Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie V

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie V"— Zapis prezentacji:

1

2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie V
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie V.2 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszów, 27 sierpnia 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

3 Cel Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

4 Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki Działanie V.2 Trasy rowerowe Cel Osi Priorytetowej: Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

5 Cel realizacji Działania V.2
Celem Działania V.2 PO RPW jest realizacja pięciu kompleksowych projektów, których celem jest budowa spójnej trasy rowerowej, która umożliwi ponadregionalną turystykę rowerową, łącząc pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

6 Sposób przygotowania Działania V.2
Przygotowanie Działania V.2 PO RPW do realizacji następuje w sposób partnerski na zasadzie współtworzenia koncepcji modelu realizacji projektów w trójstronnym porozumieniu: – Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), – Instytucji Pośredniczącej (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), – Beneficjenta (Samorządy Województw). Zaletą takiego modelu współpracy jest: – uwzględnienie potrzeb i możliwości wszystkich regionów, – przyspieszenie tempa przygotowania projektów, – ustalenie optymalnego sposobu realizacji projektów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7 Działanie składa się z dwóch komponentów:
– wytyczenie i oznakowanie ponadregionalnej trasy rowerowej oraz budowa, rozbudowa i modernizacja dróg dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, – budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaki na rowery, wiaty postojowy, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach rowerowych oraz podstawowych warunków do wypoczynku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

8 Źródła finansowania Projektu
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowanych) euro • Dotacja rozwojowa z budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowanych) – euro • Wkład własny Beneficjenta – min euro ( min. 5% kosztów kwalifikowanych) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

9 Korzyści płynące z realizacji Projektu:
– poprawa dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego dojazdu – stworzenie możliwość aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku – ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym – zrównoważony rozwój systemu transportu – impuls do rozwoju turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku – aktywizacja lokalnych przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym z uwzględnieniem restrukturyzacji zawodowej na wsi – promocja regionów poprzez wydarzenia związane z realizacją pierwszego przedsięwzięcia tej skali dla szerokiej grupy odbiorców związanych z aktywną turystyką Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10 Harmonogram przygotowania i realizacji
Przygotowanie Działania V.2 2008 2009 Przygotowanie Projektów 2010 Realizacji Projektów 2011 2012 Informacja i Promocja Zapewnienie trwałości projektu 2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
Przygotowanie Działania V.2 I.1 Przygotowanie propozycji przebiegu korytarza trasy głównej: – Analiza istniejących planów i strategii wojewódzkich – Inwentaryzacja atrakcji turystycznych – Inwentaryzacja istniejących tras – Konsultacje na szczeblu samorządowym Termin zakończenia etapu: sierpień 2008 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: Beneficjent Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
Przygotowanie Działania V.2 c.d. I.2 Opracowanie materiałów i zaprezentowanie opinii publicznej Termin zakończenia etapu: wrzesień 2008 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: IP PO RPW (PARP) I.3 Konsultacje społeczne z udziałem ogólnopolskich organizacji pozarządowych Termin zakończenia etapu: listopad 2008 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

13 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
Przygotowanie Działania V.2 c.d. I.4 Przygotowanie Studium Wykonalności: – Analiza wariantowa w zakresie wyznaczonego korytarza trasy głównej – Analiza środowiskowa – Analiza techniczna i ekonomiczna realizacji wariantów wykonalnych – Konsultacje społeczne na poziomie lokalnego przebiegu trasy Termin zakończenia etapu: wrzesień 2009 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: IZ PO RPW (MRR), IP PO RPW (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

14 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
II. Przygotowanie Projektów II.1 Podpisanie dokumentów o współpracy: – Podpisanie umów na przygotowanie projektów (IP PO RPW/Beneficjent) – Podpisanie porozumień Beneficjent – Partnerzy Termin zakończenia etapu: październik 2009 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: IP PO RPW (PARP), Beneficjent II.2 Przygotowanie dokumentacji technicznej: – Przetarg na wyłonienie Wykonawcy – Przygotowanie dokumentacji technicznej – Weryfikacja i odbiór Termin zakończenia etapu: czerwiec 2010 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: Beneficjent Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

15 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
II. Przygotowanie Projektów c.d. II.3 Aktualizacja Studium Wykonalności Termin zakończenia etapu: lipiec 2010 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: IP PO RPW (PARP) II.4 Uzyskanie niezbędnych zezwoleń i decyzji, ew. wykup gruntów Termin zakończenia etapu: październik 2010 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: Beneficjent, Partnerzy II.5 Przygotowanie i złożenie Wniosku o Dofinansowanie Projektu Termin zakończenia etapu: listopad 2010 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: Beneficjent II.6 Podpisanie Umowy o Dofinansowanie Projektu Termin zakończenia etapu: styczeń 2011 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: IP PO RPW (PARP), Beneficjent Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

16 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
III. Realizacji Projektu zgodnie z Umową o Dofinansowanie Projektu: III.1 Przeprowadzenie postępowań przetargowych – Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odpowiedzialnego za wytyczenie i oznakowanie trasy – Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i dostawy infrastruktury towarzyszącej Termin zakończenia etapu: marzec 2011 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: Beneficjent III.2 Realizacja rzeczowa projektu – Wytyczanie i oznakowanie trasy w terenie – Roboty budowlane i montaż infrastruktury towarzyszącej Termin zakończenia etapu: kwiecień 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

17 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
IV. Informacja i Promocja IV.1 Kampania informacyjna i edukacyjna Realizacja etapu: przez cały okres realizacji projektu Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: IP PO RPW (PARP), Beneficjent, Partnerzy IV.2 Aktywne działania promocyjne na zakończenie realizacji projektu w tym organizacja imprez masowych Realizacja etapu: maj-sierpień 2012 Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: IP PO RPW (PARP), Beneficjent, Partnerzy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

18 Harmonogram przygotowania i realizacji c.d.
V. Zapewnienie trwałości projektu V.1 Utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu: – monitorowanie stanu nawierzchni i oznakowania trasy – konserwacja i ewentualne naprawy nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej Realizacja etapu: przez pięć lat od zakończenia realizacji projektu Podmiot odpowiedzialny za realizację etapu: Beneficjent, Partnerzy V.2 Rozwój oferty turystycznej i bazy usługowej V.3 Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

19 Sekcja Rozwoju Potencjału Turystycznego
Dziękuję za uwagę Tadeusz Klicki Sekcja Rozwoju Potencjału Turystycznego Zespół Projektów Infrastrukturalnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie V"

Podobne prezentacje


Reklamy Google