla wi ę kszo ś ci dzieci by ł to pierwszy taki wyjazd. Po raz pierwszy byli na morzu, po raz pierwszy lecieli samolotem, po raz pierwszy byli za granic ą. Morze to miejsce dla dzielnych ludzi i m ł odzi ż eglarze musieli by ć dzielni. Jedni dowiedzieli si ę, ż e b ę d ą c cz ęś ci ą za ł ogi, bior ą odpowiedzialno ść za pozosta ł ych i jak wa ż ne jest zaufanie i wspó ł praca. Inni – ż e naprawd ę warto uczy ć si ę angielskiego. Ka ż dy odkry ł co ś innego. Po to w ł a ś nie by ł Rejs Odkrywców.

16

17

18 Dla wszystkich, ma ł ych i doros ł ych uczestników, by ł o to wielkie, wzruszaj ą ce prze ż ycie. Nawi ą za ł y si ę niezwyk ł e przyja ź nie. Nikt z doros ł ych nie spodziewa ł si ę, jak du ż o dla ka ż dego z osobna b ę dzie znaczy ł ten tydzie ń. Doro ś li tak ż e odkryli co ś dla siebie. Nikt z organizatorów nie wiedzia ł, ile pracy b ę dzie wymaga ł a organizacja i jakie emocje, nie zawsze i nie tylko pozytywne, si ę pojawi ą.

19 Ale bogatsi o t ę wiedz ę wiemy ju ż na pewno, ż e za rok tak ż e chcemy pop ł yn ąć w Rejsy Odkrywców.

20 G ł ównym sponsorem i organizatorem Rejsu Odkrywców by ł a firma Jet Line. Wsparli nas znajomi, którym raz jeszcze dzi ę kujemy i jeden z naszych klientów, który wola ł pozosta ć anonimowy, ale ju ż zadeklarowa ł pomoc w przysz ł ym roku. Dzi ę kujemy!!

21 Czy chcesz do łą czy ć do nas i pomóc zorganizowa ć Rejsy Odkrywców 2013? Zapraszamy! www.rejsodkrywcow.pl www.rejsodkrywcow.pl

22


Pobierz ppt "Rejsy Odkrywców 2012 w maju na Zawiszy 6-12 maja 2012 Gdynia- Hel – Visby – Sztokholm 13-18 maja 2012 Sztokholm – Kalmar – Gdynia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google