Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3.12.2012 Warszawa

2 02 Dostępne środki środki dostępne w ramach konkursu ok. 7,5 mln ; wielkość dofinansowania projektów: od 350 000 do 550 000. Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego i ich związki – wymagane partnerstwo co najmniej dwóch JST, w tym konieczny jest udział gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej; możliwa współpracy jednostkami samorządowymi lub partnerami społecznymi z państw-darczyńców. Operator Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Struktura programu projekt predefiniowany wdrażany przez Związek Miast Polskich (z udziałem Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP) i Związek Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii (KS); projekty konkursowe.

3 03 Aktualny stan wdrażania projekt predefiniowany realizowany od czerwca 2012r. wspiera partnerstwa samorządów w przygotowaniu i wdrażaniu efektywnych projektów; 61 partnerstw uczestniczy formalnie w projekcie predefiniowanym; regularne spotkania informacyjne z uczestnikami projektu; bezpośrednie wsparcie doradców partnerstw i ekspertów sektorowych. otwarty nabór wniosków zarówno dla uczestników projektu predefiniowanego jak i partnerstw nie biorących w nim udziału na równych zasadach; rozpoczęcie 2-miesięcznego naboru planowane na styczeń 2013.

4 04 Ogłoszenie i przeprowad zenie przez Operatora konkursu otwartego I kw. 2013 Formalna i merytorycz na ocena złożonych wniosków/ ewentualna procedura odwoławcz a II - III kw.2013 Ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej projektów wybranych przez Komitet ds. Wyboru Projektów IV kw. 2013 Harmonogram wdrażani Programu

5 05 Zakres Funduszu Współpracy Dwustronnej KOMPONENT A: – na refundację wydatków wnioskodawców i podmiotów z krajów darczyńców poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu; – wnioskodawca wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (osobna zakładka wniosku) może ubiegać się o refundację kosztów w powyższym zakresie. KOMPONENT B: – na finansowanie działań skierowanych na tworzenia sieci współpracy, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców; – działania o charakterze otwartym organizowane przez Operatora Programu.

6 06 Dostępne środki 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu co równa się kwocie 168 432 euro, pojedyncza refundacja nie powinna przekroczyć kwoty 6 000 euro, poziom dofinansowania w ramach FWD uzależniony od przyznania dofinansowania na realizacje projektu w naborze otwartym: - dofinansowanie projektu przyznane: maksymalnie 100% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera; - brak dofinansowania projektu: maksymalnie 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i/lub partnera. Operator Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 07 Kwalifikowani Wnioskodawcy KOMPONENT A: Kwalifikowalnymi wnioskodawcami są potencjalni beneficjenci utworzeni jako osoby prawne w Polsce. Podmioty z państw darczyńców mogą również korzystać z Funduszu za pośrednictwem kwalifikowalnych wnioskodawców. KOMPONENT B: Kwalifikowalni są beneficjenci oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i w państwach darczyńców.

8 08 Kwalifikowalność wydatków Następujące kategorie wydatków mogą być kwalifikowalne: opłaty i koszty podróży (w tym diety) za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach; koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; koszty działań informacyjnych i promocyjnych.

9 09 Projekty konkursowe – ogólne kryteria oceny projektów Kryteria formalne, m.in.: – Kwalifikowalność partnerstwa: partnerstwa między gminami (w tym miastem/ gmina miejsko wiejską) tworzącymi obszar funkcjonalny, partnerstwa w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego) czy obszaru metropolitalnego, partnerstwa między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego, partnerstwa międzysektorowe - współpraca JST z partnerami społecznymi i gospodarczymi w kształtowaniu i realizacji polityk lokalnych. – jeden podmiot może uczestniczyć maksymalnie w 2 projektach w roli lidera czy partnera; jednocześnie to samo partnerstwo może złożyć tylko jeden wniosek.

10 010 Projekty konkursowe – ogólne kryteria oceny projektów Kryteria merytoryczne, m.in.: – potencjał partnerstwa, rozumiany jako zdolność uczestników partnerstwa do podejmowania wspólnych działań i realizacji zakładanych celów projektu, w tym kompleksowy i trwały charakter współdziałania; – ocena działań zaplanowanych w projekcie, w tym trwałość produktów i rezultatów projektu; – zgodność z zasadami Programu, w tym adekwatność wobec celów i założeń Programu, wymiar partycypacji społecznej i zagadnienia horyzontalne; – budżet i efektywność kosztów, m.in. ocena konieczności i efektywności planowanych wydatków i kosztów zarządzania.

11 011 Projekty konkursowe –ocena projektów – eksperci oceniający projekty analizują przede wszystkim podejście beneficjenta/partnera do rozwiązania problemu (metodologia, innowacyjność, kompleksowość itd.) przedstawione w analizie wykonalności; – kryteria oceny maja charakter jawny (załącznik do regulaminu konkursu) i zostaną zatwierdzone przez Komitet ds. Wyboru Projektów; – każdy projekt oceniany będzie przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów (możliwość powołania trzeciego eksperta w przypadku rozbieżności w punktacji).

12 012 www.eeagrants.org www.eog.gov.pl zakładka: Program_regionalny Osoby do kontaktu: Magdalena Braniewska – magdalena.braniewska@mrr.gov.pl;magdalena.braniewska@mrr.gov.pl 22 461 33 54 Dorota Witowska – dorota.witowska@mrr.gov.pl; 22 461 33 29dorota.witowska@mrr.gov.pl Marcin Bogusz – marcin.bogusz@mrr.gov.pl; 22 461 31 29marcin.bogusz@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "ROZWÓJ MIAST poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google